Escoltar

Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

Els estudis de gènere i en particular els referits a la planificació i implementació de polítiques d'igualtat, així com la prevenció de la violència contra les dones en els diversos àmbits socials tenen ja una àmplia trajectòria, tant internacionalment com a casa nostra.

El Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere ofereix una formació de postgrau complementària en matèria de polítiques d'igualtat i prevenció de la violència contra les dones que s'emmarca en la necessitat reconeguda pel marc jurídic nacional, ja que tant la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere com la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes consagren no només la necessitat de disposar de professionals formats/ades en l'àmbit de la igualtat de gènere i la violència contra les dones i la seva prevenció, sinó també la necessitat de desenvolupar nous perfils professionals o reforçar la presència dels ja existents, com seria el cas de les/dels agents d'igualtat d'oportunitats que puguin dur a terme les diferents actuacions que preveuen aquestes lleis.

Per tant, la nostra formació respon a una oportunitat estratègica i de connexió amb l'entorn social i amb les necessitats formatives dels/de les futurs/es professionals determinada pel marc legislatiu actual. En aquest sentit, els ensenyaments del Màster que es proposa tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada orientada a l'especialització professional en polítiques d'igualtat i violència de gènere.

Què hi aprendràs?

L'objectiu general és oferir una formació que permeti als/les futurs/es titulats/ades desenvolupar el seu treball en polítiques d'igualtat i/o prevenció de la violència de gènere en el marc legislatiu actual (marcat per la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes) oferint-los les eines conceptuals i metodològiques necessàries per a això. La persona experta en polítiques d'igualtat és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'actuació referits a la igualtat d'oportunitats en diferents àrees i escenaris professionals. La persona experta en prevenció de la violència de gènere és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua l'erradicació de la violència de gènere en diferents àrees i escenaris professionals. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts/es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Què podràs fer en haver acabat?

Aquest màster pot resultar d'interès per a titulats/ades i estudiants de ciències de la salut i del comportament (Psicologia, Infermeria, Medicina...), ciències socials i jurídiques (Sociologia, Treball Social), ciències de l'educació (Mestre, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social...) i humanitats (Filosofia, Història, Filologia...).

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dra. Esperanza Bosch Fiol
25 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36