Preinscripció, accés i admissió

Informació general

Què és la preinscripció?

És la sol·licitud que presenten els estudiants per obtenir plaça als estudis de màster de la UIB. Els candidats poden demanar de ser admesos a un màxim de tres estudis de màster.

Amb aquesta sol·licitud es determina, en primer lloc, si els estudiants reuneixen els requisits d'accés necessaris per optar a l’admissió a un màster o a un itinerari o a una especialitat d’un màster. Després, l'òrgan competent de la titulació de màster estudia i avalua les sol·licituds de les persones que tenen accés als estudis i adjudica les places ofertes.

L'admissió pot estar condicionada a (depenent de cada màster):

 • un o diversos itineraris/especialitats del màster.
 • la necessitat de requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines. Per a més informació, consultau la pàgina web de cada màster, a l’apartat de «Criteris d'admissió». 
 • la necessitat de proves per verificar que el nivell de l'estudiant és l'adequat.
 • proves d'admissió per determinar la prelació dels candidats.
 • la necessitat de complements formatius.

Qui hi pot participar?

Totes les persones que compleixin algun dels requisits d'accés següents (o que els puguin acreditar en el període d'esmenes corresponent):

* Els alumnes de grau que encara no hagin acabat els estudis, però que preveuen obtenir el títol abans que es tanqui el termini per esmenar la preinscripció del màster que sol·licita, poden emplenar la preinscripció per cursar un màster i, fins i tot, clicar sobre el botó «Formalitzar la sol·licitud». No obstant això, la sol·licitud restarà condicionada a la finalització dels estudis de grau i al pagament dels drets d'expedició del títol abans de finalitzar el termini d'esmenes de l'estudi. Hauran d'adjuntar el títol i el certificat acadèmic oficial un cop la UIB els notifiqui les esmenes adients. El termini per aportar aquesta documentació s’exhaureix quan acaba el període que té cada màster per esmenar documentació.

Què és la matrícula condicionada?

Tal com estableix el RD 822/2021 i l'Acord normatiu 14423/2022, els alumnes als quals els quedi pendent de superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS poden formalitzar una matrícula condicionada als estudis de màster en què els hagin admès. Aquests alumnes estaran sotmesos a les mateixes normes que la resta dels estudiants matriculats en el màster.

No obstant això, es prioritzaran les sol·licituds d'estudiants amb disposició d'un títol de grau o equivalent i només serà possible en aquells estudis en què s'hagi previst matrícula condicionada per a aquella convocatòria. A més, els alumnes que formalitzin una matrícula condicionada no podran obtenir el títol de màster si prèviament no han obtingut el títol de grau.

S'ha de consultar si el màster ofereix la possibilitat de matrícula condicionada. Consultau l'oferta de places 2023-24

Els alumnes que facin una matrícula condicionada i sol·licitin beca MEFP s'han d'assegurar de les condicions establertes a les bases de la convocatòria.

Els alumnes de grau que no han acabat els estudis poden presentar la sol·licitud?

Estudi que no preveu matrícula condicionada

Els alumnes de grau que encara no han acabat els estudis, però que preveuen obtenir el títol abans que es tanqui el termini per esmenar la preinscripció del màster que sol·liciten, poden emplenar la preinscripció per cursar un màster i, fins i tot, clicar sobre el botó «Formalitzar la sol·licitud».

No obstant això, la sol·licitud restarà condicionada a la finalització dels estudis de grau i al pagament dels drets d'expedició del títol abans que expiri el termini d'esmenes de l'estudi. Hauran d'adjuntar el títol i el certificat acadèmic oficial una vegada la UIB els notifiqui les esmenes adients.

El termini per aportar aquesta documentació s’exhaureix quan acaba el període que té cada màster per esmenar documentació. Es pot consultar a l’apartat de «Terminis» d'aquesta pàgina.

Estudi que preveu matrícula condicionada

 Els alumnes de grau que encara no hagin acabat els estudis han d'emplenar la preinscripció per cursar un màster i clicar sobre el botó «Formalitzar la sol·licitud». 

Si en el termini d'esmenes no han acabat els estudis, només es tindrà en compte la sol·licitud si a l'alumne li queda per superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS. En tot cas, sempre es prioritzen les sol·licituds d'alumnes titulats.

Quantes places s'ofereixen?

