Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

Durant el passat segle la investigació científica s'ha caracteritzat per una progressiva especialització i una divisió cada vegada més accentuada dels temes objecte d'estudi. Per contra, molts dels problemes rellevants per a la societat són multifacètics i el seu estudi requereix una certa capacitat de visió general i de connexió d'idees. En aquest context, una formació de postgrau en Ciència i Tecnologia Química (CiTQ) proveeix de les eines i la formació necessària per aconseguir una visió global de la química i d'àrees afins, així com dels seus processos industrials.

El químic amb formació interdisciplinària està capacitat per desenvolupar la seva tasca investigadora/professional més enllà de les fronteres dels camps tradicionals, pot col·laborar amb investigadors/professionals d'altres disciplines alienes a la química i la seva tecnologia i aportar com a valors afegits la seva sòlida formació, la seva comprensió dels processos i reaccions químics en camps diversos i la seva capacitat de transvasar idees d'un camp a altres, com ara la biologia, l'alimentació, la medicina, l'energia, el medi ambient i els materials, entre d'altres.

El Màster en Ciència i Tecnologia Química deriva de l'antic Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, que es va implementar el 2006 i s'ha cursat de forma ininterrompuda fins a 2014, i constituïa la fase formativa del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Aquest programa de doctorat té la menció de qualitat del Ministeri d'Educació MCD2007-00572, així com la Menció cap a l'Excel·lència del Govern Espanyol (REF MEE2011-0104). L'experiència acumulada ha servit per dissenyar un nou màster adaptat a la nova normativa i a les necessitats de l'entorn laboral i social actual.

Què hi aprendràs?

Cursant aquest màster comprendràs coneixements que aportin un fonament o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. A més, sabràs aplicar els coneixements adquirits i la teva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la ciència i tecnologia química. Seràs capaç d'integrar coneixements i enfrontar-te a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels teus coneixements i judicis.

Sabràs comunicar les teves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Realitzant el màster seràs capaç d'analitzar i interpretar dades complexes a l'entorn de la Química i la Tecnologia Química, a més de desenvolupar habilitats teoricopràctiques per resoldre problemes d'interès aplicat en el context de la Química i la Tecnologia Química. Sabràs valorar la importància de la Química i els seus avenços en la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Realitzaràs experiments de laboratori sobre la base dels coneixements teòrics i en descriuràs adequadament els resultats, relacionant-los amb les teories proposades; tot això per mitjà de tècniques experimentals avançades.

Què podràs fer en haver acabat?

Els coneixements en química són fonamentals per desenvolupar una carrera professional en un ampli ventall de sectors. Aquests llocs de treball tenen un gran impacte sobre la qualitat de vida de la societat. Les principals àrees on podem trobar professionals vinculats amb el món de la química són: alimentació, assessoria, control de qualitat, docència, indústria, investigació, medi ambient, prevenció de riscs laborals i sanitat, entre d'altres. El nostre màster proporciona a l'alumne les competències necessàries per treballar en qualsevol feina relacionada amb la ciència química i la seva tecnologia, cosa que proporciona un ampli ventall d'oportunitats d'ocupació.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: http://dqu.uib.cat/
Ciències
25 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,22¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.813,80¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36