Admissió directa

Informació general

Què és la sol·licitud d'admissió directa a màster?

És la sol·licitud que presenten els estudiants de màster per matricular-se sense haver de tornar a demanar plaça pel procediment ordinari d'admissió.

Qui hi pot participar?

Els estudiants que es troben en els supòsits següents tenen admissió directa a l’estudi de màster oficial que hagin demanat:

 1. Estudiants que provenen d’un pla d’estudis en extinció i que s’adapten al nou que el substitueix. En aquest supòsit, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’adaptació. S’ha de regir per les regles següents:
  • La sol·licitud d’adaptació té implícita la sol·licitud de reconeixement en el pla d’estudis de destinació dels crèdits superats en el pla d’estudis d’origen i, per tant, està subjecta al preu públic corresponent, si escau.
  • El procés d’adaptació tancarà l’expedient del pla d’estudis d’origen i no serà possible fer-hi cap matrícula ni reconeixement.
  • L’adaptació està condicionada al que estableixi el règim de permanència de l’estudiant.
 2. Estudiants que han estat penalitzats per no haver complert el règim de permanència. Si un estudiant és penalitzat per raó de no complir el règim de permanència, en haver acabat el període de penalització, la reincorporació, prèvia sol·licitud de l’interessat, serà immediata, sens perjudici del que estableixi la normativa de permanència. 
 3. Estudiants que, en haver començat un estudi de màster a la UIB, l’hagin abandonat temporalment, sempre que compleixin la normativa de permanència corresponent.
 4. Estudiants de nou ingrés que demanaren i obtingueren anul·lació total de la matrícula l’any anterior segons el Reglament acadèmic.

S'estudiarà l'admissió directa en els casos següents:

 • Beneficiaris de beques de caràcter competitiu atorgades per la UIB o per institucions externes, segons les característiques d’aquests ajuts.
 • Estudiants provinents de dobles titulacions i de titulacions conjuntes amb altres universitats, sempre que hagin passat un procés de selecció previ, es prevegi en el projecte formatiu aprovat de la doble titulació de màster o, en el cas de les titulacions conjuntes, en el conveni que les empara.

En cas de no ser acceptada la sol·licitud, l’afectat podrà interposar una reclamació davant el vicerector competent en el termini dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la notificació corresponent.

.

Estudiants a temps parcial

La condició d'estudiant a temps parcial és la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic, pot demanar l’estudiant que, per raons diverses, no pot seguir els estudis segons el que s'estableix sobre el mínim de crèdits de matrícula i la normativa de permanència.

D'aquesta manera, es redueix el nombre mínim de crèdits de què s'ha de matricular l'alumne d'inici (un mínim de 30 crèdits, si l'alumne és a temps complet, i un  mínim de 15 crèdits, si és a temps parcial) i el mínim de crèdits que ha de superar per continuar els mateixos estudis (un 40 per cent dels crèdits matriculats, si és a temps complet, i un 10 per cent dels crèdits matriculats, si és a temps parcial).

Els estudiants que sol·liciten l'admissió directa, si escau, poden sol·licitar també la condició d'estudiant a temps parcial a UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles > Condició d'estudiant a temps parcial i adjuntar-hi la documentació per acreditar el motiu pel qual se sol·licita.

Normativa que regula l'admissió directa als estudis de màster

 

Sol·licitud i matrícula

Quan es fa la sol·licitud d'admissió directa?

El CEP obrirà cada any acadèmic el període d'admissió directa.

Per matricular-se l'any acadèmic 2024-25, el termini per sol·licitar l'admissió directa és del 2 de maig fins al 5 de setembre de 2024.

Com s'ha de fer la sol·licitud?

S'ha d'emplenar la sol·licitud d'admissió directa i s'ha d'adjuntar com a annex de la sol·licitud específica adreçada al CEP de la Seu electrònica. Aquesta sol·licitud tant es pot registrar amb credencials corporatives com amb certificat electrònic.

Trobareu tota la informació d'aquest tràmit a la fitxa del procediment.

Documentació que s'ha d'aportar

Només s'ha d'aportar documentació per acreditar que s’és beneficiari de beques de caràcter competitiu atorgades per la UIB o per institucions externes, o que s’és estudiant provinent d’una doble titulació i d’una titulació conjunta amb altres universitats.

No és necessari acreditar la resta de requisits per participar-hi, ja que el CEP disposa d'aquesta informació.

Documentació per demanar la condició de temps parcial i que s'adjunta a la sol·licitud d'UIBdigital:

 • Contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu vigent el dia que comencin les activitats lectives. A més, s'hi han d'aportar altres documents que provin l'activitat actual, com ara els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o la capçalera d'una nòmina recent.
 • El grau de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.
 • Còpia del document d'identitat per acreditar que el titular és més gran de 45 anys.
 • Documentació per acreditar la situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones dependents.
 • Qualsevol document que acrediti la causa al·legada per l'alumne per ser considerat alumne a temps parcial.

Com es resoldrà i notificarà la sol·licitud?

El CEP estudiarà les sol·licituds d’aquests estudiants, n’informarà les direccions de les titulacions, resoldrà aquestes sol·licituds i informarà de la resolució els estudiants acceptats, perquè continuïn el procés de matrícula en el període corresponent.

La resolució d'admissió directa es notificarà individualment a la carpeta ciutadana de la Seu electrònica.

Matrícula

Els alumnes als quals s'hagi acceptat l'admissió directa formalitzaran la matrícula com a alumnes de continuació del 2 al 13 de setembre de 2024 o fins al 16 d'octubre de 2024 si només s'han de matricular del TFM o les pràctiques externes.