Funció i objectius

La missió del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB és centralitzar i coordinar l’oferta formativa dels estudis de màster i la seva gestió acadèmica i administrativa, facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai europeu d’educació superior.

L'Acord Normatiu 11154, del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau atorga a aquest centre, respecte als programes i titulacions oficials de màster universitari, les següents competències:

  • Seleccionar i coordinar les propostes d’estudis de màster presentades, tramitar les propostes seleccionades i responsabilitzar-se de la gestió acadèmica de tots els títols definitivament aprovats.
  • Tramitar les modificacions dels estudis ja implantats.
  • Informar sobre els convenis de col·laboració interdepartamentals i/o interuniversitaris, nacionals o estrangers presentats per a la realització d’un màster o per a la participació de la UIB en un programa oficial de postgrau d’una altra institució, per a la tramitació ulterior.
  • Garantir la unitat de criteris acadèmics de màsters universitaris de la UIB.
  • Promoure l'elaboració de plans d'estudis de màster que cobreixin els objectius estratègics de la UIB que es considerin oportuns.
  • Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
  • Coordinar la promoció i publicitat dels màsters de la UIB.
  • Coordinar i revisar els convenis de col·laboració acadèmica i/o professional entre altres entitats i la UIB en relació amb les titulacions de màster.
  • Aquelles funcions que li pugui encarregar el vicerector que tingui les competències en matèria de postgrau.