Escoltar

Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Poden accedir al màster els titulats universitaris espanyols o amb el títol homologat que estiguin en possessió del títol de grau o un declarat expressament equivalent. El màster va dirigit especialment als graduats/llicenciats en Filologia Espanyola, Llengua i Literatura Espanyoles, Filologia Anglesa, Estudis Anglesos o en qualsevol altra Filologia. Igualment va dirigit als diplomats en Llengües Estrangeres o en ensenyaments de la llengua i literatura espanyoles així com titulacions afins o amb continguts totalment o parcialment filològics, especialment els referits a ciències de la comunicació, traducció i interpretació, teoria de la literatura,biblioteconomia i estudis culturals.

Els estudiants que estiguin en possessió d'un títol d'educació superior estranger equiparable als continguts esmentats anteriorment poden accedir als estudis del màster sense l'homologació d'aquest títol sempre que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris espanyols i que faculti al país d'expedició per a l'accés a ensenyaments de màster. Aquest punt afecta tant als alumnes de l'espai europeu d'educació superior com d'universitats o institucions superiors alienes a ell.

En cas d'una formació de perfil no corresponent a cap dels continguts expressats amb anterioritat, el candidat haurà de presentar, si escau, els següents materials a la Comissió Acadèmica del Màster per a la seva avaluació.

En cas que la demanda superi l'oferta de places per a cursar el màster, els criteris de baremació seran els següents:

 • Titulació i expedient acadèmic de la seva titulació. (fins a 50 punts):
  • corresponent a titulació de grau o llicenciatura afí (fins a 50 punts)
  • corresponent a titulació de grau o llicenciatura no afí (fins a 20 punts)
 • Currículum vítae, dins del qual es valoraran els següents mèrits (fins a 45 punts):
  • titulacions acadèmiques addicionals (llicenciatures, graus, títols de màster o títols propis universitaris de les respectives universitats d'origen) (fins a 15 punts)
  • assistència a cursos, seminaris, cicles de conferències, etc. (fins a 10 punts)
  • publicació de treballs de perfil humanístic, preferentment filològic (llibres, articles, treballs en suport digital, treballs en suport audiovisual, treballs de creació literària, recensions, etc.) (fins a 10 punts)
  • perfil laboral que s'ajusti totalment o parcialment als continguts del màster (es valorarà especialment l'experiència laboral relacionada amb el món docent, editorial, periodístic, de gestió cultural, de traducció, en biblioteques, relacionada amb el turisme o l'empresa pública i privada, etc.) (fins a 10 punts)
 • Redacció d'un escrit raonat en el qual s'argumenti el coneixement dels estudis als quals vol accedir i l'adequació de la seva formació acadèmica per a complir els objectius d'aquests estudis (fins a 5 punts).

Els interessats a cursar el Màster hauran de realitzar una preinscripció que serà estudiada per la comissió acadèmica. En la sol·licitud, els interessats hauran de fer constar la condició específica en la qual es troben per a accedir als estudis. La comissió acadèmica, una vegada aplicats els criteris de matrícula especificats anteriorment, confeccionarà la llista d'admesos i suplents, que serà elevada a la Comissió de Postgrau de la UIB.

En cas de discrepància amb els resultats de l'admissió, es podrà elevar un recurs davant la Comissió de Postgrau de la UIB.

Els candidats amb dret a matrícula podran sol·licitar el reconeixement i convalidació d'estudis previs la resolució dels quals es regirà per les normatives dictades per la UIB. La comissió acadèmica valorarà cada sol·licitud de convalidació i elevarà el resultat a la Comissió de Postgrau de la UIB.

En cas de discrepància amb els resultats de les convalidacions, es podrà elevar un recurs davant la comissió de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

Finalment, la Comissió Acadèmica del Postgrau podrà recomanar, si així ho considera, la relació de matèries que hauria de cursar l'alumne d'acord amb la procedència dels seus estudis.

Criteris d'admissió

Si no hi ha excés de demanda, s'admetrà a tots els alumnes que ho sol·licitessin, sempre que la seva titulació acadèmica doni accés al màster (graduats/llicenciats en Filologia Espanyola, Llengua i Literatura Espanyoles, Filologia Anglesa, Estudis Anglesos o en qualsevol altra Filologia. Igualment va dirigit als diplomats en Llengües Estrangeres o en ensenyaments de la llengua i literatura espanyoles així com titulacions afins o amb continguts totalment o parcialment filològics, especialment els referits a ciències de la comunicació, traducció i interpretació, teoria de la literatura, biblioteconomia i estudis culturals).

