Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Realització del TFM en entitats col·laboradores

El TFM es pot realitzar en entitats col·laborades amb les quals s'hagi signat un conveni (model de conveni) i abans s'ha d'haver fet la proposta a <convenis.postgrau@uib.cat>.

Els estudiants que hagin d'elaborar el TFM en una entitat col·laboradora se seleccionaran d'acord amb els termes que s'hagin acordat per mitjà del procediment oportú de selecció indicat a l'addenda del conveni i en funció de les places disponibles per a cada entitat.

L'entitat col·laboradora nomenarà un responsable del programa que impliqui l'estudiant durant el període que duri l'estada, que haurà de garantir l'adequada formació i acollida i la bona gestió de l'activitat educativa.

La UIB nomenarà un tutor, que vetllarà per la qualitat acadèmica del TFM.

S'ha de tenir en compte que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM es regularà d'acord amb la normativa vigent en la matèria i, si escau, pel que disposin els convenis signats amb les entitats públiques o privades que hagin pogut contribuir a finançar o facilitar l'execució d'aquests convenis.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Formació del Professorat

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Alimentació escolar de l'alumnat de l'IES Arxiduc Lluis Salvador
 • Anàlisi de les barreres per a l'aprenentatge amb les quals s'enfronta l'alumnat amb dislèxia a l'ESO
 • Anàlisi dels efectes en l'autoestima, la motivació i la percepció de l'autoeficàcia dels balls de saló en l'Educació Física a secundària
 • Anàlisi i aplicacions de GeoGebra a l'àmbit de la física i química
 • Anàlisi i proposta per a la reorganització coeducativa de l'esplai a un institut d'educació secundària
 • Anàlisi metodològica del Pla Pilot d?_?ensenyament de llengües estrangeres a la Formació Professional
 • Analogies quimico-cuina com a recurs didàctic per treballar a l'àrea de Física i Química
 • Anorèxia Nerviosa i educació física: proposta d?_?adaptació curricular mitjançant l?_?aprenentatge cooperatiu
 • Apología de la escritura analógica en clase de Filosofía a partir de textos no filosóficos
 • Applying Scout and Guide methodology to the EFL classroom context
 • Aprenentatge Basat en Jocs i ludificació per a l'ensenyament d'economia: una proposta didàctica amb el monopoly
 • Aprenentatge basat en projectes: Simulació empresarial al Batxillerat
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) com a eina competencial en l'àrea de Biologia i Geologia: projecte interdisciplinari sobre la importància de les malalties genètiques
 • Aprenentatge-servei: Construint ponts entre l'educació i la comunitat
 • Argumentative Writing in Secondary Education: Enhancing Coherence and Cohesion in EFL contexts
 • Avançant cap a la igualtat: anàlisi del rol de la dona a la ciència i de l?_?aparició del concepte igualtat al currículum de Física i Química. Proposta pedagògica per a promoure la igualtat a les àrees STEM
 • Beneficios físicos del deporte para los adolescentes durante su desarrollo biológico: aprendizaje a través de la asignatura de Biología y Geología
 • Breaking Language Barriers: The Impact of Cooperative Learning on Oral Fluency in ELF Erasmus
 • Centros educativos a tiempo completo. Un nuevo modelo de enseñanza más consciente y compartido
 • Cine y series de ficción como recurso didáctico para la física y la química
 • Classroom Management and Gender: Analysis and Educational Proposal on Hegemonic Masculinity within the Classroom
 • Clubs temàtics artístics com a eina per a la millora de l'autonomia a l'ESO
 • Col·laboració entre iguals a secundaria per a la millora del desenvolupament professional docent
 • COMECO (Comunitat i Mediació Comunicativa): una proposta d'aprenentatge servei per Formació Professional que promou la sensibilització i la participació social.
 • Com millorar i consolidar l'Educació Afectiva i Sexual als Centres d'Educació Infantil i Primària de Ciutadella. Una Proposta d'Intervenció Socioeducativa d'alumnat del Grau Superior d'Integració Social
 • Connectant ciència i meditació a través de l?_?assignatura de Biologia i Geologia: Aprenentatge de gestió i control de l?_?estrès amb alumnes de secundària
 • Construyendo futuros y fortaleciendo la formación profesional
 • Creació i desenvolupament d'un espai socioeducatiu a través de l'eina pòdcast per reduir el risc d'abandonament escolar a l'educació secundària
 • Creación de recursos digitales para docencia a partir de la programación de la IA como complemento de los contenidos de secundaria en Filosofía
 • Cuidar a qui cuida: cura i autocura docent a secundària
 • Cultivem la curiositat: Patis Científics com a recurs educatiu a secundària i batxillerat
 • Deconstructing gossip gendered stereotypes: A pedagogical proposal in English education for secondary students
 • Deconstructing the 'Beauty Myth' in the EAL Classroom
 • Desafiaments en l'Ensenyament de l'Expressió Corporal a l?_?Educació Física: Una Anàlisi de la Pràctica Docent als Instituts d?_?ESO i Batxillerat a Mallorca
 • Desarrollo de la inteligencia emocional en adolescentes a través de la fotografía
 • Desenvolupant el talent emocional: la clau de l'èxit a hostaleria i turisme
 • Die Sprechangst beim Fremdsprachenlernen: Ursachen und Vorschlag zur Überwindung
 • Disneymización. Un manual de lectura guiada para los PLECS del S.XXI
 • Diversidad, Inclusión y Pertenencia: un Análisis Reflexivo sobre la Inclusión Social dentro de las Aulas en busca de una Sociedad Equitativa
 • Edat Moderna no és Decadència
 • Educació sexual a l'aula: una proposta didàctica per a implicar a tota la comunitat educativa
 • Efectes de la dislèxia en la lectura i en la comprensió lectora: anàlisi i proposta didàctica
 • Effects of the combination of Project-based methodology and Cooperative learning on students' motivation and their learning process
 • El Aprendizaje Servicio: un camino hacia una nueva educación
 • El benestar emocional i la salut mental com a elements afavoridors en el procés d?_?aprenentatge
 • El calendari còsmic i la història de la ciència com a recursos didàctics a l?_?àmbit científic de l?_?Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • El context artístic com a eina hermenèutica per a l?_?ensenyament de la filosofia
 • El Mindfulness en els cicles formatius de grau bàsic: proposta de millora de l?_?atenció i el rendiment acadèmic
 • El movimiento como herramienta de aprendizaje: puesta en común de los saberes básicos sobre salud en las asignaturas de Educación Física y Biología y Geología
 • El paper de les famílies a l'etapa d'educació secundària obligatòria: Proposta d'un programa per fomentar la seva participació
 • El repte de reduir la petjada de carboni a través de la metodologia aprenentatge servei
 • Els batecs de l'aprenentatge: una proposta didàctica integral i lúdica sobre l'aparell circulatori per 3r d'ESO
 • Els Grups de Suport Mutu. Proposta Didàctica amb l'Estudi de Cas com a Metodologia per a l'Assignatura d'Economia i Emprenedoria
 • Els jocs de taula com a eina per a la millora de la convivència escolar
 • Enhancing classroom dynamics: The impact of building self-esteem on classroom management and language learning
 • Enhancing Writing Instruction: Active Learning Strategies in the EFL Classroom
 • Escacs Educatius. Fomentant el Pensament Matemàtic a l?_?Aula
 • Estratègies per a la gestió de l'estrès en l'alumnat de secundària: proposta d'actuació des de l'aula
 • Evaluar la creatividad a través del proceso creativo en la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual durante la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
 • Explorant l'Art a través dels Sentits: Sinestèsia a l'Educació Artística
 • Factors motivacionals en estudiants de formació professional: un enfocament des de l?_?educació física
 • Font de recursos didàctics per donar a conèixer la mineria de Menorca en l?_?àmbit educatiu
 • From verse to versatility: the pedagogical potential of English songs to develop listening and writing skills
 • Gamificació com estratègia per millorar l?_?assistència en Formació Professional Bàsica
 • Gamification as a Group Cohesion Tool in the EFL Classroom
 • Gestió del dol a l?_?aula de secundària. Una proposta d?_?intervenció educativa
 • Gestió del dol migratori: integració i inclusió de l?_?alumnat nouvingut dins dels centres educatius
 • Hacia una enseñanza artística que reconozca la Naturaleza
 • Impacto del entrenamiento de fuerza-resistencia sobre la autoeficacia y el autoconcepto físico en adolescentes con sobrepeso. Propuesta pedagógica
 • Integració de la intel·ligència artificial a l'educació secundària
 • Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l'Educació: Anàlisi de l?_?impacte econòmic de la Declaració de Menorca com a Patrimoni Mundial de la UNESCO
 • Introducció a la programació mitjançant la Robòtica Industrial
 • Introducción a la Filosofía a través de la autobiografía
 • L'ànima de Mallorca: l'exploració de les expressions mallorquines com a recurs pedagògic a l'Educació Secundària
 • L'aprenentatge servei com a eina facilitadora de l'alumnat amb diagnòstic de TDAH a l?_?assignatura de Biologia i Geologia de 3r de la ESO
 • L'art de la vida
 • L'Escola de la Diversitat. La inclusió de les famílies immigrants com a part de la comunitat educativa
 • L'estudi de la biologia des d'una perspectiva intercultural
 • La batucada com a estratègia pedagògica per a la millora del sentiment de pertinença i desenvolupament integral a l?_?educació secundària
 • Laboratorio virtual Ambientech: propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia STEM en alumnos de bachillerato
 • L?_?acollida de l?_?alumnat d?_?incorporació tardana als centres de secundària de les Illes Balears: proposta d?_?intervenció socioeducativa per al benestar social i emocional
 • La comunicació no violenta com a eina per a la prevenció i la gestió positiva de conflictes
 • La filosofia 3/18: Una proposta didàctica de materials addicionals
 • La història de les matemàtiques en l?_?ensenyament de matemàtiques
 • La intel·ligència artificial com a eina preventiva en el bullying i ciberbullying
 • La intervenció escolar centrada en solucions, una proposta formativa per a l'orientació educativa
 • La música a l'educació secundària com a eina per a la conscienciació sobre la diversitat sexual i de gènere
 • La música com a eina de continuïtat del procés de formació, transició i evolució positiva des de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria
 • La música com a eina per a la creació de vincles entre l?_?alumnat i el barri. Sentiment de pertinença i d?_?identitat local
 • La música com a pont cap l?_?èxit matemàtic: investigació i aplicacions pràctiques a educació secundària
 • La pràctica d'evocació en el marc de la matèria de Física i Química
 • L?_?aprenentatge de biologia com una eina per a la construcció de la sexualitat adolescent
 • Las analogías entre la sintaxis y las aficiones de los adolescentes como estrategia metodológica en el aula de Lengua y Literatura Castellana
 • Las Catástrofes Naturales como PBL para potenciar el aprendizaje de los adolescentes
 • La síndrome FOMO com a precursora d'addicció entre adolescents. proposta d'intervenció per a la detecció i prevenció des del departament d'orientació educativa
 • Lectura dialògica per a millorar la comprensió: revisió de la literatura i proposta d'intervenció per a educació secundària
 • L?_?educació emocional com a eina de l?_?orientació educativa amb l?_?alumnat d?_?altes capacitats intel·lectuals
 • Les activitats d?_?escalfament (warm-up) i de gestió del temps (time fillers) en l?_?ensenyança d?_?anglès com a llengua estrangera. Una proposta per a alumnes d?_?educació secundària
 • Les matemàtiques a la natura i com trobar-les
 • L?_?espai com agent determinant en la relacionalitat, la sensorialitat i la percepció, des d'una perspectiva educativa i una implicació artística
 • L?_?espai escolar al servei de l?_?aprenentatge
 • Linguistic corpus in ELF classes: a didactic proposal to improve reading and writing skills
 • L?_?storytelling i la ludificació. Proposta didàctica dels sabers bàsics relacionats amb el sistema circulatori en el nivell de 3r d'ESO
 • Memòries sonores: un podcast sobre la Guerra Civil
 • Navegant pel cas clínic: un projecte intermodular d'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes a l'IES Albuhaira
 • No és que no hi hagi filòsofes, és que se las ha oblidades: coeducant a les aules de filosofia
 • Organitzant viatges d?_?estudis internivell: millorant la convivència al centre
 • Percepción de la LOMLOE en las aulas
 • Prevenció de les conductes delictives dels adolescents mitjançant la convivència escolar
 • Prevenció i actuació front la violència masclista al grau de FP d'Integració Social
 • Programa d?_?educació emocional: proposta d?_?intervenció en tècniques de prevenció i habilitats de gestió de l?_?ansietat per a l?_?alumnat de primer de batxillerat
 • Programa d?_?educació escolar i familiar per al desenvolupament de la intel·ligència emocional
 • Programa de prevenció de la violència de gènere en educació secundària
 • Programa de prevenció del burnout en el professorat de secundària
 • Projecte: Aprendre a investigar la nostra història: El Port de Maó (1890-2023)
 • Projecte de trampes per serps intel·ligents
 • Projecte didàctic sobre la mitologia grega i l?_?astronomia en el marc de Menorca Starlight
 • Projecte educatiu interdisciplinar per a l?_?educació secundària obligatòria: una aproximació a la història local de Ciutadella a través d?_?una visita guiada i teatralitzada
 • Projecte interdisciplinari basat en l'educació ambiental a partir de la flora i fauna autòctona de les Illes Balears
 • Projecte intermodular: una proposta que acosta el món laboral a l'aula creant un gabinet d'higiene bucodental a l'IES Santa Margalida
 • Promoting Inclusiveness: Gender Expression through Performance in the EFL Classroom
 • Promovent la inclusió educativa: el paper del disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el departament d'orientació com a motor de canvi
 • Proposta del mètode vectoliterari per l?_?assignatura de literatura universal de primer de batxillerat: l?_?antimodel com a punt de partida
 • Proposta de millora dels programes d?_?escolarització compartida a Menorca
 • Proposta didàctica per a l?_?ensenyament de la Química a través dels polímers que ens envolten
 • Proposta didàctica per promoure “Menorca Talaiòtica” a les aules de secundària
 • Proposta educativa basada en optimitzar l'efecte de les tecnologies de la informació i comunicació sobre els adolescents
 • Proposta educativa per conscienciar a l?_?alumnat d?_?ESO de Menorca de les conseqüències negatives derivades del consum excessiu d?_?aliments ultraprocessats
 • Proposta educativa transversal per millorar l?_?educació ambiental a l?_?IES Joan Alcover
 • Propuesta de intervención socioeducativa orientada a mejorar las habilidades socioemocionales del alumnado de secundaria
 • Propuesta de mejora en el apartado de gramática y literatura de la prueba de acceso de Lengua Castellana de la UIB
 • Proyecto de Orientación educativa con perspectiva de género
 • Pueden las herramientas digitales ayudar a entender el álgebra en 2º de ESO?
 • Raising awareness about the transgender community in the EFL classroom. A didactic proposal
 • Recopilació i proposta d'estratègies d'actuació, comunicació i adaptacions acadèmiques en els alumnes tractats amb quimioteràpia o radioteràpia en edats primerenques que presenten afectacions en el desenvolupament cognitiu com a efectes secundaris
 • Recursos didàctics per l'aula amb eines d'intel·ligència artificial
 • Relación entre hábitos saludables y rendimiento académico: un estudio en alumnos de secundaria
 • Residus en transformació: educant per una economia circular
 • Revisió del Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) als centres públics de secundària de Menorca. Una proposta didàctica
 • Sa Granja: passat, present i futur. Una proposta d?_?innovació educativa en l?_?àmbit agropecuari
 • Sentit algebraic dins l?_?àmbit del sistema educatiu
 • Superhero Comic Books in Secondary and Baccalaureate EFL Lessons: With Great Power Comes Great Pop Culture, Diversity, and Critical Thinking
 • Taller per racons. Una proposta intermodular basat enl'aprenentatge per reptes a formació professional al cicle de sanitat de Tècnic en Cures Auxiliars d?_?Infermeria
 • Teaching English as a lingua franca in first of baccalaureate: a didactic proposal
 • The Impact of Social Media and Textbooks on the Formation of Stereotypes in Adolescents. A Proposal to Normalise Diversity in the EFL Classroom
 • The integration of AI technologies in the classroom
 • The Role of The English Subject in CLIL: A Tool of Support
 • Thinking Classrooms com a mètode d'inclusió
 • Tot entenent la Inflació: Creació d'una Plataforma Educativa en Vídeo
 • Transformando la educación: estrategias multinivel para la enseñanza de Física y Química en la secundaria
 • Transformant l?_?aprenentatge: La gamificació com a proposta didàctica per potenciar la motivació i el rendiment acadèmic de l?_?alumnat
 • Una mirada humana a l?_?ensenyament de la biologia dins l?_?educació secundària
 • Un procés d'Investigació-Acció per fomentar una pràctica docent interculturalment inclusiva dins un centre de Palma
 • "Es boínder educatiu", una eina educativa per a l'alumnat de Menorca pensada per facilitar la prova d'anglès com a llengua estrangera de la PBAU
 • A call for innovation in mallorcan EFL classrooms: an innovation proposal based on project based learning
 • Adaptació de dos programes per a millorar les habilitats socials d'alumnes amb TEA a un centre d'educació secundària
 • Adaptació dels sabers bàsics “El Cos humà” i “Hàbits saludables” per fomentar un comportament sa i igualitari
 • Adolescents' abuse of cell phone and its influence on the learning of English as a first foreign language in Compulsory Secondary Education
 • Anàlisi d?_?aspectes positius i negatius que presenta un institut ubicat al districte del Llevant de Palma per promoure una educació inclusiva i atenció a la diversitat
 • Anàlisi de l'aprenentatge basat en jocs: Quan podem considerar que un joc és educatiu?
 • Anàlisi de les actuals perspectives per introduir els nombres enters a l?_?aula
 • Anàlisi dels impactes i desafiaments dels projectes interdisciplinaris en l'ensenyament secundari
 • Anàlisi fílmica en clau de gènere. Una proposta didàctica per complir les expectatives curriculars de les àrees de Geografia i Història de la LOMLOE en matèria d?_?igualtat
 • Anàlisis d'adequacions curriculars no significatives en la formació professional. Una proposta educativa per a la formació professional bàsica en informàtica
 • Análisis de la influencia del Taekwondo sobre la Inteligencia Emocional y la Flexibilidad en clases de Bachillerato de Educación Física
 • Aplicació de l'aprenentatge cooperatiu a les aules de formació professional
 • Aplicació de la intel·ligència artificial (IA) en l?_?educació, especial referències en la formació professional i als cicles formatius d?_?hoteleria i turisme
 • Aplicación del aprendizaje-servicio como práctica educativa para conservar los polinizadores
 • Apps to develop the speaking skills in the EFL classroom
 • Aprender mediante el juego: el Escape Room para el tratamiento de la Literatura Medieval en secundaria
 • Aprendizaje por proyectos basado en metodología SCRUM y KANBAN aplicado al 2ºcurso del CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web
 • Aprendre ensenyant: Proposta educativa basada en l'aprenentatge significatiu i el foment de l'autonomia en l?_?Educació Secundària
 • Aprendre Tecnologia Industrial Ensenyant Tecnologia Industrial
 • Aprenentatge amb narrativa transmèdia: dues propostes per a l'especialitat de Filosofia
 • Aprenentatge Basat en Projectes per a l?_?estudi dels sectors econòmics en Geografia de 3r d'ESO
 • Aprenentatge servei a la Formació Professional: Consolidació dels coneixements adquirits mitjançant un servei solidari a la comunitat
 • ApS: El procés de selecció de Recursos Humans
 • Associació entre activitat física i rendiment acadèmic a l'IES Can Peu Blanc. Proposta d'intervenció: pauses i patis actius
 • Avoiding heteronormativity in the EFL classroom of the Balearic Islands: a didactic proposal for the second cycle of ESO
 • Bienestar emocional en el aula para evitar el suicidio en adolescentes
 • Canviem el nostre rol i ens impliquem en el nostre entorn: Aprenentatge servei a l?_?assignatura de Biologia i Geologia a partir de l?_?elaboració d?_?una sortida de camp d?_?alumnat de secundaria a alumnes de primària
 • Cerca d'informació a la xarxa: una assignatura pendent
 • “Cerquem feina? Ens ajudem!”: Una proposta didàctica d'Aprenentatge Servei al CFGM de Gestió Administrativa
 • ChatGPT com aliat educatiu: Estratègies per un bon ús de ChatGPT per part dels docents
 • Cibermentores: una pieza clave en la convivencia escolar
 • Coeducació en la família professional d'Administració i Gestió
 • Coeducar a través de la música. Proposta d'intervenció des del Departament d'Orientació
 • Combinación del aula invertida y el ABP para adquirir las competencias matemáticas
 • Competència comunicativa com a element clau en la formació professional d?_?àmbit turístic
 • Competencia literaria e Inteligencia emocional: una relación simbiótica
 • Conecta con una persona mayor : la adquisición de competencias y conocimientos a través del aprendizaje servicio en formación profesional
 • Connectant ciència i emocions: educar en emocions a alumnes de secundària a través de l'assignatura de Biologia i Geologia
 • Content Creators: PBL and social media to enhance motivation and improve oral and written production in the EFL class
 • Contextos de la vida quotidiana a Matemàtiques de secundària
 • Creació d?_?un medicament publicitari. Aplicació de l?_?Aprenentatge Basat en Projectes dins el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia
 • Creant una empresa des d'una perspectiva inclusiva a quart d'ESO
 • Cultivar la sostenibilidad
 • Cyberbullying. Una proposta de prevenció a l'ESO
 • Debunking Stereotypes: Gender and Sexual Diversity in the EFL Classroom
 • De l'antiguitat a l'actualitat: l'exercici de la retòrica i l'espiritualitat a l'aula de filosofia
 • De les proves Cangur a la nova llei LOMLOE
 • Desafiaments i perspectives a l'era digital: integració dels ODS, metodologies innovadores i digitalització a les aules de tecnologia
 • De Secundària a Batxillerat: sis estratègies per a promoure l?_?itinerari acadèmic musical a l?_?IES Llucmajor
 • Desenvolupament de les noves masculinitats alternatives a l'educació secundària
 • Desenvolupament del pensament crític envers l'eugenèsia. Proposta interdisciplinària per a la seva inclusió en el batxillerat
 • Didàctica dels mapes a Secundària mitjançant el joc i l'ús de les TIC
 • Dificultats Específiques d?_?Aprenentatge de les Matemàtiques al Primer Cicle d?_?Educació Primària
 • Disseny d?_?una pràctica educativa basada en la perspectiva de fons de coneixement: proposta per millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat infrarepresentat en l'I.E.S. Sa Serra
 • Disseny i creació de jocs de taula educatius per part d'estudiants de secundrària de física i química
 • Diversificando contra la desmotivación. Una propuesta basada en gamificación para 1º de ESO.
 • Dones escriptores exiliades. Una proposta canònica a la literatura de segon de batxillerat
 • Dones i STEM: anàlisi de la desigualtat en l'Educació Espanyola
 • Dos itineraris didàctics inèdits en el terme d?_?Artà com a recurs educatiu per alumnes del cicle de secundària
 • Ecologia i sostenibilitat: el canvi climàtic. Proposta d'una pràctica educativa inclusiva
 • Economia a partir del treball cooperatiu i els jocs a 1r de batxillerat social
 • Educació afectivosexual a l'àrea de Biologia i Geologia
 • Educació emocional en el camp de les matemàtiques
 • Educació Emocional transversal al currículum: Proposta per a la pràctica dels centres d?_?Educació Secundària Obligatòria de Menorca
 • Educació en l'ús responsable de les xarxes socials: una proposta didàctica per a l'aula de música de 1r d'ESO
 • El aprendizaje de la modalidad narrativa a través de la serie La maldición de Hill House
 • El benestar emocional a l?_?aula de l?_?alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals a l?_?etapa d?_?Educació Secundària. Una proposta des del Departament d'Orientació
 • El Castell de Bellver: una proposta interdisciplinar per 2n d'ESO
 • El cine como herramienta didáctica: el Poema de Mío Cid a través del Señor de los anillos
 • El cinema a les classes d'Història: una proposta didàctica per l'aprenentatge de la guerra freda
 • El cinema i una proposta d'aplicació a l?_?assignatura d?_?Història de quart d?_?ESO en el marc de la LOMLOE (2020)
 • El consentiment sexual en les lletres que ens envolten: una proposta per a Batxillerat
 • El diseño en la tecnología: recursos CAD para el profesorado
 • El error como fuente de aprendizaje en la clase de Matemáticas
 • El estudio del canon estético a lo largo de la historia del arte para la prevención de los trastornos de alimentación en el aula
 • El festival de les emocions. Programa interdisciplinar d'educació emocional per a l'alumnat de 2n curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • El gènere epistolar com a recurs didàctic i emocional
 • El joc dramàtic a l'aula de música com a eina per a la millora de la presència i la por escènica
 • El juego de la división celular: una propuesta didáctica inclusiva basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje
 • El juego de la división celular: una propuesta didáctica inclusiva basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje
 • El llenguatge cinematogràfic com a un recurs didàctic i pedagògic al nou currículum de Geografia i Història
 • El modelatge tridimensional com a eina per potenciar el treball col·laboratiu i enfortir les habilitats socials
 • El museu virtual científic com a recurs educatiu innovador: fomentant l'aprenentatge integral a l'educació secundària obligatòria
 • El papel de la mujer en la asignatura de Geografía e Historia : análisis, presencia y propuestas didácticas
 • El paper central de la tecnologia en la transformació dels mètodes d?_?ensenyança: una revisió bibliogràfica
 • El paper de la família en la intervenció amb alumnat amb TDAH als centres escolars
 • El passaport cultural: una proposta de participació en la vida cultural per a l?_?alumnat de secundària
 • El podcast i la seva repercussió en l?_?esperit crític de l?_?alumnat, una proposta innovadora per a la matèria de Geografia i Història a l?_?àmbit polític
 • El poder de la gamificación en el aula de lengua y literatura castellana: el estudio vivencial de El Lazarillo de Tormes a partir de una gincana
 • El Protocol Esportiu i l?_?Organització d?_?Esdeveniments al cicle de Grau Superior de Tècnic en Ensenyament i Animació Socioesportiva
 • Els alumnes d'altes capacitats al sistema educatiu i l'atenció a la diversitat
 • Els models DUA i RTI, una proposta des del Departament d?_?Orientació
 • El so com a projecte interdisciplinari entre les modalitats de ciències i tecnologia i música i arts escèniques a batxillerat
 • Els processos creatius en l'educació artística: el cas del taller tèxtil de la Bauhaus
 • Els projectes expositius des d?_?un punt de vista artístic i els beneficis en l?_?alumnat
 • El treball transversal de les habilitats socials. Una proposta d'aplicació pràctica centrada en l'alumnat de segon nivell del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social
 • El uso de la gamificación como metodología para la adquisición de la competencia comunicativa en secundaria
 • El uso del debate en el aula como herramienta para la enseñanza de la Filosofía
 • EmoTIC per a l?_?educació emocional en adolescents
 • Enfocament comunicatiu en l'ensenyament d'anglès com a llengua estarngera en secundària
 • Espais que ensenyen. Una aproximació a l'arquitectura educativa neonòmada
 • Estrategia de aprendizaje en el aula con alumnos con y sin TEA, para el diseño cooperativo y colaborativo de un juego
 • Estudi i anàlisi dels hàbits saludables de l'alumnat de 1r i 2n d'ESO del Col·legi La Salle Palma
 • Evolució De Les Imatges Desde El Punt De Vista De Les Dones Artistes. Fonaments Artístics
 • Experimentació al laboratori i simuladors en línia. Poden millorar el rendiment acadèmic en ciències?
 • Explicar-se visualment. Sistemes Pictogràfics de Comunicació per al Disseny Universal de l'Aprenentatge
 • Filosofia per a nins: anàlisi i proposta a través de la música
 • FOL Ocupació: un projecte d'aprenentatge servei
 • Foment de les competències STEM en Biologia i Geologia a través d?_?un model multidisciplinari amb Tecnologia i Digitalització
 • Fostering intercultural competence within the EFL context: a practical approach through festivities
 • Gamificació com a metodologia per estimar les matemàtiques
 • Gamificació i creació de context narratiu de les matèries de dibuix mitjançant "Dungeons & Dragons"
 • Gamificació i ludificació a l?_?ensenyament obligatori amb Minecraft Education: aplicació didàctica al mòdul de ciències aplicades del CFGB d?_?Agrojardineria i composicions florals
 • Gimnèsies i Pitiüses i la història de les Balears. Proposta interdisciplinària a partir de l?_?obra de teatre de Guillem d?_?Efak
 • Hàbits saludables a l?_?era digital: prevenir l'adicció a les tecnologies des de l?_?assignatura de biologia
 • Impacto de la Inteligencia Artificial en la educación
 • Inclusión del Flamenco en la asignatura de música en los centros de Educación Secundaria en las Islas Baleares
 • Integració de la Intel·ligència Artificial en l'Ensenyament de la Ciència: Disseny d'una Proposta Didàctica basada en Xatbots Educatius
 • Integrating role-playing activities into learning situations: a didactic proposal for improving oral communication in English as a foreign language
 • Introducció del bot conversacional a l'aula
 • Introducción a la filosofia en el marco de la LOMLOE: una propuesta ecléctica de metodologías activas
 • Invenció de problemes com a mètode d'aprenenetatge de les matemàtiques a l'educació secundària
 • Juníper Film Fest. Una proposta intermodular d?_?aprenentatge col·laboratiu basat en reptes per a la Formació Professional a la família d?_?Imatge i So
 • Junts cap a l?_?èxit: implicant a les famílies en la formació professional bàsica d'electricitat i electrònica
 • L'abandonament escolar al cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa: Estudi i propostes de millora per l'IES Felanitx
 • L'AICLE en l'ensenyament de la Física i la Química a l'educació secundària en el context de la LOMLOE
 • L'alfabetització ambiental entre l?_?alumnat de batxillerat: una proposta educativa mitjançant l'aprenentatge basat en problemes
 • L'alfabetització crítica aplicada a les relacions de poder entre llengües: una proposta per a secundària i batxillerat
 • L'ansietat en la població adolescent: una proposta d'intervenció per a l'alumnat de 4t d'ESO
 • L'aprenentatge basat en projectes i el disseny universal a l'assignatura de Màrqueting digital
 • L'aprenentatge cooperatiu com a eina pedagògica a l'Educació Secundària Obligatoria
 • L'àrea de filosofia com a conjuntura per a la coeducació
 • L'ensenyament de llengua catalana com a L2 a les aules de secundària: el mètode comunicatiu
 • L'escola com a comunitat d'aprenentatge. Implementació en un centre educatiu
 • L'hort escolar com a eina de conscienciació de la importància de l'agricultura local i dels objectius de desenvolupament sostenible
 • L'ús de metodologies actives per a fomentar la inclusió social i la conscienciació lingüística del català dins aules de tercer d'ESO de l'IES Capdepera
 • La banda sonora del passat. Una proposta didàctica interdisciplinària entre història i música
 • La codocència com a eina per aplicar metodologies més inclusives a les classes d?_?anglès
 • La competencia emocional en Lazarillo de Tormes
 • La competència intercultural a l'FP d'Integració Social a través de l'Agenda 2030
 • La construcció de Comunitats d'Aprenentatge. Una proposta educativa aplicada a l'ensenyament per projectes de l?_?economia domèstica amb la participació de les famílies
 • La Dansa i el Moviment a l'Aula de Música. Proposta de Notació Coreogràfica per a l'ESO
 • La digitalització dels museus com a eina educativa: possibilitats, beneficis, i propostes didàctiques
 • La divina mitopedia. Acercándonos a los clásicos a través de la competencia literaria en secundaria.
 • La educación ambiental en los centros de educación secundaria: estudio de caso en el IES Politècnic (Mallorca)
 • La gamificación en inglés como metodología para las prácticas de laboratorio de Biología y Geología en 1ºESO
 • La història de la Ciència com a recurs didàctic dins l?_?ensenyança de la Física i Química
 • La història de la fotografia: una eina pedagògica per a la formació competencial en la Història a 4t d?_?ESO
 • La implicació de la família a la Formació Professional
 • La importància de l'ensenyament de les zoonosis en educació secundària
 • La importància de la neuroeducació per a un òptim procés d'aprenentatge
 • La importància de l?_?aplicació del treball cooperatiu als Cicles Formatius de Grau Superior d?_?Informàtica
 • La importància de l?_?educació emocional a classe de matemàtiques. Una proposta didàctica
 • La inclusió d'alumnes nouvinguts a partir del programa d'acolliment lingüístic i cultural (PALIC). Una proposta de coordinació pedagògica del professorat per l'acompanyament de les trajectòries educatives
 • La incorporació dels moviments i rutines de pensament a les diferents metodologies per a la millora del procés d'aprenentatge en l'educació secundària
 • La indústria. Un exemple d?_?intervenció educativa a tercer d?_?ESO
 • La intel·ligència artificial a l'aula
 • La intel·ligència artificial a l?_?aula de matemàtiques de secundària
 • La interdisciplinariedad como revalorizadora de la filosofía en secundaria
 • La intermodularitat com a sistema d?_?aprenentatge i via per treballar les competències transversals en el Cicle Formatiu de Grau Superior d?_?Integració Social
 • La introducció de l'eina BIM mitjançant l'aplicació de metodologies innovadores i l'ús del programa CYPE a tecnologia de 4t ESO
 • La ludificació com a eina per reforçar la motivació en Biologia i Geologia
 • La ludificació i el treball cooperatiu al mòdul de Tècnica Comptable
 • La mediació escolar com a eina de gestió de conflictes. Efectivitat i formació
 • La memòria històrica a Primer de Batxillerat
 • La mesa redonda como metodología de aprendizaje y actividad evaluadora
 • La mitologia: més enllà dels déus i cosmogonies. Una proposta didàctica per a 1r d'ESO: Els mites, el món passat i present
 • La mujer en las aulas: una hazaña caballeresca
 • La música complexa com a element didàctic a 1r d'ESO
 • La Naturalesa com a solució. Un Niu com a eco-projecte educatiu
 • La necessitat d'incorporar el moviment dins les aules
 • La neuroeducació a l'ensenyament de secundària
 • La obra de arte como herramienta pedagógica para el aula de Filosofía de 1º de bachillerato
 • La pintura como testimonio histórico: investigando la sociedad y la cultura a través del arte
 • L?_?Aprenentatge de Serveis com a metodologia educativa: un cas pràctic per l?_?assignatura de Biologia i Geologia
 • La prevenció de la violència de gènere a l'educació secundària. Abordatge dels mites de l'amor romàntic.
 • La prevención del absentismo escolar desde un proyecto de tecnología educativa implementado en el IES Can Peu Blanc en Sa Pobla
 • La prevención del ciberbullying desde biología y geología en educación secundaria
 • La problemàtica de l'abandonament d'animals com a situació d'aprenentatge: l'aprenentatge de serveis aplicat al Taller de Consum Responsable
 • La robòtica com a eina educativa transversal en una aula del futur
 • La tecnologia educativa com a eina de suport als plans i programes d?_?orientació i al treball en xarxa
 • La versatilidad de las metodologías basadas en Game Thinking y su aplicación en la asignatura de Física y Química
 • Les activitats físiques al medi natural com a recurs didàctic
 • Les arts escèniques a educació secundària: Anàlisi i proposta de millora
 • Les emocions com estratègia d'aprenentatge a les ciències socials: les llums i les tenebres de l'Edat Mitjana
 • Les possibilitats de l'Arqueologia com a recurs didàctic a les aules
 • L?_?hort escolar com eina per a l?_?adquisició de la competència STEM a l?_?educació secundària
 • Literatura i emocions. Una proposta didàctica
 • Lluita de classes com a motor didàctic: proposta de dinàmica de rols per l?_?estudi de les relacions de poder a l?_?assignatura d?_?Història i Cultura de les Illes Balears
 • Luchar contra baobabs para proteger a la princesa destronada. Propuesta didáctica para el tratamiento de la muerte en el aula
 • L?_?ús de les TIC a l?_?aula de música dels instituts de secundària de Palma
 • L?_?ús de les xarxes socials i la intel·ligència artificial per fomentar la motivació de l?_?alumnat en el mòdul de Formació i Orientació Laboral
 • Madina Mayurqa: una proposta didàctica basada en el joc
 • Matemàtiques per elegir: una proposta didàctica per treballar les matemàtiques electorals al quart curs de l?_?ESO
 • Menorca: un far per a tothom
 • Metodologia d'aprenentatge servei com a eina per a la inclusió d'alumnes amb rerefons migrant
 • Metodologies d'ensenyament de la llengua catalana com a L2
 • Millora de l'atenció de la salut mental de l'alumnat de secundària: una proposta des de l'àrea de Biologia i Geologia
 • Mindfulness and English language teaching: A practical approach to emotional development through Edemind
 • Minecraft Education Edition com a eina educativa per a l?_?ensenyament de programació
 • Models de treball cooperatiu aplicables a l?_?assignatura de tecnologia i enginyeria de 1r de batxillerat
 • Nivell d'activitat física i adherència a la dieta mediterrània dels alumnes de 1r i 4t d'ESO de l'IES Marratxí
 • ODS i AbP al currículum de Geografia i Història. Proposta didàctica entorn de la ODS 13, acció pel clima a través de l?_?aprenentatge basat en projectes
 • Ontología, contextualización y usos pedagógicos del videojuego
 • Oral competence motivation in English as a L2 language classes
 • Pensamiento computacional en el aula de matemáticas
 • Preparant a l?_?alumnat per a les PBAU d?_?Economia de l?_?Empresa.
 • Prevenció de la grassofòbia a l'ESO, una proposta educativa
 • Prevenció dels trastorns de la conducta alimentària a l'ESO. Una proposta des del departament de Biologia
 • Programa de prevenció de conductes de risc a les xarxes socials dirigit a 1r d'ESO des de l'orientació educativa
 • Programa per afavorir un bon ús de les tecnologies de la relació, informació i comunicació en un centre educatiu de secundària
 • Progression of the speaking skill & morality in the EFL subject using video games: analysing Telltale's The Walking Dead with restorative circles
 • Projecte d?_?implantació d?_?un circuit d?_?economia circular a un allotjament turístic al cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d?_?allotjaments turístics
 • Projecte Educatiu d?_?Aprenentatge de Serveis: La fauna autòctona i el risc d?_?extinció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) a causa de les espècies invasores de la família Colubridae
 • Promoure la generació de preguntes filosòfiques a l'aula
 • Proposta d?_?activitats per a un millor aprofitament del temps d?_?esbarjo a l?_?institut
 • Proposta d?_? Aprenentatge Basat en Projectes: Creació d?_?un model de terrari a l?_?assignatura de Biologia i Geologia
 • Proposta de creació d?_?espais d?_?aprenentatge: creació d?_?un àmbit STEM a l?_?IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller)
 • Proposta de millora de les relacions interpersonals dins els centres educatius a partir de la comunicació assertiva
 • Proposta de Pla de Lectura de Centre per l'IES Joan Ramis i Ramis
 • Proposta de pla lector enfocat a les ciències
 • Proposta didàctica. Revista econòmica amb la metodologia ABP i TARGET
 • Proposta didàctica d?_?Aprenentatge-Servei: les serps introduïdes i la seva repercussió a les Illes Balears
 • Proposta didàctica per apropar les noves generacions als nostres avantpassats
 • Proposta didàctica per la intervenció d?_?una alimentació saludable i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària des del Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica
 • Proposta d?_?integració de les assignatures de Biologia i Geologia i, Física i Química segons la LOMLOE
 • Proposta d?_?intervenció a l?_?Educació Secundària per la implementació d?_?hàbits alimentaris saludables
 • Proposta educativa per al benestar socioemocional d?_?adolescents en centres educatius d?_?educació secundària: kit-kat!
 • Proposta metodològica per a incrementar la motivació de l?_?alumnat en Biologia i Geologia: el cas de la histologia animal
 • Proposta pedagògica coeducativa sobre l'educació afectivosexual en el currículum de biologia i geologia
 • Proposta pedagògica per a la inclusió dels alumnes TDAH dins l?_?assignatura de Biologia i Geologia
 • Propuesta de metodologías activas aplicadas al módulo “Habilidades Sociales” en el CFGS “Promoción de Igualdad de Género"
 • Propuesta didáctica de Aprendizaje Servicio entre el CFGS en Educación Infantil y el Centro de protección de menores de primera acogida "Puig des Bous"
 • Propuesta educativa para trabajar la época fenicio-púnica en 1º de Educación Secundaria Obligatoria
 • Proyecto de la mejora de la calidad del estudio en alumnos de 1º y 2º de la ESO
 • Proyecto interdisciplinar de alimentación y deporte para promover hábitos saludables en adolescentes
 • Recursos didàctics, ciència i coeducació: aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Recursos didàctics per a l?_?aprenentatge de les ciències des d'una perspectiva LGTBI-inclusiva en l?_?àrea de la Biologia i Geologia a l?_?àmbit d?_?ESO
 • Reduïm la despesa energètica. Una proposta proposta d?_?Aprenentatge-Servei
 • “Relacionat en igualtat” programa per a una cultura de pau i amb igualtat en gènere en els centres educatius de secundària
 • Relación entre la fuerza en el tren inferior y el rendimiento académico en alumnos de 2ºESO
 • Relacions internacionals i acció contra el canvi climàtic. Una proposta didàctica per a 1r de Batxillerat
 • Sensibilització cap a la igualtat de gènere i la coeducació a través de la gamnificació que ofereixen els videojocs
 • Service Learning in EFL Following the Sout and Guide Movements?_? Methodological Approach
 • Simulación y role-playing: una propuesta didáctica para el desarrollo de competencias en el ciclo formativo de cuidados auxiliares de enfermería
 • Smart cities: aprendiendo del entorno
 • “Stranger Queers, un manual para saltarse la norma”: propuesta didáctica para un nuevo modelo de educación literaria
 • Teaching to Challenge Cisheteronormativity and Machismo in Three Disney Films: a Didactic Proposal Based on the Analysis of Cultural Products Aimed at Children
 • The importance of teaching English speaking countries?_? cultures in the EFL classroom
 • The use of non-educative resources for language teaching and its effect on student's motivation
 • Tools for anxiety management in the English class: A focus on the well-being of students
 • Tothom a llegir: Proposta de millora de les biblioteques dels centres d'Educació Secundària Obligatòria de Mallorca
 • Tractament de les violències masclistes a Cicles Formatius de Grau Bàsic
 • Treballar els sistemes d'informació geogràfica a 3er d'ESO
 • Treballar la Guerra Freda a través del cinema a quart d'ESO i primer de batxillerat
 • Trencar la norma: una proposta didàctica per a ensenyar l'assignatura de literatura universal des de la teoria queer
 • Tres itineraris didàctics del municipi de Santa Eugènia aplicats a les ciències socials
 • Una història de l'art en clau de gènere
 • Una proposta didàctica sobre l'Antiga Grècia a través de la dramatització
 • Una visió educativa interdisciplinària basada en la Taxonomia de Bloom i les seves variants aplicada a l'Economia
 • Una visió vygotskiana de l'aula invertida
 • Universos de ficción púrpura y literatura medieval en 1º de bachillerato: Una propuesta didáctica hacia la coeducación
 • Ús d'eines d'intel·ligència artificial pel desenvolupament docent a cicles formatius
 • Ús del pòdcast per fomentar l'aprenentatge científic des d'una perspectiva globalitzadora
 • Ús dels SIG per a l'elaboració dels treballs de recerca. Una proposta educativa pels alumnes de Batxillerat
 • Using digital fiction in the classroom: a motivational approach
 • Uso de las TIC en la educación STEAM: Propuesta de uso de Moodle y GeoGebra
 • Video Games as a Motivation in an ESL class
 • Violencia de género entre adolescentes. Una propuesta de prevención a través de la educación afectivo-sexual trabajada a partir del currículum literario.
 • ¿Para qué sirve la contabilidad? ApS aplicado al módulo profesional de Técnica contable
 • "All the rest of them rebel rivers": 'Romeo y Julieta, 'West Side Story' y su aplicación al contexto del aula
 • "Deconstructing stereotyped heteronormative families in EFL classroom's materials"
 • "Fora receptes... matemàtiques!"
 • "Sessions de racó": Projecte col·laboratiu intermodular per promoure l'educació competencial al CFGM en Vídeo Discjòquei i So
 • Alumnes amb altes capacitats: una proposta didàctica d'Aprenentatge Basat en Problemes a l'assignatura de Biologia i Geologia
 • Análisis con perspectiva coeducativa y propuesta de intervención de un patio escolar
 • APLICACIÓ DE L'ESCALA DE PROVENCIÓ A 3r CURS D'ESO DE L'IES PORRERES
 • Aplicació de les tecnologies de realitat virtual i realitat augmentada en l'ensenyament de la Física i Química
 • Aplicació del flippedclassroom, a diferents nivells educatius, com una eina educativa a l'assignatura de Biologia i Geologia
 • Aplicació del model pedagògic d'Educació Esportiva per conèixer el clima motivacional i el sentiment d'afiliació al grup
 • Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica a diverses situacions pràctiques reals en una classe de geografia de 3r d'ESO
 • Aplicació del treball competencial dins una aula de secundària a l'IES Santanyí
 • Aplicació de procediments, instruments i coneixements per identificar l'autoregulació i la motivació de l'alumnat entre una metodologia tradicional i una innovadora
 • Aprendiendo con puntos y líneas: una introducción a los grafos en el currículo de matemáticas
 • Aprenentatge Basat en Problemes, de la teoria a l'aplicació en matemàtiques de secundària
 • Aprenentatge Basat en Projectes per Inculcar Valors de Consum Responsable a Formació Professional
 • Aprenentatge de les matemàtiques a la ESO com a eina per a la justícia social. Un enfocament interseccional
 • Aprenentatge de serveis amb tècnics en atenció a persones en situació de dependència i alumnes d'aules ASCE d'educació infantil i primària
 • Aprenentatges a través de la tecnologia 3D: modelatge, realitat augmentada i impressió 3D
 • A Project-Based Learning Proposal Implementing Gamification: "We Are Game Developers!"
 • Apropant la biodiversitat i la ciència ciutadana a les aules. El cas del projecte BiodiBal aplicat al nou currículum de secundària
 • Aproximació a l'educació emocional mitjançant el còmic
 • Aproximació a la literatura a través de les emocions: proposta per fomentar l?_?hàbit lector i apropar l?_?alumnat a la literatura mitjançant les emocions
 • Atenció a la diversitat, una proposta per a la Formació Professional
 • Avaluació per Competències a la Formació Professional: De la complexitat a la eficàcia
 • Boosting Students?_? Engagement in the EFL Classroom with Classic and the Latest ICT Tools
 • Bullying LGBTfòbic a l'institut: disseny d'un projecte per a la sensibilització i prevenció
 • Centres penitenciaris de les Illes Balears (1936-1942): itineraris didàctics per 4t d'ESO i 2n de Batxillerat
 • Coeducació. La dona i el món laboral
 • Coeducació i Prevenció de la Violència de Gènere en la Formació Professional: introducció a través del mòdul de Formació i Orientació Laboral
 • Coeducació per a la prevenció de la violència masclista en adolescents
 • Com millorar els rendiments acadèmics a 4t d'ESO amb activitats i dinàmiques d'intel·ligència emocional
 • Cómo mejorar la expresión oral en secundaria. El juego como herramienta didáctica
 • Com transformar el currículum de la FP en aprenentatges competencials: un canvi de mirada
 • Conscienciació de la situació de l'alumnat refugiat procedent d'Ucraïna als centres de Menorca. Projecte d'Aprenentatge i Servei
 • Conscienciació i sensibilització social per al patrimoni material i l'espai col·lectiu: una proposta didàctica a secundària a partir de l'aprenentatge - servei
 • Consciència dels ODS i compromís social de l?_?alumnat de segon cicle de Secundària i Batxillerat
 • Consciència i educació ambiental a través de l'art
 • Co-teaching in the EFL Classroom: A Proposal for a Didactic Unit
 • Cuéntame un mito: acercando la mitología a las aulas
 • Deconstructing Cisnormativity in the EFL Classroom
 • De l'aula al camp, matemàtiques aplicades a l'agricultura
 • De l'espai a l'aula: proposta de situacions d'aprenentatge basades en els recursos educatius de l'Agència Espacial Europea en l'àmbit de la física i química
 • Der Comic als didaktisches Material im DaF-Unterricht
 • Desenvolupament de l'expressió oral a les aules: anàlisi de la literatura i proposta de millora
 • “Despertem consciències sobre l?_?elevat consum de sucre en l?_?adolescència”. Proposta d?_?Aprenentatge Basat en Projectes
 • Die kommunikative Methode, die inhaltsbasierte Methode und die authentischen Lehrmittel: eine didaktische Antwort auf die Realität des Deutschunterrichts auf Mallorca
 • Dificultades en la lectoescritura: Programa de Educación Emocional para alumnos de primero de la ESO
 • Disseny d'una experiència educativa per promoure les habilitats cooperatives i la motivació de l'alumnat a la formació professional
 • Disseny d'una proposta didàctica reutilitzant instrumentació de laboratori en desús del departament de Química de la Universitat de les Illes Balears
 • Disseny d'un projecte innovador d'aprenentatge-servei (APS) per a fomentar l'oralitat a secundària
 • Economia domèstia per a l' Formació Professional Bàsica
 • Educació afectiva-sexual a les aules, una prioritat de l'assignatura de Biologia i Geologia
 • Educació Emocional i Xarxes Socials. Proposta per a la prevenció del Ciberassetjament
 • Educación ambiental en la E.S.O. según las actitudes de los alumnos hacia el medioambiente
 • Educación inclusiva del alumnado con diversidad lingüística en el aula ordinaria
 • Educación Socioemocional trabajada de forma transversal en formación profesional
 • Educació positiva: fonaments de la positivitat i proposta pràctica de del departament d'orientació
 • Educar la mirada: Una proposta d'alfabetització visual per al món contemporani
 • Eines per a la gestió de projectes col·laboratius en entorns virtuals a formació professional
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos. Una aplicación al bloque de Estadística de 4º de ESO
 • El aprendizaje por proyectos con metodología scrum. Propuesta didáctica para su implementación en bachillerato
 • El Breakout Educatiu com a recurs per a la consolidació d'una unitat didàctica
 • El cinema i l'Escape Room a l'aula d'economia
 • El concert solidari: una proposta d'aprenentatge-servei mitjançant la música a l'ESO
 • El llibre de text com a material didàctic a l'actualitat
 • El meteorologia com a recurs per a l'aprenentatge interdisciplinari
 • El model STEAM i l'ABP a les matemàtiques de la secundària
 • El nuevo rumbo del comentario de texto
 • El paper de l'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual dins les metodologies didàctiques actuals
 • El patrimonio medieval como didáctica en 2n de la ESO
 • EL PROGRAMA FILOSOFIA 3/18, UNA PROPOSTA EDUCATIVA A LES AULES DE 4rt d'ESO
 • Els contes en l'aprenentatge de les matemàtiques a l'Educació Secundària
 • Els itineraris didàctics com a recurs per treballar les Ciències Socials: tres propostes innovadores per conèixer el patrimoni i la història de Sineu
 • Els jocs de taula com a eina motivadora per a l'ensenyament dins l'aula de música
 • El Suïcidi Juvenil: Proposta de Prevenció des del Context Educatiu
 • Els videojocs com a recurs didàctic per a l?_?ensenyament de la Història en l'educació secundària obligatòria
 • El tipus de motivació que tenen els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Ramon Llull per participar en les classes d'Educació Física
 • El tractament dels drets humans a l'aula: Idees des de la filosofia de l'alliberament d'Ellacuría
 • El tractament dels ODS en l'Educació Científica. Proposta didàctica per a la seva incorporació en l'educació secundària
 • El treball de recerca filosòfic, un aprenentatge autònom i per competències
 • El uso del videojuego como herramienta en la enseñanza en las Ciencias Sociales: Una propuesta para 1º de ESO
 • El videojuego como herramienta educativa cognitivo-emocional
 • Ensenyament de català com a L2: proposta didàctica a partir de l'enfocament comunicatiu i per tasques
 • Ensenyament i aprenentatge d'hàbits saludables (alimentació, nutrició i exercici físic) en l'educació secundària
 • Ensenyar economia per un món millor: com donar major contingut social i ètic a les matèries d'economia de secundària
 • Enseñanza de literatura teatral. William Shakespeare y el nuevo arte de hacer comedias de Lope de Vega
 • Escoltant la història: proposta d'ús de la música a les classes d'història de 4t d'ESO
 • Es correspon l'aprenentatge que creus haver assolit amb l'aprenentatge realment assolit? Comparació entre l'autoavaluació i l'heteroavaluació
 • És necessari dur a terme adaptacions curriculars, en les assignatures de ciències, als alumnes amb estances llargues a casa o a l'hospital?
