Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Els estudiants que estiguin interessats a sol·licitar una plaça per cursar aquest màster han de presentar la sol·licitud de preinscripció en els terminis i en la manera que estableixi el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB per a cada curs.

El CEP comprovarà si el sol·licitant reuneix les condicions per accedir al màster i, posteriorment, remetrà la sol·licitud a la comissió acadèmica del màster perquè l'avaluï i resolgui l'admissió.

Finalment, el CEP publicarà el llistat d'estudiants admesos al màster i indicarà en quines dates han de formalitzar la matrícula.

Aquest procediment es regirà per l'Acord normatiu del dia 23 de març de 2022, pel qual es regula l'accés i l'admissió als ensenyaments oficials de màster, publicat al FOU extraordinari número 534, de 31 de març de 2022 (https://seu.uib.cat/fou/acord/14423/), en desplegament de l'article 18 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat.

Atès el caràcter habilitant del màster, a l'hora de concedir-hi l'accés, el CEP també tindrà en compte l'apartat 4.2. de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, que estableix com a requisit d'accés l'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vol cursar. Aquesta acreditació es faria mitjançant la realització d'una prova dissenyada a aquest efecte per les universitats, de la qual quedaran exempts els qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb l'especialització que hagin triat.

Així mateix, l'Ordre ECI esmentada estableix la necessitat d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Requisits d'admissió al Màster

Acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar. Es podrà acreditar mitjançant la realització d'una prova dissenyada a aquest efecte per part de les universitats, de la qual quedaran exempts el qui estiguin en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb l'especialització triada (vegeu l'annex 1).

 • La comissió acadèmica de coordinació docent del Màster estudiarà la possibilitat de convocar una prova d'accés per als estudiants que hagin fet la preinscripció en el termini establert amb una titulació no associada a l’especialització triada (annex 1), sempre que quedin places vacants d’aquesta especialització (com a mínim, un 20 per cent de les places ofertades). A les seus de Menorca i d’Eivissa s’assignaran 4 places per especialitat. Si a la finalització de la preinscripció del segon termini queden places vacants a qualque especialitat, s’assignaran a la resta d’especialitats equitativament ordenades pel nombre de sol·licituds en llista d’espera. Només es convocarà la prova d'accés en el cas que no hagi llista d’espera i encara quedin places vacants, com a mínim un 30 % del nombre total de places ofertades a Menorca o Eivissa.
  La data de realització de la prova es publicarà abans que s'exhaureixi el període de preinscripció del segon termini.
  La matrícula per a la prova d’accés serà en el termini establert per la Universitat i conduirà a l’abonament de la taxa corresponent per part de l’alumnat que hagi fet la preinscripció. L’alumnat únicament podrà fer la prova per a una especialitat.
  Els professors que imparteixen les especialitats en el Màster seran els qui duran a terme la prova.
 • Els continguts de la prova estan determinats pel tipus d’especialització i pel nivell més elevat al qual poden accedir a impartir classe els matriculats de cada una de les especialitzacions.
  Per a més informació, consultau el document: prova d'accés.

Acreditació d'idioma. D'acord amb l’Ordre ECI/3858/2007 i el pla d'estudis del Màster de Formació del Professorat de la Universitat de les Illes Balears, els estudiants hauran d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües (Recomanació R (98)6 del Comitè de Ministres d'Estats Membre, de 17 d'octubre de 2000) i del nivell C1 de català (Tota la documentació relativa a les acreditacions dels idiomes s'ha de presentar durant el procés de preinscripció)