En cas que hi hagi excés de demanda, s'aplicaran els següents criteris d'admissió i paràmetres de ponderació:

(Paràmetres de ponderació en una escala d'1 a 4, en la qual 4 equival a la puntuació més alta: Excel·lent 10=4; Excel·lent 9=3,5; Notable 8=3; Notable 7=2,5; Aprovat 6=2; Aprovat 5=1)

 • Nota mitjana d'estudi de grau (segons paràmetres de ponderació). Premi Extraordinari de llicenciatura (segons paràmetres de ponderació).
 • Nota Treball de Fi de Grau si escau (segons paràmetres de ponderació).
 • Certificació d'idiomes (anglès). És recomanable tenir un domini suficient de la llengua anglesa per a poder llegir documentació científica en aquest idioma. Paràmetres de ponderació en una escala d'1 a 4, en la qual 4 equival a la puntuació més alta: A1=1; A2=2; B1=2,5; B2=3; C1=3,5; C2=4.
 • Curriculum vitae (es valoraran les assistències a cursos, seminaris, cicles de conferències etc.) o la publicació de treballs (llibres, articles, treballs en suport digital, treballs en suport audiovisual, treballs de creació literària, recensions, etc.) de perfil humanístic, preferentment filològic (segons paràmetres de ponderació).
 • Perfil laboral (es valoraran, en una escala d'1 a 4, especialment els treballs relacionats amb el món docent, editorial, periodístic, de gestió cultural, de traducció, en biblioteques, relacionats amb el turisme o l'empresa pública).
 • Interès explícit a realitzar una tesi doctoral en el camp de les llengües i literatures modernes. Si la Comissió Acadèmica ho considera oportú, podrà sol·licitar al candidat una proposta de treball de recerca d'una extensió entre 600 i 800 paraules.
Procediment general per a la preinscripció i matrícula

Consultar la pàgina: https://cep.uib.cat/alumnat/admissio_matricula/procediments/

Es pot ampliar la informació d'altres temes d'interès a la pàgina del Centre d'Estudis de Postgrau.

Informació addicional a tenir en compte abans de la matrícula

Per complementar la informació de la de transferència i reconeixement de crèdits i abans de realitzar la matrícula, consultar l'apartat "Estructura dels estudis" d'aquesta pàgina.

Objectius acadèmics i professionals

Objectius generals

L'objectiu general del màster és aprofundir en l'estudi i la recerca en els diferents camps de la Filologia, tant en l'àmbit de la literatura com en el de la lingüística i les llengües modernes. Es pretén ampliar els coneixements adquirits en la titulació de Grau sobre els estudis literaris i culturals o sobre la lingüística i les llengües modernes implicades en aquest màster, per tal que l'alumnat pugui especialitzar-se en un dels dos camps.

És també objectiu general d'aquests estudis proporcionar a l'alumnat els recursos adequats per analitzar i interpretar críticament textos literaris o extraliteraris.

Finalment, cal esmentar també com a objectiu del màster que els estudiants adquireixin les eines metodològiques necessàries per realitzar un treball de recerca en alguna de les àrees de la Filologia involucrades en aquest postgrau i que siguin capaços de presentar-lo davant un públic especialitzat i no especialitzat.

 

Objectius formatius del títol

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics de les diferents disciplines filològiques, bé del camp de la literatura, bé dels de la lingüística i les llengües modernes, que suposin una especialització en aquests àmbits.
 • Conèixer els diferents mètodes d'anàlisi que permetin interpretar textos tant des de la perspectiva lingüística i literària com des de la cultural i històrica.
 • Desenvolupar la capacitat estratègica per aplicar els coneixements adquirits de manera que l'alumnat pugui trobar la solució als diversos problemes teoricopràctics que puguin plantejar-se en contextos relacionats amb la Filologia.
 • Ser capaços de, a partir dels coneixements i la maduresa intel·lectual adquirits, formular judicis sobre les responsabilitats socials que implica l'aplicació d'aquests coneixements.
 • Adquirir les destreses comunicatives que permetin als estudiants transmetre coneixements de nivell avançat de l'àmbit filològic de forma precisa, estructurada i raonada davant d'un públic de divers grau d'especialització.
 • Adquirir les destreses necessàries per dur a terme un treball de recerca original en un dels àmbits filològics que abasta el màster, ja sigui des d'una perspectiva de caràcter experimental o aplicat, ja des d'una perspectiva teòrica o interpretativa.
 • Adquirir coneixements avançats sobre la metodologia d'investigació en les diverses disciplines filològiques.
 • Adquirir les estratègies d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació de manera autònoma al llarg de la vida.

