Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 32 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a Abril de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 20 22 18 22 17
Nou ingrés SIIU 18 22 18 21 16
Matriculats 20 25 28 33 28
Titulats 16 13 15 20 12

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 100% 71% 78%
Taxa d'abandonament - 9% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 99% 98% 97% 96% 93%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 98% 99% 97%
Taxa de rendiment 98% 92% 93% 88% 84%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Antonio Bennàsar Figueras
Secretari
Margarita Gomila Ribas
Personal Docent i Investigador
 • Jorge Lalucat Jo
 • Rafael Bosch Zaragoza
 • Balbina Nogales Fernández
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Paula Tugores Borràs

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Actividad de una nueva combinación de β-lactámico e inhibidor de β-lactamasas (imipenem/relebactam)
 • Aislamiento e identificación de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes en muestras de frotis y exudados
 • Alkane degradation by Citreicella aestuarii strain 357
 • Anàlisi de la interconnexió entre reciclatge del peptidoglicà, expressió de beta-lactamases i virulència en Pseudomonas aeruginosa.
 • Anàlisi microbiològica per a la identificació de Salmonella spp., al Centre Balear de Biologia Aplicada.
 • Análisis genómico comparativo (16S rRNA y pangenoma) y clonación de sistemas Toxina-Antitoxina de Halothece sp. PCC 7418
 • Degradación de hidrocarburos aromáticos en especialistas del linaje Roseobacter: caracterización genómica y fisiológica.
 • Dinámica estructural de selección de resistencia a antibióticos en biopelículas de Pseudomonas aeruginosa.
 • Diversidad de levaduras cultivables en las variedades de uva mallorquinas Callet, Giró-ros y Premsal
 • Estudi de la capacitat degradativa de benzoat per Roseobacter sp. MED193
 • Estudi de la relació entre Pseudomonas aeruginosa i els paràmetres fisicoquímics de l’aigua en piscines
 • Estudio comparativo de dos métodos de detección de Pseudomonas aeruginosa en aguas
 • Estudio de la diversidad genética de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) mediante tipificación molecular (MLST))
 • Estudio de la presencia de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo
 • Estudi sobre la implementació de la norma UNE-EN ISO 16266:2008 per a la detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa en aigües en el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA)
 • Identificació directa d’hemocultius positius mitjançant MALDI-TOF MS
 • Infecció per Salmonella en humans, i diagnòstic clínic i detecció de la sensibilitat antibiòtica al Laboratori de Diagnòstic Microbiològic de l’Hospital Juaneda Miramar
 • In vitro dynamics and mechanisms of resistance development to imipenem and imipenem/relebactam in Pseudomonas aeruginosa
 • Presencia de Legionella en hospitales y centros de salud. Efectividad de las medidas de prevención y control
 • Validación del método de detección y recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila
 • " b-lactamasa cromosómica AmpC en Pseudomonas aeruginosa"
 • Aislamiento e identificación de Streptococcus agalactiae en mujeres gestantes
 • Anàlisi microbiològica per a la identificació de Legionella spp., al laboratori Cidesal.
 • Análisis multigénico y estudio de sensibilidad a los antibióticos en cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina: una prospección de 12 años
 • Avaluació de l'eficàcia d'un nou antibiòtic en el tractament dels biofilms produïts per Pseudomonas aeruginosa
 • Characterization of the microbial community in the “Cova des Pas de Vallgornera”
 • Epidemiología y estudio de sensibilidad a los antibióticos en portadores de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA)
 • Escherichia coli, una de las bacterias más importantes en brotes infecciosos transmitidos por alimentos.
 • Estudio epidemiológico retrospectivo de la incidencia de "Salmonella" en el Espacio Económico Europeo.
 • Eutrofización y poblaciones microbianas indicadoras de contaminación en aguas de pozos de captación para el consumo humano.
 • Evaluación del riesgo que representa Legionella en embarcaciones
 • PGRP2 como posible diana para la inhibición de la respuesta inflamatoria descontrolada ante la infección por Pseudomonas aeruginosa
 • Anàlisi de la presència de Listeria monocytogenes en els aliments
 • Análisis microbiológico de Legionella pneumophila como patógeno en aguas
 • Análisis molecular de la diversidad de Pseudomonas a lo largo del río Danubio
 • Caracterización diferencial de cepas de P. aeruginosa procedentes de infección crónica vs infección aguda frente a diferentes tipos de estrés
 • Clonación del sistema CRISPR-Cas de Pseudomonas balearica DSM 6083T en Escherichia coli
 • Descripción y evaluación del método de detección y recuento de Legionella spp.
 • Detección de Listeria monocytogenes y revisión del impacto de la listeriosis en la sociedad balear
 • Estudio de la adhesión bacteriana y la formación de biocapa en superficies de Titanio funcionalizadas con quercitrina
 • Estudio del papel de las proteínas fimbriales en la formación de biofilm en Klebsiella pneumoniae.
 • Estudio epidemiológico de los aislados de Pseudomonas aeruginosa multirresistente del Hospital Universitario Son Espases durante los años 2013 a 2015, y caracterización de los principales mecanismos de resistencia implicados.
 • Evaluación de la identificación bacteriana y estudio de sensibilidad antibiótica en muestras de orina directa mediante MALDI-TOF MS y citometría de flujo
 • Evaluación de la viabilidad del método PrecisTM para la investigación de Listeria monocytogenes en muestras de superficies
 • Evaluación de medios de cultivo selectivos y diferenciales en el análisis de Escherichia coli en aguas, por el método de filtración por membrana.