 • Acreditació del domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües.
  • Graduats de la UIB: no caldrà acreditació del nivell B1 d'anglès.
  • Graduats d'altres universitats, llicenciats, enginyers, arquitectes, enginyers tècnics, arquitectes tècnics o diplomats han d'acreditar el nivell B1 d'una llengua estrangera:
   - Certificat acadèmic en què consti que l'obtenció del títol implica l'acreditació del nivell B1 o superior d'una llengua estrangera.
   - Certificat d'una de les institucions reconegudes pel Marc Comú Europeu de Referència (MECR) (annex 2a).
   - Certificat acadèmic en què consti que s'ha cursat i superat una assignatura de la titulació que dona accés al Màster, impartida i avaluada en un idioma estranger (annex 2b).
   - Certificat acadèmic en què consti que s'ha cursat i superat l'assignatura específica de llengua anglesa aplicada a la branca de coneixement de la titulació que dona accés al màster (annex 2b).
   - Certificat acadèmic en què consti que s'han cursat i superat a una universitat estrangera assignatures impartides en un idioma no oficial a l'Estat espanyol, i que els crèdits hagin estat reconeguts a la seva titulació.
   - Certificat acadèmic en què consti que s'han cursat i superat, com a mínim, 12 crèdits, entre assignatures de llengua estrangera ofertades a altres plans d'estudis oficials impartits a universitats espanyoles.
   - Certificat de les proves de nivell B1 o superior organitzades pel Servei Lingüístic de la UIB (Certiuni-Crue).
  Qui no tingui l'acreditació exposada als apartats anteriors, caldrà que sol·liciti als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover o de les seus universitàries d’Eivissa i de Menorca, l'equivalència de l'idioma estranger d'acord amb el MECR, aportant el certificat corresponent.
 • Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana, que ve determinada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. L'ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2013 (BOIB 34, 12 de març de 2013) determina els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. L'ordre 9953 de 19 d’abril de 2011 (BOIB 69, 10 de maig de 2011) regula l'homologació dels estudis de llengua catalana del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística. En aquest cas, s'ha d'adjuntar el document d'homologació de la Conselleria d'Educació.

Complerts els requisits, l'admissió al Màster es farà d'acord amb l'ordre prioritari de criteris següent:

 1. Illa seleccionada per ordre de preferència en el procés de preinscripció
 2. Titulació d'accés associada a l'especialitat seleccionada. Titulacions prioritàries
 3. Mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d’accés

A les especialitats d’Anglès i Alemany, Biologia i Geologia, Dibuix i Disseny, Economia, Educació Física, Filosofia, Geografia i Història, Llengua i Literatura Castellana i Llengua i Literatura Catalana, Tecnologia i Informàtica, Música i Orientació Educativa, la mitjana de l’expedient acadèmic comptabilitzarà un 100 per cent per a l’admissió al Màster.

A les especialitats de Matemàtiques, Física i Química i Tecnologia de Serveis, la mitjana de l’expedient acadèmic comptabilitzarà un 85 per cent i el 15 per cent restant s’adjudicarà atenent si la titulació d’accés és prioritària. A les titulacions prioritàries, se’ls assignarà el 15 per cent complet sobre 10 punts (1,5 punts) i, a la resta de titulacions d’accés a aquestes especialitats, 0 punts, corresponents al 15 per cent.

La decisió sobre l'admissió estarà condicionada per les especialitats ofertades per a cada curs i la disponibilitat de places.

En el cas d'estudiants amb discapacitat, l'Acord normatiu 12052 de la UIB (FOU núm 439, de dia 18 novembre de 2016) estableix que, per als estudis de segon cicle (màsters universitaris), es reservarà almenys un 5 per cent de les places que ofereix l'estudi per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanent,s associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant els seus estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva plena normalització educativa, sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent.

Els alumnes amb titulació estrangera, ja sigui de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de fora de l'Espai d'Educació Superior, abans de la preinscripció, presentaran, al Centre d'Estudis de Postgrau, una sol·licitud d'accés d'alumnat amb titulació estrangera.

Objectius acadèmics i professionals

El Màster Universitari en Formació del Professorat (MFP) pretén oferir una preparació inicial àmplia i rigorosa sobre la quals’articularà, posteriorment, la formació permanent i la necessària actualització en els diversos aspectes de la professió docent. Es pretén que els estudiants del MFP adquireixin la capacitat d’aplicar els coneixements i destreses adquirits, i de resoldre els problemes propis de l’ensenyament, en els diversos àmbits i contexts en què es desenvoluparà la seva feina, considerant en tot moment la incertesa i la dinàmica dels processos educatius. Es pretén també que puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat del sistema i als processos educatius, incloent-hi les reflexions pertinents sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades al desenvolupament de la seva tasca com a docents. Finalment, es tracta d’iniciar un procés que permeti als futurs professors i professores prosseguir de manera autònoma el seu desenvolupament professional com a docents. En definitiva, el MFP de la Universitat de les Illes Balears pretén que els futurs professors i professores adquireixen o millorin les competències professionals específiques relacionades amb quatre aspectes bàsics: la docència en unes determinades àrees o matèries; la seva funció com a tutors d’alumnes; el seu paper com a membres actius d’un equip docent i d’una comunitat educativa; i, de forma general, el seu desenvolupament professional.

