Matrícula

ALUMNES D’INICI

Aquest apartat s’adreça als alumnes que han estat admesos a uns estudis de màster universitari i han de formalitzar la matrícula.
Es recomana que el llegeixin i, si després continuen tenint dubtes, poden contactar amb el Centre d’Estudis de Postgrau.

Resoldre dubtes acadèmics abans de la matrícula

És important que abans de la matrícula l’estudiant resolgui tots els dubtes acadèmics sobre el màster que cursarà: quants de crèdits ha de superar per obtenir el títol, quines assignatures són obligatòries, si és necessari cursar una especialitat o un itinerari del màster per obtenir-ne el títol, quines són les assignatures optatives lligades a les especialitats o itineraris, si ha de fer pràctiques i en què consisteixen, quins són els requisits acadèmics per defensar el TFM, etc.

A la web del CEP es troben les respostes a aquestes preguntes. No obstant això, si encara queden dubtes acadèmics abans de fer la matrícula, l’alumne ha de contactar amb el director/a del màster. El formulari de contacte està disponible a la web del màster corresponent, pitjant sobre el nom del/de la director/a.

Quin és el termini per fer la matrícula

Per a cada llista d'admissió a màster s'estableix un termini de matrícula. L'estudiant admès que no es matriculi en el termini que li correspon, perd la plaça, la qual queda a disposició dels candidats que hi pugui haver en llista d'espera.

Els terminis per fer la matrícula estan publicats a l'apartat Terminis de preinscripció, admissió i matrícula de la pàgina web del CEP.

Formalització de la matrícula

La matrícula es fa mitjançant l’aplicació Acadèmic i durant els terminis publicats a l’apartat Terminis de preinscripció, admissió i matrícula de la pàgina web del CEP.

Per a cada llista d’admissió a màster s’estableix un termini de matrícula. L’estudiant admès que no es matriculi en el termini que li correspon perd la plaça, la qual queda a disposició dels candidats que hi pugui haver en llista d’espera.

Per accedir a la matrícula, l’alumne ha d’entrar a l’espai personal d’estudiant amb un nom d’usuari i una clau d’accés, i trobarà un apartat que el conduirà a l’aplicació de matrícula Acadèmic.

Dins l’aplicació Acadèmic s’ha de triar l’opció "Matrícula > Alta de matrícula" i seguir les passes que indica l’aplicació:

 • Revisar les dades personals
 • Llegir i acceptar les condicions de matrícula
 • Emplenar el qüestionari estadístic
 • Consultar els requisits a superar per obtenir el títol
 • Seleccionar les assignatures de què es vol matricular
 • Seleccionar, si escau, possibles descomptes, bonificacions a les quals pugui tenir dret l’alumne, així com si és sol·licitant de la beca de caràcter general del Ministeri
 • Elegir la forma de pagament de la matrícula
 • Revisar l’imprès de matrícula per comprovar que l’ha feta correctament
 • A més, si el pagament es fa per domiciliació bancària, s’ha d’imprimir el document d’ordre SEPA, signar-lo i presentar-lo al CEP en el termini establert (vegeu l'apartat Documentació que s’ha de presentar al CEP després d’haver formalitzat la matrícula).

Mínim de crèdits de què l’estudiant s’ha de matricular

L'alumnat de nou ingrés d’estudis universitaris oficials de màster han d’haver incorporat a l’expedient, com a mínim, 30 crèdits, entre els crèdits de què s’han matriculat i els reconeguts.

En el cas dels alumnes a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiant a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 15.

Documentació que s’ha de presentar al CEP després d’haver formalitzat la matrícula

Documentació justificativa de descomptes o bonificacions a la matrícula

Els alumnes que tinguin dret a descomptes o exempcions de les taxes de la matrícula (per família nombrosa, minusvalidesa, víctima de terrorisme o violència de gènere, targeta acreditativa del número d’identificació d’estranger, NIE, etc.) han de presentar l’original i una fotocòpia dels documents acreditatius corresponents als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Els alumnes que cursin el Màster Universitari en Formació del Professorat a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera han de presentar aquesta documentació a la seu corresponent.

El termini acaba el dia 30 de novembre del curs en vigor.

Documentació en cas de pagament per domiciliació

Els alumnes que domiciliïn els pagaments de la matrícula han de lliurar el document d’ordre de domiciliació SEPA degudament signat als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Els alumnes que cursin el Màster Universitari en Formació del Professorat a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera han de presentar aquesta documentació a la seu corresponent.

Aquest document es generarà quan s’hagi finalitzat la matrícula.

El termini acaba el dia 30 de novembre del curs en vigor.

Originals de la documentació d’accés

L’alumnat amb titulació d’accés de la UIB han de presentar l’original i una fotocòpia de la documentació d’accés, excepte del títol i del certificat acadèmic, atès que la UIB ja disposa d’aquesta documentació.

L'alumnat amb titulació d'accés que no sigui de la UIB han de presentar l’original i una fotocòpia de la documentació d’accés.

