Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a Abril de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 5 13 7 19
Nou ingrés SIIU 5 13 7 19
Matriculats 5 16 13 24
Titulats 2 9 6 14

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16
Taxa de graduació 100% 70%
Taxa d'abandonament - 8%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 97% 95% 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 92% 88% 72% 90%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Josefa L. Donoso Pardo
Personal Docent i Investigador
 • María del Carmen Rotger Pons
 • Gemma Isabel Turnes Palomino
Personal d'Administració i Serveis 
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Marina Calahorro García

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Verificació Informe primera modificació 06/02/2015
Verificació Informe final de verificació 26/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Caracterización fisicoquímica del café obtenido a partir de higo (Ficus Carica). Fibra alimentaria y antioxidantes
 • Esponges impregnades amb carbons derivats de les xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i MIL-100 per a l'extracció d'hidrocarburs
 • Estudio voltamétrico del secuestro del Fe fluvial por compuestos fitoplanctónicos mediante cinéticas de intercambio de ligandos
 • Glicación y estrés oxidativo en el plegamiento y desplegamiento de proteínas: aplicación a Trp-Cage.
 • Método automatizado para la determinación de ácidos grasos volátiles en aguas residuales usando microextracción líquido-líquido dispersiva con agitación magnética asistida en jeringa y cromatografía de gases
 • Multicomponent crystalline forms of the modified nucleobases: 1-ethyluracil and 9-ethyladenine
 • N6-peptidil adeninas: síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII
 • Procedimiento para la determinación del índice de actividad alfa total en aguas potables mediante el método de coprecipitación adaptado a la norma ISO 17025:2017.
 • Síntesis, caracterización estructural y coordinación de adeninas modificadas con cadenas aminoacídicas o peptídicas en posición N(6)
 • Síntesis de derivados de la cumarina FFN102 y posterior evaluación como biomarcadores
 • Uso del análisis de imagen para evaluar el efecto de los ultrasonidos de potencia sobre la microestructura de vegetales en procesos de tratamiento por inmersión.
 • A new voltammetric method for the measurement of the effect of humic substances in iron speciation. Application to Surface Arctic waters.
 • Captura de contaminantes ambientales con nanopartículas de hierro funcionalizadas.
 • Caracterización y diferenciación de naranjas según su origen mediante el análisis de componentes principales
 • Desarrollo de biosensores colorimétricos de papel basados en nanopartículas de oro
 • Desarrollo de una Síntesis de Cristales Porosos Magnéticos para la Extracción en Fase Sólida de Arsénico
 • Desarrollo de un Sistema Automático para la Extracción y Pre-concentración de 131I en Muestras Biológicas y Residuos Hospitalarios
 • Desenvolupament d’un mètode ràpid i visual per la detecció de bacteris amb nanopartícules d’or carregades positivament.
 • Estudio de la capacidad antioxidante de las frataxinas y de su efecto protector sobre la α-sinucleína
 • Extracción acústica de biocompuestos de subproductos de la alcachofa. Efecto de la temperatura
 • Hidrogeles de quitosano-escuarato: preparación, caracterización y aplicaciones
 • Materials derivats de xarxes metal·loorgàniques del tipus MIL-125 per al seu ús com adsorbents i fotocatalitzadors
 • Preparació de derivats de cobalamina i estudi de la seva interacció amb el ribocommutador de Klebsiella Pneumoniae
 • Secado acústico a baja temperatura de tallo de alcachofa (Cynara Scolimus). Viabilidad de la incorporación del deshidratado a productos cárnicos
 • Síntesi, Caracterització i Auto-Assemblatge d’Amfòfils basats en Esquaramides
 • Aplicación de la RMN al estudio a nivel residual de la termodinámica de desplegamiento y plegamiento del dominio H2H3 de la proteína priónica
 • Carbons porosos derivats de xarxes metal·loorgàniques tipus UiO-66 per al seu ús com a adsorbents
 • Diseño y construcción de sistemas microfluídicos para la monitorización de parámetros de calidad de aguas mediante métodos potenciométricos.
 • Efecto de diferentes modificaciones post-traduccionales sobre la capacidad de la α-sinucleína para unirse al Cu(II) y sobre su capacidad antioxidante
 • Formulación y caracterización de un sistema de nanovesículas biocompatibles
 • Síntesi de α-ureido fosfonats
 • Cinètiques d´extracció i caracterització de pectines dels subproductes de taronja mitjançant assistència acústica
 • Digestió In-vitro de formulacions complexes per a aplicacions de nutrició clínica basada en sistemes de models
 • El efecto combinado de tioles y radiación solar en la química redox del hierro en agua de mar
 • Estudio computacional mediante la Teoría del Funcional de la Densidad de la capacidad de inhibición de productos de glicación avanzada de la piridoxamina.
 • Extracció acústica d'antioxidants del pebre bord en oli de girasol: Avaluació de l'estabilitat oxidativa
 • Preparació de materials híbrids basats en xarxes metalo-orgàniques facilitida mitjançant l'ús d'òxids metàl·lics com a precursors
 • Síntesis de compuestos oligoescuaramídicoss y evaluación su interaccion con ácidos nucleicos.
 • Síntesis i caracterització de Nanopartícules Magnètiques per a la captura de metall pesants contaminants.
 • Síntesis y caracterización de nuevas nanopartículas de hierro funcionalizadas para el reconocimiento de contaminantes con grupos carboxílicos.
 • "Estudio experimental y teórico de la síntesis de urazourazoles como nuevas unidades de reconocimiento molecular de aniones"
 • "Síntesi de zeolites i el seu estudi estructural mitjançant espectroscòpia infraroja a temperatura variable"