Cada titulació de màster oficial té un límit en el nombre de places que pot oferir, d’acord amb la seva memòria verificada o amb la modificada en aquest punt, sempre que hagi estat aprovat per l’ANECA. Cada any es proposa l’oferta de places generals per a cada màster i s’envia a la Comissió Acadèmica, al Consell de Govern de la UIB i a la conselleria competent per a la seva aprovació i, si escau, s’eleva a la Conferència General de Política Universitària.

Oferta de places

Oferta de places per a l'any acadèmic 2023-24 i relació d'estudis que preveuen matrícula condicionada.

Places reservades

Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a màster es reservaran els percentatges de quotes de places, tots arrodonits per escreix, que s’indiquen:

 • Un cinc per cent del total de places per a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33 per cent o superior, així com per als estudiants amb necessitats de suport educatiu permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els estudis anteriors hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una inclusió educativa plena.
 • Un tres per cent del total de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Aquest percentatge s’incrementarà fins a un cinc per cent en els estudis de màster relacionats amb les ciències de l’esport.

Els candidats que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’una quota de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.

Si aquestes places reservades no s'han ocupat, es podran alliberar i oferir-se com a places generals. Aquestes places alliberades s’assignaran per ordre estricte de la llista d’espera de les places generals, i els estudiants s’hi matricularan en el període establert pel CEP.

Qui pot demanar la condició d'alumne a temps parcial? Quan l’ha de demanar?

És la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic, pot demanar l’estudiant que, per raons diverses, no pot seguir els estudis segons el que s'estableix sobre el mínim de crèdits de matrícula i la normativa de permanència. D'aquesta manera, es redueix el nombre mínim de crèdits de què s'ha de matricular l'alumne i el mínim de crèdits que ha de superar per continuar els mateixos estudis.

Un alumne d'inici amb la condició de temps complet el primer any s'ha de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. En canvi, amb la condició de temps parcial, s'ha de matricular de, com a mínim, 15 crèdits.

Hi ha motius que s'han d'acreditar cada any per renovar la condició i d’altres que tenen la condició permanent.

Requisits

Trobar-se en un dels supòsits següents:

 1. Treballar en una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
 3. Tenir 45 anys o més en la data d’inici de l’any acadèmic.
 4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 5. Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
 6. Estar matriculat a temps complet durant l’any acadèmic en curs al Títol Superior de Música, en qualsevol de les seves especialitats, impartit pel Conservatori Superior de Música.
 7. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Sol·licitud

Els estudiants interessats a cursar el màster com a alumne a temps parcial que compleixin els requisits han de presentar-ne la sol·licitud en el moment de la preinscripció a través de la mateixa aplicació informàtica.

Si durant el primer semestre es produeix una modificació sobrevinguda, l’estudiant pot fer una sol·licitud per obtenir la condició d’estudiant a temps parcial fora del termini establert. Si la sol·licitud es fa abans que comenci el termini d’ampliació de matrícula, podrà reduir el nombre de crèdits matriculats fins al mínim que preveuen els articles 5.8 i 5.9 del Reglament acadèmic. Únicament pot fer modificacions sobre el nombre de crèdits del segon semestre de què s’hagi matriculat i sobre les condicions acadèmiques de les assignatures de segon semestre.

Quin és l'ordre de prelació?

Per adjudicar les places, s’ordenaran les sol·licituds d’admissió a un màster, itinerari/especialitat, modalitat i seu segons un ordre de prelació. Si hi ha n places, s’adjudicarà plaça als n primers sol·licitants, i la resta quedaran en llista d’espera en el mateix ordre de prelació.

En aquesta prelació, tindran prioritat els candidats que tinguin el títol de grau enfront dels qui hi accedeixen amb el TFG pendent de superar i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS. La selecció d’aquests sol·licitants que no tenen el títol de grau es farà per priorització segons els criteris següents:

 1. Criteris específics relatius al perfil d'ingrés de cada màster definits en la seva memòria verificada.
 2. Estudiants que únicament tinguin pendent l'acreditació del nivell d'idioma estranger per obtenir el títol de grau.
 3. Estudiants als quals els quedi superar únicament el TFG. En cas d'igualtat, es tindrà en compte la nota mitjana obtinguda en la resta de les assignatures superades del grau.
 4. Estudiants que tinguin crèdits pendents al marge del TFG. En aquest cas, es prioritzarà l'admissió dels estudiants que tinguin menys crèdits pendents. En cas d'igualtat, es tindrà en compte la nota mitjana dels crèdits superats.

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades, s’ordenaran, en cada grup, d’acord amb l’ordre que els correspongui, segons el requisit d’accés que compleixi l’estudiant.

Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:

 1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
 2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell/alt rendiment.
 3. Per plaça general.

Què són les llistes d'esmenes?

El Centre d'Estudis de Postgrau revisarà les preinscripcions que hagin quedat formalitzades correctament. Si la preinscripció presenta algun defecte de forma o de contingut, el Centre d’Estudis de Postgrau enviarà un correu electrònic a l’alumne per informar-lo que esmeni la preinscripció i li indicarà quin temps té per fer-ho.

A més a més, quan s’hagi exhaurit el termini de preinscripció al màster, el Centre d’Estudis de Postgrau publicarà la llista d’alumnes amb esmenes pendents de resoldre i el termini màxim per fer-ho. Les preinscripcions que quedin pendents d’esmenar una vegada que hagi finalitzat el termini no seran avaluades.

Com funcionen les llistes d'admesos?

Una vegada s’ha comprovat l'accés al màster sol·licitat, el Centre d’Estudis de Postgrau remetrà la preinscripció a la comissió acadèmica del màster corresponent, perquè l'avaluï i en resolgui l'admissió.

Els requisits i criteris d'admissió de cada màster estan definits a les memòries de verificació de cada titulació i es poden consultar a la fitxa de cada màster, a la pestanya«Informació general», apartat «Criteris d'admissió», del descriptor.

El Centre d'Estudis de Postgrau publicarà la llista provisional d'admesos, la llista definitiva i, si escau, la llista d'espera, en els terminis establerts per a cada convocatòria en funció de la resolució de la Comissió Acadèmica.

Els estudiants admesos tenen un termini determinat per formalitzar la matrícula a Acadèmic. En cas de no fer-ho en el temps establert, perden el dret a matricular-se o a tornar a demanar plaça al màster al qual havien estat admesos per al mateix curs acadèmic.

Les llistes d’admesos poden contenir alumnes que hagin quedat en llista d’espera, les quals es faran efectives si, un cop finalitzada la matrícula, han quedat places vacants.

Els alumnes en llista d’espera que finalment resultin admesos en seran informats i hauran de formalitzar la matrícula en els terminis establerts. En cas de no fer-ho, perden el dret a matricular-se o a tornar a demanar plaça al màster al qual havien estat admesos per al mateix curs acadèmic.

 Les llistes d’admesos poden contenir el llistat d’alumnes no admesos, si escau. Els qui no siguin admesos podran formular, si escau, reclamació davant la direcció del CEP, amb el botó corresponent a l'aplicació de preinscripció de la Plataforma de Postgrau. La direcció del CEP demanarà els informes que consideri oportuns per resoldre.

Normativa que regula l'accés i l'admissió als estudis de màster

Quines beques hi ha disponibles per cursar un màster?

Actualment el Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca anualment beques de caràcter general i de mobilitat per a estudiants d’ensenyaments universitaris.

A més, altres institucions o entitats poden oferir beques i ajuts o premis per a estudis de postgrau de manera puntual. Aquesta oferta és dinàmica i canvia d’any a any, per la qual cosa la UIB manté una pàgina web per poder-la consultar. També podeu consultar la pàgina web de beques, premis i ajuts del Centre d'Estudis de Postgrau.

 

Sol·licitud de preinscripció

Com s'ha de fer la sol·licitud de preinscripció?

Informar-se de l'oferta de màsters vigent

Abans de fer la preinscripció, els interessats han de consultar l'oferta de màsters universitaris vigent per saber la informació relacionada amb la titulació que volen cursar: estructura i durada en crèdits ECTS, llistat d'assignatures i periodicitat, horaris, possibles criteris i requisits d'admissió específics, preu, modalitat, etc.

A més, en cas que tinguin algun dubte acadèmic, poden adreçar-lo a la direcció de la titulació mitjançant el formulari de contacte que apareix quan cliquen sobre el nom del director del màster que apareix a la web de l'estudi.

Obtenció de credencials

Per poder realitzar qualsevol tràmit, és imprescindible obtenir credencials corporatives. En el següent vídeo trobareu les instruccions per obtenir-les.

Estudiants amb titulacions estrangeres no homologades

 Els estudiants amb titulacions estrangeres no homologades han de sol·licitar l'estudi d'equivalència per poder formalitzar la preinscripció.

Sol·licitud de preinscripció a la Plataforma de Postgrau

 Com a màxim, es podran presentar tres sol·licituds de preinscripció.