Competències generals (ORDRE ECI/3858/2007, de 27 de desembre)

 1. Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional, s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 2. Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent el nivell i formació prèvia dels estudiants, així com l'orientació d'aquests, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 3. Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada.
 4. Concretar el currículum que s'ha d'implantar en un centre docent participant en la seva planificació col·lectiva; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 5. Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 6. Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateix i cooperativament, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i iniciativa personal.
 7. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 8. Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estigui situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 9. Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 10. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 11. Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.

Competències específiques

Docència

 1. Conèixer de forma rigorosa i actualitzada la matèria o matèries que s'han d'impartir, la terminologia pròpia d'aquestes, en català i en castellà, i analitzar críticament la seva importància en el context socioambiental, econòmic i cultural.
 2. Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent i valorar la seva contribució a la consecució dels objectius i competències propis de l'etapa o etapes educatives en què s'ha d'impartir docència.
 3. Saber transformar els currículums en programes d'activitats.
 4. Conèixer, en el cas de la Formació Professional, les característiques pròpies i actuals de les professions vinculades a l'especialització docent corresponent i ser conscient de la necessitat d'adaptar-se a les transformacions que puguin requerir les professions.
 5. Conèixer, en el cas de la Formació Professional, la tipologia empresarial corresponent als sectors productius i comprendre els sistemes organitzatius més comuns a les empreses.
 6. Conèixer, en el cas de l'orientació psicopedagògica i professional, els processos i recursos per a la prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència, i els processos d'avaluació i orientació acadèmica i professional.
 7. Conèixer el cos de coneixements didàctics existent entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge de la matèria o matèries pròpies de l'especialització docent corresponent.
 8. Participar en la planificació i el desenvolupament del currículum al centre docent a través dels diversos processos i instruments d'elaboració.
 9. Planificar, desenvolupar i avaluar l'ensenyament basant-se en fonaments de tipus epistemològic, psicològic, sociològic i pedagògic, a partir de la concreció curricular desenvolupada al centre.
 10. Cercar, seleccionar, processar i comunicar informació (oral, escrita, audiovisual o multimèdia), adaptar-la i emprar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialitat.
 11. Adquirir criteris i destreses per seleccionar o crear recursos didàctics.
 12. Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals, i comprendre les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge.
 13. Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques que reflecteixin la diversitat de l'alumnat, adaptant l'acció educativa i orientadora a les característiques personals i col·lectives.
 14. Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre i emprar l'avaluació com un instrument de regulació de l'ensenyament i de l'aprenentatge.
 15. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten alumnes amb  capacitats i ritmes d'aprenentatge diferents.
 16. Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge que, basant-se en el treball individual i cooperatiu, facilitin l'aprenentatge de la matèria i fomentin l'educació en valors, la igualtat de drets, la ciutadania, el respecte als drets humans, i la contribució individual i col·lectiva a la sostenibilitat social i ambiental.
 17. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i desenvolupar les estratègies adequades per estimular l'esforç, promoure l'aprenentatge autònom, la confiança i iniciativa personal i fomentar un clima de convivència positiu.
 18. Relacionar els continguts de l'àrea o matèria pròpies amb els d'unes altres, amb la finalitat de desenvolupar experiències interdisciplinàries.
 19. Conèixer els recursos educatius, amb especial atenció als relacionats amb les TIC, i la seva utilització com a suport a les activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Tutoria

 1. Exercir la tutoria individual i grupal dels alumnes, col·laborant amb el Departament d'Orientació i altres docents del centre i, si escau, amb els  agents d'intervenció socioeducativa.
 2. Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de família i la rellevància del context familiar a l'educació.
 3. Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiars.
 4. Informar les famílies sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels fills, i treballar-hi de manera cooperativa.

