Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

Dates de la sessió de presentació del Màster U. en Formació del Professorat

Seu de Palma
dia 2 d'octubre a les 17 hores, a l'aula Magna de l'edifici Guillem Cifre
Seu d'Eivissa
dia 3 d'octubre a les 17 hores (sessió en línia)
Seu de Menorca
dia 3 d'octubre a les 18 hores (sessió en línia)

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la Universitat i supervisada per la UIB. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Les pràctiques es poden realitzar en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB, en l’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, no se’n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que tenen una naturalesa estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures incloses en els diversos plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i similars i a les assignatures de pràctiques externes dels graus. L’organització d’aquestes activitats és competència de cada una de les titulacions sota la supervisió i directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el període de formació. Per fer pràctiques extracurriculars, l’alumne ha d’estar matriculat a un estudi oficial de postgrau o a un títol propi de la UIB. En cas que al màster hi hagi una assignatura de pràctiques curriculars, es pot sol·licitar el reconeixement d'aquestes pràctiques extracurriculars; si l'estudiant hi està interessat, ha de fer aquesta sol·licitud abans que acabi l'any acadèmic en què ha fet les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries.

Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent:

Informació específica de les pràctiques externes del Màster Universitari. Formació del Professorat

Pràctiques als centres docents de les Illes Balears

El període de pràctiques consta de dues fases: una d’observació (novembre de 2023) i una d’intervenció educativa (de març a maig de 2024).

L’assignació de l’alumne al centre de pràctiques la fa la direcció del Màster Universitari en Formació del Professorat abans que comenci el període d’observació dels centres que participen en la convocatòria anual d’acollida d’alumnes en pràctiques de la Conselleria d’Educació.

Les pràctiques de totes les especialitats es faran en torn de matí, exceptuant les especialitat d’Economia, Tecnologia de Serveis i Tecnologia i Informàtica, que podran disposar d’un nombre limitat de places per fer-les en torn d’horabaixa, ja que s’impartirà la docència a cicles de formació professional. Per a aquestes tres especialitats, el procediment d’assignació serà el següent: una vegada resolta la convocatòria de la Conselleria d’Educació adreçada als centres educatius de les Illes Balears que vulguin acollir alumnes en pràctiques del Màster Universitari en Formació del Professorat, es determinarà el nombre de places disponibles per a les especialitats d’Economia, Tecnologia de Serveis i Tecnologia i Informàtica, que podran fer les pràctiques als centres docents en horari d’horabaixa a un cicle formatiu. En aquest cas, no es podrà prioritzar la zona geogràfica, ja que l’assignació de centre ve condicionada per la disponibilitat del centre educatiu i del tutor que participa en les pràctiques.

Si el nombre de places de pràctiques ofertades en torn d’horabaixa és inferior al nombre d’alumnes matriculats a les especialitats indicades, es prioritzarà segons els criteris següents:

  1. Tenir un contracte de feina vigent en horari de matí, mínim de 4 hores diàries a la franja horària de 8 a 15 h que dificulti la realització de les pràctiques en torn de matí.
  2. La mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació d’accés.

S’assignaran aquestes places fins assolir el nombre de places disponibles dels centres educatius de les Illes Balears que participen en l’acolliment d’alumnes en pràctiques del Màster Universitari en Formació del Professorat per la Conselleria d’Educació.

Finalment, el fet de matricular-se al Màster Universitari en Formació del Professorat NO assegura que tots els alumnes matriculats a les especialitats de Tecnologia de Serveis, Economia i Tecnologia i Informàtica facin les pràctiques en horari d’horabaixa.

Per a l'especialitat d'Orientació Educativa, i alumnes de continuació, les pràctiques es duran a terme en un únic període, entre el 13 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024.