 • Estrategias arquitectónicas y pedagógicas para la adaptación de los centros de educación secundaria al modelo educacional LOMLOE
 • Estratègies didactiques per l'aprenentatge en Educació Artística
 • Factors de risc de l?_?abandonament escolar prematur, estat de la qüestió
 • Festival de cine Homero 3.0
 • Fighting discrimination in the English classroom: A didactic proposal from a queer perspective
 • Filosofía y pensamiento crítico: una propuesta transversal para la educación secundaria
 • Fleeing from the monolingual classroom: Translingualism and CLA as organic approaches to EFL learning
 • Fomentar l'educació financera a partir de l'aprenentatge cooperatiu i la tutoria entre iguals
 • Foreign Language Anxiety in the EFL Class: Consequences and Strategies
 • Gamificació a l'economia
 • GAMIFICACIÓ DE L'ASSIGNATURA DE TECNOLOGIA PEL CURS DE 3r ESO AMB LEGISLACIÓ LOMLOE
 • Guía del profesorado para la introducción de alumnos de 1o de ESO diagnosticados con TDAH dentro del laboratorio en el ámbito de la Biología y Geología
 • Guía Docente: las Personas Altamente Sensibles en las Matemáticas de la Educación Secundaria Obligatoria
 • Humor i traces: cap a una millor utilització de la caricatura dins l'aprenentatge aplicat a la història
 • Implantació de sortides de camp com a recurs didàctic del docent de Biologia i Geologia
 • Implementing the Universal Design for Learning (UDL) Approach in a High School Classroom to Enhance Students' Motivation and Learning Outcomes
 • Inclusió lingüística de l'alumne estranger a un institut públic
 • Innovació a les aules: les Miniolimpíades d'Economia com a experiència real per motivar l'alumnat de 4t d'ESO
 • Inside social networks: Media literacy vs. fake news in the EFL class
 • Introducció de l'educació emocional a primer de Batxillerat des de la Biologia i la Geologia
 • Introduir l'Educació Financera a Batxillerat: una proposta per projectes
 • Itinerari didàctic com a recurs per a treballar les ciències socials: La Serra de Tramuntana
 • L'aprenentatge basat en jocs (ABJ) a la formació professional. Un trivial a comptabilitat
 • L'aprenentatge basat en projectes com a proposta per reconnectar-se amb el camp
 • L'aprenentatge cooperatiu com a eina per atendre la diversitat dins l'aula en els cicles formatius de formació professional
 • L'aprenentatge servei a l'assignatura d'Iniciativa a l'Activitat Emprenedora i Empresarial (IAEE). Fomentant el compromís social i comunitari de l'alumnat
 • L'Autoconeixement mitjançant les TIC com a objectiu didàctic prioritari a FOL
 • L'educació des de les paraules: indefensió apresa i efecte Pigmalió
 • L'educació plàstica, visual i audiovisual a través de l'escultura
 • L'empoderament del professorat: un camí cap a la inclusió en totes les etapes
 • L'ensenyament de la gramàtica a través de les seqüències didàctiques i les propostes d'Ignacio Bosque i Ángel Gallego
 • L'estudi de la Geometria Fractal com a recurs per a l'ensenyament de les matemàtiques a secundària
 • L'Èxcel com a eina ABP per a l'aprenentatge comptable a la Formació Professional de grau mitja
 • L'impacte de les experiències traumàtiques sobre l'adolescent. Proposta d'intervenció als centres d'educació secundària
 • L'imperi bizantí: una proposta didàctica per a l'educació secundària a partir del Thinking-Based Learning (TBL)
 • L'orientació acadèmica i professional sense biaix de gènere
 • L'ús de les TIC millora la motivació de l'alumnat de secundària a les classes d'Educació Física
 • La calculadora a l'aula de matemàtiques: una eina per a fer més que comptes
 • La cocina en la didáctica de las matemáticas
 • La Competencia Emocional: Clave para el desarrollo del alumnado de Formación Profesional en la práctica laboral
 • La comunicació en públic: Desenvolupament de les capacitats dels alumnes de l'Educació Secundària
 • La contribució del professional de l'orientació educativa en la gestió de la mort i el dol en els centres educatius de Secundària. Proposta per a la millora en l'abordatge, la intervenció i l'acompanyament de la comunitat educativa en dol
 • La Creació Musical Col·labortiva: Treball competencial i eina per a la Cohesió de Grup en l'ESO
 • La dialèctica erística, un al·licient per aprendre
 • La dona dins la història de l'art en el currículum de 4t d'ESO
 • La dona durant la Transició democràtica: una proposta d'aprenentatge-servei per la comarca del Raiguer
 • La dona i la ciència. Proposta d?_?un projecte interdisciplinari per a quart d?_?ESO
 • La dramatització en l'aprenentatge de la literatura: una experiència a través del microteatre
 • La formación de ciudadanos a través de la enseñanza de la historia. Propuesta didáctica para la asignatura de Historia de España de segundo de Bachiller
 • La Formació Professional: Aprenentatge Basat en Projectes des d'una perspectiva cooperativa
 • La gamificació en l'àrea d'economia
 • La gamificación como alternativa a las clases magistrales
 • La gamificación como herramienta educativa: una propuesta didáctica sobre la guerra fría en 4º de ESO
 • La importància del llenguatge i la convivència com a base del creixement personal i professional
 • La importància del pensament computacional en l'educació del futur
 • La improvisació musical com a eina pedagògica per potenciar la creativitat
 • La influència dels nivells d'activitat física en l'autoconcepte acadèmic i el rendiment acadèmic: Estudi transversal
 • La intuïció en probabilitat en l'aprenentatge de les matemàtiques
 • La lectura mediada como medio para desarrollar la inteligencia emocional. Una propuesta didáctica para trabajar las emociones en Secundaria
 • La meteorologia i el clima a l'assignatura de matemàtiques
 • La participació de l'alumnat de secundària a través dels espais de representació dels centres docents de Balears
 • L?_?aprenentatge basat en reptes: proposta didàctica
 • L?_?aprenentatge i servei: una proposta didàctica per fomentar la conservació del medi ambient i el consum responsable d'aigua
 • L?_?aprenentatge Servei com a metodologia activa en el CFGM de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
 • La Prevenció del Consum amb Substància i l'Orientació Educativa: una proposta des de l'evidència científica
 • Las habilidades lingüísticas a partir de la lectura de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban
 • La simulació com a eina docent en el sector nàutic
 • Las técnicas del drama como recurso para el aprendizaje de lenguas en educación secundaria. Una propuesta para el Programa de Acogida Lingüística y Cultural (PALIC)
 • La supervivència de l'agricultura i la indústria que se'n deriva en una economia terciaritzada. Un itinerari didàctic per Consell com a exemple del cas
 • La tutoria: un espai per treballar les habilitats comunicatives
 • La tutoria entre iguals: una eina per al professorat
 • L?_?estudi dels poblats talaiòtics des del prisma comú de la història i la geografia. Proposta didàctica a partir del tom IX de l?_?enciclopèdia de Menorca
 • Límites y posibilidades de la educación para la ciudadanía: entre la LOE y la LOMLOE
 • Lloc web RIBROB: actualitat i recursos de robòtica
 • Mediació educativa dins el currículum de Geografia i Història de 4t d'ESO
 • Menorca turística a la formació professional
 • Metodologia aprenentatge cooperatiu i ABP. Aplicació al projecte empresarial d'IAEE a 4t ESO
 • Metodologia STEAM: Aprenentatge Basat en Projectes interdisciplinaris en l'educació secundària
 • Metodologies àgils aplicades a l'educació de la Formació Professional
 • Metodologies d'ensenyament-aprenentatge de llengües: l'enfocament per tasques
 • Millorar la motivació dels alumnes del Grau Superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles, mitjançant l'aprenentatge basat en projectes
 • Modelatge 3D a les aules
 • Mot de debat, un projecte de debat en glosa
 • Museums and cultural centers as educational scenarios for English as a Second Language Learning
 • Music in EFL: Teaching World Englishes in the Classroom
 • Neuroplasticitat i activitat física: proposta didàctica interdisciplinària per a afavorir la millora del rendiment acadèmic i promoure la salut integral
 • Oportunitats i estratègies per l'alumnat TDAH a l'aula
 • Patrimoni cultural i relats de vida dels alaiorencs
 • Per a què serveix la poesia?
 • Potenciar la participació d'Educació Secundària Obligatòria als museus eclesiàstics: Proposta didàctica per al Museu d'Art Sacre de Mallorca
 • Prevenció de comportaments sexuals de risc a partir d'una proposta didàctica d'educació afectiva-sexual holística en l'àrea de Biologia
 • Prevenció de conductes de risc relacionades amb els trastorns de la conducta alimentària en adolescents: projecte interdisciplinari basat en l'educació nutricional i l'educació emocional
 • Prevenció de l'abandonament escolar prematur i absentisme en les aules
 • Prevenció del dol patològic en Educació Secundària Obligatòria. Una proposta de programa mitjançant l'aplicació de la metodologia d'aula invertida
 • Prevenció del fracàs escolar a Formació Professional Bàsica
 • Programa de prevención de la adicción a Internet desde la Orientación Educativa
 • Programas TICs y recursos digitales para trabajar la lectura y la dislexia
 • Projecte de pati actiu i coeducatiu per a l'alumnat de segon cicle de secundària
 • Promoció de competències artístiques inclusives des del Departament d'Orientació a centres educatius de secundària
 • Promoció i educació per la salut dirigida a la higiene postural en l'alumnat de grau mitjà en tècnic en cures auxiliars d'infermeria
 • Proposta coeducativa: la invisibilitat de les dones científiques
 • Proposta coeducativa a FP: adaptació teatral d'El Mal Querer i Flamenca
 • PROPOSTA D?_?APRENENTATGE-SERVEI. “Enjardinem Sa Penya”
 • Proposta de desenvolupament del talent a l?_?àmbit matemàtic d?_?acord al Disseny Universal de l?_?Aprenentatge
 • Proposta de microjocs a l'aula d'anglès d'educació secundària
 • Proposta de projecte innovador de centre: "Què és això de la Menorca il·lustrada"?
 • Proposta didàctica basada en els interessos científics dels estudiants relacionats amb la Biologia i Geologia
 • Proposta didàctica d'intervenció a l'aula mitjançant l'ensenyament multinivell per atendre les altes capacitats intel·lectuals
 • Proposta didàctica del Departament d?_?Orientació per a la millora de l?_?Aprenentatge Basat en Projectes a l?_?IES Binissalem
 • Proposta didàctica per al mòdul procés integral de l'activitat comercial segons l'escola del segle XXI
 • Proposta didàctica per treballar la prostitució i l?_?educació afectiu-sexual a les aules d?_?educació secundària
 • Proposta didàctica sobre l'extracció i l'ús de l'aigua al Pla de Sant Jordi
 • Proposta didàctica sobre la literatura oral d'Eivissa a partir del treball cooperatiu
 • Proposta didàctica sobre les problemàtiques dels recursos hídrics al terme municipal de Manacor
 • Proposta pedagògica del Departament d'Orientació per impulsar la pràctica reflexiva com a procés de canvi i millora docent
 • Propostes didàctiques per treballar a l'assignatura de Biologia i Geologia de 3r d'ESO els problemes sanitaris actuals i aquells amb una incidència creixent
 • ProProposta d'intervenció des de l'atenció plena en les pràctiques del mòdul d'atenció sanitària
 • Propuesta de buenas prácticas sobre educación afectivo-sexual desde la materia de Biología i Geología en educación secundaria
 • PROPUESTA DE CODISEÑOPARA UN MÓDULO DE FP
 • Propuesta de situaciones de aprendizaje para la asignatura de Biología y Geología
 • Propuesta didáctica. Prácticas de laboratorio para Bachillerato, en base a la colección científica del departamento de química de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
 • Propuesta didáctica basada en el interés científico de los alumnos de tercer y cuarto de ESO
 • Propuesta didáctica para la mejora de la expresión escrita en lengua castellana desde un enfoque comunicativo
 • Propuesta didáctica para la mejora de las clases de ciencias en educación secundaria
 • Propuestas musicales para aprender matemáticas
 • Protocol per a la prevenció de risc autolític basat en la regulació emocional en l'educació secundària
 • Prototip de les 3 Co: convivència, comunicació i cooperació, d'aprenentatge didàctic motivador emmarcat dins d'un projecte de màrqueting
 • Què saben els adolescents de la Violència de Gènere? Proposta d'Intervenció des del Departament d'Orientació
 • Què se n?_?ha fet d?_?aquella banda... de tòpics literaris? Proposta per al foment de l?_?educació literària
 • Quines són les metodologies didàctiques que desperten l?_?alumnat?
 • Read On: clubs de lectura com a eina de foment de lectura i d'ensenyament de llengües estrangeres
 • Relació entre l'atenció selectiva i el nivell d'activitat física en alumnes de 2n d'ESO de l'IES Santa Maria
 • Revisión del uso de las lecturas didácticas en secundaria y propuestas para su evaluación
 • Salidas didácticas en el marco de la asignatura de Biología y Geología para el alumnado de secundaria
 • School Art - Millorar l'entorn per millorar l'aprenentatge
 • Soft Skills a l'aula des de la perspectiva pràctica per a la bona gestió de la vida personal i laboral
 • Somos lo que comemos: cómo fomentar hábitos de alimentación saludable para prevenir trastornos de conductas alimentarias, sobrepeso y obesidad entre los adolescentes
 • Sortida didàctica a la Ruta Arqueològica Sencelles - Costitx: proposta didàctica per a 1er d'ESO
 • Talleres en educación ambiental desde el enfoque de género
 • Tallers didàctics per un centre d'ensenyament i conscienciació sobre el medi marí
 • TEA, neurociències i educació. Proposta d'intervenció a l'aula
 • Teaching Sustainable Development Goals in the EFL classroom: a Project-Based Learning Approach in Secondary Education
 • Teatro y pedagogía en filosofía: el diálogo platónico
 • The Application of Cooperative Learning Strategies to Enhance the Reading Skill
 • The need to create a safe space in the EFL class: an empirical study on Majorcan secondary school students
 • The Use of Instagram in the EFL Classroom
 • The use of social media platforms in the EFL classroom as motivational and digital tools: a survey-based study
 • Treballar el gènere a partir de les programacions expositives dels museus. "Genera(r)'t"
 • Treballar la coeducació des del departament d'orientació: proposta didàctica transversal
 • Treballar la guerra per educar en la pau. Una proposta didàctica d'Educació per a la Pau des de les ciències socials
 • Tres voltes rebels i literàries: una proposta transversal per al foment de l'educació literària
 • Turtle: introducció a la programació a secundària
 • Tutories amb T de Trans*
 • “Ubuntu”: Projecte Educatiu d'Aprenentatge Servei al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència
 • Una mirada creativa a l'educació artística
 • Una mirada respectuosa amb els infants i les seves famílies com a competència clau en la formació del tècnic de grau superior d'educació infantil: una proposta metodològica basada en l'aprenentatge servei
 • Una proposta d'aprenentatge basat en problemes en administració i finances: ¿Per què els youtubers se?_?n van a Andorra?
 • Una proposta d'intervenció educativa des de l'àrea de Biologia a 3r ESO: La prevenció davant conductes LGTBIQ+-fòbiques des de l'enriquiment de la diversitat sexual i de gènere
 • Una proposta didàctica per a l?_?àrea de geometria
 • Una proposta inclusiva per a l'alumnat diagnosticat d'alta capacitat a l'assignatura de Física i Química a 2 ESO
 • Una propuesta didáctica: El teatro en la clase de alemán como herramienta para mejorar las habilidades orales
 • Un laboratorio en el bolsillo: Uso del smartphone como instrumento de medición en el contexto de la física
 • Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina artística per prevenir les addiccions en l'adolescència
 • using telegram to enhance motivation and language acquisition in the efl classroom
 • Utilització d'un router professional com a eina didàctica
 • Validació d'un instrument d'avaluació per observar situacions de joc en esports d'invasió.
 • Visió global de la interdisciplinarietat. Proposta didàctica a l'àrea de Física i Química
 • Visualització creativa de dades. Una proposta educativa per treballar la alfabetització de dades en educació secundària
 • ¡Ay voz secreta del amor oscuro!: Propuestas didácticas lorquianas en torno a la diversidad afectivo-sexual y de género
 • ¿Futuras ingenieras? Propuesta hacia una igualdad real de oportunidades en los institutos
 • "Aquí i ara", aprenem ciències! Aplicació de la Pedagogia Gestalt en l'educació dins l'àmbit científic
 • "Brots per la salut mental": Una proposta d'Aprenentatge Servei al CFGS de Integració Social
 • "El teu servei, la seva companyia" una proposta d'aprenentatge-servei
 • "Gaudeix(te) bé", una proposta de programa d'educació sexual i afectiva destinada a famílies d'adolescents
 • (Re)-pensem l'espai: Projecte interdisciplinari de transformació del pati cooperativament
 • Actualitzant el passat. Anàlisi de llibres de text i proposta didàctica sobre la Prehistòria de les Illes Balears
 • A Didactic Proposal for Boosting Students' Linguistic-communicative Skills through the Writing Process
 • Anàlisi de la figura de l'orientador als Equips d'Atenció Primerenca de Mallorca
 • Análisis de la actividad física extraescolar y del desarrollo de la educación física durante el confinamiento
 • Análisis de la orientación académica ofrecida en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
 • An approach to social emotional learning to enhance communication of high school students in english
 • Ansietat Matemàtica: Estudi i aplicació a l'educació secundària
 • Aplicació de la Gamificació i l'Aprenentatge Basat en Jocs a les Matèries de Biologia i Geologia
 • Aplicació de les sortides de camp com a recurs per a l'aprenentatge de la biodiversitat: el cas del Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca, Illes Balears)
 • Aplicacions de la teoria de xarxes complexes als continguts curriculars de l'àrea de ciències
 • Aprendizaje basado en juegos: actividades de escape. Aplicación didáctica como herramienta para desarrollar el trabajo cooperativo
 • Aprendizaje basado en proyectos. Una propuesta educativa para la asignatura de biología y geología de 1º de ESO
 • Aprendizaje Basado en Proyectos en Formación Profesional
 • Aprendre a decidir: La importància de la vocació
 • Aprendre en temps de pandèmia
 • Aprendre l'ús responsable dels mitjans socials a partir de l'educació en valors
 • Aprenentatge basat en jocs: Proposta didàctica a diferents nivells d'educació secundària
 • Aprenentatge basat en problemes: Una metodologia per fer-te pensar
 • Aprenentatge Basat en Projectes en un Entorn Virtual
 • Aprenentatge d?_?economia a través de notícies reals: Una proposta didàctica amb el joc-simulador
 • Aprenentatge emocional com a estratègia pel canvi del benestar social
 • Arduino com a eina vehicular per a l'ensenyament d'altres continguts a secundària
 • Assetjament escolar: una proposta d'intervenció a partir de l'escala de prevenció
 • Atenció a la diversitat: una proposta inclusiva per a l'àrea d'Educació Física
 • Canon, libro de texto y feminismo: materiales didácticos por y para la igualdad de género
 • Cap a una educació més participativa: metodologies actives aplicables en el context de Biologia i Geologia
 • Càpsules Coeducatives: un antídot per combatre la discriminació sexista i la LGTBIfòbia
 • Cercles de diàleg dins la Formació Professional Bàsica
 • Científicas y coeducación: hacia una enseñanza secundaria más igualitaria
 • Cinc itineraris didàctics pel cor de la Serra de Tramuntana: Sóller, Fornalutx, Escorca, Bunyola i Deià
 • Com augmentar la satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques en l'alumnat? La teoria de l'autodeterminació a l'educació física
 • Com desenvolupar el màrqueting amb l?_?aprenentatge basat en projectes a FP
 • Com es desenvolupa l'orientació acadèmica-professional als centres d'Educació Secundària Obligatòria de Mallorca. Diagnòstic i proposta d'intervenció
 • Com fem possible l'Educació Física en temps de pandèmia?
 • Cómo afrontar el estrés en el profesorado de secundaria: herramientas y estrategias
 • Comprensión lectora y funciones ejecutivas. Lectura guiada y estimulación de las funciones ejecutivas a través del uso de paratextos iconográficos en la ESO
 • “ConVIU”: UNA PROPOSTA D'APRENENTATGE SERVEI AL CFGM D'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
 • Creació de material amb Realitat Augmentada com a proposta didàctica en el mòdul Anatomofisiologia i Patologia bàsiques
 • Creación en el aula de música a través de recursos digitales en secundaria
 • Derechos Humanos y culpabilidad: una propuesta de Aprendizaje-Servicio para reeducar la mirada hacia la persona culpable
 • Desenvolupament del pensament crític i creatiu mitjançant la implementació del model STEAM per la promoció de la salut als centres d'educació secundària
 • Desinfoxica't: Una proposta educativa per millorar les competències informacionals de l'alumnat de Secundària des de la matèria de Biologia i Geologia
 • Developing the Speaking Skill and Cultural Awareness in the EFL Classroom Using TV Series: Discussing Sense8 with Restorative Circles
 • Didàctica de valors i ciència a través de la història. Proposta d'una dinàmica dialògica cooperativa per a la prevenció de violència en les aules
 • Dissenyar experiències gamificades per a fomentar la motivació de l'alumnat de FOL
 • Dos itineraris didàctics al poble d'Esporles: un per quart d'ESO i l'altre per segon de batxiller
 • Duolingo as a tool to second language acquisition
 • Educació Intercultural: cap a l'equitat i justícia social
 • Educación emocional y literaria a través de los mitos
 • Educar(se) emocionalmente
 • El Cicle de Kolb com eina per treballar en l'àmbit de les ciències socials
 • “El concert de l'any”. Música i creativitat: una proposta didàctica per a la promoció d'experiències emocionals positives post-confinament en l'ESO mitjançant el treball cooperatiu i competencial en la matèria de Música I
 • El corrent Eat art com a punt de partida per crear l?_?ABPA: devorem el nostre poble
 • El crèdit de síntesi com a recurs per a treballar les ciències socials: una proposta innovadora per als centres de les Illes Balears
 • El desenvolupament de l'autonomia a l'assignatura de matemàtiques: una proposta didàctica
 • El diàleg filosòfic com a eina pedagògica per a crear una cultura centrada en la sociabilitat
 • El Disseny Universal d'Aprenentatge: una oportunitat d'inclusió educativa
 • El Geocaching como método lúdico dentro de las aulas en secundaria
 • El interés de los jóvenes por el consumo de alcohol: un medio para mejorar su imagen de la ciencia y la tecnología
 • El llenguatge audiovisual i l'educació: una proposta didàctica interdisciplinària
 • El paisatge com a eina didàctica de la història contemporània de Balears: la industrialització i el turisme com a casos pràctics
 • El podcast com a eina d'aprenentatge transversal a la Formació Professional
 • Els beneficis de la intel·ligència emocional a les aules. Proposta d'un programa d'educació emocional per l'alumnat de primer de secundària
 • Els programes familiars basats en evidències científiques al Mòdul de l'Atenció a les Unitats de Convivència del cicle de grau superior de Tècnic Superior en Integració Social
 • Els reptes de les tradicions: reflexions i propostes per a l'aplicació a l'àrea de música d'ESO
 • Els reptes en Educació Física, una proposta didàctica
 • Els sectors econòmics en el municipi de Pollença. Una proposta d'itinerari didàctic per a 3r d'ESO
 • El suport als docents per a la millora de l'atenció a les dificultats de lectura a secundària: exploració i proposta educativa
 • El teclat MIDI a l' ESO. Un pont per accedir a l'harmonia individual
 • El Treball Cooperatiu al cicle formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa
 • El treball pràctic de laboratori a l'àrea de Biologia i Geologia: un recurs didàctic per a 1r D?_?ESO
 • Energia connectada: Sinergia de metodologies
 • Enhancing advertising literacy among teenagers: An experiment at a real Secondary Education school in Spain
 • Ens apuntem a un concurs de projectes per a joves emprenedors? Aplicació de l'ABP a tercer d'ESO
 • Enseñanza de la Ecología mediante un Proyecto de Aprendizaje Servicio en la bahía de Palma
 • ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO DIALÉCTICO. Una propuesta de didáctica de la filosofía para el desarrollo del pensamiento dialéctico
 • Enseñanza y aprendizaje de la conquista de Mallorca a través de la gamificación. Una propuesta para 2º de ESO
 • Entrenamiento en Atención Plena en un centro de Educación Secundaria para la mejora del control cognitivo y la inteligencia emocional
 • Escola a Temps Complet; Aprenentatge per Comunitat
 • Estrategias ludificadoras aplicadas en la comprensión lectora
 • Estrès acadèmic i adolescents: disseny d'una proposta d'intervenció
 • Feminismo y LGTB en educación: propuesta de un proyecto aprendizaje-servicio (APS)
 • Filosofia, educació i teatre: la dramatització del concepte a l'aula
 • Flowers in the Classroom. A Personal Approach to EFL Teaching
 • Gamificación en el aula ordinaria: la creación de un Cluedo como base explicativa de la literatura gótica
 • Gènere, llengua i inclusivitat: una aposta pel llenguatge inclusiu
 • Guía de técnicas de estudio para los orientadores y docentes de centros de secundaria
 • Hablemos de nuestra cocina: una propuesta de aprendizaje servicio
 • Història i desenvolupament de la moral. Enfocaments per a una educació en ciutadania
 • Impact of COVID-19: the importance of supporting our students' well-being and emotions to improve their motivation towards remote learning
 • Inclusive and Gender-Inclusive Language in the Classroom: Use of They as the Singular Gender-Neutral Pronoun for the English Language
 • Influència de l?_?organització i estètica dels espais d?_?aprenentatge en CFGS
 • Intel·ligències múltiples: La interdisciplinarietat com a via per la seva introducció a les aules de secundaria
 • Inteligencias múltiples aplicadas a primero de ESO a la unidad didáctica de la Roma clásica
 • Intervenció educativa per a millorar el sobrepès i l'obesitat durant l'ESO a Menorca
 • Introducció al pensament computacional en l'educació secundària
 • Itinerari didàctic pel Parc Natural de Llevant. Una proposta per a l'alumnat de 3r d'ESO
 • Joves i discapacitat: recerca activa de feina
 • L'abandonament escolar a les Illes Balears. Podem contribuir a disminuir-lo mitjançant la docència? Proposta d'intervenció des de l'àrea d'economia i l'acció tutorial
 • L'aprenentatge basat en problemes en el mòdul de formació i orientació de grau superior de formació professional d'administració i finances
 • L'APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP) PER L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES A L'ASSIGNATURA DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 1r D'ESO. ANÀLISI I PROPOSTA D'IMPLEMENTACIÓ
 • L'aprenentatge cooperatiu per a fomentar l'educació inclusiva a l'ESO
 • L'aprenentatge per projectes aplicat a la didàctica del patrimoni cultural. Dues propostes d'actuació a l'aula
 • L'aprenentatge servei a l'educació secundària. Projecte de construcció i instal·lació de caixes-niu per lluitar contra la processionària a les Illes Balears
 • l'Art com a instrument per treballar la competència emocional i social al primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria
 • L'aula invertida a l'Educació Física
 • L'autocompassió: la nova clau per a la millora socioafectiva dels alumnes de les Illes Balears
 • L'educació afectiva-sexual des de l'àrea de Biologia i Geologia: Proposta d'unitat didàctica, problemes d'implementació i suggeriments de millora
 • L'educació teatral: recurs per treballar de manera interdisciplinària a l'aula
 • L'emocionari literari com a punt de partida per a desenvolupar la visió pluralista de les intel·ligències
 • L'humor a l'aula. Per a un llenguatge pedagògic alegre i significatiu
 • L'observació entre iguals com a eina de formació del professorat
 • La adolescencia femenina, las culturas y las aulas
 • La ambigüedad como recurso didáctico para las clases de sintaxis
 • Laboratoris virtuals. Estudi comparatiu i proposta didàctica
 • La cohesió i la cooperació de grup mitjançant les pràctiques restauratives en l'assignatura d'educació física
 • La col·laboració escola-família per als alumnes de Formació Professional Bàsica. Una mirada cap a l?_?èxit
 • La comunicació audiovisual: competència transversal o assignatura pendent?
 • La comunicació oral dins les aules d'Educació Secundaria. Com treballar-ho.