Integració en el centre

 1. Conèixer l'organització i el funcionament del centre educatiu, i participar activament com a membre de l'equip docent.
 2. Conèixer l'entorn sociocultural i econòmic del centre.
 3. Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu, en l'àmbit general de l'Estat espanyol i de les Illes Balears, i models de qualitat i millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 4. Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l'educació, professionals dels serveis educatius i serveis socials relacionats, i amb la comunitat educativa en general.
 5. Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, l'educació en valors, l'atenció a la diversitat, la prevenció de problemes d'aprenentatge i de convivència.
 6. Proposar i col·laborar en iniciatives que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estigui situat.

Desenvolupament professional

 1. Analitzar i qüestionar les concepcions pròpies sobre els aspectes relacionats amb la professió docent.
 2. Iniciar-se en l'ús de les tècniques pròpies de la recerca i la innovació relacionades amb l'ensenyament de la matèria i amb l'educació en general, amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar projectes de recerca, innovació i avaluació educatives.
 3. Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social.
 4. Conèixer les institucions, models i vies per a la formació permanent, la recerca i la innovació educatives, valorant-los com una necessitat inherent a l'exercici professional.
 5. Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant l'entorn social i cultural, l'entorn institucional en el qual treballa i davant la seva pròpia pràctica professional.
 6. Recollir per escrit, de forma ordenada, el conjunt de sabers, experiències i reflexions crítiques desenvolupats al llarg del Màster Universitari en Formació del Professorat.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El MFP és un requisit per accedir a les proves selectives d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari. En tractar-se d’un màster professionalizant no dóna accés directe a altres estudis.

Estructura dels estudis

Podeu trobar la descripció de l'estructura i la programació al BOE núm. 262 del 29/10/2010 (o en format pdf).

També podeu consultar l'apartat Assignatures d'aquest Màster.

Aquest any acadèmic s'oferiran les especialitzacions següents:

Mallorca (258 places, en total)

 • Anglès i Alemany (28)
 • Biologia i Geologia (26)
 • Dibuix i Disseny (10)
 • Economia (16)
 • Educació Física (10)
 • Filosofia (10)
 • Física i Química (18)
 • Geografia i Història (24)
 • Llengua Castellana i Llengua Catalana (30)
 • Matemàtiques (18)
 • Música (10)
 • Orientació Educativa (20)
 • Tecnologia i Informàtica (18)
 • Tecnologia de Serveis (FP) (20)

Menorca (26 places, en total)

Especialitats: Anglès i Alemany, Biologia i Geologia, Economia, Geografia i Història, Llengua Castellana i Llengua Catalana, Tecnologia i Informàtica, i Tecnologia de Serveis.

Eivissa (26 places, en total)

Especialitats: Anglès i Alemany, Biologia i Geologia, Economia, Geografia i Història, Llengua Castellana i Llengua Catalana, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis.

A les seus de Menorca i d’Eivissa, s’assignaran quatre places per especialitat. En cas que a la finalització de la preinscripció del segon termini quedin places vacants a qualque especialitat, s’assignaran a la resta d’especialitats, equitativament ordenades pel nombre de sol·licituds en llista d’espera.

Titulacions assignades a especialitats

A l’annex 1, s’indiquen les titulacions associades a cada especialitat. En el procés de preinscripció es podran triar fins a un màxim de tres opcions per ordre de preferència. Cada combinació seu d’impartició-especialitat és una opció. Recordau que només es poden triar les especialitats que estan associades a la vostra titulació d’accés.

Procediment general per a la preinscripció i matrícula

Consultar la pàgina: Com hi puc accedir? - Preinscripció, accés i admissió

Podeu ampliar la informació d'altres temes d'interès a través de la pàgina del Centre d'Estudis de Postgrau i a la pàgina <https://mfp.uib.cat/>.

Informació addicional que cal tenir en compte abans de la matrícula

Per complementar la informació de la de transferència i del reconeixement de crèdits, i abans de fer la matrícula, consultau:

Examen final

Treball de fi de màster

El treball de fi de màster consisteix en la realització d’un projecte individual inèdit i original en el qual s’elaborarà una proposta educativa a partir dels continguts treballats als mòduls genèrics i específics i de l’experiència duta a terme durant les pràctiques a centres docents. Es tracta d’un treball individual,  dirigit pel professorat del màster. A cada estudiant se li assignarà un tutor, el qual tindrà la funció d’assessorar, supervisar i donar el vistiplau al projecte.

