Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 32 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 18 22 17 24
Nou ingrés SIIU 18 21 16 24
Matriculats 28 33 28 35
Titulats 15 20 12 20

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 78% 76% 64% 70%
Taxa d'abandonament - 4% 18% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 97% 96% 93% 98%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 98% 99% 97% 99%
Taxa de rendiment 93% 88% 84% 92%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Antonio Bennàsar Figueras
Secretari
Margarita Gomila Ribas
Personal Docent i Investigador
 • Jorge Lalucat Jo
 • Rafael Bosch Zaragoza
 • Balbina Nogales Fernández
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Paula Tugores Borràs

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Actividad de una nueva combinación de β-lactámico e inhibidor de β-lactamasas (imipenem/relebactam)
 • Aislamiento e identificación de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes en muestras de frotis y exudados
 • Alkane degradation by Citreicella aestuarii strain 357
 • Anàlisi de la interconnexió entre reciclatge del peptidoglicà, expressió de beta-lactamases i virulència en Pseudomonas aeruginosa.
 • Anàlisi microbiològica per a la identificació de Salmonella spp., al Centre Balear de Biologia Aplicada.
 • Análisis genómico comparativo (16S rRNA y pangenoma) y clonación de sistemas Toxina-Antitoxina de Halothece sp. PCC 7418
 • Degradación de hidrocarburos aromáticos en especialistas del linaje Roseobacter: caracterización genómica y fisiológica.
 • Dinámica estructural de selección de resistencia a antibióticos en biopelículas de Pseudomonas aeruginosa.
 • Diversidad de levaduras cultivables en las variedades de uva mallorquinas Callet, Giró-ros y Premsal
 • Estudi de la capacitat degradativa de benzoat per Roseobacter sp. MED193
 • Estudi de la relació entre Pseudomonas aeruginosa i els paràmetres fisicoquímics de l’aigua en piscines
 • Estudio comparativo de dos métodos de detección de Pseudomonas aeruginosa en aguas
 • Estudio de la diversidad genética de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) mediante tipificación molecular (MLST))
 • Estudio de la presencia de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo
 • Estudi sobre la implementació de la norma UNE-EN ISO 16266:2008 per a la detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa en aigües en el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA)
 • Identificació directa d’hemocultius positius mitjançant MALDI-TOF MS
 • Infecció per Salmonella en humans, i diagnòstic clínic i detecció de la sensibilitat antibiòtica al Laboratori de Diagnòstic Microbiològic de l’Hospital Juaneda Miramar
 • In vitro dynamics and mechanisms of resistance development to imipenem and imipenem/relebactam in Pseudomonas aeruginosa
 • Presencia de Legionella en hospitales y centros de salud. Efectividad de las medidas de prevención y control
 • Validación del método de detección y recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila
 • " b-lactamasa cromosómica AmpC en Pseudomonas aeruginosa"
 • Aislamiento e identificación de Streptococcus agalactiae en mujeres gestantes
 • Anàlisi microbiològica per a la identificació de Legionella spp., al laboratori Cidesal.
 • Análisis multigénico y estudio de sensibilidad a los antibióticos en cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina: una prospección de 12 años
 • Avaluació de l'eficàcia d'un nou antibiòtic en el tractament dels biofilms produïts per Pseudomonas aeruginosa
 • Characterization of the microbial community in the “Cova des Pas de Vallgornera”
 • Epidemiología y estudio de sensibilidad a los antibióticos en portadores de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA)
 • Escherichia coli, una de las bacterias más importantes en brotes infecciosos transmitidos por alimentos.
 • Estudio epidemiológico retrospectivo de la incidencia de "Salmonella" en el Espacio Económico Europeo.
 • Eutrofización y poblaciones microbianas indicadoras de contaminación en aguas de pozos de captación para el consumo humano.
 • Evaluación del riesgo que representa Legionella en embarcaciones
 • PGRP2 como posible diana para la inhibición de la respuesta inflamatoria descontrolada ante la infección por Pseudomonas aeruginosa
 • Anàlisi de la presència de Listeria monocytogenes en els aliments
 • Análisis microbiológico de Legionella pneumophila como patógeno en aguas
 • Análisis molecular de la diversidad de Pseudomonas a lo largo del río Danubio
 • Caracterización diferencial de cepas de P. aeruginosa procedentes de infección crónica vs infección aguda frente a diferentes tipos de estrés
 • Clonación del sistema CRISPR-Cas de Pseudomonas balearica DSM 6083T en Escherichia coli
 • Descripción y evaluación del método de detección y recuento de Legionella spp.
 • Detección de Listeria monocytogenes y revisión del impacto de la listeriosis en la sociedad balear
 • Estudio de la adhesión bacteriana y la formación de biocapa en superficies de Titanio funcionalizadas con quercitrina
 • Estudio del papel de las proteínas fimbriales en la formación de biofilm en Klebsiella pneumoniae.
 • Estudio epidemiológico de los aislados de Pseudomonas aeruginosa multirresistente del Hospital Universitario Son Espases durante los años 2013 a 2015, y caracterización de los principales mecanismos de resistencia implicados.
 • Evaluación de la identificación bacteriana y estudio de sensibilidad antibiótica en muestras de orina directa mediante MALDI-TOF MS y citometría de flujo
 • Evaluación de la viabilidad del método PrecisTM para la investigación de Listeria monocytogenes en muestras de superficies
 • Evaluación de medios de cultivo selectivos y diferenciales en el análisis de Escherichia coli en aguas, por el método de filtración por membrana.
 • Industria farmacéutica: Labo'Life
 • Infección por Clostridium difficile: caracterización molecular y estudio de las recurrencias.