 • La contextualització de les Illes Balears dins l'àrea de Biologia i Geologia a Secundària: la inclusió dels treballs pràctics
 • La educación emocional en la formación sanitaria desde el marco de la pedagogía feminista
 • La educación emocional en la relación profesor/a - alumn@
 • La enseñanza del inglés coloquial en el aula
 • La física a través de l'esport. Proposta didàctica interdisciplinària entre Física i Química i Educació Física per a l'alumnat de segon de secundària
 • La força de l'aigua, el vent i la sang a Porreres. Una eixida didàctica per conèixer el patrimoni etnològic a tercer d'ESO
 • La Gamificació i Ludificació a l'aula de Música
 • La geografia del turisme a l'ensenyament secundari de les Illes Balears
 • La higiene postural en alumnes de 1r de Batxillerat
 • La humanitat darrere les dates i els mapes. Una proposta per aprofundir en el tractament de la competència consciència i expressions culturals en l?_?assignatura d?_?història i geografia a l?_?ES
 • La importància d'una definició operativa de les competències clau
 • La importància de l'Educació Emocional dins l'àmbit educatiu
 • La importància de la intel·ligència emocional al currículum d?_?FP, claus per al futur desenvolupament professional
 • La importància de la intel·ligència emocional en la Formació Professional
 • La importancia de la regulación emocional en la asignatura de Biología: una propuesta didáctica basada en la evidencia
 • La inclusió de l?_?alumnat nouvingut d?_?origen immigrant al sistema educatiu de les Illes Balears
 • La integritat acadèmica en l'educació secundària: Programa educatiu de prevenció front el plagi
 • La invisibilitat de la dona al currículum d'Història del món contemporani: 4 propostes didàctiques amb un enfocament inclusiu
 • La literatura de tradició oral a l'educació. Proposta d'adaptació cinematogràfica de textos de narrativa oral
 • La ludificació i una proposta d'aplicació a l'assignatura de Tecnologia
 • La música clásica como recurso didáctico y fuente primaria en Historia e Historia del Arte: fundamentos teóricos y propuesta de actividades desde la perspectiva del razonamiento analógico
 • La música tradicional en l'educació secundària com a element d'identificació i eina d'inclusió educativa
 • La pràctica creativa com a eina d'atenció a la diversitat a una aula heterogènia de llengua castellana: inventar una notícia a 1r d'ESO
 • L?_?Aprenentatge basat en el joc com element motivador. Estratègies per minimitzar l?_?abandonament escolar dins la Formació Professional Bàsica
 • L?_?aprenentatge realista com a pràctica educativa per tal de treballar la competència d?_?aprendre a aprendre dins l?_?assignatura de Geografia i Història
 • La reflexión metalingüística para la mejora de la composición escrita: el caso de los conectores
 • La relació entre els hàbits saludables i el rendiment acadèmic en l'alumnat de secundària
 • La resposta educativa de l'alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista a l'àrea d'Educació Física. Anàlisi i proposta d'actuacions
 • La revisió del propi passat, la comprensió del propi present i la responsabilització del propi futur. Marcs per a l'aplicació didàctica de la història del present
 • Las actitudes de los jóvenes hacia el medioambiente. Un proyecto competencial para transitar hacia la sostenibilidad
 • Las altas capacidades como motor de cambio: la ludificación para el desarrollo de la competencia literaria desde un enfoque inclusivo
 • La salut mental a les aules: competència lectora i aprenentatge emocional a les àrees de Biologia i Geologia i Llengua Castellana
 • Las aplicaciones didácticas de las técnicas dramáticas en la enseñanza del alemán como segunda lengua extranjera
 • L?_?avaluació formativa i compartida com eina educativa a l?_?àrea d?_?Educació Física a la secundària i batxillerat. Proposta orientativa d?_?unitat didàctica
 • La visibilización del colectivo trans en el sistema educativo: una Guía de Buenas Prácticas
 • La Vita Christi de sor Isabel de Villena i l'Espill de Jaume Roig: una visió més enllà del segle XV
 • L?_?Educació Física com a mitjà d'inclusió de l'alumnat nouvingut. Estudi comparatiu entre professorat novell i professorat veterà
 • Lego, ergo sum. Proposta transversal per a la millora de la comprensió lectora aplicada a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Les avantguardes com a eix vertebrador d'un procés creatiu, artístic i experiencial
 • Les emocions a l'aula. Disseny d'un pla d'acció tutorial per al segon curs d'educació secundària
 • Les Germanies a través d'un itinerari per la ciutat de Palma. Una proposta didàctica per a segon d'ESO
 • Les metodologies actives per a la millora de l'autoconcepte acadèmic, la motivació i l'adquisició d'aprenentatges a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Les tipologies textuals a través de la transversalitat: l'autoconcepte
 • L?_?estudi del període 1756-1781 des d?_?una perspectiva institucional. Propostes didàctiques a partir del Capítol II del Tom XI de l?_?Enciclopèdia de Menorca
 • Les veus femenines de la literatura de segle XXI dins les aules de secundària: una reivindicació
 • Les xarxes socials a l'aula. Projecte innovador per treballar les assignatures de Geografia i Història a través de Tik Tok
 • L?_?impacte de l?_?ús d?_?eines tecnològiques sobre la participació de l?_?alumnat a l?_?aula de música
 • Literatura del modernismo y Generación del 98: un viaje de renovación hasta nuestros días
 • Matemàtiques a partir de la fotografia. Proposta i anàlisi d'activitats
 • Mercè Rodoreda a l'actualitat
 • Metodologías basadas en juegos para la enseñanza de matemáticas en secundaria
 • Millora de la cooperació entre alumnes mitjançant l'escape room a educació física
 • Mindfulness al centre educatiu. Proposta d?_?un programa per a la millora del benestar emocional mitjançant tècniques de relaxació, concentració i atenció
 • Mindfulness como herramienta para la regulación emocional
 • Motivació a la Formació Professional. Una aplicació pràctica d'estratègies motivacionals al mòdul formatiu transversal de Formació i Orientació Laboral
 • Motivación en el aula y el uso de las TIC
 • Music and Songs as a Tool to Teach English Language and Culture
 • Netflix como punto de partida: una propuesta didáctica siguiendo el enfoque comunicativo y el ámbito personal del alumno
 • No calleu ni davall l'aigua. Una proposta didàctica per a la millora de l'expressió oral al batxillerat
 • Novel·les en ciència. Selecció de novel·les i proposta d?_?activitats com a Recurs Educatiu Obert per a Biologia a l?_?ESO
 • Optimització del procés d'ensenyament-aprenentatge a formació professional dual a través de la carpeta d'aprenentatge
 • Orientació acadèmica i professional per a l'alumnat amb NEE
 • Parents' role towards children's language choices and the benefits of learning languages as a family
 • Pedagogia i emancipació a l'aula de filosofia: els reptes de la societat líquida
 • Pensamiento disidente: el conocimiento a través de las prácticas artísticas
 • Pensar visualment, un repte per l'assignatura de Geografia i Història
 • Per la vall de Coanegra a través de la geografia. Un itinerari didàctic per a alumnes de segon de batxillerat
 • Pla d'Acció Tutorial per a la coeducació
 • Plaer i culpabilitat: Construir una sexualitat femenina sana des de l'adolescència
 • Prevenció de l'estrès i els possibles trastorns mentals derivats, com els trastorns d'ansietat i la depressió, en adolescents: projecte interdisciplinari basat en la regulació de l'estrès i les emocions a partir de l'Educació emocional
 • Prevenció del Bullying, una mirada amb Història: Un projecte transversal de l'assignatura de Geografia i Història i tutoria per prevenir l'assetjament escolar dirigit a alumnes de 4t d'ESO de l'IES Binissalem
 • Professionalització del Sector Turístic
 • Programa d'acompanyament i entrenament emocional en la transició entre l'educació primària i secundària en temps de pandèmia
 • Project-based language learning in the EFL classroom: promoting a communicative approach while fostering key competencies in the pandemic era
 • Projecte "Armari solidari d?_?electrodomèstics" a l?_?IES Isidor Macabich
 • Projecte d'aprenentatge per serveis en Biologia - S.O.S. Gats del carrer: educar en valors per salvar vides
 • Projecte d'escriptura creativa en anglès.
 • Projecte de centre: Creació d'un punt de recol·lecció de plàstics
 • Projectes d'investigació social com a metodologia educativa al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social
 • Promoting the intercultural competence among secondary students in linguistic immersion programs
 • Proposta d'aprenentatge-servei. "Fem del nostre centre un referent de la sostenibilitat"
 • Proposta d'aprenentatge servei al municipi de Maó. Centres educatius, institucions i ciutadania participativa
 • Proposta d'estratègies pràctiques per a l'efectivitat de l'educació física en temps de pandèmia
 • Proposta d'intervenció per la millora de la disortografia en alumnes d'educació secundària obligatòria: el model de resposta a la intervenció
 • Proposta de formació docent per a la millora de l'atenció a alumnat amb Trastorn de l'Espectre Autista a secundària
 • Proposta del Departament d'Orientació de formació i millora en avaluació per l'aprenentatge
 • Proposta de pati actiu: intervenció zonal per fomentar el desenvolupament integral
 • Proposta de prevenció de l'ús problemàtic d'Internet i les xarxes socials en l'alumnat adolescent en el marc de l'acció tutorial
 • Proposta didàctica a través de la dramatització a l'àrea d'Història de 4rt d'ESO
 • Proposta didàctica d'Aprenentatge significatiu enfocada a l'àmbit professional per treballar a nivell pràctic les unitats didàctiques de l'assignatura de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • Proposta didàctica per a treballar l'art espanyol contemporani del Museu de la Fundació Juan March a secundària i batxillerat
 • Proposta didàctica per incorporar la Comunicació No Violenta a l'assignatura de Llengua Castellana i Literatura
 • Proposta didàctica sobre el cinema com a metodologia en l'ensenyament de la història
 • Proposta educativa de promoció de la salut per la prevenció del dolor de la columna vertebral en els alumnes de formació professional
 • Proposta educativa per empoderar alumnes de secundària víctimes de maltractament infantil i juvenil
 • Proposta educativa per potenciar l'ús de la creativitat científica a l'aula
 • Proposta pedagògica per a l'ensenyament de la pronúncia de l'anglès com a L2 dirigida a l'alumnat catalanoparlant de secundària
 • Propostes de renovació de l'ensenyament de Filosofia a Secundària
 • Propuesta didáctica: La pervivencia de los tópicos literarios medievales en la actualidad
 • Propuesta didáctica basada en los intereses del alumnado de secundaria en Física y Química
 • Propuesta didáctica sobre educación emocional y mindfulness para alumnado de secundaria con TDAH desde la Educación Física
 • Proyecto Cuida tu espalda
 • Proyecto de educación musical utilizando el Aprendizaje Cooperativo y la metodología del Aula Invertida en 1º de la ESO
 • Què he entès? Interpretació de la retroalimentació en l'assignatura de Biologia i Geologia
 • Quo vadis, història? Reflexió i proposta sobre la utilitat i la defensa de la història en la educació secundària
 • Reducir la brecha de género en disciplinas STEM. Propuesta de actuación en matemáticas
 • Resolució de problemes i tasques riques com a eina per a l?_?aprenentatge competencial en les matemàtiques
 • Rise and Fall of a Hero: Teaching English Through Literature and Cinema
 • Rostre no rostre, El retrat femení a través de la pintura plana
 • Slowness in education
 • Som socialment responsables
 • Sortida didàctica a tres jaciments de la Colònia de Sant Jordi i l?_?arxipèlag de Cabrera (Illot des Frares, Factoria de Salaons i necròpolis i taller de porpra: proposta didàctica per a 2n d?_?ESO i Batxillerat
 • Taller de retórica en las clases de Filosofía
 • Teaching Gender and Sexual Diversity Through Literature in the EFL Classroom
 • Te aseguro que alguien se acordará de nosotras: otro canon posible
 • The change starts with coeducation: a cross-curricular proposal against gender-based violence amongst adolescents in the EFL classroom
 • The effectiveness of gamification tools to teach and learn EFL: a survey-based study on L1 Spanish-Catalan secondary school students
 • The English subject as an inclusive tool for Moroccan migrant students in the Balearic Islands
 • THE MYSTERY OF THE DYING TREES: Una propuesta didáctica basada en la ludificación y el escape room
 • Treballem l?_?educació sexual conjuntament: una proposta coeducadora a 3r d?_?ESO
 • Ultimate Frisbee, eina per a l'educació en valors
 • Una aproximació a les avantguardes literàries a través de les TIC en un context de semipresencialitat
 • Una propuesta didáctica de Aprendizaje Basado en Proyectos en la clase de alemán: Una guía turística de Colonia
 • Una propuesta didáctica de integración de diferentes estilos de aprendizaje para la asignatura de alemán como segunda lengua extranjera
 • Unfolding the potential of literary texts in the EFL classroom: A didactic proposal
 • Un gir de gènere al cànon literari de secundària: proposta de seqüències didàctiques per a 3r i 4t d'ESO
 • Unity Cardboard VR Power Tools: Portant la rv a l'educació
 • Un nou enfocament per a l'assoliment de la competència comunicativa: el treball des de les microhabilitats lingüístiques
 • Un projecte participatiu en el centre. El DOE com a impulsor
 • Ús de dispositius mòbils al centre
 • Ús de la Ràdio i les Xarxes Socials per impartir l'assignatura d'Imatge i So
 • USO PROBLEMÁTICO DE LAS REDES SOCIALES EN LA ADOLESCENCIA
 • “We are youtubers”: Project-based Learning to develop production skills. Guiding students through competencies to self-assessment
 • World Englishes in New Amsterdam and H20: A Tool to Enhance Learners' Listening Comprehension Skills via TV Series
 • Young Adults?_? Awareness of Gender Roles, Beauty Canons and Stereotyped Behaviors When Exposed to TV Commercials. A Practical Application to the Analysis and Production of Class Materials
 • ¡Salvemos el patio!: Un proyecto basado en el ABP para reducir el impacto ambiental en los patios de los institutos
 • ¡Un magacín para adentrarse en la vida laboral!
 • "Gener, febrer, quarantena, desembre" Folklore i mems: una proposta didàctica en temps de pandèmia
 • ABP d'Educació Ambiental o Educació per la Sostenibilitat des de la pràctica artística-infogràfica
 • ABP i Ludificació, Proposta didàctica multidisciplinar des de l'àrea de tecnologia
 • Acoso escolar y lenguaje agresivo: prevención en las aulas
 • Adapting Content-based instruction to teach EFL in Obligatory Secondary Education
 • A Gamification Project in a Secondary Education English Class: A Case Study in IES Son Rullan
 • Allò que no s’anomena no existeix. Treballar la coeducació des de l’assignatura d’Història: una proposta didàctica amb perspectiva de gènere
 • Anàlisi de les pràctiques restauratives als centres d’educació secundària a Eivissa: estudi de l’assetjament escolar
 • A Pedagogical Proposal to Enhance the Intercultural Competence through Authentic Literary Texts in the EFL Classroom
 • Aplicabilitat de la metodologia basada en pràctiques de laboratori a l’alumnat de batxillerat. Despertant l’esperit científic
 • Aplicació del disseny universal d'aprenentatge en l'àmbit de la formació professional
 • Aplicació de metodologies actives al mòdul de FOL com estratègia per estimular la motivació de l'alumnat: Aprenentatge cooperatiu, Gamificació i Simulació
 • Aplicació de metodologies actives per a l’ensenyament del canvi climàtic i l’impacte ambiental, proposta per a Biologia i Geologia, 4t ESO
 • Aplicacions de la neurociència a l’aula
 • A Plurilingual Proposal on Balancing Product Approach and Process Approach to Enhance Academic Writing Skills in Secondary Education
 • Applying gamification in the form of Kahoot! quizzes for EFL Secondary Education students: a proposal
 • Aprenentatge Basat en Jocs. Aprendre és inevitable
 • APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP): proposta digital per a desenvolupar un pla d'empresa amb responsabilitat social
 • Aprenentatge Basat en Projectes per treballar l’energia a 4t d’ESO
 • Aprenentatge de llengües basat en tasques i pronúncia: proposta per a la millora en la producció de vocals a través de tasques
 • Aprenentatge Servei en la Formació Professional de Grau Superior de Dietètica, en el mòdul d’Educació Sanitària i Promoció de la Salut
 • Aprenentatge vivencial i participatiu a l’aula: l’art del Renaixement
 • Aquello que nos hace seres humanos y garantiza nuestra supervivencia: un recorrido didáctico sobre la utilidad de la literatura
 • Aquí hi ha matemàtiques? Proposta d'activitats complementàries a Eivissa
 • Art i educació. Reivindicació de l'educació artística en el marc de les estratègies interdisciplinàries a l'educació secundària obligatòria
 • Assignatura transversal. Ciències aplicades a 2n d'ESO
 • Atención a la diversidad; propuesta de lectura para alumnado con discapacidad visual
 • Aula lúdica. El joc com a eina didàctica a l'assignatura de Disseny
 • Aula polivalent per Màquines Elèctriques: orientada al Vehicle Elèctric
 • Bloqueja la teva ment
 • Cap a un ús segur dels entorns personals d’aprenentatge de l’alumnat de secundària
 • Ciència que inspira i emociona: la ciència-ficció com a recurs didàctic per millorar l’ensenyança i l’aprenentatge de les ciències a l’educació secundària
 • Coeducació per la prevenció de la violència de gènere
 • Com millorar la competència socioemocional de l’alumnat d’FP Bàsica a través de les Intervencions assistides amb cavalls
 • Comunicació creativa: eines i estratègies per implantar a la Formació Professional
 • Concienciación ambiental: análisis de su presencia en el currículum de ciencias y propuesta de intervención para su incorporación en el Bachillerato
 • Considering Sexual Diversity in an EFL Classroom: Netflix Sex Education (2019-) as a Case Study
 • Construcción de edificio sostenible como situación de aprendizaje en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Construcción del IES Politècnic de Palma
 • Construint un camí: com atén a la diversitat l’orientació educativa a l’etapa d’educació secundària obligatòria?
 • Contextualització del pensament computacional en 3D
 • Creativitat i educació
 • CríTICs a les aules: el blog literari com a suport per a la lectura crítica
 • Cuidem la nostra esquena. Projecte educació postural escolar
 • De la deconstrucción a la coeducación: propuestas didácticas transversales en la Educación Secundaria Obligatoria
 • Del libro a la pantalla: cómo reforzar contenidos curriculares con una actividad de cinefórum
 • Desarrollo de proyectos de Aprendizaje-Servicio desde la asignatura de Física y Química
 • Desenvolupament sostenible i canvi climàtic. Una proposta d'aplicació de l'aprenentatge basat en problemes per 3r de l'ESO
 • Developing Multiple Intelligences in Secondary Education Students Through Project-based Learning Method
 • Diàlegs amb el JO. El diari de creació com a proposta didàctica per a Batxillerat
 • Dibujo e imagen en la enseñanza de filosofía
 • Didàctiques complementàries al capítol tretzè del tomb XVII de l'Enciclopèdia de Menorca. La fotografia a Menorca
 • Die Förderung der Umgangssprache im fremdsprachlichen Deutschunterricht durch den Einsatz von Werbespots
 • Dinamització lingüística. Nous programes educatius per a l'ensenyament de segones llengües
 • Disciplina Positiva i motivació: proposta d'aplicació a una aula de Secundària
 • Disseny d’un pla d’investigació docent per a analitzar la viabilitat d’innovar en la metodologia docent a l’IES Sineu
 • Dramaturgia femenina en 3º ESO: propuesta didáctica para la explicación y escenificación de un corral de comedias en el marco del centro
 • Dues propostes d'itineraris didàctics per les cases senyorials de Palma: Can Balaguer, Can Pueyo, Can Vivot i Can Olesa. Més enllà dels patis
 • Economía gamificada a través de las TIC
 • Educación en valores en Biología. Propuesta de aprendizaje-servicio para el conocimiento del bienestar animal en los animales domésticos en 3º de ESO
 • Educar en l’era de la desinformació: el pensament crític davant les notícies falses
 • Educar lectors independents i crítics. Proposta de pla lector
 • Eines per pensar sobre filosofia (i més)
 • El Aprendizaje Basado en Problemas aplicado en la estadística
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Primera Lengua Extranjera (Inglés) con TIC. Propuesta de proyecto en la ESO
 • El dol a l'etapa de l'adolescència. Proposta d'intervenció des del Pla d'Acció Tutorial per als centres d'Educació Secundària
 • El feminismo en las aulas
 • El humor como estrategia didáctica en la enseñanza de la filosofía
 • El joc com a estratègia didàctica. Proposta de breakout educatiu per a la millora de les relacions socials i la motivació de l’alumnat de secundària des d’una perspectiva inclusiva
 • El lenguaje en las redes sociales: una propuesta de mejora a través de Instagram
 • El mètode Glifing com a eina per a la millora de la lectura a l’etapa d’Educació Secundària
 • El municipi de Ses Salines. Itinerari didàctic per a primer curs d'ESO
 • El patrimoni com a recurs per als itineraris didáctics a les Ciències Socials. Dos models d'itineraris
 • El patrimoni local com a recurs educatiu. Propostes didàctiques per a treballar el patrimoni de Sa Pobla amb l’alumnat de secundària
 • El Plan Lector a través del escape room: los cuentos de Edgar Allan Poe
 • El poble d’Artà com a escenari de dos itineraris didàctics en el primer cicle d’ESO
 • El Reino de la Savina. Propuesta didáctica gamificada para 2º de ESO
 • El repte de decidir: anàlisi predictiu de les capacitats emocionals a l'hora de prendre decisions dels alumnes de 4t de la ESO
 • El sector secundari a la comarca del Raiguer de Mallorca. Itinerari didàctic per a 3r d’ESO
 • El semàfor nutricional com a eina per adquirir hàbits alimentaris saludables
 • Els escacs com eina transversal per aprendre matemàtiques
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d’un itinerari pels Cossiers d’Algaida
 • Els itineraris didàctics com a recurs per treballar les ciències socials. Dues propostes pel municipi de Pollença adreçades als alumnes de 2n i 4t d'ESO
 • Els orígens de l’Art i l’Artesania: una proposta didàctica sobre la prehistòria per a 1r d’ESO
 • Els paisatges d'aprenentatge: una nova eina per atendre la diversitat
 • Els projectes innovadors en educació. Una proposta de projecte: Construeix la Cultura Talaiòtica
 • Els telèfons mòbils a les aules de secundària
 • El Treball per Projectes a Secundària: Un nou projecte pel cap de llevant
 • El treball per projectes i cooperatiu implementat a la situació actual
 • El uso de la gamificación como metodología didáctica. Variaciones en la motivación y los resultados académicos frente a las estrategias convencionales
 • El uso de la televisión como método de enseñanza: tres series para trabajar la lengua castellana y su literatura
 • Emocionari de cartes a refugiats: projecte interdisciplinari per al treball de la competència cívica des de l’àrea de Biologia i Geologia
 • Empleo de la gamificación como estrategia metodológica en la asignatura de Biología y Geología en 3º ESO
 • Enhancing Memory and Mental Association of English Grammar: Motivation of the Spatial-Visual Intelligence Through Pieces of Art
 • Ensenyar i aprendre junts cooperant (Un projecte cooperatiu de robòtica a l’aula de Tecnologia)
 • Entendre el món actual a través de la geopolítica. Una proposta didàctica per entendre el poder al segle XXI
 • En tiempos de pandemia la escuela no es una academia: Proyecto “LIEBRE” Literatura e Inteligencia Emocional Basada en la Realidad Educativa
 • Entre filosofia i pedagogia: el pensament crític a l’aula
 • Entrenamiento de las habilidades sociales a través del Plan de Acción Tutorial para estudiantes del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Curas Auxiliares de Enfermería
 • Escape Class: una experiència gamificada per treballar les forces a Física i Química
 • Escribamos el futuro. Propuesta didáctica para mejorar la expresión escrita mediante un taller en el aula de lengua
 • És més el que ens uneix: amazic i català
 • Estratègia educativa ecològica: Educar des del conflicte - Educar des de les emocions
 • Estratègies didàctiques creatives en el pla d’empresa
 • Estudi comparatiu de la motivació de l'alumnat a partir de tres variables: La tipologia de la tasca, el nivell d'habilitat motriu bàsica i el gènere
 • Estudi de cas únic sobre la participació familiar a un Institut d'Educació Secundària Obligatòria de Mallorca
 • Estudi sobre els errors i dificultats en l'aprenentatge de les funcions a secundària
 • Flipped classroom a distància: una guia per a física i química
 • Fonaments de l’Art II: una aproximació pràctica a l’assignatura
 • Formar al professorat en l'avaluació de l'Aprenentatge Basat en Projectes: proposta des del Departament d'Orientació
 • Gamificació: un cas de ciència
 • Gamificació. Una proposta didàctica per a l'aula de matemàtiques
 • Gamificació a l’aula amb Python: una oportunitat per arribar a tot l’alumnat
 • Gestió de l'educació a distància en situacions excepcionals
 • Gestió del dol a l’Educació Secundària. Anàlisis i propostes de millora
 • Giving visibility to informal lexico-grammatical structures in the English as a foreign language classroom: noticing and practicing
 • Gramàtica i reflexió metalingüística: una proposta per treballar les propietats textuals
 • Habilitats, destreses i psicomotricitat tècniques. Activitats i reptes amb eines del taller de tecnologia
 • Hàbits saludables i rutines en temps de confinament
 • Harry Potter i les habilitats socioemocionals: Proposta d’entrenament gamificada per resoldre conflictes i millorar la convivència escolar
 • Història de la dona: una proposta didàctica per 4t d'ESO
 • Història de la matemàtica: una eina per a motivar, un estil d'aprenentatge
 • Hotel Escola per a Persones amb Discapacitat
 • Impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació als instituts d’Eivissa
 • Implantación de un programa de educación afectivo sexual en el IES Son Rullan
 • Importunant(s) silencis intersex: Una proposta didàctica per la classe d'anglès de les Illes Balears
 • Improving students' productive skills in the EFL classroom through the introduction of learning styles
 • Inclusió de l'alumne nouvingut i de les seves famílies: Proposta per a l'acceleració de l'aprenentatge de la llengua catalana des de l'àrea de Biologia i Geologia
 • Informes d'avaluació. La paraula i la reflexió com a eines d'aprenentatge
 • Innovación educativa, trabajo en equipo y trabajo en red. Propuesta didáctica de un proyecto para la asignatura de Inglés como Lengua Extranjera
 • Inserció de tècniques físiques-educatives i nutricionals en els instituts amb la finalitat de reduir el sedentarisme i les conseqüències que comporta sobre la salut dels adolescents
 • Intel·ligència Emocional. Educació en la interioritat
 • Introducció a la motivació en l'etapa educativa de l'ESO - Matemàtiques
 • Jajajá, enfoque humorístico de la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera
 • Jocs de temàtica esportiva a les matemàtiques
 • L'art del Renaixement: proposta d'itinerari didàctic
 • L'aula DIY. L'espai com a recurs didàctic
 • L'avaluació com a potenciador de l'aprenentatge en l'àmbit de la Biologia i Geologia
 • L'ensenyament del català com a segona llengua: proposta didàctica a partir de l'enfocament comunicatiu
 • L'itinerari didàctic com a recurs educatiu per treballar la història local de Son Servera
 • La bioètica com a eina transversal a secundària
 • La conducta vocacional en l'alumnat de Secundària: proposta educativa de millora
 • La educación como motor para el desarrollo sostenible
 • La Educación Emocional en la clase de Filosofía
 • La figura de l'orientador/a en la coeducació. Anàlisi documental, la seva concreció als documents de centre
 • La fotografia com a recurs didàctic per a l'estudi de la història: de la vida quotidiana als canvis en la fesomia de Binissalem durant el Franquisme
 • La gamificació a l'aula per a l'ensenyament-aprenentatge de biologia i geologia: una proposta didàctica motivadora basada en el “escape room”
 • La gamificació arriba al departament d'orientació: disseny d’una aplicació́ mòbil amb mecàniques de joc de rol per facilitar el PAT i el POAP
 • La gastronomia com a producte turístic
 • La Geolocalización en la Educación. Aplicación en Educación Física
 • La igualtat de gènere en l’assignatura de música en l’educació secundària obligatòria
 • La II Guerra Mundial: Una proposta didàctica per 4t d'ESO. Els mitjans audiovisuals i les eines en xarxa aplicades a l'aprenentatge d'Història
 • La inclusión social a partir del aprendizaje servicio en la formación profesional básica
 • La indústria sabatera a Inca i Lloseta. Proposta d’itineraris didàctics per a tercer d’ESO
 • La influència de l'educació física emocional en la intel·ligència emocional de l'alumnat de secundària
 • La influència dels estereotips de gènere a l'educació física
 • La inteligencia emocional y las habilidades blandas en la formación de los profesionales del turismo
 • La kinésica en las aulas de PALIC: una propuesta didáctica
 • La lectura com a context d’aprenentatge transversal. Proposta d’estratègies científiques de lectura comprensiva i cooperativa en l’àrea de Biologia i Geologia i Llengua Catalana
 • La Matemagia como estrategia de mejora de la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria
 • La Menorca rural a les aules. Una proposta d’aprenentatge basat en projectes
 • La metodologia com a base de l'aprenentatge: l'arqueologia i la didàctica històrica a l'ESO
 • La mirada de l’economia social i solidària en la competència «Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor». Una proposta per a 4t curs d’ESO, a la matèria de Biologia i Geologia
 • La neuroeducació a l'aula: una proposta pràctica
 • La perspectiva de género en Formación Profesional: su incorporación a través de FOL
 • La pintura del segle XVIII a Menorca. Material Didàctic del capítol sisè de l'Enciclopèdia de Menorca, Tom setzè Història de l'Art I
 • La prevenció de la conducta suïcida en el context escolar amb l'alumnat de secundària
 • La Primera Revolució Industrial a través de l'art: una proposta per quart curs d'Educació Secundària
 • La relació entre el moviment dels estudiants a 2n de Batxillerat i el seu benestar emocional
 • Las dificultades de aprendizaje en la asignatura de matemáticas
 • Las emociones y el cuento en secundaria: La creación literaria cooperativa a partir de la narrativa breve de Ana María Matute
 • Las matemáticas en el proceso de digitalización de fotografías
 • La sortida didàctica, com a recurs per treballar les ciències socials, dirigida a les possessions: 3 casos. Sa Granja d'Esporles, Es Calderers de Sant Joan i Alfàbia de Bunyola
 • La tele-educació: la nova frontera de l'educació?
