Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2023-24

A continuació, us presentam les dades, els indicadors principals i els resultats de satisfacció de la titulació. Aquesta informació és analitzada periòdicament pels responsables del centre i del títol i les seves comissions de qualitat, els quals fan el seguiment de l’evolució per garantir-ne la millora contínua.

Indicadors

Dades bàsiques

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Nou ingrés 7 19 10 9 20 5
Nou ingrés SIIU 7 18 9 9 20 5
Matriculats 13 24 20 19 24 16
Titulats 6 14 11 11 6 13

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés.

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total i no s’hi consideren les reserves de matrícula, les anul·lacions de matrícula ni els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

Taxes de rendiment acadèmic

Taxes de graduació i d'abandonament en relació a la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Taxa de graduació 67 % 88 % 100 % 88 % 71 %
Taxa d'abandonament 14 % 0 % 0 % 11 % 11 %

Taxa d'abandonament de l'estudi: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés d'un any acadèmic que no han finalitzat els seus estudis amb un any més dels previstos en el pla d'estudis i no s'han matriculat ni l'any acadèmic previst de finalització ni el següent. La població de referència és la població de nou ingrés.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort de nou ingrés que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un any acadèmic més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

 

Taxa d'eficiència dels graduats segons la promoció

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Taxa d'eficiència dels graduats 95 % 100 % 80 % 89 % 86 % 81 %

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

Taxes d'èxit i de rendiment

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Taxa d'èxit de la titulació 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %
Taxa de rendiment 72 % 90 % 88 % 89 % 82 % 93 %

Taxa d'èxit: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Satisfacció dels grups d'interès

Índex de satisfacció

 

Dades i descripció

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció alumnat 3,00 3,09 3,27 3,16 3,11 3,22
Satisfacció PDI 3,61 3,65 3,74 3,45 3,51 3,62
Satisfacció PAS 3,10 - 3,22 - - -

Els nivells de satisfacció de l'alumnat, del PDI i del PAS estan valorats en una escala d’1 a 4, en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4, «molt satisfet», i s'han obtingut de les enquestes següents.

  • Enquesta de satisfacció dels alumnes respecte del seu pla d’estudis (periodicitat anual).
  • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI (periodicitat anual).
  • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau (periodicitat biennal).

Percentatges de participació a les enquestes

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Participació alumnat 31 % 42 % 65 % 63 % 50 % 62 % 77 %
Participació PDI 68 % 54 % 68 % 50 % 69 % 69 % 66 %
Participació PAS - 77 % - 72 % - - -

Només s’han considerat vàlides les dades que compleixen un doble criteri de representativitat: per una banda, assolir 4 enquestes contestades i, per l'altra, que el nombre d'enquestes contestades sigui igual o superior al 15% de la població