Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

12 ECTS d’assignatures obligatòries.

30 ECTS d’assignatures optatives:

En cas de voler cursar una especialitat:

  • 24 ECTS, que s’han de triar d’una de les especialitats
  • 6 ECTS, que s’han de triar entre la resta d’optatives del màster: de l’especialitat elegida, d’una altra especialitat o de les optatives comunes

En cas de no voler cursar una especialitat, es preveu també la possibilitat de seguir un itinerari generalista, no especialitzat, que l’alumne podria configurar triant lliurement entre totes les assignatures ofertes en el màster.

A més, els alumnes que vulguin tenir un perfil professional han de cursar obligatòriament l’assignatura 11408 - Pràctiques Externes.

18 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11409 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 18,0
11350 - Espectroscòpia Òptica Aplicada Obligatòria 3,0
11351 - Cromatografia Líquida i de Gasos Obligatòria 3,0
11352 - Ressonància Magnètica Nuclear Avançada Obligatòria 3,0
11353 - Espectroscòpia d'Absorció i Emissió Atòmica Obligatòria 3,0
11355 - Microscòpia Electrònica de Rastreig Optativa 3,0
11354 - Tècniques Calorímetres Aplicades a la Química Optativa 3,0

 Química Biològica
  • Mallorca

Química Biològica
Nom Crèdits Període
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes 3,0
11359 - Química Mèdica Inorgànica 3,0
11360 - Farmacocinètica i Farmacodinàmica 6,0
11361 - Biomineralització 3,0
11362 - Biomaterials 3,0
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica 6,0
11365 - Mecanismes Moleculars de la Homeòstasis dels Metalls en Organismes Vius. Detoxificació 3,0
11366 - Modelització Molecular de Biomolècules 6,0
11367 - Experimentació en Química Biològica 6,0
11370 - Química del Metabolisme 6,0
11372 - Experimentació en Química Supramolecular 3,0
11376 - Química Supramolecular 6,0
11408 - Pràctiques Externes 6,0
11357 - Avanços en la Química dels Àcids Nucleics: Més enllà de la Doble Hèlix 3,0
11358 - Hidrats de Carboni: Bases Químiques de la seva Funció Biològica 3,0
11363 - Biomembranes 3,0
11377 - Biocatàlisi 3,0

 Química i Física de Materials
  • Mallorca

Química i Física de Materials
Nom Crèdits Període
11279 - Física de Materials 3,0
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 3,0
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials 3,0
11283 - Materials Funcionals 3,0
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics 3,0
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió 3,0
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats 6,0
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja 6,0
11408 - Pràctiques Externes 6,0
11379 - Òxids Metàl·lics Actius: Aplicació en Catàlisi Heterogènia 3,0
11380 - Química de l'Estat Sòlid Avançada 6,0
11385 - Química Computacional Aplicada a l'Estat Sòlid 6,0

 Química i Tecnologies Alimentàries
  • Mallorca

Química i Tecnologies Alimentàries
Nom Crèdits Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològica 10,0
11392 - Enginyeria de Processos en Indústries Alimentàries 5,0
11393 - Valoració dels Subproductes de la Indústria Alimentària 3,0
11394 - Gestió de la Qualitat 5,0
11396 - Tècniques d'Anàlisi dels Aliments 6,0
11408 - Pràctiques Externes 6,0
11389 - Fisicoquímica dels Aliments Processats 6,0
11390 - Processos Industrials Agroalimentaris 5,0
11395 - Tecnologies Emergents en la Indústria Alimentària 5,0

 Química i Tecnologies Ambientals
  • Mallorca

Química i Tecnologies Ambientals
Nom Crèdits Període
11398 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental I 3,0
11399 - Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica 3,0
11401 - Prevenció, Mesurament i Correcció de la Contaminació Mediambiental 6,0
11402 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental II 3,0
11403 - Química i Control de Sòls 3,0
11404 - Residus Urbans 6,0
11405 - Química i Control de l'Aigua 6,0
11408 - Pràctiques Externes 6,0
11397 - Naturalesa i Camp d'Aplicació de la Química Mediambiental. Legislació Mediambiental 3,0
11400 - Química i Control de l'Aire 3,0
11406 - La Problemàtica de la Contaminació Marina per Hidrocarburs 3,0
11407 - La Depuració d'Aigües Residuals 6,0

 Química Orgànica
  • Mallorca

Química Orgànica
Nom Crèdits Període
11361 - Biomineralització 3,0
11367 - Experimentació en Química Biològica 6,0
11368 - Química Orgànica Computacional 6,0
11370 - Química del Metabolisme 6,0
11371 - Química Organometàl·lica 3,0
11372 - Experimentació en Química Supramolecular 3,0
11373 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica 6,0
11375 - Química Verda 3,0
11376 - Química Supramolecular 6,0
11408 - Pràctiques Externes 6,0
11369 - Teoria de Reaccions Orgàniques 6,0
11374 - Química Orgànica Industrial 3,0
11377 - Biocatàlisi 3,0