 • La transició entre l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a l'àrea de matemàtiques
 • La veu de l’alumnat de secundaria en ciència i tecnologia: anàlisi de resultats i elaboració de projecte didàctic acord amb els seus interessos
 • Les cases colonials de la Vall de Sóller: un itinerari didàctic
 • Les dones en la ciència: proposta per descobrir dones científiques a través de l’educació STEAM
 • Les sortides didàctiques com a recurs educatiu. Una proposta per a segon de Batxillerat: l'obra arquitectònica de Gaspar Bennàssar a Palma
 • Les sortides didàctiques com a recurs per a tothom: barreres i facilitadors
 • Les ulleres de l'autisme
 • Literatura de mujeres. Una propuesta de identidad de género para el currículum de literatura en 4º de la ESO
 • Looking Beyond the English Test in the Spanish University Entrance Examination: A Didactic Proposal to Introduce the Active Development of the Key Competences in Second Year of Baccalaureate Studies
 • L’educació artística com a eina per fomentar la inclusió intercultural durant l'etapa de secundària
 • L’educació i la pedagogia musical en el creixement personal i la interculturalitat
 • L’Enciclopèdia a l’aula: Un projecte sobre la història de la medicina de Menorca
 • L’INTERROGANT COOPERATIU: L’aplicació de les bones preguntes en el treball cooperatiu en l’àrea de Biologia i Geologia
 • L’ISE i l'anàlisi de la situació eductiva de l'alumnat amb NEE a l'illa d'Eivissa
 • L’itinerari didàctic com a recurs per a treballar la història de l'art a la ciutat de Palma. 3 propostes innovadores per a ESO
 • L’orientació professional com a eina fonamental per fomentar la participació i apoderament de l’alumnat: treballar l’autoconeixement i autoestima, i el coneixement de l’entorn
 • Machine translators to improve writing of academic texts: a teaching proposal for language subjects in secondary education
 • Material didàctic per a la prevenció de Violència de Gènere a secundària
 • Medioambiente y automatización
 • Memòria històrica i educació. Una proposta d'itinerari didàctic de la Guerra Civil Espanyola per la Vall de Sóller
 • Més enllà de les aules
 • Metodologia visual de filosofia a secundària: un estudi sobre l’aprenentatge de les paraules a través de mitjans audiovisuals
 • Mindfulness com a eina de regulació emocional. Proposta d'intervenció educativa per l'Escola Institut Pintor Joan Miró
 • Moral education in early adolescence: an online gamification based on insights from the history of philosophy
 • Música y educación telemática en secundaria: una propuesta de actividades basada en la experiencia docente durante la pandemia de COVID-19
 • Music is Powerful: the benefits of songs in the motivation and the acquisition of English vocabulary in Spanish EFL students
 • Necessitat de la coeducació a l’àmbit educatiu per a la igualtat de gènere a les aules de secundària. Revisió Plans de Convivència
 • Noves eines per a l’aprenentatge basat en jocs
 • Noves metodologies en l’ensenyament de les matemàtiques en temps de confinament
 • On es pot guanyar temps en educació física? Anàlisi de centre
 • Online Resources and Gamification Strategies to Encourage Motivation in EFL Reading Comprehension Exercises
 • Pla de prevenció de l’abús sexual infantil des del departament d’orientació: una proposta holística a la era de les TIC
 • Plan de fomento de las competencias de emprendimiento, creatividad e innovación: Propuesta desde el Departamento de Orientación para secundaria
 • Plataformes electròniques programables per fomentar l’aprenentatge transferible i el pensament computacional a les pràctiques de Tecnologia
 • Poesía y creación: certamen poético a semejanza de las autoras del Siglo de Oro
 • Prevenció i detecció de la conducta suïcida adolescent. Proposta d'intervenció a ESO des de l'àrea de Biologia
 • Probabilitat a batxillerat: diferents propostes didàctiques per portar a l'aula
 • Programa de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària pels alumnes de secundària
 • Programa TOTHOM: una proposta d’inclusió i coeducació per reduir la doble discriminació per motiu de gènere i discapacitat
 • Projecte d'economia circular de centre a través del compostatge
 • Projecte de Centre Educatiu Promotor de Salut de les Illes Balears
 • Projecte d’alimentació sostenible a un centre escolar
 • Proposta d'innovació metodològica en l'àrea de música
 • Proposta de dues sortides didàctiques per a treballar els moviments migratoris a les Illes Balears a 3r ESO: el cas de Santanyí
 • Proposta de guia per a l’elaboració de la part telemàtica de l’ensenyament de Matemàtiques en un règim semi presencial
 • Proposta de sortida didàctica a la finca pública de Son Real. Un reflex de la història, la cultura i el medi ambient de Mallorca per a l’alumnat de 1r d’ESO
 • Proposta de tallers ambientals per a l'alumnat de secundària i batxillerat; l'aprenentatge per descobriment a la natura
 • Proposta didàctica basada en les preferències musicals a l'aula de música de secundària
 • Proposta didàctica de formació en comunicació i mitjans de comunicació - ‘Ens educam per a comunicar’
 • Proposta didàctica des del Departament d'Orientació per a la millora de l'ApS. El cas de l'IES Madina Mayurqa
 • Proposta didàctica per als alumnes de primer curs de Cicle Superior de Guia, Informació i Assistència Turística: Visita virtual per les Ciutats Patrimoni de la Humanitat a España
 • Proposta didàctica per al tractament i l’avaluació de l’oralitat a les classes de llengua catalana
 • Proposta didàctica per a un projecte de FP sobre riscs laborals d’un lloc de treball administratiu
 • Proposta d’implantació del panell analític en els estudis de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme a Menorca
 • Proposta educativa a la Formació Professional d’Hoteleria i Turisme de les Illes Balears per a la millora social
 • Proposta educativa per al desenvolupament de la competència lingüística a Biologia i Geologia durant el primer cicle d’ESO
 • Proposta Innovadora del Currículum de Música de 1r d'ESO
 • Proposta metodològica per a l’ensenyament de formulació i nomenclatura inorgànica a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Propuesta de intervención para evitar los casos de bullying y de ciberbullying en un grupo
 • Propuesta de intervención para la mejora de la comprensión lectora
 • Propuesta de orienta educativa para la ecoeducación y la igualdad de género en Educación Primaria “Ponte en su lugar”
 • Propuesta didáctica para trabajar dos resultados de aprendizaje a través de la técnica del puzzle de Aronson
 • Prou plàstics: un projecte per ser part de la solució i no del problema. En quina part estàs tu?
 • Proyecto de lengua y literatura castellana: narrando historias
 • Proyecto de motivación basado en la autodisciplina para estudiantes de Formación Profesional
 • Quatre itineraris didàctics per a treballar les esglésies de repoblament a Mallorca
 • Realidad Virtual como herramienta educativa
 • Reciclatge de juguetes al taller de tecnologia
 • Recopilació de recursos manipulatius per a la seva aplicació didàctica en l’assignatura de Biologia i Geologia en l’àmbit d’ESO
 • Recorregut a través dels estils musicals: una proposta didàctica a l'aula de secundària
 • Recursos educatius oberts: proposta de repositori dins l'àrea de Biologia i Geologia de les Illes Balears
 • Redols. Re-pensar l’educació, a partir dels espais, mitjançant la cartografia artística contemporània
 • Reducir la prevalencia en los adolescents de padecer trastornos de la conducta alimentaria desde el centro educativo
 • Reflejos de la oralidad en la escritura: una propuesta didáctica para 3º de la ESO
 • Relació família-escola i la seva incidència en el fracàs escolar. Propostes didàctiques de l'àrea de Geografia i Història per a dur a terme amb les famílies
 • Revertint la tendència baixista en ocupacions d’I+D+i. Proposta per fomentar les vocacions STEM a través de Grups Interactius a l’aula de secundària
 • Si gènere porta violència, tanca la porta. Proposta didàctica per l'alumnat de Formació Professional de Promoció en la Igualtat de Gènere
 • Social and Emotional Learning: A Teaching Proposal for Integrating SEL into the EFL Subject
 • STOP a la violència en l'esport!
 • TD4H (protocolo de actuación para el alumnado con TDAH en matemáticas de Secundaria)
 • Teaching culture through audio-visual materials in the EFL classroom: Exposing secondary students to three different foreign cultures
 • Tècniques i estratègies per a fomentar la comprensió lectora de texts expositius en el Primer Cicle d’Educació Secundària una proposta des del Pla d’Acció Tutorial
 • Tecnologia i gènere: anàlisi i proposta educativa per l’educació secundària
 • The 21st century English classroom: how to teach vocabulary and introduce students to Global Englishes by means of TED talks
 • Trabajar la coeduación: Información y materiales para el profesorado de plástica
 • Treating Diversity through ICT Tools in the English Subject in Secondary Education
 • Tutoría entre iguales. Una propuesta educativa para las materias de ciencias en la etapa de Educación Secundaría Obligatoria para alumnos con altas capacidades
 • Tutoría entre iguales para el aprendizaje de Biología y Geología. Aprender enseñando
 • Una aproximació a la flipped classroom: proposta per a quart d'ESO i segon de batxillerat
 • Una propuesta de ABP en la FP de cuidados auxiliares en enfermería
 • Un Estiu Per Créixer 2019: descripció, anàlisi i propostes de millora des de la perspectiva de la coordinació municipal de Maó
 • Un estudi sobre l’ús dels recursos tecnològics en els currículums de matemàtiques a nivell internacional. Una proposta didàctica
 • Virtualització i simulació en les TIC
 • Visibilitzant les dones a l'Antiguitat: una proposta didàctica per primer d'ESO
 • World Culture within a Coeducation Learning Context: A CLIL Based Didactic Proposal for the EFL Classroom in Secondary Education
 • ZerObesitApp: proposta d’aplicació a secundària mitjançant les TIC per la prevenció i millora del sobrepès i l’ obesitat en adolescents escolaritzats
 • “SOS”, una estratègia de simulació clínica i gamificació al mòdul de Tècniques bàsiques d'infermeria del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en cures d'auxiliar d'infermeria
 • ¿Dudas? Aprendes: un proyecto de asesoría lingüística
 • "Biniorgulldivers": un projecte socioeducatiu que capacita d'estratègies per a combatre el bullying LGTBIfòbic a la comunitat educativa del CEIP Robines
 • "Las voces de Palma": una propuesta didáctica para el estudio del primer franquismo (1939-1959) en 4º de ESO y 2º de Bachillerato usando fuentes orales.
 • "Si apre il sipario!". La dramatización en el aula de italiano A2: una propuesta para el desarrollo de la competencia oral.
 • Activitats complementàries relacionades amb la música per a l’assignatura de valors ètics.
 • Al voltant de l'alfabetització científica i tecnològica. Propostes didàctiques per ESO
 • Anàlisi de la desigualtat de gènere en àmbits stem a secundària
 • Anàlisi des de la perspectiva didàctica de l’agricultura i els seus efectes aplicat a un estudi de cas: Un itinerari didàctic per sa marjal de sa Pobla.
 • Anàlisi i conscienciació de la problemàtica que suposen els plàstics per al medi ambient. Aprenentatge basat en projectes.
 • Análisis del Tiempo de Compromiso Motor en las clases de Educación Física
 • Aplicació de la metodologia ISLE (Investigative science learning environment) a les sortides de camp.
 • Aplicació de la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner a l’ensenyança de la Física i Química, a través de la innovació metodològica
 • Aplicació metodologia EduScrum al Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Aplicación del modelo Flipped Classroom en la asignatura de Física y Química de 3° de la ESO
 • Aplicación de metodologías activas en formación profesional: ABP, aprendizaje servicio y trabajo cooperativo, una experiencia de aplicación en el módulo Relaciones públicas y organización de eventos de marketing en el CFGS Marketing y Publicidad del IES Manacor
 • Aprendre a aprendre en l'era digital: una activitat de representació del PLE de l'alumnat de secundària
 • Aprendre a pensar: l'activitat metalingüística en la didàctica escolar
 • Aprenent a aprendre cooperant. Projecte de Tecnologia dins el Programa CA/AC
 • Aprenentatge basat en problemes. Proposta didàctica aplicada al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits CTEM: la col·laboració entre docents com a eina de millora de la convivència i el rendiment de l’alumnat.
 • Aprenentatge per Servei: una proposta d'intervenció intergeneracional.
 • Aprenentatge Servei. L’assignatura d’Economia des d’un altre punt de vista.
 • Aprenentatge servei. Un recurs per adquirir competències cíviques
 • Aprenentatge servei i educació ambiental: una proposta didàctica multidisciplinar per a tota la comunitat
 • Aproximació al coneixement dels fongs a través de l’aprenentatge per projectes: una proposta didàctica basada en el cultiu de bolets
 • Aproximació a l’elaboració de I'informe del Sistema Educatiu d'Eivissa per al curs 2017-2018
 • Aproximació del Patrimoni Arquitectònic a l'Educació
 • Avaluació dels coneixements, actituds i comportaments respecte al medi ambient de l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Felanitx i recurs educatiu en forma d’unitat didàctica
 • Benefits and Applications of Literary Sources within the English Curriculum in Secondary Education
 • Canon, clásicos y literatura universal: leer como si fuéramos a quedarnos ciegos
 • Cap a una geometria més vivencial a l’ESO gràcies a les TIC
 • Cartografia digital i Sistemes d’Informació Geogràfica com a recurs educatiu a les aules de secundària
 • Centres ecoambientals al municipi de Sant Josep, característiques, funcionament i proposta de millora
 • Ciència a Secundària: Com abordar l’assignatura de Física i Química al primer cicle.
 • Com fer dels instituts un espai més amigable i lliure pels alumnes LGTBI+
 • Comparació de la idoneïtat de realitzar dues hores seguides o dues hores separades d’educació física per augmentar els nivells d’activitat física
 • Comunidad online: una herramienta para combatir el estrés preuniversitario
 • Corpus lingüísticos para la reflexión metalingüística: una propuesta didáctica orientada a las competencias
 • Cultivem Filosofia
 • Dealing with Gifted Students in EFL: a Practical Approach through Differentiation
 • De camí a la Coeducació. Guía per a introduir la perspectiva de gènere a l'Educació Secundària
 • Declinaciones de lo imposible: adolescencia y agresividad. Una aproximación psicoanalítica
 • De la Crònica del rei En Jaume a les cròniques del segle XXI
 • De las «historias» de Instagram a la presentación oral formal: propuesta didáctica para trabajar la expresión oral en lengua castellana mediante el uso de las TIC
 • Dinàmiques convergents per atendre la diversitat dins l’aula
 • Dispositius mòbils i entorns innovadors d’aprenentatge. Una proposta d’activitats amb TACs per a l’aprenentatge dels drets humans.
 • Dos itineraris didàctics per a alumnes de 1r i 2n cicle d'E.S.O a Inca
 • Dos itineraris didàctics per alumnes dels cursos de 2on i 3er d'ESO als municipis d'Escorca i Vilafranca de Bonany
 • Educació emocional desvinculada dels estereotips de gènere dins el currículum de la Llengua Anglesa
 • Educació en positiu sobre les noves tecnologies en els centres d’educació secundària obligatòria des de l’àmbit de Biologia i Geologia
 • Educació i Memòria Històrica
 • Educació sexual a secundària. Acompanyament al desenvolupament afectivosexual positiu
 • Eines de disseny de jocs per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • El acoso escolar en Educación Secundaria: programa de prevención para la mejora de la convivencia
 • El Aprendizaje-Servicio como metodología innovadora para la enseñanza de la Biología y Geología en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
 • El calendari per la igualtat: una idea per treballar la coeducació
 • El cinema i el seu ús en el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • El estímulo emocional del juego en el área de la Educación Física
 • El fang a Marratxí. Itinerari didàctic per a alumnes de tercer curs d’educació secundària obligatòria
 • El fanzine com a eina de divulgació a l'alumnat de secundària
 • El gòtic a les Illes Balears: itineraris didàctics medievals a 2n d'ESO.
 • El joc de simulació històrica com a instrument d’ensenyament i aprenentatge. Una proposta didàctica
 • El meu jo poètic. Versos didàctics i propostes interdisciplinàries a l’aula.
 • El model d'Educació Esportiva aplicat a primer de Batxillerat
 • El panorama artístic actual en l’educació.
 • Els debats sociocientífics com a metodologia didàctica a les matèries científiques
 • Els espais d'oci dels centres educatius: una eina per a la construcció identitària.
 • Els micromasclismes: trencar el silenci des de les aules
 • El so: un projecte interdisciplinari per l'aprenentatge de física, música i tecnologia
 • El suport dins l'aula a l'IES Manacor. Propostes de millora per a un suport més inclusiu a l'aula.
 • El universo y el sistema solar a través de las TIC
 • El uso de las Prácticas Restaurativas en la formación de los profesionales del Grado Superior en Mediación Comunicativa
 • El valor pedagògic del diàleg: una proposta didàctica per a millorar l'aprenentatge i la convivència a l'aula d’educació plàstica mitjançant investigació basada en disseny
 • Ensenyar cultura democràtica a primer de batxillerat. Una proposta didàctica
 • Enseñanza del Álgebra en Secundaria: Estado actual y propuestas didácticas
 • Entender la percepción del adolescente a través del dibujo. Nuevas aproximaciones.
 • Escape Room com un repte educatiu en secundària
 • Espai d’Aprenentatge Cooperatiu sobre els Drets Humans
 • Et farè un taller que no podràs rebutjar
 • Evaluation of students’ writing processes to help develop writing skills: from theory to practice
 • Èxit a secundària amb el treball per projectes
 • Experiencias de juego en el aula. Propuesta de aplicación en historia de la filosofía.
 • Exploring informal and colloquial language through Netflix’s Derry Girls
 • Expressió escrita, gramàtica i tipologies textuals: una proposta didàctica
 • FAMÍL-IES: Propostes per crear ponts entre les famílies i els centres d'educació secundària obligatòria
 • Fem ràdio, projecte per a l'assignatura d'Imatge i So.
 • Filosofia com a acció. La creació d'una aplicació mòbil per a la matèria de Valors Ètics.
 • Foreign Language Acquisition: A Study on the Development of English Pronunciation Skills by Majorcan Secondary Education Students
 • Formative Assessment of Writing: a Didactic Proposal to tackle the Students’ Writing Processes
 • Gamificació i ABJ a la Formació Professional
 • Gamification or Traditional Methods?: A Study on Different Methodologies to Teach Grammar
 • Guerra de successió i Nova Planta al Regne de Mallorca. Proposta didàctica a partir d’enfocaments metodològics diversos per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física.
 • Hábitos de alimentación saludable en los centros Educación Secundaria
 • Homeschooling: Estudi de tres casos a Mallorca
 • Importància de l'educació alimentària a secundària
 • Importancia de la mujer científica en las aulas: un enfoque didáctico
 • Improving Spanish EFL Students' Speaking Skills through Cooperative Work
 • Improving Students’ English Skills through the Curricular Introduction of Environmental Education in the English Language Subject
 • Influencia de las redes sociales sobre los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Propuesta de intervención nutricional-educativa.
 • Instagram as a teaching tool: Introducing the passive voice in an EFL class
 • INTEL·LIGÈNCIA CREATIVA. Simbiosi entre creació artística, motivació i emoció en educació secundària.
 • Interferències lingüístiques: proposta d'activitats per millorar l'aprenentatge de l'L2
 • Intertextualitat, multiculturalitat i alfabetització visual a l'aula d'anglès de secundària.
 • Intervenció per millorar els hàbits d'activitat física i d'alimentació de l'alumnat de l'IES Puig de sa Font
 • Introducció al laboratori de Química: Conscienciació de l’alumnat sobre els riscos associats als productes de laboratori i el seu emmagatzematge
 • Introducció de la perspectiva de gènere al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turística.
 • Introducing Critical Thinking at High School Level to Enhance the Teaching of Speaking
 • Introducing Cultural Minorities in the EFL Classroom through Folklore
 • Introducing Nutrition Education in the English Language Subject’s Curriculum: Training Students’ English Skills through the Acquisition of Nutritional Knowledge
 • Investigación lingüística en las aulas de secundaria. Una propuesta basada en los neologismos
 • Investigar el volum dels cossos geomètrics. Co-construcció de l’aprenentatge a matemàtiques a través d’una proposta de treball per projectes a tercer d'ESO
 • ITINERARI DIDÀCTIC PEL MUNICIPI DE POLLENÇA. Una proposta per a l'assignatura de Geografia (Batxillerat)
 • Itinerari didàctic per treballar les ciències socials: La gestació del boom turístic al cas de Peguera.
 • Jugando con la sintaxis: Actividades ludificadas para tratar la sintaxis en el aula
 • Juníper Serra i les missions de Califòrnia: Una proposta per treballar l’ABP
 • L'acollida a través dels jocs dramàtics dins el Pla d'Acció Tutorial al primer curs d'Educació Secundària
 • L'aprenentatge basat en problemes: una proposta d'aplicació per a l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació secundària
 • L'assetjament escolar a les nostres aules. Estudi a una aula de primer d'ESO.
 • L'autoavaluació, la coavaluació i l'heteroavaluació a l'assignatura de Biologia i Geologia a les aules de Secundària
 • L'Educació Emocional i les Xarxes Socials. Proposta i aplicació d'una intervenció educativa a un centre d'educació secundària.
 • L'Educació Física, una eina pràctica per treballar l'educació en valors
 • L'esport i el rendiment acadèmic a l'IES Sa Blanca Dona d'Eivissa
 • L'Univers i el Sistema Solar a través de les TIC
 • La adicción a los videojuegos en adolescentes: la función del orientador en la prevención, detección e intervención de su abuso
 • La aplicación de las competencias clave en sesiones con formato de reorganización del espacio del aula
 • La didàctica de les fonts primàries històriques a l'educació secundària obligatòria. Una proposta per a la història de Mallorca.
 • La distopía como herramienta de enseñanza: Un mundo feliz y Gattaca
 • La enseñanza de la gramática a partir de la lingüística cognitiva y la teoría de prototipos
 • La formació del professorat en educació emocional
 • La Guerra Civil a Mallorca (1936-1939): itineraris didàctics, dirigits als alumnes de 4t d’ESO, per conèixer el conflicte bèl·lic a Palma
 • La guía de viaje. Un modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos para el estudio del territorio en geografía humana
 • La interdisciplinarietat com a motor per a la lectura.
 • La interdisciplinarietat des de l'aula de música a través de la llegenda de Sa núvia d'Algendar
 • La intervenció educativa als museus. Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca
 • La invisibilització de la dona al currículum de Geografia i Història
 • La literatura como experiencia: desarrollo de la lectoescritura, la creatividad y la sensibilidad artística a través de los cuentos de Valter Hugo Mãe
 • La literatura de ciència-ficció en el currículum de Llengua i Literatura Catalanes: anàlisi i propostes.
 • La ludificació i la seva aplicació a l’àrea de tecnologia
 • La música a l’aula d’anglès: una proposa didàctica per al tractament de la diversitat sexual i el desenvolupament de les habilitats comunicatives
 • La necesidad del pensamiento crítico como herramienta competencial
 • La necesidad educativa sobre la violencia de género: creación y aplicación de una unidad didáctica
 • La participació de les famílies en un centre educatiu concertat
 • La práctica teatral como instrumento de inclusión en la Educación Secundaria
 • La presència dels mòbils als centres de secundària
 • La prevenció de la Violència de Gènere en els centres educatius de secundària
 • La Ràdio com a projecte Tecnològic i competencial a la ESO
 • La realitat augmentada com a eina d’aprenentatge a l’educació
 • La realitat virtual: viatjar dins l'aula
 • La reconstrucció familiar (genealogia) com a instrument didàctic per a l’ensenyament de la història. Proposta d'aplicació al currículum de 4t d’ESO de les Illes Balears.
 • La rondallística i la competència emocional a l'aula: una proposta didàctica
 • La xarranca literària: cap a un pla lector de centre entre la narració breu i la fantasia en el foment de l'educació literària
 • Les Comunitats Virtuals: Xarxes d'ensenyament i aprenentatge
 • Les estructures geodèsiques a secundària
 • Les noves pràctiques filosòfiques. Anàlisi crítica i aplicabilitat a l'aula de la proposta d'Oscar Brenifier
 • Les TIC a l’àrea de matemàtiques de l’educació secundària de les Illes Balears
 • Llengua catalana i geolocalització. Creació d'un atles literari pitiús a l'aula
 • L’aprenentatge cooperatiu per a l'elaboració d'un pla d'empresa a Formació Professional
 • L’ aprenentatge servei aplicat a la formació professional. El projecte de televisió de barri: Son Cladera TV
 • L’avaluació de la matèria de llengua i literatura castellana en funció de les metodologies aplicades en la seva impartició.
 • L’educació ambiental en l'àmbit de les competències
 • L’efectivitat de les habilitats comunicatives del professor d’educació física a l’aula de secundària.
 • L’Escape Room com a recurs educatiu. Presentació d’una proposta didàctica aplicada a la classe de matemàtiques
 • L’ESCOLA-INSTITUT. Valoració de les primeres actuacions dels centres Joan Miró i Son Quint.
 • L’itinerari didàctic com a recurs pedagògic per a comprendre la interacció «naturalesa-societat» en els paisatges de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània: un exemple pràctic en el municipi de Banyalbufar (Illes Balears, Espanya)
 • Maura Smart City: proposta didàctica emprant metodologies d’aprenentatge basat en projectes en alumnes de 3r d’ESO de l’IES Antoni Maura
 • Medievalitzant: la desfeta d'un entreteixit xoc literari
 • MENORCA COM ESCENARI D’ITINERARIS EDUCATIUS PELS ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT: les possibilitats de l’illa com a font d’aprenentatge cultural.
 • Metodologia, motivació acadèmica i disciplina a Batxillerat. Estudi de la seva relació i proposta pràctica a classe de matemàtiques
 • Millorar la motivació dels alumnes mitjançant un canvi metodològic en l'assignatura d'Economia de 1er de Batxiller
 • Mobilitat virtual en Secundària. Proposta didàctica per a la implantació d’un projecte eTwinning a l’aula.
 • Música i moviment corporal, la importància de treballar-los conjuntament a l’aula de música d’ESO. Una investigació sobre la qüestió i una proposta didàctica.
 • Neurociència aplicada a l'educació
 • Neuroeducació a les aulas: de l'emoció a l'aprenentatge.
 • Origami a ofimática: gamificación y aprendizaje basado en juegos en 4º de ESO
 • Paisatge, desenvolupament sostenible i activitats econòmiques. Un itinerari didàctic per la costa de Llucmajor i Campos amb alumnes de 3r d'ESO.
 • Parlar per escriure amb coherència i cohesió: una proposta didàctica
 • Pensament computacional per a l'aprenentatge significatiu. Proposta d'intervenció des de l'àrea de tecnologia.
 • Pla de Coeducació a l'Institut Josep Miquel Guàrdia
 • Plan de acción tutorial en la Educación Secundaria Obligatoria. Análisis y propuesta de mejora
 • Poesia aplicada a la didàctica de filosofia
 • Prácticas Restaurativas en los centros de educación secundaria: un instrumento para la mejora de la convivencia y la prevención del suicidio adolescente.
 • Premsa: una oportunitat per apropar les Matemàtiques a l’Alumnat
 • Prevenció de comportaments sexuals problemàtics i abusius a l’ adolescència: una proposta d’ intervenció des de l’ àrea de Biologia i Geologia.
 • Prevención y pubertad: de las prácticas corporales a la patología
 • Problemáticas socio-ambientales como contexto para la enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria: una propuesta educativa en el ámbito de las Islas Baleares.
 • Programa d’intervenció: prevenció del bullying a les aules dels centres de secundària
 • Projecte comú en dos mòduls del cicle formatiu de Grau Superior en Assistència a la direcció: Recursos humans i RSC i Comunicació i atenció al client
 • Projecte d’intervenció en educació emocional. Anàlisi d’una experiència per desenvolupar les competències emocionals a través de la música.