Competències genèriques

 1. Adquisició de coneixements teoricopràctics de nivell de postgrau de les diferents disciplines filològiques, bé del camp de la literatura, bé de la lingüística i les llengües modernes.
 2. Capacitat per interpretar, comentar i valorar textos a partir d'una anàlisi lingüística o literària i cultural.
 3. Capacitat per localitzar, comprendre i interpretar informació especialitzada en un camp d'estudi concret de la Filologia.
 4. Adquisició de les metodologies necessàries per a l'anàlisi dels fenòmens literaris i culturals o lingüístics des de paràmetres interdisciplinaris.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.
 6. Capacitat per identificar problemes relacionats amb els coneixements adquirits i reconèixer possibles àmbits d'investigació en la disciplina estudiada.
 7. Capacitat per aprehendre i aplicar de forma crítica els mètodes i eines d'anàlisi propis de la investigació lingüística i literària.
 8. Capacitat per adquirir i aplicar els recursos metodològics per a l'elaboració del treball acadèmic en l'àmbit filològic.
 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar els seus coneixements i les raons últimes en què se sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 10. Capacitat per sintetitzar resultats d'investigacions i elaborar textos i aportacions científiques en publicacions especialitzades de l'àmbit lingüístic o literari.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin una formació contínua que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 1. Capacitat per localitzar i manejar les fonts bibliogràfiques especialitzades de i sobre Filologia, bé en l'àmbit de la literatura, bé de la lingüística.
 2. Capacitat per localitzar i manejar els principals fons documentals en arxius, biblioteques, hemeroteques i bases de dades informàtiques, així com altres fonts derivades de les tecnologies de la informació.
 3. Capacitat d'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la investigació filològica especialitzada.
 4. Coneixement de l'estat de la qüestió dels estudis especialitzats en les diverses disciplines integrades en la Filologia.
 5. Desenvolupament de la capacitat crítica per valorar les diferents aportacions científiques en els camps de recerca propis del màster.
 6. Coneixement de les línies d'evolució dels fenòmens lingüístics o literaris al llarg de la història, situant-los en el seu context cultural i espai-temporal.
 7. Capacitat per a analitzar de manera crítica textos especialitzats de diferents èpoques a partir dels procediments compositius o la varietat lingüística utilitzada.
 8. Capacitat per reconèixer diferents models d'explicació històrico-crítica dels textos des de les disciplines pròpies de la Filologia, argumentar la seva validesa i conèixer les diferents possibilitats ecdòtiques i l'ús d'un aparell crític adequat.
 9. Capacitat per reconèixer diferents models d'explicació històrico-crítica dels textos des de disciplines auxiliars procedents d'altres ciències, principalment humanístiques.
 10. Capacitat per resumir i comentar la informació que es pot obtenir de diferents fonts especialitzades enjudiciant aspectes relatius als plantejaments crítics dels que es parteix, les fonts i mètodes utilitzats i les conclusions a les quals s'arriba.
 11. Capacitat per proposar hipòtesis de treball en la investigació sobre algunes de les matèries incloses en el màster, comptant amb els recursos metodològics de les diferents teories lingüístiques o literàries contemporànies.
 12. Capacitat per incorporar en els treballs d'investigació filològics recursos metodològics derivats de disciplines diferents a les lingüístiques o literàries que complementen la interpretació i valoració d'aquestes matèries.
 13. Habilitat per dissenyar materials especialitzats i instruments per a l'estudi, investigació i transmissió innovadora de les disciplines pròpies de la Filologia.
 14. Capacitat per diagnosticar i avaluar les estratègies textuals i discursives utilitzades lingüísticament i culturalment per reforçar o subvertir els discursos d'institucionalització de les identitats diferencials.
 15. Valoració de l'aprenentatge dels coneixements teoricopràctics sobre els principis filològics com un procés actiu, dinàmic i complex pels diversos factors que hi intervenen.
 16. Habilitat per elaborar models d'intervenció social i cultural a les disciplines i camps d'actuació propis del màster.

Accés a altres estudis i sortides professionals

La formació acadèmica i professional que el Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes proporciona a l'alumnat suposa el primer pas als estudis de doctorat i a una posterior carrera acadèmica.

La Universitat de les Illes Balears està treballant en la transferència i reconeixement de crèdits d'acord amb les directrius del Reial Decret 1393/2007.

Estructura dels estudis

La titulació consta de 60 ECTS que s'impartiran en un any acadèmic.

Es recomana efectuar una matrícula escalonada, matriculant-se de les assignatures del primer semestre en una primera matrícula i de les assignatures del segon semestre en el període corresponent a l'ampliació de matrícula.

Condicions a l'hora de realitzar la matrícula:

 • S'han de cursar les tres assignatures obligatòries corresponents a l'itinerari escollit: Itinerari de Lingüística Teòrica i Aplicada o Itinerari d'Estudis Literaris i Culturals.
 • S'han de cursar les assignatures optatives de l'itinerari escollit o principal. Si es desitja, es poden cursar un màxim de dues assignatures optatives de l'itinerari no escollit.

El pla d'estudis es pot trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

MÒDULS/ASSIGNATURES BÀSIQUES I OBLIGATÒRIES

 • Estudis literaris i culturals: matèries obligatòries
  • Competències genèriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • Competències específiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Lingüística teòrica i lingüística aplicada: matèries obligatòries
  • Competències genèriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • Competències específiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

MÒDULS/ASSIGNATURES OPTATIVES

 • Estudis literaris i culturals: matèries optatives
  • Competències genèriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  • Competències específiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Lingüística teòrica i lingüística aplicada: matèries optatives
  • Competències genèriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  • Competències específiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

MÒDUL PROJECTE FINAL DE MÀSTER

 • Treball de fi de màster
  • Genèriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Reconeixement i transferència de crèdits

El sistema de transferència i reconeixement de crèdits està regulat per l'Acord Normatiu 9093/2009 de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i tranferència de crèdits de la Universitat (http://www.uib.es/fou/acord/90/9093.html), modificat per l'Acord Normatiu 380/2013 de 19 d'abril (http://www.uib.cat/fou/acord/105/10571.html).

L'alumnat del màster podrà realitzar alguns crèdits del programa en universitats nacionals o estrangeres amb les quals hi hagi un conveni específic. El reconeixement de les convalidacions serà competència de la comissió acadèmica del màster.

  Mínim Màxim
Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials no universitaris  0  0
Reconeixement de crèdits cursats en títols propis  0  9
Reconeixement de crèdits cursats per acreditació d'experiència laboral i professional
 0  9

A causa de la pràctica coincidència del nombre de crèdits, dels continguts i de les competències entre les assignatures següents del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: oralitat i escriptura (denominat abans de ser reformat Màster Universitari de l'oral a l'escrit: la llengua i la literatura catalanes des de la perspectiva de l'oralitat) amb les següents del Màster Universitari en Llengua i Literatura catalanes: coneixement i anàlisi crítica del patrimoni immaterial, s'estableixen els següents reconeixements de crèdits automàtics:

Llengua i Literatura Catalanes:oralitat i escriptura Llengua i Literatura Catalanes: coneixement i anàlisi crítica del patrimoni immaterial
Gramàtica de l'oralitat (5 crèdits) Pragmàtica, discurs i llengua oral (3 crèdits)
Competència i usos lingüístics ?(5 crèdits) Competència i usos lingüístics (3 crèdits)
Variació dialectal catalana (5 crèdits) La variació dialectal catalana entesa com a patrimoni (3 crèdits)

Folklore narratiu (5 crèdits) 

+ Poesia Popular Catalana (5 crèdits)

Literatura oral popular catalana (6 crèdits)

La Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits podrà reconèixer crèdits d'altres assignatures sempre que hi hagi un grau de coincidència suficient entre el nombre de crèdits, els coneixements i les competències de les assignatures cursades en un màster o postgrau i les assignatures d'aquest màster.

Podeu trobar els impresos per realitzar aquestes sol·licituds a l'apartat "Impresos" de la pàgina del Centre d'Estudis de Postgrau.

(Més informació a la pàgina del Centre d'Estudis de Postgrau - Sistema de transferència i reconeixement de crèdits)

Examen final

S'especifica en les guies docents que podeu consultar a l'apartat "Assignatures".

També es pot consultar l'apartat d'aquest descriptor "Criteris d'avaluació i exàmens" per obtenir informació del "sistema d'avaluació general del màster".

Criteris d'avaluació i exàmens

Sistema d'avaluació general del màster:

 • Les assignatures i el treball de fi de màster es qualificaran numèricament de 0 a 10. Per a l'obtenció del títol de màster l'alumne haurà d'haver aprovat set assignatures optatives i el treball de fi de màster.

Podeu trobar més informació del procediment a seguir per la inscripció, lliurament i defensa del Treball de fi de màster (TFM) a l'apartat destinat a aquest tema de la pàgina del Centre d'Estudis de Postgrau.

La qualificació final s'obtindrà a partir dels següents percentatges:

 • La mitjana de les assignatures cursades representarà el 80% de la qualificació final del màster.
 • La qualificació del treball de fi de màster representarà el 20% restant.

Direcció dels estudis

Dra. Joana Salazar Noguera
Telèfon
971 17 2319

Coordinadors

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a MLL2

2n vocal
Fornés Pallicer, María Antonia
3r vocal
Garcies Gomila, Domènec