Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Universitats.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Els estudiants que desitgin cursar estudis oficials de postgrau a la UIB han d'iniciar un procediment de preinscripció a aquests estudis. En el procediment de preinscripció l'estudiant sol·licita una plaça en un o diversos programes de postgrau de la UIB. El procediment consta de les fases següents:

Resumen del procedimiento de preinscripción

Oferta acadèmica de postgrau

Podeu consultar l'oferta acadèmica vigent de màster i doctorat a través dels enllaços següents. Hi trobareu informació relacionada amb la titulació que vulgueu cursar: la seva estructura i durada en crèdits ECTS, llista d'assignatures amb l’idioma d'impartició, possibles criteris i requisits d'admissió específics, horaris, preu, etc.

A més, en cas que tingueu algun dubte acadèmic, podeu consultar-lo amb el coordinador/a de la titulació fent un clic sobre el seu nom, que apareix a la fitxa de l'estudi.

1. Sol·licitud de preinscripció en línia

S'inicia clicant sobre el botó "Preinscripció", situat al costat del nom de l'estudi que es vol cursar. Aquest botó només és visible i actiu quan el termini de preinscripció està obert.

Per entrar a l'aplicació de sol·licitud de preinscripció en línia cal disposar d'un nom d'usuari i d'una contrasenya. Per obtenir-los, cal clicar sobre Registre en línia d'UIBdigital.

Un cop dins l'aplicació de preinscripció, aquesta anirà indicant quines dades i documents s'han d'anar aportant.

Subir documentos  Documentació a aportar

Durant el procés de preinscripció es carregaran còpies en format digital a través de l'aplicació. Cadascun dels documents detallats a continuació s'ha d'adjuntar en un arxiu diferenciat, independentment de les pàgines de què consti:

 • Còpia del DNI, NIE, o passaport
 • Còpia del títol o diploma acadèmic (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès)
 • Còpia del certificat acadèmic oficial, expedit per la universitat estrangera en paper oficial d'aquesta universitat que l'ha expedit i signat per l'autoritat competent, dels estudis cursats pel sol·licitant on constin, entre d'altres dades, les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el total d'hores o nombre de crèdits de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès)
 • Document d'equivalència de la nota mitjana: es pot sol·licitar l'equivalència de la nota mitjana estrangera a través del Servei d'Equivalència de Notes Mitjanes. Consultau-ne les instruccions en aquest document [PDF].
 • Còpia del suplement europeu al títol (SET). En cas que la titulació s'hagi cursat en una universitat de l'EEES, és convenient presentar el SET
 • Currículum
 • Altra documentació: cal consultar els criteris d'admissió de la titulació, ja que pot tenir requeriments específics o es poden valorar mèrits que requereixin l'aportació de documentació addicional.
Tasa de evaluación de expediente  Taxa

A més, per als titulats de sistemes educatius estrangers aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'aplicació requerirà el pagament de 46,76 euros corresponents a l'estudi de l'equivalència de títols universitaris estrangers per accedir a ensenyaments oficials de màster i/o doctorat sense títol homologat, d'acord amb Acord del Consell de Govern pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents a ensenyaments oficials de la UIB. Aquest pagament es realitza amb targeta bancària a través de l'aplicació.

2. Accés: avaluació i resolució

Al Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i a l'Escola de Doctorat (EDUIB) de la UIB s'estudiarà i es comprovarà que el sol·licitant compleix els requisits d'accés, és a dir, que la seva titulació o les seves titulacions el faculten per accedir a estudis de postgrau oficials a la UIB, i s'enviarà a l'estudiant un correu electrònic amb la resolució. Es tindran en compte els requisits d'accés següents:

Requisits d'accés a estudis de màster
 • Estar en possessió d'un títol universitari expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que faculti en aquest per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES. Podran accedir als estudis oficials de màster sense necessitat d'homologar el títol si prèviament la UIB comprova que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que la titulació obtinguda faculta, al país expedidor del títol, per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que posseeixi la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Requisits d'accés a estudis de doctorat
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que habiliti per a l'accés al màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologar-lo, prèvia comprovació per la Universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que posseeixi la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de doctorat.

Si la resolució d'accés és positiva, el CEP i/o l'EDUIB remetran la sol·licitud de preinscripció a la comissió acadèmica de la titulació, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de l'estudiant.

Si la resolució d'accés és negativa, acaba el procediment i l'alumne té dret a presentar els recursos que corresponguin.

3. Admissió: avaluació i resolució

Un cop comprovat que l'estudiant té accés als estudis sol·licitats, es remetrà la sol·licitud a la comissió acadèmica de la titulació, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de l'estudiant. S'enviarà al sol·licitant una comunicació amb la resolució d'admissió i amb les dates en què l'estudiant ha de fer la matrícula, en cas que l'admissió sigui positiva.

Els estudiants admesos que necessitin una carta d'admissió oficial emesa per la UIB per sol·licitar el visat d'estudiant a l'ambaixada o el consolat espanyol al país d'origen o per a qualsevol altre tràmit relacionat amb el fet de cursar els estudis a la UIB, poden sol·licitar-la a través d'aquest correu electrònic: <postgrauarrobauib.es>. En el correu han d'indicar la informació que necessiten que es faci constar en aquesta carta d'admissió.

Si la resolució d'admissió és negativa, acaba el procediment i l'alumne té dret a presentar els recursos que corresponguin.