 • Projecte multidisciplinari: Hiphopéate
 • Projecte Multidisciplinar sobre el disseny d’una instal·lació fotovoltaica a un centre educatiu de les Illes Balears
 • Projecte per a l'Aprenentatge del mòdul Motors: Funcionament i Comparació
 • Promotors per a la Convivència Igualitària: el grup d'iguals com a eina per a la Prevenció de la Violència de Génere Digital a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Proposta d'activitats cooperatives sobre el Regne de les Plantes a l'àrea de Biologia i Geologia
 • Proposta d'itinerari didàctic de la història romana i tardoantiguitat de Mallorca a 1er de l'ESO
 • Proposta d'una unitat didàctica per treballar l'alfabetització mediàtica i informacional en el primer cicle d'ESO en l'àrea de Geografia i Història
 • Proposta de disseny d'un programa de cibermentoria per famílies
 • Proposta de treball per projectes a l'àrea de dibuix i disseny
 • Proposta didàctica d’alemany turístic a FPB d’Hoteleria i Turisme
 • Proposta didàctica multidisciplinària: educació sexual amb perspectiva de gènere
 • Proposta didàctica multidisciplinària amb enfocament STEAM centrada en la Biologia i Geologia en alumnes de 3r d'ESO
 • Proposta didàctica per tractar les infeccions de transmissió sexual amb els alumnes de Cures auxiliars d'infermeria a través d'una webquest
 • Proposta didàctica sobre Història de la Indumentària.
 • Proposta d’Aprenentatge Basat en Problemes pel treball de la investigació i divulgació de l’ecologia marina a 1r d’ESO
 • Proposta d’estudi de les reaccions químiques a través de l’aprenentatge basat en problemes
 • Proposta d’incorporació de l’educador social als centres d’educació secundària. Valoració del Programa TISOC
 • Proposta d’itinerari didàctic per a secundària: Urbanisme i patrimoni a la ciutat d’Inca
 • Propuesta de inclusión en la enseñanza secundaria obligatoria: Acerca de la identidad de género
 • Propuesta de intervención inclusiva dirigida al aprendizaje de la comprensión lectora en alumnos con trastorno de la lectoescritura en un aula de 1º de ESO.
 • Propuesta didáctica: Teléfonos inteligentes y prácticas de laboratorio en la asignatura de física y química.
 • Propuesta didáctica. La recepción y el impacto de la Revolución rusa a través de la prensa obrera de Mallorca entre 1917-1921.
 • Propuesta didáctica para reflexionar sobre el autoconcepto académico con Thinglink
 • Propuesta para el diálogo intercultural: tipologías textuales y teatro al servicio de la sociedad
 • Proyecto educativo sobre los trastornos neurológicos para los alumnos de secundaria y bachillerato
 • Proyecto Interdisciplinar: Comunidad virtual para la salud
 • Què? Com? Perquè? Treballar la música des de les competències. Una proposta didàctica.
 • Recursos educatius oberts: proposta per compartir continguts educatius de Tecnologia a Eivissa
 • Relacions i comportaments afectivo-sexuals no saludables a través de les noves tecnologies a l’adolescència.
 • Salvem el nostre patrimoni immaterial: dites, refranys, proverbis, frases fetes i expressions populars
 • Sóller: el paisatge com a motiu poètic
 • Teaching Gender Equality through Art to Improve Students' Production Skills, Creativity and Critical Thinking
 • The Connections between Spanish, Catalan, and English: The Teaching of Greco-Latin Prefixes and Suffixes in EFL through Educational Games
 • The Development of the Intercultural Communicative Competence Through Sitcoms in an EFL Context
 • The Implications of Teaching English Grammar through Implicit and Explicit Instruction to EFL Students.
 • The Significance of Educating Emotions: Fostering the Development of Personal and Emotional Intelligences in English as a Foreign Language Secondary Classrooms.
 • Tres itineraris didàctics de geografia, història i història de l'art a Campos
 • Tres Metodologies per a Treballar Continguts de 2n i 4t d’ESO
 • Una educación secundaria para todos: La educación inclusiva en el marco de alumnos con discapacidad. Necesidades, actuaciones y propuesta inclusiva para la asignatura de Valores Éticos.
 • Una historia de vida: la educación emocional a través del aprendizaje servicio en el área de Lengua y Literatura Española
 • Una proposta per millorar el raonament i treballar les competències a l’assignatura de matemàtiques: problemes de lògica en grups cooperatius
 • Un itinerari didàctic per investigar el turisme i els seus impactes sobre Cala Millor
 • Un projecte de gamificació de l'assignatura d'anglès a Secundària
 • Un trajecte de llengua, literatura i premsa escrita en català. Menorca: de Lupercio a Nostra Parla (1890-1923)
 • Un viatge amb la veu arreu del món: projecte coral a l'ESO
 • Violencia de género 2.0 en adolescentes
 • Visió curricular interdisciplinària per evitar el fracàs de l'hort com a recurs d'un centre d'ESO
 • “Anem a fer un Show”, Aprenentatge Basat en Projectes a la cuina
 • “La gran gymkana de los bienes públicos”. Un proyecto gamificado e interdisciplinar para alumnos de primero de bachillerato
 • ¿Cómo hacer de la plástica un juego cooperativo?
 • "Al nostre laboratori, fem la nostra ciència". Un projecte per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • "El aprendizaje de lenguas extranjeras de alumnos de secundaria en un contexto de no immersion y el punto de vista de la neurociencia, al respecto"
 • "La lectura amb lletra de dona"
 • «Anàlisi de la metodologia que s’utilitza actualment per a treballar les quatre destreses lingüístiques de la llengua anglesa en els centres de secundària de Menorca. Propostes de millora»
 • (De)constructing Gender in the EFL class through Young Adult Fiction and a Web Series
 • Acción tutorial y prácticas restaurativas en el IES Son Ferrer
 • Acostam la impressió 3D als centres educatius
 • Activitat per l’estudi de la Guerra de Successió a Mallorca
 • Activitats físiques al medi natural. Una proposta educativa lúdica.
 • Adaptació curricular del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques segons l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals
 • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: mesures d'atenció inclusives en el context de la Biologia i la Geologia
 • Anàlisi del model orientador actual des del paradigma de Resposta a la Intervenció (RTI).
 • Anàlisi del projecte de benvinguda a l’alumnat nouvingut a l’IES Felanitx: proposta de transició de l’acollida a l’acompanyament
 • Anàlisi dels resultats en Matemàtiques II de les PBAU de juny 2017
 • Anàlisi del TEA des del Departament d'Orientació: Estudi de cas de l'IES Santa Maria
 • Anàlisi i proposta d’avaluació de les competències clau en els treballs pràctics de l’àrea de ciències experimentals
 • Anàlisi i proposta d’ús de la realitat virtual en l’àrea de tecnologia
 • Anàlisi i tractament de les desigualtats de gènere en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Análisis dell cuaderno del profesor como herramienta pedagógica
 • Anàlisi sobre l’assetjament escolar a educació secundària. Programa de prevenció
 • Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable.
 • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes en el màrqueting turístic a la Formació Professional
 • Aprenentatge Basat en Problemes en Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial, "Tu canviaràs el món".
 • Aprenentatge Basat en Projectes: "Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?"
 • Aprenentatge entre iguals: un projecte de centre
 • Aprenentatge Servei: una proposta didàctica per a una educació cívica de qualitat
 • A taste of YA: Introducing young adult literature in the EFL classroom
 • Aula poètica. Recursos per gaudir de la poesia catalana a les aules.
 • Beneficios de un enfoque integrado en la enseñanza de lenguas en una comunidad bilingüe
 • Cambiando la metodología: del aula de Tecnología a la vida real
 • Can Drama Techniques Help Students Improve their Speaking Skills?
 • Cercles restauratius en la resolució de conflictes. Una passa més enllà de la mediació escolar
 • Com aprendre a pensar significa aprendre a actuar: Una proposta de pensament visible entorn dels ODS
 • Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa.
 • Conèixer l'estadística a través d'un projecte
 • Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram
 • Creació d'una llengua artificial
 • Culture as seen by Majorcan teenagers
 • Descobreix Menorca. L'illa un camp d'aprenentatge
 • Descobrir Esporles. Un itinerari didàctic per 3r d'Eso
 • Desenvolupament de les competències informacionals a l'assignatura de Formació i Orientació Laboral
 • Desmos, més enllà de la calculadora gràfica
 • De una sociedad multicultural a una aula intercultural. Propuesta de trabajo cooperativo para la asignatura de lengua inglesa
 • Didáctica de la argumentación: el método antilógico como herramienta para la formación de las habilidades argumentativas
 • Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO
 • Educació creativa a l'aula. Proposta d'activitat d'aprenentatge al cicle formatiu d'administració i gestió
 • Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO
 • Educación Emocional en Educación secundaria. Cibertutorías entre iguales.
 • Educación en alimentación, nutrición y salud en 3º de la ESO a través de pequeñas investigaciones
 • Educació pel desenvolupament (EpD) a l’àmbit de la Biologia i la Geologia. EpD a nivell curricular i proposta d’intervenció.
 • Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears
 • Educació transversal. Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa.
 • EFL learners’ oral production and motivation in a native-abundant context
 • El aprendizaje a través de los juegos cooperativos en el aula de matemáticas
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de la historia. Propuesta de dos unidades didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria.
 • El camino hacia la educación literaria: nuevas metodologías y nuevas tecnologías
 • El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria
 • El cine y su aplicación en un aula: una propuesta didáctica sobre la Alemania nazi
 • El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una proposta de sortida didàctica per a 2n d'ESO.
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions
 • El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora
 • El homeschooling a l’Estat espanyol: les possibilitats d’un mètode educatiu alternatiu
 • El Jazz como herramienta de desarrollo personal y social en un contexto escolar multicultural
 • El joc, una eina per introduir l'àlgebra a l'ESO
 • El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. Situació, context i incorporació de la interculturalitat dins l’educació.
 • El mòdul de tècniques bàsiques d’infermeria des de les metodologies actives: una proposta de treball diferent
 • El paper de l'orientador educatiu d'un IES en una ciutat educadora
 • El potencial didàctic de la pedra en sec de les etapes 6 i 7 de la GR. 221: un Aprenentatge Servei a 1er i 3er d’ESO
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d'un itinerari per Banyalbufar
 • Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma.
 • Els joves refugiats sirians: una generació perduda? Programa d’acollida escolar per a la inclusió als centres d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Els missatges de l’adolescent mitjançant la creació melòdica
 • Els videojocs com eina TIC en l'ensenyament de Matemàtiques
 • El teatro científico como metodología educativa frente al fracaso y la desmotivación escolar
 • El treball del codi oral: el principal vehicle de comunicació oblidat en la matèria de Llengua
 • El treball per projectes: una proposta didàctica (dones de la història)
 • El turisme a les Illes Balear: un factor geogràfic, un factor històric. Proposta didàctica.
 • Emotional Intelligence, Gardner’s theory and ICT. A proposal for 3rd of ESO
 • Empantallats: una reflexió crítica sobre l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu
 • Enfocament comunicatiu i ensenyament de llengües: una aplicació en un centre multicultural
 • Ensenyament de genètica molecular i la bioètica a l’educació secundària obligatòria: Fins a quin punt està contextualitzat i actualitzat?
 • Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO
 • Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora
 • Estudi dels criteris d’elaboració dels grups- classe d’ESO i Batxillerat
 • Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera
 • Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural.
 • Estudi sobre les idees prèvies i la seva relació amb les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Proposta per treballar la genètica a 4t d’ESO
 • Explorar la filosofia a través del cinema
 • Gamificació a Formació i Orientació Laboral a través de diverses propostes com l'escape room.
 • Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO
 • Gamificación: los juegos de rol como recurso educativo en la educación secundaria
 • Gamification and Motivation in the EFL Classroom: A Survey-Based Study on the Use of Classcraft
 • Geometria a 1r d'ESO, una proposta realista
 • Gimkana como evaluación final del año académico: aproximación teórica.
 • Grau d'implementació de l'Aprenentatge Basat en Projectes als IES d'Eivissa. Anàlisi de resultats a l'IES Blanca Dona.
 • Guia Didàctica pel centre d’Art i Història Hernández Sanz
 • Hàbits de pràctica fisicoesportiva i els seus motius en funció del gènere en alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Son Pacs
 • Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial
 • Historia de la Filosofía desde la Flipped Classroom
 • Història del Gènere i cinema: una proposta didàctica a través dels llenguatge fílmic
 • Implementing Cooperative Learning Techniques in Secondary School EFL lessons
 • Incidència de la formació del treball cooperatiu a l'IES Balàfia
 • Incidència de la interinitat docent en l`'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses
 • Inclusió de les relacions CTSA per a treballar el bloc “Els canvis” mitjançant metodologies innovadores
 • Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?
 • Incorporating Interactive Student Notebooks into Secondary EFL Classes
 • Influencia de la valoración de los padres sobre la Educación Física en el rendimiento académico de sus hijos e hijas en dicha asignatura
 • Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero
 • Introducció de la literatura anglesa a secundària
 • Introducció del Design Thinking a l'aula
 • Introducing World Englishes in the EFL Classroom
 • Investigació sobre la influència de la Lluna en els cultius, tradició i retrobament amb pràctiques ecològiques al camp, amb l’alumnat de secundària
 • Jigsaw
 • L'abandonament escolar prematur
 • L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO.
 • L'aprenentatge basat en projectes en el mòdul professional d'Empresa a l'aula
 • L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis.
 • L'avaluació com a eina d'innovació i formació integral de l'alumnat d'educació física
 • La composición a través de la estampación
 • La comprensió lectora de textos expositius: de camí cap a la recerca i la comprensió lectora en línia
 • La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives.
 • La didàctica del patrimoni a l’educació formal. Una proposta per a l’Educació Secundària Obligatòria: “El patrimoni cultural en perill. Mirades a través de la nostra història recent”
 • La educación en la muerte y para la vida mediante la literatura: Propuesta didáctica y materiales complementarios.
 • La enseñanza de la gramática: el sustantivo
 • La enseñanza de la gramática y los juegos en la educación. Análisis sintáctico con Lego. Un enfoque alternativo de la sintaxis.
 • La enseñanza de la literatura de manera innovadora: la poesía española de posguerra a través de su diálogo con otras artes (cine, pintura y música)
 • La escritura centrada en el proceso. Propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los textos instructivos en ESO
 • La fonètica i l'ortoèpia a primer i segon d'ESO
 • La Formació Professional a quatre cultures europees: Espanya, Alemanya, Finlàndia i Regne Unit. Exercici de Política Comparada.
 • La Història de l'Alimentació: anàlisi i proposta d'una eina educativa
 • La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
 • La innovación educativa y el uso de las TIC en la asignatura de economía en el aula de primero de bachillerato. El BYOD y el MOBILE LEARNING.
 • La innovació pedagògica aplicada a les Ciències Socials durant la etapa d'ESO.
 • La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat. Una proposta didàctica
 • La intel·ligència espiritual a l'educació secundària. Un acostament des del pensament de Francesc Torralba.
 • La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer
 • La lectura obligatòria a l'ESO en català a Mallorca. Anàlisi del cànon i proposta didàctica
 • La literatura como acceso a múltiples conocimientos transversales. Propuesta didáctica: panorámica de la literatura española del siglo XX
 • La Meteorologia a l'aula de Matemàtiques
 • La morfologia verbal des de la variació geogràfica: proposta interdisciplinària de treball a l'aula
 • La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària
 • La robótica más que un juego
 • Las competencias sociales y cívicas desde la Historia. El caso de la Primera Guerra Mundial para 4º ESO y 1º Bachillerato.
 • La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària
 • La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la gestión positiva de los conflictos en secundaria. Uso de los círculos restaurativos.
 • Las series como nuevo instrumento de aprendizaje filosófico
 • La tecnologia per a nadius digitals
 • La tolerància com a valor educatiu
 • La transició d'educació primària a educació secundària entre el CEIP Miquel Duran i Saurina i l'IES Berenguer d'Anoia. Una proposta de millora.
 • La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica.
 • La vela com a treball multidisciplinari.
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat.
 • Les fases de reclutament i selecció dels Recursos Humans en l’empresa a través de l’ús de les TIC.
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques
 • Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament. Estat actual i possibles millores.
 • Les matemàtiques no deixen mai de ser un joc: proposta d'aprenentatge basat en els jocs dirigida a primer d'ESO
 • Les tafones com a element didàctic per alumnes de tecnologia industrial I
 • Llegir el que no està escrit: a la conquesta de la inferència a Secundària. Proposta didàctica a partir de 'Vint-i-dos contes' de Mercè Rodoreda
 • Luchar contra el racismo y la xenofobia, y promover el cambio social a través de la educación intercultural en clase de inglés
 • L’absència de dones artistes al currículum de batxillerat: proposta didàctica per una Història de l'Art igualitària.
 • L’aeroport de Son Sant Joan. Guia didàctica per al professorat de Ciències Socials.
 • L’alfabetització científica en la era de les notícies falses: Proposta didàctica per la promoció del anàlisi crític de la informació científica a les xarxes.
 • L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news.
 • L’aprenentatge basat en projectes, una eina per l’ensenyament de Biologia i Geologia
 • L’art i la publicitat a l’educació secundària
 • L’ús d’eines de subtitulació per a l’adquisició de llengües estrangeres. Una proposta metodològica
 • Mascares del món i de Mallorca
 • Mejora de la Convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying mediante el programa de “Tutoría entre iguales” (TEI).
 • Mejora de la expresión oral a través de un canal televisivo
 • Menorca, reserva de la biosfera: anàlisi dels recursos educatius i propostes de millora
 • Metodología en STEM para la integración curricular en los centros de secundaria
 • Metodología STEM con CE3X
 • Metodologies per ensenyar ciències. Principis, tipus i aplicació.
 • Motius per a l'augment de la pràctica d'exercici físic: Un estudi descriptiu en els centres públics de secundària del barri de Son Cotoner a la ciutat de Palma.
 • Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of E.S.O Students in a High-School in Majorca
 • Museu del Vidre Gordiola: proposta de renovació i activació didàctica.
 • Necessitats de l'alumnat amb malalties rares
 • Nous factors d'èxit escolar
 • Percepció per part dels aprenents de Quizlet com a eina per aprendre vocabulari
 • Posibilidades de la Webquest en la Formación Profesional: Implementación de una Webquest para el módulo de Bases de Datos sobre el tema cursores.
 • Potenciar el sentit del ritme
 • Pràctiques de laboratori obertes: un aprenentatge gradual
 • Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears
 • Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació.
 • Programa Intergeneracional a Secundària: traslladant Sachi des de les escoles de primària als centres de secundària.
 • Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Projecte d’investigació sobre els hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física en alumnes de 1r d’ESO.
 • Projecte multidisciplinar de nutrició per a millorar la motivació i la cooperació entre l'alumnat.
 • Projectes de robòtica educativa, un motor per a la innovació
 • Projecte SMART CITY: Implementació dins un entorn STEAM a l’ESO
 • Promoting and Working on Cognitive Skills through Videos and Drawings in the EFL classroom
 • Promoting Gender Equality through the Visibility of Women: The “Empowering Women” Project
 • Proposta d'immersió en l'aprenentatge cooperatiu mitjançant una comunitat d'aprenentatge per a una educació inclusiva
 • Proposta didàctica de la filosofia d'escola d'Andreu Nin
 • Proposta didàctica de tractament cultural a Educació Secundària
 • Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea
 • Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca
 • Proposta d’itinerari didàctic sobre l’art urbà de Palma
 • Propostes de Filosofia 3/18 a partir de textos literaris
 • Propuesta de actividad educativa mediante los videojuegos
 • Propuesta didáctica de comunicación oral formal en un aula de 1º de E.S.O.
 • Propuesta para el empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa
 • Provenció i resolució de conflictes a través de l'art: mediació artística.
 • Proyecto didáctico: análisis del modelo 3/18 en segundo de bachillerato y su viabilidad.
 • Publicitat i llengua: la promoció del català i els recursos del cartell propagandístic
 • Raise your words, not your voice”. Techniques for developing the ability of speaking in English classes in Secondary Obligatory Education
 • Reading Comprehension in the 21st Century: a didactic proposal using Edpuzzle
 • Recerca del motiu i aportació de solucions al fet que, a les Illes Balears es registre el nivel més alt, per CCAA, en abandonament escolar prematur de tota Espanya.
 • Recursos i Proposta d'Itineraris per a l'ensenyament de la Història de Roma a Mallorca en l'Educació Secundària
 • Reflexió sobre el missatge de la música reggaeton contextualitzat en els adolescents d'un institut d'ensenyament secundari d'Eivissa
 • Ruta per l’Eivissa antiga a partir dels focus eclesiàstics, basada en el model d’aprenentatge experiencial.
 • Salidas de campo por la finca pública Galatzó en el marco curricular de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria.
 • Som Sant Jordi
 • Sortida didàctica a tres jaciments dels municipis de Sencelles i Costitx (cova del Camp del Bisbe, talaiot de Son Fred i santuari de Son Corró): proposta didàctica per a 1er d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Streaming Audiovisual Material with Communicative Purposes: A Didactic Proposal
 • Taller de Narració Oral - Una proposta pràctica per a 4t de secundària.
 • Teaching Culture through Films in the English Classroom
 • Teaching English Pronunciation at Secondary School
 • Teaching mindfulness in the EFL classroom. The benefits of meditation and mindful breathing for adolescents.
 • The Effectiveness of Using Task-Based Learning Activities to Promote Cooperative Learning and Increase Motivation of Students Learning EFL in Second Cycle of Obligatory Secondary Education
 • The Impact of L2 Pronunciation Teaching: Improving Students’ Pronunciation and their Performance in Phonetic Tasks in Spain’s University Entrance Examinations
 • The Importance of Introducing Culture to the Teaching of its Language: A Teaching Porposal in ELT
 • The Role of Folklore in EFL Teaching in Secondary Education
 • The subtle prejudice in the classroom: incorporating intercultural education through EFL
 • Tractament de la sostenibilitat a l’Educació Secundària des de l’assignatura de Matemàtiques
 • Tractament dels materials pictòrics al batxillerat artística: Reciclatge i seguretat
 • Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química
 • Una benvinguda als nouvinguts: Proposta pràctica per fer d'un centre un espai obert a l'acollida inclusiva.
 • Una proposta de formació en mediació escolar a l'IES Guillem Cifre de Colonya
 • Una proposta didàctica sobre l'ús de telèfons intel·ligents a l'àrea de llengua catalana del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Una proposta per a l’ensenyança de la Geometria a partir d’experiències vivencials
 • Unint generacions. Una proposta didàctica per dissenyar i implantar programes intergeneracionals.
 • Unitat Didàctica. Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919-1939). Una proposta original i dinàmica.
 • Using Duolingo as a means of enhancing (Post) Obligatory Secondary Education Students’ interest in the English subject.
 • WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l'illa de Menorca
 • YouTube, booktubers i literatura: La tríada de l’era 2.0 a les aules
 • “La literatura a partir de los sentidos. La Generación del 27 a través del arte: Federico García Lorca.”
 • "A New Educational Proposal: Project-Based Instruction from a Transcultural Viewpoint"
 • "Animalats"
 • "An Overview of Song-based lessons in the EFL classrooms: from Nursery Rhymes to Hip-hop Music"
 • "Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en formación profesional"
 • "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): una metodología interdisciplinar para “aprender haciendo”. Un estudio de caso del IES Antoni Maura."
 • "Assessing 3rd of ESO Grammar through Alternatives in Assessment"
 • "Atenció de l'alumnat amb altes capacitats des del perfil del docent"
 • "Aula invertida, metodología del siglo XXI"
 • "Bajo la mirada de las emociones: proyecto interdisciplinar para Educación Secundaria Obligatoria"
 • "De dins a fora"
 • "De l'Ombra al Dibuix"
 • "Disseny, programació i construcció de qüestionaris amb retroacció específica automatitzada"
 • "Educando las emociones a través de un enfoque transversal"
 • "El cambio climático en la educación secundaria obligatoria: Propuesta de actividades de mejora dirigidas al alumnado"
 • "El camino al abandono escolar: reajuste de responsabilidades."
 • "El Portal de FOL: una nova experiència educativa"
 • "Els Col·legis religiosos de Ciutadella de Menorca. La postguerra i els primers anys del franquisme. 1939-1967"
 • "Els Phrasal Verbs: una Manera Efectiva d'Ensenyar-los en l'Assignatura d'Anglès"
 • "El treball cooperatiu com estratègia per a la millora del benestar emocional. Una visió des de la neurociència."
 • "El treball de camp a l'aula: Aplicació de la eficiència energètica a 1er de Batxillerat"
 • "Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de la illa d'Eivissa (12-17 anys)."
 • "Evolució i Adequació de la Formació Professional a l’illa de Menorca."
 • "Evolució metodològica i didàctica de l'ensenyament de les matemàtiques"
 • "Innovació en l’ús de les TIC a l’aula: proposta de millora a l’IES Mossèn Alcover"
 • "Instagram a l'Educació Secundària: una experiència pràctica de relat digital a Educació Plàstica, Visual i Audiovisual."
 • "Intervenció del Trastorn de l’Espectre Autista. Una visió innovadora des de l’educació emocional."
 • "Itineraris interdisciplinaris com a recurs per treballar les ciències socials. Tres propostes didàctiques per conèixer el centre històric de Palma."
 • "Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada"
 • "Kahoot! como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras: actividad práctica con alumnos de Educación Secundaria"
 • "L'aprenentatge basat en problemes a l'àrea de Geografia i Història"
 • "L'atenció a la diversitat als Instituts d'Educació Secundària Obligatòria"
 • "L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa"
 • "La adquisición del inglés en secundaria: el aprendizaje a través de las competencias básicas y la nutrición"
 • "La didáctica de entremezclar cuentos"
 • "La doble excepcionalidad. Un mundo por descubrir."
 • "La Enfermera Escolar en Baleares"
 • "La formació en ètica per a futurs professionals d'F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d'una proposta didàctica"
 • "La grandiositat de les coses petites"
 • "La tasca de l'orientador en els programes escolars de prevenció del consum de drogues en adolescents"
 • "La tutoria: un primer esglaó cap a una filosofia restaurativa als centres d'educació secundària."
 • "La WebQuest como estrategia constructivista aplicada a la enseñanza en inglés de módulos de CFGS"
 • "Les matemàtiques de la literatura: una proposta didàctica per a 3r. i 4t. d'ESO"
 • "Llengua, educació i immigració a les Illes Balears: el teatre intercultural com alternativa a l'acolliment lingüístic i cultural"
 • "L’ús de les eines TIC, especialment el blog, en l’ensenyament de la llengua catalana a segon cicle d’ESO mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu"
 • "Mira què faig": un projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge servei.
 • "Motivating students through feedback to errors"
 • "Motivation in an EFL Clasroom through Gardner's Multiple Intelligences"
 • "Parental implication in children's education: benefits and influential factors"
 • "Programa d'intervenció per la millora de la responsabilitat personal i social dels adolescents socialment desafavorits a través de l'Educació Física."
 • "Projectes al Quartó: primeres experiències"
 • "Promoting LGBT Equality in the EFL classroom"
 • "Promoting Speaking Skills through Games in an EFL Classroom in the Balearic Islands"
 • "Proposta d'innovació metodològica al mòdul de FOL, per augmentar la motivació i l'aprenentatge dels alumnes"
 • "Propostes per ensenyar filosofia a partir de la noció de 'vies de coneixement'"
 • "Què pensen les empreses menorquines dels seus alumnes en pràctiques procedents de les diferents especialitats de Formació Professional? Quines són les seves principals virtuts i debilitats?"
 • "Química verda a les pràctiques de laboratori"
 • "Relació entre el rendiment acadèmic i la condició física en alumnes mallorquins de 2n d'ESO."
 • "Standard English Varieties in a Secondary EFL Classroom"
 • "Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO."
 • "Talleres pedagógicos en educación secundaria sobre la alimentación en la salud, la sociedad y el medioambiente."
 • "Teaching 3rd of ESO grammar with games"
 • "Teaching and Learning Vocabulary through Games and Translation in the EFL Classroom: A Case Study"
 • "Una nova proposta de programa educatiu per al Museu d’Història de Manacor·Torre dels Enagistes"
 • "Use of ICT tools in the EFL classroom and their impact on students' motivation"
 • "What is trending? Promoting student motivation and engagement with viral content in the EFL classroom."