 • Informe de prácticas en el laboratorio de análisis químico y microbiológico Quimiotest.
 • METODOLOGÍA APLICADA POR EL LABORATORIO CIDESAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y RECUENTO DE Legionella spp.
 • Prácticas de análisis microbiológico. Saniconsult
 • Pseudomonas aeruginosa, control y presencia en piscinas de Mallorca
 • Utilització de mètodes ràpids per a la detecció de Salmonella spp. en aliments envers a la utilització del mètode convencional
 • "Mejora genética de Citreicella aestuarii 357 en la degradación de hidrocarburos"
 • Adaptación dePseudomonas aeruginosa a la infección crónica en fibrosis quística: identificación de cepas con peptidoglicano de reducida capacidad inflamatoria y/o de resistencia a la lisozima.
 • Adequació de les instal·lacions i l'aïllament tèrmic durant l'elaboració del formatge fresc en l'industria làctica, A.G.A.M.A
 • Anàlisi filogenòmic de la espècie Pseudomonas stutzeri
 • Aplicabilidad del citómetro de flujo para el estudio de la sensibilidad a los antibióticos e identificación por MALDI-TOF MS en muestras directas de orina
 • Caracterización de la comunidad bacteriana de la cova del Pas de Vallgornera mediante métodos dependientes de cultivo y sus implicaciones geomicrobiológicas.
 • Efecte de la inhibició del reciclatge del peptidoglicà en l'activitat de la fosfomicina i els β-lactàmics en P. aeruginosa.
 • Estudio microbiológico (caracterización y sensibilidad antibiótica) de los aislamientos bacterianos obtenidos en urocultivos durante un período de un año en el servicio de microbiología clínica del Hospital de Manacor
 • Laboratori de Microbiologia Clínica, Policlínica Miramar
 • Mostres vaginals: incidència clínica de Candida no albicans
 • Paràmetres microbiològics en la reutilizació d'aigües depurades per al reg
 • Pràctiques al laboratori d’anàlisis químiques i microbiològiques quimiotest.
 • Puesta a punto de la metodología para el estudio del efecto in vitro sobre Streptococcus mutans de superficies de titanio nanoestructuradas.
 • Rol del citocromo P450 en la degradación de naftaleno por Citreicella aestuarii 357.
 • Valoración del citómetro de flujo como técnica de cribado para la detección de infecciones urinarias
 • "Aislamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburos en aguas de puertos deportivos"
 • "Análisis clínicos microbiológicos"
 • "Estudi de la manipulació de les vies de mort cel·lular per Klebsiella pneumoniae"
 • "Evolució de la interacció hoste-patogen en les infeccions respiratòries cròniques per Pseudomonas aeruginosa en malalts amb fibrosis quística"
 • "Microbiata associada al grumer Cotylorhiza tuberculata"
 • "Modulació de la resposta inflamatòria durant les pneumònies causades per Staphylococcus aureus"
 • "Optimización de métodos de centrifugación para enriquecer microorganismos endosimbiontes de halófitas"
 • Brotes de gastroenteritis por Norovirus en cadenas hoteleras
 • Calidad higiénico-sanitaria de superficies en contacto con alimentos en hoteles localizados en las Islas Baleares
 • Caracterització del sistema CRISPR-Cas de Pseudomonas balearica
 • Estudi de l'efecte antimicrobià de les Galectines humanes G1 i G4
 • Evaluación del efecto bactericida de nuevos compuestos antimicrobianos en psendomonas aeruginosa, klebsiella preumonial y acinetobacter baumaninii
 • Realitzaciói d'auditories, control de APCC i anàlisis microbiològic d'aigües i aliments: estudi de Listeria monocytogenes com a patogen alimentari
 • "Análisis bioinformático de las lecturas de pirosecuenciación de los genes 16S rRNA y rpoD en la caracterización de la comunidad bacteriana en aguas de hemodiálisis"
 • "Análisis genómico de Hydrogenophaga taeniospiralis 2K1T"
 • "Análisis microbiológicos de alimentos y aguas en la aplicación de sistemas de calidad"
 • "Análisis y controles microbiológicos en el sector turístico"
 • "Caracterización de los sistemas de generación de inmunidad adaptativa frente a elementos genéticos móviles en Pseudomonas balearica"
 • "Determinación de E. coli en agua residual"
 • "Estudio estadístico de las auditorías sanitarias y analíticas en establecimientos de comidas preparadas en la hostelería de las Islas Baleares 2013"
 • "Implantación y sepervisión del sistema de APPCC en la industria alimentaria y comedores colectivos. Análisis de alimentos, aguas de consumo y recreo"
 • "Papel de las PBPs de bajo peso molecular en la resistencia a Beta-lactámicos y la expresión de AmpC en Pseudomonas aeruginosa"
 • "Prevalença de Legionella en instal·lacions hoteleres de les Illes Balears"
 • "Prevalença de membres del gènere Listeria en aliments preparats en hotels de les Illes Balears"
 • "Prevalencia de alimentos de alto riesgo microbiológico que pueden afectar la salud de los consumidores en muestras procesadas en el Centro Balear de Biología Aplicada (CBBA) enero - junio 2014"
 • "Reconstrucción filogenética de árboles armonizados para la cuarta edición de «The Prokaryotes»"
 • "Relación entre virulencia, resistencia a beta-lactámicos y metabolismo del peptidoglicano en Pseudomonas aeruginosa"
 • Control microbiológico y aplicación de sistemas de calidad.
 • Galleria mellonella com a model per l'estudi de les interaccions hoste-patogen.