Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Quina durada té un màster universitari?

Un màster oficial a la UIB pot tenir entre 60 i 120 crèdits ECTS.

Un crèdit europeu o ECTS es comptabilitza com a 25 hores de treball de l'estudiant.

S'estableix en 60 crèdits ECTS (1.500 hores) la dedicació total de treball per a un estudiant a temps complet durant un any acadèmic.

Per tant, si un màster és de 60 crèdits, tindrà una durada d'un any. Si el màster és de 120 crèdits, tindrà una durada de dos anys.

En quina llengua s'imparteixen les classes?

La llengua d'impartició de l'assignatura està definida a l'apartat "Assignatures" a la fitxa de cada màster.

Si es té algun dubte sobre la llengua d'impartició de les assignatures, es pot consultar amb la direcció del màster.

Quin és l'import de la matrícula d'un màster universitari?

Els preus dels estudis de màster s'estableixen anualment a través del Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents a ensenyaments oficials de la UIB.

Per calcular l'import de la matrícula, cal multiplicar el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit d'aquesta titulació, que ve definit en aquest Decret.

A l'import resultant, en el cas d'estudiants estrangers més grans de divuit anys que no tinguin la condició de residents a Espanya, excepte els nacionals d'Estats membres de la Unió Europea i aquells als quals sigui aplicable el règim comunitari, sense perjudici del principi de reciprocitat, cal aplicar un increment percentual que també s'estableix al Decret de taxes.

Finalment, cal afegir el preu de les taxes administratives, definides també al Decret de taxes, que oscil·len entre 50 i 65 euros.

Exemple per al "Màster Universitari: Direcció i Planificació del Turisme", 2015-16:

1. El preu del crèdit ECTS és de 29,09 euros en primera matrícula*. El màster consta d'un total de 60 crèdits ECTS.

* En cas que l'alumne s'hagi de matricular d'una mateixa assignatura més d'una vegada per no haver aconseguit l'aprovat, el preu de la segona, tercera i quarta matrícula serà de 47,26 euros el crèdit ECTS.
60 ECTS x 29,09 = 1.745,4 euros

2. Els estudiants estrangers més grans de divuit anys que no tinguin la condició de residents a Espanya, excepte els nacionals d'Estats membres de la Unió Europea i aquells als quals sigui aplicable el règim comunitari, sense perjudici del principi de reciprocitat, han d'abonar els preus públics pels serveis acadèmics anteriorment esmentats incrementats en un 30 per cent

1.755,4 + 30% = 2.269,02 euros

3. Taxes administratives

  • Per l'obertura i el manteniment d'expedient: 35,07 euros
  • Per l'expedició de la targeta universitària: 11,53 euros.
  • Per l'assistència mèdica a alumnes més grans de 28 anys en cas d'accident escolar: 14 euros.
2.269,02 + 60,6 = 2.329,62 euros

Pel que fa als màsters de dos anys:

  • El primer any es paguen les taxes corresponents a 60 crèdits + l'import de la resta de les taxes
  • El segon any es paguen les taxes corresponents a la resta de crèdits + l'import de la resta de les taxes

Com es pot obtenir el visat?

La UIB no tramita els visats dels estudiants, ja que aquest tràmit és competència de l'ambaixada o el consolat d'Espanya al país d'origen. L'estudiant haurà de contactar amb aquest organisme per consultar els tràmits a seguir per obtenir el visat d'estada per a estudis.

Els estudiants admesos en una titulació de postgrau a la UIB que necessitin una carta d'admissió oficial per demanar el visat d'estudiant, poden sol·licitar-la per correu electrònic (postgrauarrobauib.es). Al correu han d'indicar la informació que necessiten que es faci constar en aquesta carta d'admissió.

On em puc allotjar?

Al campus de la UIB hi ha una residència per a estudiants. Pots trobar més informació sobre la Residència o altres opcions d'allotjament en aquest apartat.

https://www.uib.cat/lauib/Viu-la-UIB/Allotjament.cid160446