 • "“Eco-Experts”: Fostering Communicative Competence through a Cooperative Project in the EFL Classroom"
 • Acompanyament a tutors i tutores mitjançant les ROT: una oportunitat d’intervenció indirecta amb adolescents, per a la transformació de la comunitat educativa.
 • Adquisició del llenguatge en alumnes nouvinguts
 • Anàlisi de la Formació Professional Bàsica
 • Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre.
 • Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'educació física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca
 • Análisis DAFO sobre la situación actual de la detección y notificación del maltrato infantil en Baleares.
 • Aprendizaje basado en proyectos en Economía, “Made in Mallorca”
 • Aprendre a aprendre
 • Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa
 • Aprenentatge basat en el joc per a l'estudi del cos humà a l'FP
 • Aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
 • Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • Aprenentatge cooperatiu a la Física i Química mitjançant la meteorologia
 • Aprenentatge significatiu de la formulació i nomenclatura química a l’Educació Secundaria Obligatòria
 • Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO
 • AulaPax: un programa de inspiración benedictina para mejorar la convivencia en las aulas
 • Avaluació formadora i formativa: el canvi del rol del professor per afavorir l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
 • Back to its Roots: Cross-Curricular Project-Based Learning in Vocational Education and Training for Improving the Acquisition of English
 • Banc d’activitats destinades a millorar els hàbits alimentaris dels alumnes des del centre escolar
 • Brecha de género en la educación tecnológica. Causas, consecuencias y propuestas de minoración
 • Cinc continents dins el meu institut: Un projecte intercultural en un centre d'educació secundària
 • Com podem dissenyar, desenvolupar i avaluar les sessions de tutoria pels alumnes secundària per aconseguir el màxim de beneficis emocionals i acadèmics.
 • Comprovació dels hàbits de vida saludables de l'alumnat de secundària. Aplicació a primer i quart d'ESO.
 • Conceptualització i anàlisi del programa ALTER: una mesura del departament d'orientació
 • Creació d'un qüestionari d'avaluació del professor d'Educació Física per part de l'alumnat
 • Cuaderno didáctico sobre la evolución urbana de Palma. Una propuesta para segundo de Bachillerato
 • De la traducción a la innovación: Ampliando fronteras en la clase de inglés
 • De Mary Shelley a Bram Stoker: personatges marginals i de terror a l’aula de literatura universal des d’una perspectiva interdisciplinària
 • Derribando muros y tendiendo puentes: Análisis sobre las barreras y los facilitadores de la integración tecnológica en Innovación Educativa y elaboración de una hoja de ruta hacia las buenas prácticas
 • Desenvolupament de la competència digital a l’àrea de matemàtiques: estudi i proposta didàctica
 • Developing EFL Students’ Writing Skills through the Writing Process Approach and Collaborative Learning
 • Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria de Menorca
 • Didàctica de la creativitat als ensenyaments de cuina
 • Disseny i implementació d'unitat didàctica per a Cultura Audiovisual II: Comunicar a l'era de la postveritat
 • Drons a l'àrea de Tecnologia
 • Educació artística, TIC-TAC?
 • Educació inclusiva: aprenentatge basat en projectes com a possible mesura d’atenció a la diversitat. Proposta didàctica per treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials a l’IES Binissalem
 • Educar en igualtat: el valor de la coeducació
 • Educar para un Desarrollo Sostenible. Propuesta Didáctica en las Ciencias Sociales para el tercer curso de la ESO
 • Efectes relacionals entre el rendiment acadèmic i les competicions d’esportistes d’elit de les Balears.
 • Efectos del entrenamiento de alta intensidad en la mejora de la condición física en jóvenes estudiantes deportistas
 • Efectos del entrenamiento en suspensión en las clases de Educación Física: un estudio piloto
 • El buque escuela: la quimera de la educación nauticopesquera española
 • El camí cap a la coeducació: eines i recursos per fomentar-la des del Departament d'Orientació.
 • El cant redoblat pitiús als centres d'educació secundària
 • El club de lectura com a mètode per treballar l’hàbit lector i l’avaluació de les lectures literàries a l’aula
 • El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat
 • El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat
 • El feminismo y la visibilidad de la mujer. Una propuesta didáctica para ESO.
 • El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica
 • El medio audiovisual como recurso renovado para el tratamiento de lenguas extranjeras
 • El mètode cientific a la cuina. Utilitat en l'aprenentatge de la Química.
 • El Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera com a recurs per a l'Educació Secundària i el Batxillerat. Itineraris didàctics per a Ciències Socials.
 • El patrimoni local com a recurs didàctic: un recorregut per la història de Santa Margalida
 • El pensament crític a l'educació secundària obligatòria
 • El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a segundo de Bachillerato.
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca
 • Els alumnes amb talent musical a l'aula de música de secundària
 • Els dispositius mòbils i el foment de la lectura i l'escriptura creativa
 • Els efectes del Crossfit combinat amb el joc aeròbic en el segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat.
 • El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària
 • Emocionario. Un recurso didáctico para enseñar literatura universal, arte y cine a través de las emociones.
 • Ensenyament de l'anglès a alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) a l'aula inclusiva
 • Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu
 • Escape Class: unir Matemàtiques i Física i Química a 4t d'ESO en una experiència gamificada.
 • És el joc de rols vàlid pera l’ensenyament de Física i Química a Secundaria?
 • Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport. Proposta pilot: Anàlisi de la participació i actuacions
 • Estratègies per a una educació literària humanitzadora
 • Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d'ESO i proposta d'adaptació als nous temps
 • Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques
 • Estudi de l’ús de les TIC en l’especialitat docent de biologia i geologia a Menorca i propostes de millora
 • Estudi sobre consum i percepció de substàncies addictives en adolescents. Desenvolupament d’una proposta educativa per conscienciar-los sobre els efectes de l’alcohol i el cànnabis
 • Estudi sobre l’estat actual de l’àrea de microbiologia en el programa de l’educació secundària i realització d’una proposta alternativa mitjançant les TICs.
 • Filosofía: herramienta para generar experiencias
 • Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció
 • Geometria en l’espai. Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes
 • Importància de la filosofia durant l'etapa educativa dels joves i el projecte Filosofia 3/18
 • Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia
 • Interacció entre continguts en l'àrea de tecnologia; ensenyament a partir de projectes o aplicacions
 • Introducció a l’educació mediàtica. Proposta de curs de formació permanent del professorat.
 • L'aprenentatge significatiu en un entorn de future classroom lab a l'àmbit de disseny i construcció d'edificis.
 • L'avaluació diagnòstica a l'ESO
 • L'ensenyament competencial a l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.
 • L'ensenyament de la biodiversitat a 4t d'ESO
 • L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu.
 • L'ensenyament de la sexualitat a secundària
 • L'ensenyament de la sintaxi atenent les intel·ligències múltiples
 • L'ensenyament del cos humà a 3r d'ESO mitjançant treball cooperatiu
 • L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO
 • L'ús dels SIG com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari: proposta d'activitats didàctiques a Ciències Socials
 • La carpeta d’aprenentatge com a metodologia per treballar els continguts relacionats al bloc 3 del currículum “Coneixement de la llengua”
 • La construcció del lector literari en la teoria de la literatura: propostes didàctiques a partir dels gèneres literaris.
 • La diabetis a través de les TIC
 • La educación nutricional y su relación con los Trastornos de Conducta Alimentaría entre los adolescentes
 • La figura del Educador Social als Departaments d’Orientació dels Instituts d’Ensenyança Secundària
 • La figura de l’orientador en un programa de competència familiar basat en l’evidència
 • La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills (el cas de l'IES Felanitx)
 • La importancia de la intensidad en las clases de Educación Física
 • La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula
 • La importància de treballar les habilitats lingüístiques a Geografia i Història: una proposta d'aplicació a l'aula de secundària
 • La integració lingüística i cultural dels nouvinguts a Menorca
 • La Intel·ligència Emocional en l'Emprenedor: aplicació pràctica a Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d'Educació Secundària Obligatòria
 • La lectura como entretenimiento: hacia la consolidación del hábito lector.
 • La literatura fora de l'aula: una proposta didàctica sobre poesia visual
 • La percepción y valoración de los docentes respecto a su departamento de orientación en un centro de secundaria.
 • La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO
 • La poesia popular de tradició oral. Un recurs per al professorat a l'àrea d'història a ESO i Batxiller
 • La presa de decisió i la influència de les famílies en aquesta, dels alumnes de 4t d'ESO
 • La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht
 • La resolución de problemas aplicada para y por la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
 • La salut natural a les aules: les plantes medicinals.
 • La Serra de Na Burguesa:un recurs didàctic per a secundària i batxillerat
 • La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria
 • La sintaxis a través del juego
 • Las necesidades del alumnado con síndrome de Asperger (TEA)
 • La traducción audiovisual en el aula de lengua extranjera: propuesta de actividades
 • La variació del rendiment acadèmic dels alumnes a causa de la intel·ligència, la motivació i la problemàtica social
 • Les altes capacitats intel·lectuals als ensenyaments de formació professional
 • Les gloses: Proposta didàctica per a l'ensenyament de lèxic
 • Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria
 • L’acció orientadora en l’elecció d’itinerari formatiu d’alumnat que es troba al programa de necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes aplicat a l’ensenyament de la genètica de 4t d’ESO
 • L’aprenentatge basat en problemes aplicat a l’ensenyança de la Biologia i Geologia
 • L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària. Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa.
 • L’art com a punt de partida de la transversalitat a ciències socials. Propostes d’aplicació
 • L’astronomia i els satèl·lits espacials a l’ensenyament de les matemàtiques
 • L’avaluació en l’àrea de les matemàtiques
 • L’Escola Laica d’Alaior i l’Escola Nova 21. Com poden ajudar aquestes pedagogies a assolir els objectius de la UNESCO per a l’educació del segle XXI?
 • L’evolució biològica a l’ESO: una proposta didàctica
 • L’evolució de l’aprenentatge literari. Viatge al país de les cantàrides: La petjada inexorable de Llorenç Moyà
 • Model d’unitat didàctica per a l’estudi de la genètica mendeliana a 4t ESO
 • Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca. Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO.
 • Pla d’Acció Tutorial. Proposta d’intervenció per alumnes amb perfil d’assetjador
 • Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció
 • Prevención, detección y actuación ante el ciberbullying. Propuesta educativa dirigida a alumnos de E.S.O
 • Programa d'activitat física durant el temps del pati a un centre de secundaria
 • Projecte d'arpenentatge-servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje-servicio: El cambio climático/ A service-learning project: Fighting against climate change
 • Projecte de convivència amb impuls de la mediació a IES Manacor
 • Projecte Dialux com a via per entendre el mon que ens envolta.
 • Proposta d'autoregulació de l'aprenentatge aplicada a distintes metodologies: aprenentatge basat en problemes i treball pràctic de laboratori
 • Proposta de foment de la lectura i de l'escriptura a partir de les TIC
 • Proposta de treball de la problemàtica ambiental dels residus municipals a secundària: més enllà del reciclatge
 • Proposta didàctica de les Tutories Entre Iguals des de la Pedagogia Inclusiva a partir de l'experiència de l'IES Santa Maria
 • Proposta d’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes a l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Dos exemples per a tercer d’Educació Secundària Obligatòria i segon de Batxillerat
 • Proposta metodològica d'aprenentatge basada en l'elaboració de continguts interdisciplinaris entre la filosofia i l'art.
 • Proposta per treballar conjuntament els continguts de Tecnologia, Matemàtiques i Física i Química, incorporant la metodologia d’aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes
 • Propuesta de acción tutorial en Formación Profesional a partir de la educación emocional
 • Propuesta de adaptación metodológica para alumnos de 1º de E.S.O. con TDAH en Biología y Geología: "Las funciones vitales en los animales"
 • Propuesta didáctica. Crear una cultura de Paz a través del análisis del conflicto árabe
 • Prospecció als esports electrònics com a eina educativa.
 • Proyecto Didáctico para Lengua Castellana y Literatura
 • Quin paper ha de tenir la família dins el centre? Visions de diferents centres d’educació secundària del Llevant de Mallorca i accions dutes a terme.
 • Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica.
 • Reading Films and Watching Literature: the Literary Text as a Language Teaching Tool
 • Reflexiones sobre cómo atender la disléxia en nuestro sistema educativo
 • Respondiendo a la diversidad cultural en las Islas Baleares. Consideraciones sobre la interculturalidad y la enseñanza de la lengua
 • Revisió dels conceptes actuals de TIC i de les condicions en les que s’han d’emprar per afavorir la motivació de l’alumnat
 • Storytelling in the Language Classroom: A Proposal for the Enhancement of Majorcan Secondary School Students’ Speaking Fluency in English
 • The influence of introversion in the English language classroom: Improving students’ participation and speaking activities
 • Transformació de l'aula en empresa: l'aplicació de la teoria de Gardner en la formació professional.
 • Treballar per projectes a l'ensenyament secundari obligatori
 • Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO a Santanyí
 • Un nou enfocament comunicatiu: la competència mediàtica i la competència hipertextual
 • Unschooling, la desescolarización como método educativo. Estrategias, metodologías y técnicas alternativas al sistema educativo tradicional.
 • Ús de les noves tecnologies per gestionar projectes tecnològics
 • Uso de la dramatización y de una metodología lúdica para el aprendizaje del inglés
 • Visió artística i realitat augmenta. La fotografia contemporània com a eina didàctica en l’educació secundària
 • Web 2.0, lector 2.0 y su aplicación en educación
 • World Englishes y cine en el aula
 • “El amor que no se atreve a decir su nombre”. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Literatura Española en un contexto ajeno a la homofobia.
 • “El concepte Youtuber com a element engrescador per a la pràctica oral en el llengua anglesa a les aules de secundària: una proposta de projecte als alumnes d’ESO 4”
 • “United in Diversity” and Beyond: Developing Intercultural Competence through Postcolonial Short Fiction in the EFL Class"
 • ¿Quin valor té una reflexió? Com fomentar el pensament crític a través de la literatura postmoderna dins Educació Segundària Obligatòria
 • "Jo sóc aquest que em dic..." Proposta didàctica per al treball de la poesia a quart d’ESO
 • «No sempre el sexe dèbil és el dèbil». Proposta didàctica per educar en igualtat.
 • +Actius: Programa de Conscienciació i Augment d'Activitat Física per a Alumnes de 4rt d'ESO
 • Activa't!
 • Activitats de motivació atenent a la diversitat en l’àmbit de la matèria de la Tecnologia
 • Adquisició de Competències Interculturals a les Classes de Llengua: Un Estudi a les Illes Balears
 • Alumnes nadius: incentivar-los mitjançant metodologies per a alumnes amb altes capacitats.
 • Anàlisi de la transversalitat en els centres de palma i proposta de projecte en drets humans (anglès, història i informàtica)
 • Anàlisi de les vinculacions entre els Centres Educatius i els Clubs Nàutics de Mallorca: proposta alternativa
 • Anàlisi del model organitzatiu des d'una perspectiva inclusiva del IES Ramon Llull
 • Anàlisi de necessitats espaials i recursos materials en les aules de tecnologia de les Illes Balears
 • Anàlisis del tractament de l'abandonament escolar a un centre de secundària
 • Aplicacions mòbils científiques educatives: "Brúixola", cercador web per a docents
 • Aportació de les dones a les matemàtiques: perspectiva històrica i propostes didàctiques
 • Aprendre a aprendre anglès a través de tècniques mnemòniques a l’Ies Bendinat de Calvià, Mallorca
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) - Del sistema centrat en el docent cap a una classe centrada en l'alumne. Fomentant les competències bàsiques en la classe d'anglès a través dels grups d'aprenentatge cooperatiu.
 • Aprenentatge basat en projectes como a eina de millora educativa. Esperiència de l'IES sa Blanca Dona i proposta de projecte de l'aula
 • Aprenentatge basat en Projectes complementat amb eines TIC. Una aplicació a l'àrea de Tecnologia.
 • Aprenentatge de llengües en persones adultes
 • Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida
 • Aprofitament de l’entorn proper: tres itineraris didàctics a través del patrimoni medieval del nucli urbà de Petra
 • Aprofitament didàctic de les exposicions de matemàtiques – el cas de Ramon Llull i la quadratura del cercle
 • Aprofitem les hores de tutories!
 • Aproximació teòrica a l'enfocament per tasques. Aplicació a 1r d'ESO.
 • ApS a Balears, camí cap a una major implantació
 • Arxius, una fita real en els estudis d'història
 • Atenció a les necessitats educatives especials a l'assignatura de Llengua Anglesa: la dislèxia.
 • Autoconeixement i Emprenedoria: L’Educació emprenedora com a eina d’orientació acadèmica i professional.
 • BATXILLERAT NÀUTIC. El disseny i la construcció naval com a projecte integrat de les assignatures de Tecnologia Industrial I i II
 • Benvinguts: una proposta d'integració curricular
 • Calvià: recursos educatius
 • Campanet i la vall de sant Miquel: una aproximació didàctica
 • Cap a una revisió integral de l'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita
 • Cercles restauratius. Un recurs per a millorar la convivència a secundària.
 • Certificat Energètic més enllà de l’estalvi
 • Ciència de pel·lícula. Aplicabilitat de llargmetratges de ciència ficció en l'ensenyament de ciències en Educació Secundària.
 • Clase de Inglés como Lengua Extranjera con contenido a través de AICLE Suave: Experiencia.
 • Compara, aprèn i millora.
 • Competència fonològica en rus a les EOI: singularitats, reptes i possibilitats metodològiques
 • Comunitat d'Investigació i aula inversa a l'assignatura Història de la Filosofia i una proposta de relat.
 • Coneixements i creences de l'alumnat d'Educació Secundària en relació al tabac, l'alcohol i el cànnabis.
 • Creació d'empreses amb responsabilitat social corporativa: proposta de treball per projectes a l'IES Damià Huguet
 • currÍculum integrat de llengües
 • De l'ensenyament memorístic a l'ensenyament cooperatiu. Proposta d'innovació en la metodològica didàctica a 3r d'ESO
 • De Prometeu a la bibliocastia
 • Des de l'escola canviem la societat:projecte interdisciplinari per substituir el wifi al nostre centre
 • Diagnosi de les comissions ambientals dels centres de secundària de menorca
 • Didàctica de l'ortografia
 • Didàctica i Arqueologia Industrial. El cas de Palma i el Pont d'Inca
 • Divulgació filosòfica als mitjans audiovisuals. recursos aplicables a l'aula.
 • Docència per a alumnes amb discapacitat auditiva
 • Dues propostes didàctiques per a treballar l’art contemporani a quart d’ESO i segon de Batxillerat al Museu Fundación Juan March de Palma.
 • Educació emocional per l'èxit profesional a l'asignatura de FOL.
 • EDUCACIÓ FÍSICA EMOCIONAL: Una proposta per 2n curs de l'Educació Secundària Obligatòria
 • Educació Física i Emocional: Proposta de desenvolupament de la intel·ligència emocional en alumnes de 1r d’ESO a l’assignatura d’Educació Física
 • Educació Inclusiva: Experiència Pràctica amb Alumnes Dislèxics en Aules de Secundària.
 • EDUCAR DES DE LA CONSCIÈNCIA. Autoconeixement i espiritualitat als centres educatius.
 • Educar en igualtat de gènere. Programa de formació del professorat
 • El caràcter interdisciplinari i transversal de la meteorologia en educació secundària
 • El Context Educatiu com a Factor Protector davant Situacions de Risc Social o Maltractament Juvenil
 • El dispositiu mòbil com a recurs educatiu a l’aula: anàlisi i orientacions d’ús pel professor
 • El joc de fer versos: una aproximació temàtica interdisciplinar
 • El llibre de text. El professorat i l'alumnat.
 • El Metadiscurs com a recurs didàctic a les assignatures de Filosofia de l’Educació Secundària Obligatòria
 • El meu primer amor: una proposta didàctica per a tractar la competència lingüística i l'educació emocional a través del drama
 • El Modernisme a Sóller. Una Proposta didàctica per 4rt ESO
 • El paper del docent: de la consciència lingüística al tractament de la diversitat a l'aula.
 • El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat
 • El patrimoni local com a recurs didàctic. Tres itineraris didàctics pel poble de Santa Margalida.
 • El projecte de curs del centre: una oportunitat per a la implementació pràctica de la metodologia de treball per projectes.
 • El repte com element motivador al disseny d’activitats: Aplicació al mòdul de Recepció i reserves del cicle formatiu de grau superior en Gestió d’allotjaments turístics.
 • Els escacs a l'ESO? Propostes d'introducció de l'escacs a l'educació secundária obligatòria com a reforç educatiu.
 • Els Instituts Escola com a centres innovadors i la seva possible implantació a les Illes Balears
 • Els intercanvis lingüístics dins l'aula d'anglès a través de les TIC per la millora de la motivació, la participació i les emocions negatives dels alumnes de secundària.
 • Els itineraris didàctics com a recurs per treballar les ciències socials: 4 propostes innovadores per conèixer la història d’Alcúdia.
 • Els laboratoris virtuals com a eines per l’aprenentatge de la Química
 • El sociodrama com a estratègia didàctica per ensenyar cures pal·liatives en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Els pares van a l'institut
 • Els projectes de treball com a eina per treballar la competència científica
 • Els suports educatius afavoreixen els processos d'inclusió? Coneixement i valoració dels suports des de l'òptica de l'alumnat.
 • Els treballs pràctics a l’àrea de biologia i geologia a l’educació secundària (4t ESO)
 • El teatre del segle d'or per projectes: un nou enfocament per ensenyar literatura
 • El trabajo cooperativo como excelencia, profesionalización y motivación en CFGS Dirección de Alojamientos Turísticos (Módulo Profesional: Marketing Turístico
 • El treball col·laboratiu docent com a factor de qualitat en l'educació: recomanacions per a la millora
 • El treball per projectes: una eina impulsadora del canvi educatiu
 • El valor educatiu de les competicions de física i química. Disseny de Miniolimpíades en educació secundària
 • Ensenyament de la Filosofia a través de la ciència-ficcoó en el mitjà televisiu
 • Ensenyant geometria amb bicicletes
 • Ensenyar filosofia des de la perspectiva del materialisme filosòfic
 • Ensenyar literatura medieval a secundària. l’aprenentatge significatiu i les inteligències múltiples.
 • Escola de pares: un projecte per Ciutadella
 • Escolto, per tant parlo. La música i les cançons com a eines per millorar l'adquisició de l'anglès com a segona llengua
 • Estudi comparatiu de diferents metodologies en l'ensenyament de matemàtiques
 • Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física
 • Estudi de cas al CFIP Son Llebre. Itineraris d'èxit a la formació professional
 • Estudi i millora de la impartició de la hidràulica i la pneumàtica
 • Estudi i millora del feedback a l'aula de Filosofia
 • Estudi qualitatiu del desenvolupament de la competència científica mitjançant diferents activitats de l'aula a l'educació secundaria
 • Estudi sobre la Motivació a l'Aula: L'Ús de la Música a la Classe d'Anglès
 • És útil el llibre de text en l'assignatura de Física i Química?
 • Flipped Classroom i les TIC: una proposta pedagogica per a una classe d'historia a quart d'ESO i primer de batxillerat
 • Gestió d'aula
 • Gust de la lectura: estat de la qüestió i propostes de dinamització
 • Immerssió de les impressores 3D en l'educació
 • Implantació d’un bloc d’orientació laboral específic al pla d’acció tutorial de formació professional bàsica: aplicació a l’especialitat de cuina i restauració
 • Implicació dels agents que intervenen en la Formació en Centres de Treball (FCT)
 • Inclusió d'alumnes NEE a l'aula ordinària d'educació secundària. Estudi de cas: I.E.S. Santanyí
 • Inclusió i acolliment. Proposta de benvinguda per alumnes i famílies.
 • Inclusión de los dispositivos móviles en Educación Física.
 • Incrementant la voluntat de comunicar-se a través de l'ensenyament col·laboratiu: un enfocament basat a través de continguts en contextes on l'Anglès és una llengua estrangera
 • Influència de la pràctica d'activitat física en el rendiment acadèmics dels estudiants de l'IES Cap de Llevant
 • Ingredients bàsics a una unitat didàctica per a un aprenentatge significatiu i competencial
 • Integració dels diferents estils d’aprenentatge en una metodologia d’ABP. Una proposta per a l’àrea de tecnologia.
 • Interdisciplinarietat com a disciplina?
 • Introducció a la Sobirania Alimentària a la Reflexió Ètica de 4t de l'ESO
 • Introducció del ioga a l'educació secundària
 • iTeac iLearn
 • Itineraris didàctics per treballar la Menorca Britànica
 • Itineraris didàctis per treballar la ciutat d´Eivissa.
 • Joining Learning: la clau de la nova Formació Professional
 • Jornades esportives escolars per la millora de les realcions dins el centre: aplicació a primer d'ESO
 • Kiva en contra de l'assetjament escolar
 • L'adquisició d'hàbits alimentaris saludables dins l'àmbit educatiu.
 • L'alumne com a agent actiu en l'orientació: tutoria entre iguals. Proposta d'implantació a l'IES Joan Alcover.
 • L'amor com a itinerari: proposta per apropar la poesia als alumnes
 • L'anàlisi simbòlic com a eina de comprensió sonora
 • L'aprenentatge basat en projectes a l'àrea de matemàtiques: de la teoria a la pràctica.
 • L'aprenentatge per descobriment com alternativa al model tradicional
 • L'aprenentatge per projectes en l'ensenyament de l'espanyol. Una proposta flexible per a la integració de l'alumnat immigrant en educació secundària
 • L'Aprenentatge Visual com a eina de millora i innovació a l'educació.
 • L'art com a recurs didàctic a l'aula de filosofia de 2n de batxillerat.
 • L'art dramàtic en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
 • L'assemblea com a nou sistema d'organització per a l'alumnat de secundària
 • L'aula, un centre de treball.
 • L'AUTORETRAT COM A EINA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT: Una proposta de l'assignatura d'Educació Plàstica i Visual a l'etapa de l'ESO.
 • L' Auxiliar de Conversa: un anàlisi
 • L'educació emocional, un repte del sistema educatiu actual.
 • L'educació emocional a l'aula
 • L'efecte de l'agrupament dels alumnes. L'estudi d'un cas.
 • L'eivissens a les aules. Curs per a docents.
 • L'enfocament per tasques per l'ensenyament de la narrativa hispanoamericana dels anys 60 i 70
 • L'ensenyament de Ciències Socials a través de l'Arqueologia. Visita didàctica al jaciment de Closos de Can Gaià
 • L'ensenyament de la gramàtica. Un recorregut per les lleis educatives i els llibres de text.
 • L'ensenyament de la notícia en el tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • L'escriptura significativa de texts explicatius per a un wiki sobre la Generación del 27.
 • L'escultura urbana contemporània de Palma: una visita per la ciutat com a proposta didàctica
 • L'estudi de la Geografia de la Població a Secundària. Anàlisi dels llibres de text i proposta didàctica.
 • L'expressió oral de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria
 • L'expressió oral en educació secundaria. Proposta pràctica de millora en l'assignatura de llengua castellana i literatura.
 • L'heroi medieval a través de la imatge i la creativitat
 • L'hort escolar als centres de Menorca
 • L'ús de l'anglès oral a les aules
 • L'ús de les Tic en els cicles de FP d'Administració d'empreses en l'Illa d'Eivissa.
 • L'ús de les TIC per a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • L'ús de les webquests a la matèria de llengua castellana i literatura
 • La competència científica dins les aules: problemàtica i proposta de millora interdisciplinar a través d'elements divulgatius
 • La comunicació no verbal dins les aules
 • La creativitat musical com a font generadora de la innovació.
 • La criptologia com a activitat educativa a l’àrea de matemàtiques
 • La didàctica de les minories: el passat jueu de Mallorca i la qüestió xueta
 • La discriminació de gènere en el currículum de secundaria: lluitant per la igualtat de gènere a l’aula d’anglès com a llengua estrangera.
 • La diversitat a l'aula
 • La enseñanza de temas curriculares sobre Naturaleza de la Ciencia mediante textos narrativos contextualizados en la historia de la ciencia.
