Preinscripció, accés i admissió

Com he de fer la preinscripció?

Els estudiants amb titulació espanyola de grau o equivalent, titulació estrangera homologada o amb declaració d’equivalència a estudis de grau que vulguin cursar un màster universitari a la UIB han d'iniciar un procediment de preinscripció, mitjançant el qual sol·liciten una plaça en un o diversos estudis de màster universitari de la UIB.

El Centre d’Estudis de Postgrau resoldrà l’accés dels candidats a estudis de màster universitari i la direcció de cada màster resoldrà l’admissió al màster en concret sol·licitat. Un cop admès, l’alumne haurà de formalitzar-ne la matrícula.

Abans de fer la preinscripció, els interessats han de consultar l'oferta de màsters universitaris vigent per saber la informació relacionada amb la titulació que volen cursar: estructura i durada en crèdits ECTS, llistat d'assignatures i periodicitat, horaris, possibles criteris i requisits d'admissió específics, preu, etc.

A més, en cas que tinguin algun dubte acadèmic, poden adreçar-lo a la direcció de la titulació. Fent un clic sobre el nom del director/a del màster que apareix a la web de l'estudi, els sortirà un formulari de contacte.

La preinscripció es fa en línia i es comença clicant sobre el botó «Preinscripció» de devora la denominació del màster que es vol cursar. Aquest botó només és visible i està actiu quan el termini de preinscripció està obert, aproximadament a partir del mes d’abril de cada curs acadèmic. Per accedir a l'aplicació de preinscripció, cal tenir un nom d'usuari i una contrasenya. Per obtenir-los, cal clicar sobre Registre en línia d'UIBdigital.

En haver entrat a l’aplicació de preinscripció, s’indicaran quines dades i documents s’han d’aportar.

Documentació que s’ha d’aportar

S’ha d’aportar una còpia escanejada del document original a través de l'aplicació de preinscripció:

  • DNI, NIE, passaport o un altre document d’identitat en vigor (anvers i revers).
  • Títol espanyol de grau o equivalent per accedir al màster (anvers i revers), o bé la credencial d’homologació o de declaració d’equivalència.
  • Certificat acadèmic oficial del títol espanyol de grau o equivalent, expedit per la universitat corresponent, en el qual ha de constar la nota mitjana de l’expedient amb l’escala de 0 a 10 (totes les pàgines).
    En cas d’aportar la credencial d’homologació o de declaració d’equivalència, s’han de presentar dos documents: certificat acadèmic oficial del títol estranger i el document d'equivalència de la nota mitjana estrangera, que es pot obtenir a través del Servei d'Equivalència de Notes Mitjanes. Consultau-ne les instruccions en aquest document [PDF].
  • Currículum

Les persones interessades a obtenir places reservades a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, han d’adjuntar el certificat o reconeixement del grau de discapacitat, expedit pel Centre Base de la Direcció General de Dependència de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears o de l'òrgan competent.

Documentació específica: hi ha màsters universitaris que tenen requeriments d’admissió específics (acreditació d’un nivell determinat d’idioma, per exemple) o que poden valorar mèrits que requereixin aportar documentació addicional (una carta de motivació o recomanació, per exemple). En aquest cas, l’aplicació de preinscripció demanarà la documentació que calgui. Per a més informació, l’interessat pot consultar la pàgina web de cada màster, a l’apartat de «Criteris d'admissió».

Condició d’alumnat a temps parcial

Els estudiants interessats a cursar el màster com a alumnes a temps parcial que compleixin els requisits, han de presentar la sol·licitud en el moment de la preinscripció a través de la mateixa aplicació informàtica. Per a més informació sobre l’alumnat a temps parcial, es pot consultar el Reglament acadèmic de la UIB.

Dubtes freqüents

Dubtes freqüents sobre la documentació de preinscripció

No cal adjuntar ni el títol d'accés ni cap certificat acadèmic oficial de les titulacions de la UIB.

La documentació que es carregui a l’aplicació de preinscripció ha de ser perfectament llegible, preferentment en format PDF, o un document original amb la signatura electrònica i el codi segur de verificació.

Cada document s’ha d’adjuntar al lloc de l’aplicació que li correspon i ha de contenir totes les pàgines en l’ordre correcte.

Els documents escanejats que s'adjunten a la preinscripció s'accepten de manera provisional per al tràmit de sol·licitud, llevat que siguin documents amb signatura electrònica i codi segur de verificació, que equivalen a un document original. De la resta, cal presentar-ne els originals de l'1 de novembre al 31 de març del curs en vigor. Fins que no es presentin els documents originals, el CEP no podrà expedir cap certificat acadèmic del màster ni tampoc el títol corresponent.

Es poden presentar en els serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (Centre d'Estudis de Postgrau). En aquest cas, s’ha d’aportar també una fotocòpia de cada document original per afegir a l’expedient de l’estudiant.

Els originals també es poden enviar per correu postal. En aquest cas, s’enviarà una còpia compulsada de cada document. Les compulses que s’accepten són les realitzades per notari públic espanyol col·legiat, per via diplomàtica o per l'organisme emissor del document, sempre que s'acrediti el pagament de la compulsa.

Dubtes freqüents sobre la formalització de la preinscripció

La preinscripció es considera correctament presentada quan l’estudiant cliqui sobre el botó «Formalitzar la sol·licitud». Quan l’hagi formalitzada, l’estudiant rebrà un correu electrònic amb el resguard de la sol·licitud, el qual, si escau, serveix per acreditar que ha presentat una sol·licitud per cursar un màster universitari.

Les sol·licituds que quedin en estat «Iniciada» un cop hagi expirat el termini de preinscripció no es podran valorar i es donaran de baixa.

L'alumnat de grau que encara no ha finalitzat els estudis, però que preveu obtenir el títol abans que es tanqui el termini per esmenar la preinscripció del màster que sol·licita, pot emplenar la preinscripció per cursar un màster i, fins i tot, clicar sobre el botó «Formalitzar la sol·licitud». No obstant això, la sol·licitud quedarà aturada i no es revisarà fins que l’estudiant no hagi acabat els estudis de grau, aboni la taxa d’expedició del títol i carregui a l’aplicació de preinscripció el resguard del títol i el certificat acadèmic oficial (no cal que hi adjunti ni el títol d'accés ni el certificat acadèmic oficial de les titulacions de la UIB).

El termini per aportar aquesta documentació s’exhaureix quan finalitza el període que té cada màster per esmenar documentació. Es pot consultar a l’apartat de «Terminis» d'aquesta pàgina.