 • Industria farmacéutica: Labo'Life
 • Infección por Clostridium difficile: caracterización molecular y estudio de las recurrencias.
 • Informe de prácticas en el laboratorio de análisis químico y microbiológico Quimiotest.
 • METODOLOGÍA APLICADA POR EL LABORATORIO CIDESAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y RECUENTO DE Legionella spp.
 • Prácticas de análisis microbiológico. Saniconsult
 • Pseudomonas aeruginosa, control y presencia en piscinas de Mallorca
 • Utilització de mètodes ràpids per a la detecció de Salmonella spp. en aliments envers a la utilització del mètode convencional
 • "Mejora genética de Citreicella aestuarii 357 en la degradación de hidrocarburos"
 • Adaptación dePseudomonas aeruginosa a la infección crónica en fibrosis quística: identificación de cepas con peptidoglicano de reducida capacidad inflamatoria y/o de resistencia a la lisozima.
 • Adequació de les instal·lacions i l'aïllament tèrmic durant l'elaboració del formatge fresc en l'industria làctica, A.G.A.M.A
 • Anàlisi filogenòmic de la espècie Pseudomonas stutzeri
 • Aplicabilidad del citómetro de flujo para el estudio de la sensibilidad a los antibióticos e identificación por MALDI-TOF MS en muestras directas de orina
 • Caracterización de la comunidad bacteriana de la cova del Pas de Vallgornera mediante métodos dependientes de cultivo y sus implicaciones geomicrobiológicas.
 • Efecte de la inhibició del reciclatge del peptidoglicà en l'activitat de la fosfomicina i els β-lactàmics en P. aeruginosa.
 • Estudio microbiológico (caracterización y sensibilidad antibiótica) de los aislamientos bacterianos obtenidos en urocultivos durante un período de un año en el servicio de microbiología clínica del Hospital de Manacor
 • Laboratori de Microbiologia Clínica, Policlínica Miramar
 • Mostres vaginals: incidència clínica de Candida no albicans
 • Paràmetres microbiològics en la reutilizació d'aigües depurades per al reg
 • Pràctiques al laboratori d’anàlisis químiques i microbiològiques quimiotest.
 • Puesta a punto de la metodología para el estudio del efecto in vitro sobre Streptococcus mutans de superficies de titanio nanoestructuradas.
 • Rol del citocromo P450 en la degradación de naftaleno por Citreicella aestuarii 357.
 • Valoración del citómetro de flujo como técnica de cribado para la detección de infecciones urinarias
 • "Aislamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburos en aguas de puertos deportivos"
 • "Análisis clínicos microbiológicos"
 • "Estudi de la manipulació de les vies de mort cel·lular per Klebsiella pneumoniae"
 • "Evolució de la interacció hoste-patogen en les infeccions respiratòries cròniques per Pseudomonas aeruginosa en malalts amb fibrosis quística"
 • "Microbiata associada al grumer Cotylorhiza tuberculata"
 • "Modulació de la resposta inflamatòria durant les pneumònies causades per Staphylococcus aureus"
 • "Optimización de métodos de centrifugación para enriquecer microorganismos endosimbiontes de halófitas"
 • Brotes de gastroenteritis por Norovirus en cadenas hoteleras
 • Calidad higiénico-sanitaria de superficies en contacto con alimentos en hoteles localizados en las Islas Baleares
 • Caracterització del sistema CRISPR-Cas de Pseudomonas balearica
 • Estudi de l'efecte antimicrobià de les Galectines humanes G1 i G4
 • Evaluación del efecto bactericida de nuevos compuestos antimicrobianos en psendomonas aeruginosa, klebsiella preumonial y acinetobacter baumaninii
 • Realitzaciói d'auditories, control de APCC i anàlisis microbiològic d'aigües i aliments: estudi de Listeria monocytogenes com a patogen alimentari
 • "Análisis bioinformático de las lecturas de pirosecuenciación de los genes 16S rRNA y rpoD en la caracterización de la comunidad bacteriana en aguas de hemodiálisis"
 • "Análisis genómico de Hydrogenophaga taeniospiralis 2K1T"
 • "Análisis microbiológicos de alimentos y aguas en la aplicación de sistemas de calidad"
 • "Análisis y controles microbiológicos en el sector turístico"
 • "Caracterización de los sistemas de generación de inmunidad adaptativa frente a elementos genéticos móviles en Pseudomonas balearica"
 • "Determinación de E. coli en agua residual"
 • "Estudio estadístico de las auditorías sanitarias y analíticas en establecimientos de comidas preparadas en la hostelería de las Islas Baleares 2013"
 • "Implantación y sepervisión del sistema de APPCC en la industria alimentaria y comedores colectivos. Análisis de alimentos, aguas de consumo y recreo"
 • "Papel de las PBPs de bajo peso molecular en la resistencia a Beta-lactámicos y la expresión de AmpC en Pseudomonas aeruginosa"
 • "Prevalença de Legionella en instal·lacions hoteleres de les Illes Balears"
 • "Prevalença de membres del gènere Listeria en aliments preparats en hotels de les Illes Balears"
 • "Prevalencia de alimentos de alto riesgo microbiológico que pueden afectar la salud de los consumidores en muestras procesadas en el Centro Balear de Biología Aplicada (CBBA) enero - junio 2014"
 • "Reconstrucción filogenética de árboles armonizados para la cuarta edición de «The Prokaryotes»"
 • "Relación entre virulencia, resistencia a beta-lactámicos y metabolismo del peptidoglicano en Pseudomonas aeruginosa"
 • Control microbiológico y aplicación de sistemas de calidad.
 • Galleria mellonella com a model per l'estudi de les interaccions hoste-patogen.