La preinscripció es fa en línia a la Plataforma de Postgrau seguint les següents passes:

 • Accedir a l'aplicació amb les credencials d'UIBdigital.
 • Entrar a «Nova sol·licitud de preinscripció».
 • Clicar damunt el botó «Preinscripció» de devora la denominació del màster que es vol cursar.
  • Aquest botó només és visible i està actiu quan el termini de preinscripció està obert.
 • Accedir a la sol·licitud.
 • Emplenar les dades personals.
  • Indicar si participa en la reserva de places.
  • Comprovar les dades del domicili familiar i durant el curs.
  • Indicar les titulacions que té.
 • Indicar si es vol demanar la condició de temps parcial.
  • Marcar el motiu pel qual es demana.
 • Adjuntar la documentació.
 • Acceptar i formalitzar la sol·licitud.

 

La sol·licitud no es considera presentada fins que ha acabat tot el procés i s'hi ha adjuntat tota la documentació requerida.

 

Quan es fa la preinscripció?

El CEP obrirà, cada any acadèmic, un o més períodes de sol·licitud a les titulacions de màster universitari de la UIB.

Sol haver-hi un període ordinari i, si queden places vacants, un d'extraordinari.

Terminis per a l'any acadèmic 2023-24.

Quan es considera presentada la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció es considera que s'ha presentada correctament quan l’estudiant cliqui sobre el botó «Formalitzar la sol·licitud». Quan l’hagi formalitzada, l’estudiant rebrà un correu electrònic amb el resguard de la sol·licitud, el qual, si escau, serveix per acreditar que ha presentat una sol·licitud per cursar un màster universitari.

Les sol·licituds que quedin en estat «Iniciada», un cop hagi expirat el termini de preinscripció, no es podran valorar i es donaran de baixa.

Documentació que s'ha d'aportar

Documentació general per a l'accés

S’ha d’aportar una còpia escanejada del document original a través de l'aplicació de preinscripció:

 • DNI, NIE, passaport o un altre document d’identitat en vigor (anvers i revers).
 • Títol espanyol de grau o equivalent per accedir al màster (anvers i revers), o bé la credencial d’homologació o de declaració d’equivalència. Informació per obtenir l'equivalència.
 • Certificat acadèmic oficial del títol espanyol de grau o equivalent, expedit per la universitat corresponent, en el qual ha de constar la nota mitjana de l’expedient amb l’escala de 0 a 10 (totes les pàgines).
  En cas d’aportar la credencial d’homologació o de declaració d’equivalència, s’han de presentar dos documents:
  • certificat acadèmic oficial del títol estranger,
  • i el document d'equivalència de la nota mitjana estrangera, que es pot obtenir a través del Servei d'Equivalència de Notes Mitjanes. Consultau-ne les instruccions en aquest document [PDFEscolta el document].
 • Currículum

Documentació específica per a l'admissió

En el cas dels màsters universitaris que tenen requeriments d’admissió específics (acreditació d’un nivell determinat d’idioma, per exemple) o que poden valorar mèrits que requereixin aportar documentació addicional (una carta de motivació o recomanació, per exemple). En aquest cas, l’aplicació de preinscripció demanarà la documentació que calgui. Per a més informació, l’interessat pot consultar la pàgina web de cada màster, a l’apartat de «Criteris d'admissió».

Documentació per a places reservades

Grau de discapacitat

Les persones interessades a obtenir places reservades a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, han d’adjuntar el certificat o reconeixement del grau de discapacitat:

 • Resolució o certificat del centre base de la conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes.
 • Resolució o certificat expedits per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO)
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Esportistes d'alt nivell o alt rendiment

El Reial decret 971/2007, a l'article 2.3, esmenta els diferents nivells de catalogació dels esportistes d'alt nivell. Per altra banda, els catalogats al punt 2.3.d depenen de les comunitats autònomes. Per part seva, la CAIB estableix, al Decret 91/2015, en aquest nivell, altres subnivells.

Per tot això, la UIB publica la taula següent dels grups d'esportistes d'alt nivell i la documentació que han de presentar en cada cas:

Grup

Denominació

Documentació

On s'ha de sol·licitar

A

Esportista d'alt nivell per resolució del secretari d'Estat president del Consell Superior d'Esports.

