Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat d'aprenentatge pràctic duta a terme per estudiants de la Universitat, amb supervisió de la UIB. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu permetre als alumnes aplicar i ampliar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, amb l'objectiu de millorar l'adquisició de competències i preparar-los per a futures activitats professionals, augmentant així les seves possibilitats d'inserció laboral.

Les pràctiques es poden dur a terme tant en empreses, entitats i institucions, incloent la mateixa UIB, tant en l'àmbit nacional com internacional, depenent de la modalitat establerta.

És important destacar que, donat el seu caràcter formatiu, les pràctiques no generen cap obligació similar a la d'un contracte laboral, ja que la seva finalitat és estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures que formen part del plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i programes similars, així com de les assignatures de pràctiques externes en els programes de grau. L’organització d’aquestes activitats és responsabilitat de cada titulació, amb la supervisió i les directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen de manera voluntària durant el seu període de formació. Per poder fer aquest tipus de pràctiques, l'estudiant ha de ser matriculat en un programa d'estudis oficial de postgrau o en un títol propi de la UIB. En cas que el màster inclogui una assignatura de pràctiques curriculars, és possible sol·licitar que les pràctiques extracurriculars siguin reconegudes en aquest context. Si l'estudiant està interessat en aquest reconeixement, ha de presentar la sol·licitud abans de finalitzar l'any acadèmic en què ha completat les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries. Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent:

Informació específica de les pràctiques externes del Màster Universitari. Formació del Professorat

Pràctiques als centres docents de les Illes Balears

El període de pràctiques consta de dues fases: una d’observació (novembre de 2023) i una d’intervenció educativa (de març a maig de 2024).

L’assignació de l’alumne al centre de pràctiques la fa la direcció del Màster Universitari en Formació del Professorat abans que comenci el període d’observació dels centres que participen en la convocatòria anual d’acollida d’alumnes en pràctiques de la Conselleria d’Educació.

Les pràctiques de totes les especialitats es faran en torn de matí, exceptuant les especialitat d’Economia, Tecnologia de Serveis i Tecnologia i Informàtica, que podran disposar d’un nombre limitat de places per fer-les en torn d’horabaixa, ja que s’impartirà la docència a cicles de formació professional. Per a aquestes tres especialitats, el procediment d’assignació serà el següent: una vegada resolta la convocatòria de la Conselleria d’Educació adreçada als centres educatius de les Illes Balears que vulguin acollir alumnes en pràctiques del Màster Universitari en Formació del Professorat, es determinarà el nombre de places disponibles per a les especialitats d’Economia, Tecnologia de Serveis i Tecnologia i Informàtica, que podran fer les pràctiques als centres docents en horari d’horabaixa a un cicle formatiu. En aquest cas, no es podrà prioritzar la zona geogràfica, ja que l’assignació de centre ve condicionada per la disponibilitat del centre educatiu i del tutor que participa en les pràctiques.

Si el nombre de places de pràctiques ofertades en torn d’horabaixa és inferior al nombre d’alumnes matriculats a les especialitats indicades, es prioritzarà segons els criteris següents:

  1. Tenir un contracte de feina vigent en horari de matí, mínim de 4 hores diàries a la franja horària de 8 a 15 h que dificulti la realització de les pràctiques en torn de matí.
  2. La mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació d’accés.

S’assignaran aquestes places fins assolir el nombre de places disponibles dels centres educatius de les Illes Balears que participen en l’acolliment d’alumnes en pràctiques del Màster Universitari en Formació del Professorat per la Conselleria d’Educació.

Finalment, el fet de matricular-se al Màster Universitari en Formació del Professorat NO assegura que tots els alumnes matriculats a les especialitats de Tecnologia de Serveis, Economia i Tecnologia i Informàtica facin les pràctiques en horari d’horabaixa.

Per a l'especialitat d'Orientació Educativa, i alumnes de continuació, les pràctiques es duran a terme en un únic període, entre el 13 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024.