Normativa

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.

LOSU, Estatuts de la UIB i Reglament acadèmic


El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i les activitats que s'hi duen a terme s'han d'ajustar al compliment de les normes i procediments vigents que es presenten a continuació. Aquesta informació s'agrupa en els blocs: normativa de caràcter general, normativa pròpia de la UIB i normes de procediment del CEP, règim de permanència i transferència i reconeixement de crèdits.

Normativa de caràcter general

 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]
 • Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. [PDF - html (es)]
  • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [PDF (ca) - html (es)]
  • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [PDF - html (es) - Text consolidat el dia 3 de juny de 2016]
   Modificat pel RD 195/2016, de 3 de juny (PDF - HTML)
 • Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 (núm. 20522) per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'estudis oficials de postgrau a les Illes Balears [PDF (ca) - PDF (es)]

Decret de preus públics

Normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears

 • 11154. ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau.
 • 13651. ACORD NORMATIU del dia 29 de setembre de 2020 pel qual s’aprova la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.
 • 13866. ACORD NORMATIU del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.
 • 14423. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2022 pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.
 • 14427. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2022 pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears.
 • 14882. ACORD NORMATIU del dia 30 de març de 2023 pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
 • 13600. ACORD RATIFICATIU del dia 22 de juny de 2020 pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.
 • 14886. ACORD NORMATIU del dia 30 de març de 2023 pel qual s'aproven les normes de convivència de la Universitat de les Illes Balears.

Normes de procediment del CEP

Informació sobre: