Escoltar

Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 10 17 14 10
Nou ingrés SIIU 8 17 13 10
Matriculats 24 28 27 25
Titulats 8 7 12 6

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 29% 56% 54% 50%
Taxa d'abandonament 40% 29% 14% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 87% 60% 94% 92%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 90% 96% 96% 99%
Taxa de rendiment 58% 62% 75% 72%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Joana Salazar Noguera
Personal Docent i Investigador
 • Perfecto Cuadrado Fernández
 • Maria Juan Garau
 • José Igor Prieto Arranz
Personal d'Administració i Serveis
María Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Luis Fernández Naranjo

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • (IN)VISIBLES: Análisis de la invisibilización de varias realidades sociales en dos libros de texto de Lengua Castellana de 1º y 2º de E.S.O.
 • American Gods: de la literatura a la ficción televisiva
 • Critical Discourse Analysis and Decentred Gender Performativity: Donald Trump and Twitter as a Case Study
 • Dos bailes y dos entremeses de Sebastián Rodríguez de Villaviciosa. Edición Crítica.
 • Estudi diacrónico y diatópico de las formas soy, voy, doy y estoy.
 • Estudio de las vocales medias en un dialecto del español en el sur de Colombia: el pastuso
 • La traducción al español de la poesía de Li Qingzhao. Análisis comparativo entre las versiones de Octavio Paz, P. González España y Chen Guojian
 • Neología y diccionario: a propósito de la diccionarización de los nuevos lemas en la actualización 23.2 de la vigésima tercera edición del DLE.
 • "U." Could Write Me: Inspiring Resistance through Dividual Ways in Tom McCarthy's Satin Island
 • Ansiedad de los estudiantes españoles ante las pruebas orales de inglés como lengua extranjera
 • Configuración del espacio urbano en el Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez
 • El monólogo interior (Stream of consciousness) en la poesía de la experiencia de Luis García Montero: Habitaciones separadas (1994)
 • Feminist Dystopia and Young Adult Fiction: A Critical Analysis of Louise O’Neill’s Only Ever Yours (2014)
 • Mitos acuáticos, identidades fluidas: el mito como constructor de la identidad en Tala de Gabriela Mistral.
 • Monstruos, videojuegos y estudios culturales: El caso de The Witcher 3: Wild Hunt.
 • PAUL DELVAUX Y JULIO CORTÁZAR. INTERTEXTUALIDAD INTERARTÍSTICA. La pintura de Paul Delvaux en el cuento "Siestas" de Julio Cortázar
 • Poesía plástica/ poesía verbal y sus relaciones en la producción artística y literaria del surrealismo portugués
 • Producción de oclusivas labiales y dentales del español y el mandarín por estudiantes chinos
 • The Representation of Queer African Identities in Fairytales for Lost Children by Diriye Osman
 • El cambio fónico de yod primera: la evolución histórica a través del español actual
 • El cuidado como transgresión en Love, A Mercy y Home de Toni Morrison
 • La dominancia lingüística en alumnado bilingüe de árabe-francés en Marruecos
 • Political Satire and British Television. The Representation of Women in Yes, Minister, Yes, Prime Minister and The Thick of It
 • Transferencia léxica en la interlengua oral de estudiantes tunecinos de español como lengua extranjera
 • El feminisme incipient al Japó. Una comparació entre Eiichiro Oda y Rumiko Takahashi
 • Estudi diacrònic i diatòpic de l'evolució històrica de connusco y convusco en castellà
 • Hair Politics in the Blogosphere: Natural Hair Communities and the Politics of Self-representation in Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah
 • Hispans als EUA. Estudi de cas: El factor hispà en el procés de primàries per a l'elecció del candidat presidencial del 2016
 • Neologismos en la prensa escrita colombiana actual
 • Una temptativa d'apropament universalista i no imperialista a la traducció de textos postcolonials: el cas de 'Sozaboy', de Ken Saro-Wiwa
 • El "seseo" en una col·lecció documental mallorquina dels segles XVIII i XIX
 • Imaginari cultural i noves formes narratives contemporànies: Alícia i La Caputxeta com productes transmediàtics
 • La inspiración poética a través de las drogas en los modernistas españoles
 • La poesia de Julio Cortázar
 • Pintura y poesía en Rafael Alberti: a la pintura