En el TFM, els alumnes reflectiran els coneixements adquirits al llarg del màster, i o obligatòriament hauran d'orientar-se a demostrar l'adquisició de les competències associades a la titulació. Independentment del perfil triat, tots els alumnes han de ser capaços de demostrar l'adquisició de les competències previstes mitjançant la presentació d'aquest treball de fi de màster.

Les competències específiques vinculades al treball de fi de màster són:

 • Analitzar i qüestionar les pròpies concepcions sobre els aspectes relacionats amb la professió docent.
 • Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant l'entorn social i cultural, l'entorn institucional en què treballa i davant la seva pròpia pràctica professional.
 • Recollir per escrit, de manera ordenada, el conjunt de sabers, experiències i reflexions crítiques desenvolupades en el Màster Universitari en Formació del Professorat.

Per a l'obtenció del títol de Màster, és obligatori fer la presentació pública del projecte davant una comissió constituïda a aquest efecte, en les dates designades per la comissió d'avaluació.

El treball de fi de màster només podrà ser avaluat una vegada que s'hagin superades totes les assignatures del bloc genèric i del bloc específic, així com les pràctiques en centres docents.

L'avaluació del TFM serà a càrrec d'una comissió nomenada a proposta de la comissió acadèmica de coordinació docent de la titulació.

Per ampliar aquesta informació, podeu consultar la guia docent a l'apartat d'assignatures «Bloc pràcticum».

La normativa de la UIB referent al TFM, així com les plantilles de les portades, en diferents idiomes, es poden trobar a l'apartat «Normativa - Normes de Procediment del CEP»

Pràctiques a centres docents o a empreses  

El pràcticum del Màster constitueix l'eix vertebrador al voltant del qual s'articula la formació en les  assignatures teoricopràctiques. Les pràctiques en centres es desenvolupen des del començament i durant tot el curs.

El paper de les pràctiques i el de les diverses matèries del Màster resulten rellevants i desenvolupen tota la seva potencialitat formadora si existeix la millor interacció possible entre la teoria i la pràctica. Per aconseguir-ho, és necessària una bona coordinació i comunicació entre el professorat i els tutores, i és necessari, a més, que les diverses matèries reservin un temps de dedicació dels alumnes per a l'anàlisi, la reflexió, el debat, etc.

Les pràctiques en els centres docents seran avaluades pel tutor de pràctiques, excepte l'informe de pràctiques, que serà avaluat pel tutor acadèmic. L'alumnat assistirà a les pràctiques durant el 100 per cent del temps previst (l'assistència mínima obligatòria és del 80 per cent). La presencialitat es refereix, en aquest cas, a aquelles activitats que l'alumne desenvolupa amb la col·laboració del tutor de pràctiques en el centre, o una altre professor del centre on cursa les pràctiques. En canvi, es consideren no presencials les que l'alumnat desenvolupa en el centre de manera autònoma, segons les orientacions del tutor i del pla de pràctiques.

Per ampliar aquesta informació, podeu consultar la guia docent, a l'apartat d'assignatures «Bloc practicum».

Criteris d'avaluació i exàmens

Les matèries del MFP seran avaluades de forma contínua d’acord amb les recomanacions per a les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’avaluació de cada matèria és competència del professor de cada assignatura i per tant pot disposar o no d’un examen final. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs. (Consultar l'apartat d'assignatures).

Direcció dels estudis

Directors del Máster

Dra. Mercedes Morey López
Telèfon 
(34) 971 17 2378
Dr. Daniel Ruiz Aguilera
Telèfon
(34) 971 25 9915

Coordinadors acadèmics

Coordinador de pràctiques
Sr. Damián Tomás Bergas
d.tomas@uib.es

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Mercedes Morey López
Secretari
Francisca Moreno Tallón
Vocals
 • Daniel Ruiz Aguilera
 • Albert Flexas Oliver
 • Juan Vicente Riera Clapés
 • Damián Tomás Bergas
 • Sergi Moll Bagur
 • Josep Vidal Conti
 • Amparo Grau Blasco