Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Les classes s'imparteixen en castellà o en català, les dues llengües oficials de la Comunitat, en funció del nivell de coneixement d'aquestes llengües de l'alumnat matriculat. Generalment les assignatures que cursen els alumnes de mobilitat s'imparteixen en anglès. L'alumnat de mobilitat rep assessorament previ quant al contingut i llengua d'impartició, oferint, en cas de ser possible, adaptació de la metodologia docent a la(s) llengua(s) que domina(n) aquests alumnes.

Assignatures

 Optatives del mòdul: Estudis Literaris i Culturals

Optatives del mòdul: Estudis Literaris i Culturals
Nom Crèdits Idioma Període
11147 - Predicació Sagrada i Humanisme al Segle d'Or 5,0 Castellà Primer semestre
11156 - Globalització i Creació Cultural: Perspectives d'Estudi i Aplicacions 5,0 Castellà Primer semestre
11161 - Literatura Comparada: Temes, Mites i Motius 5,0 Castellà Primer semestre
11166 - El Teatre Postdramàtic 5,0 Castellà Primer semestre
11145 - Màscares, Paradoxes i Fragments: El Cas de Fernando Pessoa 5,0 Castellà Segon semestre
11146 - The American Way(s) of Life. Cultures i Literatures dels EEUU al s. XXI 5,0 Anglès Segon semestre
11150 - Del Modernisme a l'Expressionisme: l'Evolució Estètica de Valle-Inclan 5,0 Castellà Segon semestre
11153 - El Bildungsroman Femení en la Lit. Anglòfona Contemporania: Anàlisi Crítica 5,0 Castellà Segon semestre
11154 - Ser o no Ser: Anàl. de Manifestacions Textuals de la Identitat... 5,0 Anglès Segon semestre
11159 - L'Univers Femení en la Narrativa Espanyola del Segle XIX 5,0 Castellà Segon semestre
11163 - Feminisme i Globalització: Lit., Cultura i Societat Àmbit Poscol. Anglòfon 5,0 Anglès Segon semestre
11165 - Teatre Breu del Siglo de Oro Espanyol 5,0 Castellà Segon semestre
11143 - La Tradició Clàssica en les Literaturas 5,0
11144 - Novel·la Policíaca i Segle XX. Evolució i Tendències 5,0
11148 - Juan Ramón Jiménez i la Renovació Poètica del Segle XX 5,0
11149 - Gènere i Identitat en la Poesia d'Autoria Femenina Espanyola Contemporània 5,0
11151 - La Literatura Moderna i Contemporània Britànica: Anàlisi i Comentari Crític 5,0
11152 - Diasporic Identities in Contemporary Anglophone Literatures 5,0
11155 - Entre la Llengua i la Cultura: Indroduc. a la Pràctica de la Traducc. Liter 5,0
11157 - Literatura i Cultura Visual: del Renaixement al Barroc 5,0
11158 - Regionalismo i Color Local en el Relat en Llen. Anglesa: s XIX i XX 5,0
11160 - Aproximació a l'Anàlisi Intertextual 5,0
11162 - Poètiques Contemporànies 5,0
11164 - Més Enllà del Text: l'Espectacle Teatral al Siglo de Oro 5,0
11167 - Oralitat i Escriptura: Oposició i Interferència 5,0
11168 - Seminari Monogràfic d'Especialització Literaria i Cultural I 5,0
11169 - Seminari Monogràfic d'Especialització Literaria i Cultural II 5,0

 Obligatòries del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada

Obligatòries del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11170 - Tècniques d'Investigació en Lingüística 5,0 Castellà Primer semestre
11171 - Perspectives en la Descripció i Anàlisi del Llenguatge 5,0 Català Primer semestre
11172 - Teoria i Pràctica de la Lingüística Aplicada 5,0 Castellà Primer semestre

 Optatives del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada

Optatives del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11179 - Anàlisi de Necessitats Lingüístiques, Adquisició i Didàc. de Lleng. Estrang 5,0 Castellà Primer semestre
11180 - Mètodes i Mecanismes d'Investigació en Variació Lingüística 5,0 Castellà Primer semestre
11184 - Adquisición de Llengües en Contextos Multilingües 5,0 Castellà Primer semestre
11185 - Materials i Disseny Curricular en L'Ensenyament i Aprenentage de Llengües 5,0 Castellà Primer semestre
11188 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística I 5,0 Anglès Primer semestre
11173 - L'Avaluació en el Procés de l'Ensenyament-Aprenentatge de les Llengües 5,0 Català Segon semestre
11177 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Adquisició de la Parla 5,0 Castellà Segon semestre
11187 - Oralitat i Escriptura: Oposició i Interferència 5,0 Castellà Segon semestre
11189 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística II 5,0 Anglès Segon semestre
11174 - Investigació en Pragmàtica 5,0
11175 - L'Etimologia: Fonaments de la Investigació Lexicogràfica 5,0
11176 - La Morfologia Lèxica de l'Espanyol: Fonaments d'Investigació 5,0
11178 - L'Anàlisi del Discurs en la Pràctica: Perspectives, Mètodes i Eines 5,0
11181 - Entre la Llengua i la Cultura: Intr. a la Pràctica de la Traducció Literàr 5,0
11182 - Adquisició de la Morfosintaxi en Primeres i Segones Lleng. i Contex Biling 5,0
11183 - Perspectives Històriques i Sincròniques en Sintaxi 5,0
11186 - Tipologia i Universals Lingüístics 5,0

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11190 - Treball de Fi de Màster 10,0