Escoltar

Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places

En què consisteix?

L'objectiu general del màster és aprofundir en l'estudi i la recerca en els diferents camps de la Filologia, tant en l'àmbit de la literatura com en el de la lingüística i les llengües modernes. Es pretén ampliar els coneixements adquirits en la titulació de Grau sobre els estudis literaris i culturals o sobre la lingüística i les llengües modernes implicades en aquest màster, per tal que l'alumnat pugui especialitzar-se en un dels dos camps.

És així mateix objectiu general d'aquests estudis proporcionar a l'alumnat els recursos adequats per analitzar i interpretar críticament textos, literaris o extraliteraris.

Finalment, cal esmentar també com a objectiu del màster que els estudiants adquireixin les eines metodològiques necessàries per realitzar un treball de recerca en alguna de les àrees de la Filologia involucrades en aquest postgrau, i que siguin capaços de presentar-lo davant un públic especialitzat i no especialitzat.

Què hi aprendràs?

 • Adquisició de coneixements teoricopràctics de nivell de postgrau de les diferents disciplines filològiques, bé del camp de la literatura, bé de la lingüística i les llengües modernes.
 • Capacitat per interpretar, comentar i valorar textos a partir d'una anàlisi lingüística o literari i cultural.
 • Capacitat per localitzar, comprendre i interpretar informació especialitzada en un camp d'estudi concret de la Filologia.
 • Adquisició de les metodologies necessàries per a l'anàlisi dels fenòmens literaris i culturals o lingüístics des de paràmetres interdisciplinaris.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.
 • Capacitat per identificar problemes relacionats amb els coneixements adquirits i reconèixer possibles àmbits d'investigació en la disciplina estudiada.
 • Capacitat per aprendre i aplicar de forma crítica els mètodes i eines d'anàlisi propis de la investigació lingüística i literària.
 • Capacitat per adquirir i aplicar els recursos metodològics per a l'elaboració del treball acadèmic en l'àmbit filològic.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar els seus coneixements i les raons últimes en què se sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per sintetitzar resultats d'investigacions i elaborar textos i aportacions científiques en publicacions especialitzades de l'àmbit lingüístic o literari.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin una formació contínua que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Què podràs fer en haver acabat?

La formació acadèmica i professional que el Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes proporciona a l'alumnat suposa el primer pas als estudis de doctorat i a una posterior carrera acadèmica.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Arts i Humanitats
Direcció dels estudis Dra. Joana Salazar Noguera
30 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 23,89¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.494,00¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36