Publicació en el BOE o certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola corresponent

B

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.a del RD 971/2007 que hagin estat seleccionats per les federacions esportives espanyoles per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, almenys un dels dos darrers anys.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

C

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.b del RD 971/2007 que hagin estat seleccionats per les federacions esportives espanyoles per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria d'edat inferior a l'absoluta, almenys un dels dos darrers anys.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

D

Esportistes d'alt rendiment o equivalent, d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell en el grup A, d'acord amb el Decret 91/2015.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma.

En el cas d'esportistes de les Illes Balears, han de figurar a les llistes que es publiquen al BOIB els mesos d'abril i octubre.

 

E

Esportistes d'alt rendiment o equivalent, d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007, i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell en el grup B o C, d'acord amb el Decret 91/2015.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma.

En el cas d'esportistes de les Illes Balears, han de figurar a les llistes que es publiquen al BOIB els mesos d'abril i octubre.

 

F

Esportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell en el grup D, d'acord amb el Decret 91/2015, o bé esportistes d'alt rendiment, d'acord amb el RD 971/2007, d'altres comunitats autònomes.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma.

En el cas d'esportistes de les Illes Balears, han de figurar a les llistes que es publiquen al BOIB els mesos d'abril i octubre.

 

G

Esportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.d del RD 971/2007 que segueixen programes tutelats per les federacions esportives espanyoles als centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

H

Esportistes d'alt rendiment, d'acord amb l'article 2.3.e del RD 971/2007, que segueixen programes de tecnificació tutelats per les federacions espanyoles, inclosos al programa nacional de tecnificació esportiva desenvolupat pel Consell Superior d'Esports.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

I

Esportistes d'alt rendiment, d'acord amb l'article 2.3.f del RD 971/2007, que segueixen programes de tecnificació tutelats per les federacions espanyoles.

Certificat emès pel Consell Superior d'Esports

Federació esportiva espanyola

J

Esportistes d'alt rendiment, d'acord amb l'article 2.3.g del RD 971/2007, que segueixen programes tutelats per les comunitats autònomes, als centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

Certificat acreditatiu emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma.

En el cas dels esportistes de les Illes Balears, el certificat emès per la Fundació per a l'Esport Balear

Fundació per a l'Esport Balear

Documentació per a la condició d'alumne a temps parcial

És la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic (FOU 465), pot sol·licitar l’estudiant que per raons diverses no pot seguir els estudis, segons el que s'estableix sobre el mínim de crèdits de matrícula i la normativa de permanència.

Documentació acreditativa i justificativa dels requisits que es compleixin:

 • Contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu vigent el dia que comencin les activitats lectives. A més, s'hi han d'aportar altres documents que provin l'activitat actual, com ara els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o la capçalera d'una nòmina recent.
 • El grau de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.
 • Còpia del document d'identitat per acreditar que el titular és més gran de 45 anys.
 • Documentació per acreditar la situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones dependents.
 • Qualsevol document que acrediti la causa al·legada per l'alumne per ser considerat alumne a temps parcial.

 

Si els estudis previs s'han cursat a la UIB, s'ha d'adjuntar la documentació?

No, no cal adjuntar ni el títol d'accés ni cap certificat acadèmic oficial de les titulacions de la UIB.

Quin format ha de tenir la documentació que es pugi a la sol·licitud?

La documentació que es carregui a l’aplicació de preinscripció ha de ser perfectament llegible, preferentment en format PDF, o un document original amb la signatura electrònica i el codi segur de verificació.

On s'ha de pujar la documentació?

Cada document s’ha d’adjuntar al lloc de l’aplicació que li correspon i ha de contenir totes les pàgines en l’ordre correcte.

Quina validesa tenen els documents escanejats? Quan s'han de presentar els documents originals?

Els documents escanejats que s'adjunten a la preinscripció s'accepten de manera provisional per al tràmit de sol·licitud.

 • En aquest cas, s'hauran de presentar els originals en el període de l'1 de novembre al 31 de març del curs en vigor. Fins que no es presentin els documents originals, el CEP no podrà expedir cap certificat acadèmic del màster ni tampoc el títol corresponent.
 • Se n'ha de presentar l’original i la fotocòpia als serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (Centre d'Estudis de Postgrau). Per fer-ho, s’ha de demanar hora.
 • En el cas que s'enviï la documentació per correu postal, s'ha d'incloure una còpia compulsada de cada document. Les compulses que s’accepten són les realitzades per un notari públic espanyol col·legiat, per via diplomàtica o per l'organisme emissor del document, sempre que s'acrediti el pagament de la compulsa.

Els documents amb signatura electrònica i codi segur de verificació equivalen a un document original