Requisits d'admissió

Consultau la informació a la fitxa de cada màster o doctorat, a la pestanya "Informació general", apartat "Criteris d'admissió" del descriptor.

4. Matrícula

Una vegada l'estudiant està admès a la titulació sol·licitada, disposarà d'un termini determinat per fer la matrícula, és a dir, per registrar-se a les assignatures que cursarà durant l'any acadèmic en cas de màster, o per registrar-se a la tutela acadèmica en cas de doctorat. En ambdós casos, la matrícula implica abonar-ne el preu.

Els estudiants de doctorat admesos rebran un correu electrònic de l'EDUIB amb les instruccions a seguir i el termini per fer la matrícula.

Els estudiants de màster admesos han de fer la matrícula en línia a través de l'aplicació "Academic". Per accedir a la matrícula, han d'entrar al seu espai personal i l'estudiant ha d'introduir el nom d’usuari (tres lletres més tres xifres) i la clau d'accés. Trobaran un apartat que els conduirà a l’aplicació de matrícula "Academic".

Dins l’aplicació "Academic" han de triar l’opció "Matrícula > Alta de matrícula" i seguir les passes que indica l’aplicació:

 • Revisar les dades personals
 • Llegir i acceptar les condicions de matrícula
 • Emplenar el qüestionari estadístic
 • Consultar els requisits a superar per obtenir el títol
 • Seleccionar les assignatures de què es volen matricular
 • Seleccionar, si escau, possibles descomptes, bonificacions a les quals puguin tenir dret, així com si són sol·licitants de la beca de caràcter general del Ministeri, o d’alguna altra beca específica del CEP.
 • Elegir la forma de pagament de la matrícula
 • Revisar l’imprès de matrícula per comprovar que l’han feta correctament
 • A més, si el pagament es fa per domiciliació bancària, s’han d’imprimir el document d’ordre SEPA, signar-lo i presentar-lo al CEP en el termini establert (vegeu l'apartat Documentació que s’ha de presentar al CEP després d’haver formalitzat la matrícula).

Observacions importants a tenir en compte per fer la matrícula:

 • L'estudiant s’ha de matricular de les assignatures que vulgui cursar durant tot el curs acadèmic (primer i segon semestre).
 • L'estudiant que inicia estudis de màster s'ha de matricular d'un mínim de 30 crèdits ECTS, llevat que tingui reconeguda la condició d'estudiant a temps parcial; en aquest cas, el mínim serà de nombre de crèdits mínim es redueix a 15 crèdits (segons el Reglament).
 • L'estudiant ha d'abonar l'import de la matrícula en el termini establert per fer-ho. En cas contrari, el pagament de la matrícula juntament amb els recàrrecs per retard que es vagin generant queden pendents de ser abonats per l'estudiant.
 • A l'estudiant estranger que no acrediti la residència (condició vigent a l'inici de l'any acadèmic), se li aplica l’increment del 30% de preu pels serveis acadèmics.
 • Podeu consultar altres tràmits relacionats amb la matrícula (canvis, anul·lació, ampliació, etc.) a través d'aquest enllaç.

5. Presentació de la documentació original

En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant adquireix el compromís amb la UIB de presentar al CEP o a l’EDUIB els originals dels documents que va aportar en format digital en el moment de fer la preinscripció.

La documentació original s'ha de presentar en el termini establert a través d'alguna de les vies següents:

 • Presencialment al CEP o a l’EDUIB: es presenten els originals o còpies compulsades* dels documents més fotocòpies per al seu arxiu.
 • Per correu postal al CEP o a l’EDUIB: s'enviaran còpies compulsades* dels documents originals.
* Les compulses les ha de fer un notari col·legiat a Espanya o bé la representació diplomàtica o consular d'Espanya al país d'origen.

Els documents originals o les còpies compulsades han de complir determinats requisits pel que fa a la traducció i legalització.

 Documentos  Documentació a presentar per confrontar
 • Passaport o document acreditatiu d'identitat
  • Legalització. No és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada del document d'identitat aportat pel sol·licitant, expedit per les autoritats competents en matèria d'estrangeria.
  • Traducció. No és necessari traduir-lo, excepte en cas que es trobi redactat exclusivament en una llengua no habitual (espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès).
 • Títol o diploma acadèmic
  Legalització:
  • Cas 1. Estats membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre), signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega) i l'acord bilateral amb la Unió Europea (Suïssa): no és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada de l'original.
  • Cas 2. Resta de països:
   S'aportarà l'original legalitzat o còpia compulsada de l'original legalitzat. Vegeu els requisits de legalització.
  Traducció:
  • En ambdós casos (1 i 2) s'aportarà en castellà, català, anglès, francès, italià o portuguès. En cas de ser aportat en un altre idioma, s'ha de traduir al castellà o al català. Vegeu els requisits de traducció.
 • Certificat acadèmic oficial, expedit per la universitat estrangera en paper oficial i signat per l'autoritat competent, dels estudis cursats pel sol·licitant on constin, entre altres dades, les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el total d'hores o nombre de crèdits de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat:
  • Legalització. No és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada de l'original.
  • Traducció. S'aportarà en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès. En cas de ser aportat en un altre idioma, s'haurà de traduir a l'espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès. Vegeu els requisits de traducció.
 • Permís de residència. Vegeu els requisits de l'acreditació.