Escoltar

Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Les classes s'imparteixen en castellà o en català, les dues llengües oficials de la Comunitat, en funció del nivell de coneixement d'aquestes llengües de l'alumnat matriculat. Generalment les assignatures que cursen els alumnes de mobilitat s'imparteixen en anglès. L'alumnat de mobilitat rep assessorament previ quant al contingut i llengua d'impartició, oferint, en cas de ser possible, adaptació de la metodologia docent a la(s) llengua(s) que domina(n) aquests alumnes.

Assignatures

 Optatives del mòdul: Estudis Literaris i Culturals

Optatives del mòdul: Estudis Literaris i Culturals
Nom Crèdits Idioma Període
11148 - Juan Ramón Jiménez i la Renovació Poètica del Segle XX 5,0 Primer semestre
11153 - El Bildungsroman Femení en la Lit. Anglòfona Contemporania: Anàlisi Crítica 5,0 Anglès Primer semestre
11157 - Literatura i Cultura Visual: del Renaixement al Barroc 5,0 Primer semestre
11165 - Teatre Breu del Siglo de Oro Espanyol 5,0 Castellà Primer semestre
11168 - Seminari Monogràfic d'Especialització Literaria i Cultural I 5,0 Primer semestre
11146 - The American Way(s) of Life. Cultures i Literatures dels EEUU al s. XXI 5,0 Anglès Segon semestre
11154 - Ser o no Ser: Anàl. de Manifestacions Textuals de la Identitat... 5,0 Anglès Segon semestre
11159 - L'Univers Femení en la Narrativa Espanyola del Segle XIX 5,0 Castellà Segon semestre
11161 - Literatura Comparada: Temes, Mites i Motius 5,0 Castellà Segon semestre
11169 - Seminari Monogràfic d'Especialització Literaria i Cultural II 5,0 Anglès Segon semestre
11143 - La Tradició Clàssica en les Literaturas 5,0
11144 - Novel·la Policíaca i Segle XX. Evolució i Tendències 5,0
11145 - Màscares, Paradoxes i Fragments: El Cas de Fernando Pessoa 5,0
11147 - Predicació Sagrada i Humanisme al Segle d'Or 5,0
11149 - Gènere i Identitat en la Poesia d'Autoria Femenina Espanyola Contemporània 5,0
11150 - Del Modernisme a l'Expressionisme: l'Evolució Estètica de Valle-Inclan 5,0
11151 - La Literatura Moderna i Contemporània Britànica: Anàlisi i Comentari Crític 5,0
11152 - Diasporic Identities in Contemporary Anglophone Literatures 5,0
11155 - Entre la Llengua i la Cultura: Indroduc. a la Pràctica de la Traducc. Liter 5,0
11156 - Globalització i Creació Cultural: Perspectives d'Estudi i Aplicacions 5,0
11158 - Regionalismo i Color Local en el Relat en Llen. Anglesa: s XIX i XX 5,0
11160 - Aproximació a l'Anàlisi Intertextual 5,0
11162 - Poètiques Contemporànies 5,0
11163 - Feminisme i Globalització: Lit., Cultura i Societat Àmbit Poscol. Anglòfon 5,0
11164 - Més Enllà del Text: l'Espectacle Teatral al Siglo de Oro 5,0
11166 - El Teatre Postdramàtic 5,0
11167 - Oralitat i Escriptura: Oposició i Interferència 5,0

 Obligatòries del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada

Obligatòries del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11170 - Tècniques d'Investigació en Lingüística 5,0 Castellà Primer semestre
11171 - Perspectives en la Descripció i Anàlisi del Llenguatge 5,0 Català Primer semestre
11172 - Teoria i Pràctica de la Lingüística Aplicada 5,0 Castellà Primer semestre

 Optatives del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada

Optatives del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11184 - Adquisición de Llengües en Contextos Multilingües 5,0 Castellà Primer semestre
11185 - Materials i Disseny Curricular en L'Ensenyament i Aprenentage de Llengües 5,0 Català Primer semestre
11188 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística I 5,0 Anglès Primer semestre
11176 - La Morfologia Lèxica de l'Espanyol: Fonaments d'Investigació 5,0 Segon semestre
11177 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Adquisició de la Parla 5,0 Castellà Segon semestre
11180 - Mètodes i Mecanismes d'Investigació en Variació Lingüística 5,0 Segon semestre
11182 - Adquisició de la Morfosintaxi en Primeres i Segones Lleng. i Contex Biling 5,0 Segon semestre
11187 - Oralitat i Escriptura: Oposició i Interferència 5,0 Castellà Segon semestre
11189 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística II 5,0 Anglès Segon semestre
11173 - L'Avaluació en el Procés de l'Ensenyament-Aprenentatge de les Llengües 5,0
11174 - Investigació en Pragmàtica 5,0
11175 - L'Etimologia: Fonaments de la Investigació Lexicogràfica 5,0
11178 - L'Anàlisi del Discurs en la Pràctica: Perspectives, Mètodes i Eines 5,0
11179 - Anàlisi de Necessitats Lingüístiques, Adquisició i Didàc. de Lleng. Estrang 5,0
11181 - Entre la Llengua i la Cultura: Intr. a la Pràctica de la Traducció Literàr 5,0
11183 - Perspectives Històriques i Sincròniques en Sintaxi 5,0
11186 - Tipologia i Universals Lingüístics 5,0

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11190 - Treball de Fi de Màster 10,0 Segon semestre