Oferta anys anteriors

Programes de màster regulats pel RD1393/2007

Normativa

  • Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.  [ca] [html - es]

  • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [ca] [html - es]