Aquesta documentació s’ha de presentar als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, excepte en el cas de l’alumnat que cursi el Màster Universitari en Formació del Professorat a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera, que l’ha de presentar a la seu corresponent.

Així mateix, poden enviar una còpia degudament compulsada* d'aquesta documentació d’accés per correu postal.

* Les úniques compulses vàlides, als efectes de la matrícula, seran les que facin un notari col·legiat espanyol, les delegacions i subdelegacions del Govern o les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya. També s'acceptaran les de les unitats administratives de l'organisme emissor, sempre que s'hagi abonat la taxa de la compulsa corresponent. Per a la compulsa de documents estrangers, cal consultar-ne els requisits a la web del CEP <Estudiants amb titulacions estrangeres>.

Es pot presentar aquesta documentació a partir del dia 22 de novembre del curs en vigor. Fins que no es presenti aquesta documentació, no es podran sol·licitar ni certificats acadèmics ni el títol del màster cursat.

En cas de voler sol·licitar reconeixement de crèdits

L’estudiant que vulgui sol·licitar reconeixement de crèdits d’uns estudis ja cursats ha de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda durant el termini de matrícula que li correspon en funció de la data en què hagi estat admès al màster, que es troba publicat a l'apartat Terminis de preinscripció, admissió i matrícula de la pàgina web del CEP.

L’estudiant que vulgui sol·licitar reconeixement de les Pràctiques del màster al qual ha estat admès, ha de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda durant els 5 primers dies de cada mes.

El formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat d’una còpia del DNI, NIE o passaport. A més, cal abonar la taxa corresponent a l'estudi del reconeixement.

L'alumnat que demanin reconeixement d’estudis provinents d'altres universitats han de presentar el certificat acadèmic dels estudis cursats en català o castellà i en anglès, perquè la UIB pugui emetre correctament el certificat acadèmic de finalització dels estudis i el suplement europeu al títol.

Les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada màster resoldran les sol·licituds rebudes, i el Centre d’Estudis de Postgrau notificarà les resolucions als alumnes sol·licitants, per tal que paguin les taxes corresponents.

En cap cas el fet d’haver sol·licitat un reconeixement de crèdits eximeix l’alumne d’haver-se de matricular del nombre mínim de crèdits establert a la normativa. En cas que les comissions reconeguin crèdits d’assignatures de les quals l'estudiant ja s'ha matriculat, ha de demanar la corresponent anul·lació de matrícula als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Modificacions a la matrícula

Els alumnes que ho necessitin poden modificar la matrícula en les condicions següents:

 1. Un cop formalitzada la matrícula en el període ordinari i durant el termini fixat, tot mantenint o incrementant el nombre de crèdits de què s’hagin matriculat prèviament.
 2. En cas que un estudiant es matriculi un semestre de més crèdits que els que corresponen a un semestre del seu pla d’estudis, podrà disminuir el nombre de crèdits fins al valor indicat al pla d’estudis durant els vint dies naturals posteriors al començament de l’activitat acadèmica de cada semestre.
 3. Durant el termini de canvi de matrícula, els estudiants poden fer valer una condició d’exempció de preus que no havien indicat durant la formalització de la matrícula, sens perjudici de la data en la qual l’estudiant havia de complir la condició.

A més, en els casos en què la direcció del màster així ho determini, es podran afegir assignatures a la matrícula durant el termini d'ampliació de matrícula fixat per a cada màster. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre, i d’assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació. A través d'aquest enllaç es poden consultar els terminis d'ampliació de matrícula, així com la llista d’assignatures disponibles.

Les modificacions es fan a través de l’aplicació Acadèmic. Un cop a Acadèmic, s’ha de triar l’opció "Matrícula > Modificació de matrícula" i seguir les passes que indica l’aplicació.

Anul·lació de matrícula

Els estudiants que ho necessitin podran sol·licitar l’anul·lació total o parcial de la matrícula sempre que s’ajustin a les condicions establertes al Reglament acadèmic de la UIB.

L’anul·lació de matrícula se sol·licita a través d’UIBdigital.

Permanència als estudis de màster

Els estudiants matriculats a estudis de màster han de tenir en compte el nombre de crèdits que han de superar per poder continuar cursant el màster.

Els estudiants a temps complet han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’han matriculat cada any acadèmic.

Els estudiants a temps parcial han de superar, com a mínim, el 10 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’han matriculat cada any acadèmic.

En el supòsit que els estudiants de màster només es matriculin d’una assignatura, com per exemple del TFM, no hauran de complir aquests mínims.

Es poden consultar els efectes de la no superació dels mínims establerts a la <normativa de permanència en vigor>.

Condició d’estudiant a temps parcial

Els estudiants interessats a cursar el màster com a alumnes a temps parcial que compleixin els requisits, han de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda abans de formalitzar la matrícula.

Per a més informació sobre el tema d'estudiants a temps parcial, es pot consultar el Reglament acadèmic de la UIB.

 

Terminis de matrícula d'inici

Podeu consultar els terminis de matrícula d'inici als calendaris de l'apartat d'aquesta web "Com hi puc accedir? - Terminis de preinscripció, admissió i matrícula d'inici"