 • La família i els agents implicats en l'educació dels joves
 • La formació inicial del professorat d'educació secundària: anàlisi i proposta d'aplicació.
 • La gamificació i altres dinàmiques de joc com a inductores de la motivació
 • La gestió intel·ligent de les emocions: un intent d'aplicació a l'aula d'ètica de 4t d'ESO
 • La glosa menorquina, una eina per a treballar les competències bàsiques a l'educació
 • La importància de les pràctiques experimentals i virtuals a Secundària
 • La influència de les noves tecnologies
 • La interacció oral a l'aula d'anglès: millores a través d'estratègies de comunicació
 • La literatura com a font d'aprenentatge per l'ensenyança del anglès com a segona llengua en l'aula: proposta didàctica basada en The Great Gatsby
 • La llengua oral formal. Proposta de treball sobre l'argumentació.
 • La manca d'una educació sexual afectiva i la seva relació amb la violència de gènere entre la població jove
 • La mediació escolar. Anàlisi i funcionament del Servei de Mediació a l’IES Guillem Colom Casasnovas.
 • La mediació escolar com a mesura per a resoldre conflictes
 • La metodologia de simulació com a eina de motivació a l'alumnat d'economia de l'empresa a batxillerat
 • La narració de contes hispanoamericans: una eina didàctica per al desenvolupament de l'expressió oral.
 • La nostra aula, la nostra comunitat: esforçant-nos per aconseguir la optimització del procés d'aprenentatge dels nostres alumnes
 • La novel·la històrica i la seva didàctica: el cas de la trilogia The Century
 • La participació de les famílies a l'AMPA de l'IES Josep Sureda i Blanes
 • La pedagogia sistèmica
 • La perspectiva de gènere a quart d'ESO i primer de Batxillerat
 • La presència intencional en l'assistència sanitària
 • La promoció de la participació familiar en l'educació secundària a través de l'ensenyament de la primera llengua estrangera.
 • La Ràdio com a font i metodologia per a l'estudi de les Ciències Socials. De la Guerra Civil a la Transició democràtica
 • La reproducció de les desigualtats de gènere a través del currículum ocult a Secundària. Una proposta educativa per l'ensenyament de l'anglès
 • La Serra de Tramuntana com a motiu de dues propostes didàctiques.
 • Les festes populars com a recurs didàctic en les ciències socials
 • Les modalitats textuals a través de l'aprenentatge cooperatiu
 • Les pràctiques restauratives. Una nova forma de conviure i treballar a secundària.
 • Les sortides didàctiques com a recurs per a l'ensenyament de Geografia i Història a l'Educació Secundària Obligatòria. Tres propostes de sortides didàctiques per a Son Real (Mallorca).
 • Les tècniques teatrals com a recurs pedagógic en L2.
 • Les TIC aplicades als alumnes NESE/NEE
 • Les xarxes socials en l'àmbit de l'educació. Una concreció en l'àrea de les matemàtiques.
 • LITERATURA DIGITAL EN EL MÓN EDUCATIU: noves formes de llegir. Enfocament de la lectura a través de noves propostes didàctiques i la seva avaluació
 • Llengua i cultura en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
 • Llums Càmera i Acció: el Cinema com a Eina Interdisciplinària a la Classe d'Anglès
 • L’alfabetització científica a l’educació secundària obligatòria
 • L’avaluació de necessitats d’Educació Emocional. Anàlisi d’un cas al Centre Aula Balear.
 • L’ensenyament de llengües estrangeres en la metodologia Waldorf. Aplicació al sistema educatiu espanyol actual.
 • L’entorn de Ses Salines i la seva comarca com a font d’estudi en les Ciències Socials
 • L’orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l’alumnat a l’Educació Secundària Obligatòria
 • Metodologia predominant a les classes de llatí a l'illa de Menorca
 • Metodologia transversal i les Tic a les assignatures artistiques.
 • Metodologies per a l'aprenentatge significatiu a l'assignatura de Música a ESO
 • Nous mètodes per millorar la competència lèxica en Llengua Anglesa
 • Noves metodologies d'ensenyament, la flipped classroom a la física i química.
 • Noves perspectives en l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura: fanfiction, intertextualitat, paraliteratura, ekfràstica.
 • Optimització de les xarxes socials i professionals per augmentar l'ocupabilitat: aplicació al mòdul de Formació i Orientació Laboral del Cicle Formatiu d'Administració i Gestió
 • Orientació laboral i iniciativa emprenedora”: redisseny de l’assignatura per garantir una entrada al món laboral amb itineraris més enllà de la universitat, el turisme i la construcció.
 • Pensament crític: Proposta d'activitats didàctiques per al seu desenvolupament a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria des de l'assignatura de Geografia i Història
 • Pla estratègic per a la millora de la competència en comunicació escrita
 • PMART: Una proposta metodològica a través de l'art per alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Podem utilitzar els jocs per ensenyar física i química?
 • Prevenció de l'obesitat i el sobrepès durant l'educació secundària.
 • Prevenció de la violència de gènere a través de la coeducació. Una proposta educativa per Batxillerat.
 • Prevenció de la violència en les relacions de festeig des d’una perspectiva de gènere
 • Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria
 • Processos i institucions democràtiques. Proposta educativa a l'educació secundària
 • PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESIONAL I OCUPACIONAL PER A L’ALUMNAT AMB NESE I ESTRATÈGIES PER ATENDRE LA DIVERSITAT EN LA FPB. Una proposta de formació per al professorat de FPB “específica”.
 • Projecte cooperatiu multidisciplinari, amb ús de TIC, per incentivar la participació dels alumnes d'ESO mitjançant el coneixement i millora de les normes del seu propi centre educatiu
 • PROJECTE INTERDISCIPLINARI “WhatsApp, una màquina del temps”
 • Promoció de la salut: Formació en la tècnica de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) a Educació Secundària.
 • Proposta d'aplicació d'eines basades en llocs web per crear de manera col·laborativa continguts de literatura espanyola
 • Proposta d'itinerari didàctic a la ciutat de Palma. Descobrint la ciutat medieval
 • Proposta d'un pla de lectura per a ESO
 • Proposta d'un projecte de centre sostenible
 • Proposta de material didàctic pel museu dels Calderers: la guia didàctica del professor i el quadern de l’alumne ( ESO i batxillerat)
 • Proposta didàctica: l'oralitat i les TIC en l'ensenyament dels textos periodístics informatius
 • Proposta didàctica amb l’ús de virtualització a les assignatures TIC de secundaria
 • Proposta didàctica basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples
 • Proposta didàctica del Museo Història de Manacor
 • Proposta didàctica per a la correcció de la pronúncia de certs sons en llengua catalana interferits pel sistema fonètic castellà.
 • Proposta didàctica per ambientalitzar centres educatius
 • Proposta d’aplicació d’eines basades en el web 2.0 com a plataforma de treball cooperatiu en cicles formatius de l'àmbit cientificotècnic
 • Proposta educativa interdisciplinària a partir de sortides a la Serra de Tramuntana
 • Proposta metodològica per millorar el rendiment acadèmic en anglès en les tres etapes educatives obligatòries
 • Proposta metodològica per treballar de manera integrada les destreses lingüistico-comunicatives partint de la lectura , a l'aula de Llengua i Literatura Castellana
 • Proposta per l´apropament de la literatura als alumnes emprant recursos de diferent natura
 • Proposta per treballar l'educació sexual a secundària
 • Propuesta Metodológica de Proyectos Integradora a desarrollar en el primer año de los ciclos superiores de formación professional de edificación y obra social.
 • Quimica Invertida
 • Recordant el passat: Propostes didàctiques sobre prehistòria i arqueologia en l'Educació Secundaria Obligatòria.
 • Recull d'activitats per a millorar l’ambientalització en un Institut d'Educació Secundaria
 • Re-definint l’abordatge de la comprensió lectora a l’aula d’anglès com a llengua estrangera: un enfocament intertextual i transcendental
 • Reflexió metalingüística i lingüística textual: una proposta per a alumnes de batxillerat
 • Relació entre el professor de biologia i el desenvolupament de la personalitat de l'alumne sota el prisma de la teoria de la intel·ligència múltiple.
 • Ruta literària virtual per la poesia del 27: proposta d'innovació en l'ensenyament de la literatura
 • Seguiment d'un alumne amb mesures penitenciàries en el retorn a l'Institut d'Educació Secundària (IES)
 • Seguint la petja del geni grec. Aplicacions pedagògiques de la ruta literària W6 del projecte "Walking on Words. Mallorca literària".
 • Ser Positiu i Gaudir en l'Aprenentatge d'una Segona Llengua: Dos Factors Clau per Incorporar l'Anglès en la Rutina Diària dels estudiants
 • Simulació de mercat a l'assignatura iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
 • S’ha de veure el problema per trobar la solució. Alumnes d’educació secundària amb talent matemàtic.
 • Textos filosòfics com a métode de detecció i prevenció de l'assatjament escolar
 • Tractament de les altes capacitats en l'escola inclusiva
 • Tractament de problemes filosòfics a partir de material de ciència ficció
 • Tractament Integrat de les Competències Literària i Lingüística
 • Treballar la competència oral a Secundària
 • Treim el màxim profit de les eines matemàtiques que tenim a l’abast? Les eines amb capacitats gràfiques i càlcul simbòlic SAC/CAS
 • Tres propostes didàctiques per conèixer i treballar la cultura naviforme i talaiòtica a Mallorca.
 • Una mirada a la història a través de fragments de cinema: Proposta didàctica per a 4º d’ESO
 • Una proposta d'aplicació d'eines de gamificació o ludificació en línia en classes sobre El Quijote concebudes sota un enfocament de treball per projectes (TP)
 • Una proposta didàctica per el Museu Etnològic de Muro
 • Un estudi sobre l'error a classe de matemàtiques
 • Un pont entre sistemes
 • Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies
 • Ús de les TIC per a millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge a la Biologia i Geologia.
 • Usos Pedagògics de la Xarxa Social Pinterest a l'Educació Secundària
 • Viure amb contes o viure com un burgès? Els contes com a eina didàctica
 • Xarxa social cooperativa d'ensenyament
 • “A l’escola aprenc a salvar vides”: proposta educativa per a la inclusió de l'aprenentatge de les tècniques de reanimació cardiopulmonar al currículum d'educació física de l'ensenyament secundari.
 • “Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment. Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament-aprenentatge a educació secundària.
 • "¿Qué valores fomentan la literatura del Romanticismo, de la Posguerra y la publicidad?"
 • "Adequació de les metodologies de l'ensenyament per a cada context de centre i aula"
 • "Alumnes amb altes capacitats i talents a la classe d'anglès com a llengua estrangera"
 • "Andamiatge de producció oral a les classes CLIL: el cas de les presentacions orals"
 • "Aplicabilitat dels cursos MOOC en Educació Secundaria"
 • "Aplicació del Flipped Classroom i les noves Tecnologies"
 • "Aplicació del Prezi en la metodologia flipped classroom"
 • "Aproximació al sentiment de l'inmigrant mitjançant el cinema, música i obres literàries"
 • "Aproximació didàctica als processos migratoris a través de les fonts orals"
 • "Atenció educativa domiciliaria a les teves mans. SAED 2.0"
 • "Banc de recursos per facilitar el tractament de la problemàtica del consum de substàncies psicoactuves a les aules"
 • "Coneix Felanitx, una aproximació didàctica"
 • "Convertidor d'intel·ligències múltiples: de la teoria a la pràctica"
 • "Cooperar per aprendre llengua anglesa"
 • "Creant consciència dels valors de tolerància i diversitat a través d'un enfocament dialògic en la instrucció de l'Anglès com a llengua estrangera: una experiència d'aula"
 • "Cultura financera: Contribució a la nova Llei d'Educació. Projecte de consolidació a la ESO"
 • "De la carta a l'e-mail"
 • "Didàctica interdisciplinària de la poesia de la Generació del 27. Intel·ligències múltiples i competència emocional"
 • "Educació i Mitjans de Comunicació a l'Aula d'Anglès: anàlisi crítica de la comèdia de situació a través de la metodologia de l'aprenentatge per projectes"
 • "Educació literària i educació en valors: una proposta didàctica a través del Conde Lucanor"
 • "El cinema com a eina didàctica a les classes d'Història"
 • "El mètode mític i la reflexió personal a classe de Llengua i Literatura Espanyoles: una proposta innovadora per apropar la literatura als alumnes"
 • "Els programes extraordinaris d'atenció a la diversitat a l'Educació Secundària Obligatòria. Anàlisi i valoració"
 • "Els recursos audiovisuals de curta durada (RACD) i el seu ús en l'ensenyament de ciències a l'educació secundària"
 • "Entrem a les aules, la Consulta Jove et surt a camí"
 • "Fake it until you make it: la posta en pràctica d'activitats teatrals per a la millora de la comunicació oral de l'anglès com a llengua estrangera"
 • "Filosofia i Educació moral"
 • "Importància de la literatura com a eina d'aprenentatge a l'assignatura de llengua anglesa a l'educació secundària"
 • "Influència de les idees prèvies dels alumnes en la metodologia d'aula de l'assignatura de Física i Química"
 • "I si aprenem amb projectes? Els mitjans de comunicació i la literatura"
 • "L'amor cortès en escenes cinematogràfiques"
 • "L'aprenentatge cooperatiu. Propostes d'aula per a la classe d'anglès"
 • "L'aprenentatge cooperatiu com a estratègia metodològica a l'aula de matemàtiques"
 • "L'Art com a estímul d'aprenentatge"
 • "L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives"
 • "L'error com a estratègia d'aprenentatge: Stufe zu meinem Ziel"
 • "L'ús de recursos TIC per fomentar el desenvolupament d'una actitud sostenible a l'alumnat d'ESO"
 • "La competència de creativitat en els alumnes de Cicles Formatius d'Hoteleria i Turisme"
 • "La construcció d'identitats multilingües a l'aula d'anglès: La reflexió metalingüística d'allò global a allò local a les Illes Balears"
 • "La cultura a les aules de secundària"
 • "La durada de les sessions de classe com a eina per potenciar la concentració i l'ús de metodologies més efectives"
 • "La implantació de l'Educació Física als cicle de Formació professional"
 • "La Inclusió de Textos Literaris a la Classe de Llengua Anglesa"
 • "La mort i el dol dins l'aula: proposta d'intervenció educativa"
 • "La novel·la naturalista com a recurs didàctic: una visió de la qüestió social del s.XIX a través de Germinal"
 • "La participació de les famílies en els processos educatius. Proposta de projecte de centre que requereix la implicació de tota la comunitat educativa"
 • "La poesia social o la construcció d'un món millor: Blas de Otero y Gabriel Celaya"
 • "La pràctica reflexiva a la docència"
 • "La premsa escrita com a recurs didàctic: una proposta de treball per projectes sobre poesia catalana"
 • "La publicitat com a recurs per a la producció de textos escrits creatius"
 • "La transició a la democràcia a peu de carrer. Una proposta didàctica"
 • "Les activitats de llengua oral a les classes de llengua catalana de 3r i 4t d'ESO. Proposta per incentivar la pràctica d'expressió i de comprensió oral"
 • "Les ecoauditories: una estratègia didàctica per tractar la sostenibilitat a l'educació secundària"
 • "Les famílies en les comunitats d'aprenentatge"
 • "Les pràctiques restauratives i els professors de secundària"
 • "Malalties greus entre adolescents: una proposta integral per assegurar el seu procés d'aprenentatge. Aplicació pràctica"
 • "Matemàtica discreta dins els currículums"
 • "Millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en la matèria de matemàtiques a través de les TIC"
 • "Narrativa: finestra i mirall" La importància de la selecció de textos per treballar la tipologia textual
 • "Navegació i competències bàsiques: 10 activitats a partir de les matemàtiques de l'ESO"
 • "Nivell A1 d'ELE per a parlants de xinès: una proposta d'acollida lingüística i cultural per a l'educació secundària"
 • "Nous gèneres digitals per la docència"
 • "Orientacions educatives per a professorat amb alumnes d'altes capacitats educatives intel·lectuals"
 • "Pautes per a l'ensenyament de la llengua anglesa a alumnes amb TDA-H a l'Educació Secundària"
 • "Per què i com introduir l'educació emocional a l'escola"
 • "Proposta de referèndum als centres d'educació secundària"
 • "Redacció i publicació en línia d'un recull de relats curts trilingüe amb il·lustracions: un projecte interdisciplinari a secundària"
 • "Rúbriques 3D: variacions sobre les rúbriques tradicionals"
 • "Segle XXI, educar amb imatges i paraules"
 • "Sortides complementàries en tecnologia: Anàlisi i importància educativa"
 • "Televisión y cocina: motivando a los alumnos"
 • "Transició entre la primària i la secundària. Causes i propostes de millora"
 • "Treballar la sintaxi d'una manera inductiva"
 • "Una nova aproximació a la traducció: la traducció com habilitat integrada a la classe de llengües estrangeres"
 • "Una proposta de Centre d'Interpretació dels Moviments Migratoris"
 • "Unitat didàctica: La sociolingüística a través de Facebook"
 • "Un programa per a la transició d'educació primària a educació secundària des de la perspectiva de la intel·ligència emocional"
 • "Usant les xarxes socials a la casse d'anglès com a llengua estrangera: una proposta amb Facebook"
 • "Utilització didàctica del barri per Ciències Socials"
 • Activitats i projectes per ensenyar literatura anglesa a E.S.O.
 • Adaptació educativa basada en consolarium i en la gamificació per reduir el fracàs escolar
 • Anàlisi d'un pla d'atenció a la diversitat i proposta de millora.
 • Anàlisi del context educatiu de l'alumnat de secundària: reptes i propostes per a una millora de la qualitat educativa.
 • Análisi del paper de las dones a la Renolució Russa a través del cinema i la fotografia
 • Anàlisi i propostes metodològiques d'educació inclusiva a l'Educació Secundària Obligatòria del " C.C. La Milagrosa-Palma"
 • Aplicació de l'aprenentatge cooperatiu i les tic a l'assignatura d'economia a primer de batxillerat
 • Aplicació de la pissarra digital interactiva a l'aula de matenàtiques: l'avanç tecnològic
 • Aplicació de metodologies basades en el teatre d'improvisació a secundària
 • Aprenentatge col·laboratiu per al desenvolupament de les competències en anglés com a llengua extrangera
 • Aprenentatge cooperatiu aplicat a l'ensenyament de ciències
 • Aprenentatge cooperatiu i ús de les TIC en l'ensenyament dels cicles formatius d'Hoteleria i Turisme
 • Art i Cultura del Segle XVIII a Mallorca
 • Bridges 4 education: Tres sencillos pasos para aprender un idioma.
 • Can Happiness
 • Carrils escolars. Educació en l'entorn construït a l'ESO
 • Centres d'Especialització on-line (Moodle). De la utopía a la realitat
 • Com actuar quan l'absentisme i la incorporació tardana es fusionen?
 • Com ensenyar cultura anglesa amb l'ús de les TIC?
 • Comparació d'estratègies pràctiques en la unitat didàctica de Minivòlei
 • Concepcions errònies sobre la formació i representació del relleu terrestre en alumnat de secundària
 • Conflictes: un programa de prevenció amb l'aprenentatge d'habilitats
 • Crítica al llibre de text i desenvolupament de materials curriculars
 • Cultura cientifica: Una assignatura per desenvolupar el pensament crític mitjançant projectes transversals
 • Cultures anglòfones postcolonials a l'ensenyança de l'anglès com a llengua estrangera a l'educació secundària
 • Desenvolupament de l'esperit crític mitjançant el debat sociocientífic a ciències naturals: 3 propostes educatives
 • Desenvolupament sostenible de l'eco-intitut Ramon Llull
 • Didàctica: aspectes i tècniques de l'ensenyament de llengües estrangeres
 • Dinàmiques de grup: una eina integrada.
 • Diseny, organització, planificació i Avaluació de la I Jornada d'Investigació d'Infermeria
 • Economía del bien común: Una propuesta didáctica innovadora para economía de bachillerato
 • Educació per projectes a l'IES Josep Sureda i Blanes: Actuacions a la pantalla acústica del centre
 • Educació plàstica i visual (EPV) com a motor dinamitzador per a realitzar activitats interdisciplinàries
 • Educació sostenible a l'ensenyament secundari obligatori: perspectiva de les Ciències de la Naturalesa
 • Eficàcia dels models tridimensionals per a emular contexts d'aprenentatge reals i millorar el rendiment de l'alumnat a l'àrea de biologia humana.
 • Eina de valoració de la salut de l'esquena: proposta dirigida a l'educació secundària.
 • Elaboració d'un joc electrònic educatiu adaptiu en forma de laberint digital per a l'àrea de Física i Química de 2º d'ESO
 • El cant com a element interdisciplinari en secundària
 • El Cinema a l'aula de filosofia: El film com a text filosòfic
 • El cinema com a eina d'aprenentatge dins l'aula de Sociologia
 • El Clima d'aula: benestar personal i rendiment acadèmic
 • El debate en la educación ciudadana sobre temas Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en la Educación Secundaria y Bachiller
 • El feminisme a l'època contemporària: una proposta aplicable a l'aula
 • El laboratori de matemàtiques, un recurs per a motivar els alumnes.
 • El libro de texto digital e interactivo.Ejemplos y propuesta de herramienta colaborativa para compartir recursos entre docentes
 • El quadern de les paraules, una proposta de treball significatiu
 • El reino vegetal: Agricultura sostenible y nutrición saludable
 • Els adolescents i les xarxes socials
 • El sistema educatiu holandés i l'aplicació de la metodoloogia Montessori a l'assignatura de llengua anglesa
 • Els poemes musicats: un recurs didàctic per a l'ensenyament de la poesia a l'aula
 • Els programes de diversificació curricular
 • Els treballs pràctics d'investigació i les competències clau
 • El Transtorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) des de la perspectiva del professorat de secundària
 • El Treball per projectes i la competència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'area de llengua i literatura catalanes
 • Enseñar las cuestiones de género desde la filosofia
 • Enseyament de Ciències mitjançant AICLE. És factible?
 • És possible esmenar la difícil situació de la física preuniversitària? Anàlisi d'un problema generalitzat, persistent i de difícil sol·lució
 • Ètica i fotografia: un taller pràctic
 • Explorant les variables afectives a la classe d'anglès com a llengua esttrangera: Una proposta didàctica per al desenvolupament de les intel·ligencies personals i emocional mitjançant interpretacions dramàtiques
 • Filosofia per una educació democràtica en una societat democràtica
 • Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals
 • Gamification a l'aula d'anglès
 • Horts ecològics adaptats, proposta per FPB en auxiliar d'agricultura i jardineria
 • Idees relacionades amb l'evolució biològica a làlumnat de secundària. Estudi i proposta didàctica
 • Implementació del Treball per Projectes a Secundària. Guia per desenvolupar un projecte transversal per promoure l'Educació per la sostenibilitat a 3ª d'ESO
 • Inclusión de las Tic en el aula. El modelo Tpack y el uso de simulaciones
 • Influència de la intel·ligència emocional en el rendiment acadèmic dels alumnes de secundaria i estratègies per a millorar-la
 • Instants passats, instants presents: Itineraris didàctics a sa Pobla a través de l'ús de la refotografia
 • Introducció a la mitologia clàssica a partir de la literatura popular de Menorca
 • L'absentisme escolar, des de la perspectiva d'un centre d'Educació Secundària
 • L'Aplicació de la teoria pragma-dialèctica de l'argumentació de Frans H. Van Eemeren i Rob Grootendorst a l'assignatura: Educació etico-cívica
 • L'App iReal Pro: comparativa amb altres aplicacions i possibilitats pràctiques dens l'aula de secundaria
 • L'aprenentatge digital amb tauleta tàctil a l'educació
 • L'arribada de la modernitat pictòrica a Eivissa. Tradició versus avanatguardes.
 • L'assignatura d'anglès: el desenvolupament de la competència interectual a través de la creació d'un tercer espai entre la cultura local i meta
 • L'Atenció als alumnes amb altes capacitats. Centres de Secundària de Ciutadella.
 • L'aula Invertida: Cap a un nou model educatiu centrat en l'alumne
 • L'educació sexual a l'etapa de secundària, una necessitat del món adolescent
 • L'ensenyament de l'Estètica a Filosofia (propostes per l'aula)
 • L'ensenyament de la biologia de les plantes a la secundària. Projecte per aprofundir en el coneixement de les plantes i la seva biologia
 • L'ensenyament de la pronunciació en l'Escola secundària Obligatòria i disminució de les transferències de L1 en L2 (pronunciacio)
 • L'ensenyança de la llengua oral a l'alumnat extranger
 • L'hort vertical ecològuc, un gran desconegut en la didàctica de les ciènies dels institus d'educació secundària de les Illes Balears
 • La Co-Classe en el procés d'ensenyament-aprenentatge: l'associació educativa entre el professorat i l'alumnat de secundària i de cicles formatius
 • La creativitat a l'Educació Secundària Pbligatòria: Com estimular-la des de les aules
 • La cultura digital a l'aula d'anglès: els memes
 • La didáctica de la expresión oral: dos secuencias didácticas ejemplificadoras
 • La dislèxia i l'anglès com a llengua estrangera: proposta educativa per millorar la lectoescriptura
 • La diversitat cultural a l'aula de matemàtiques
 • La enseñanza del Español como Lengua Extranjera para alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria
 • La glosa al món i el món de la glosa: una proposta didàctica sobre la poesia oral improvisada
 • La introducció del a memòria oral com a recurs docent a les aules.
 • La metodología de la Filosofia 3/18 aplicada a la educación en Derechos Humanos en secundaria
 • La Neurociència al serve de l' educació.
 • La pèrdua de les colònies de 1898. L'ABP com a principal metodologia didàctica
 • La prevenció dels trastorns de la conducta alimentària durant l'educació secundària obligatòria
 • La producció col·laborativa de coneixement filosòfic a l'educació secundària a través de l'eina Wiki
 • La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines
 • La Teoria Crítica a la classe de Filosofia
 • La visita al diari Menorca, una experiència acadèmica
 • Les cicatrius de la Ciutat. Dos itineraris didàctics per la memòria de la Guerra Civil i la repressió a Palma i Mallorca
 • Les poètiques de l'oralitat:: una proposta didàctica
 • Les qüestions eticocíviques a través de les rondalles: mètode de filosofia 3/18
 • Metodologies creatives i innovadores pel treball en equip
 • Orientació acadèmica i professional adreçada a l'alumnat vulnerable
 • Orientació educativa per a la transformació escolar als centres de secundària
 • Plan para el desarrollo académico y personal mediante clases de apoyo entre estudiantes. Aplicación práctica en E.S.O
 • Presentació/Introducció dels WES des de l'aula d'EFL de secundària
 • Prevenció del mal d'esquena en l'entorn escolar: una proposta didàctica integradora
 • Programa d'intervenció en bullying. Una proposta per abordar l'assetjament escolar a secundària.
 • Programa de formació del professorat de secundària sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
 • Projecte d'APS a l'IES Guillem Cifre de Colonya per al disseny d'un parc de lleure
 • Projecte Didàctic per al Palau de l'Almudaina. Tres itineraris per descobrir el Palau
 • Projecte interdisciplinari d'educació per a la salut als centres d'educació secundària
 • Proposta d'assignatura optativa per a batxillerat d'Arts, Humanitats i Ciencies Socials: Cultura Visual
 • Proposta d'un nou enfocament per a la didàctica dels processos de nutrició humana
 • Proposta d'un Pla de Convivència i èxit escolar
 • Proposta de creació d'un lloc web per al fonament de la participació de l'empresa privda en l'entorn educatiu de la Formació Professional
 • Proposta de sortida didàctica per a les Ciències Socials als entorns de l'embassament de Cúber, Mallorca.
 • Proposta didàctica d'investigació basada en una Webquest per a l'ensenyament de la cèl·lula a 4t d'ESO
 • Proposta didàctica matemàtica-musical per a ESO
 • Proposta didàctica per a l'alumnat d'ESO mitjançant la música popular actual
 • Proposta educativa emprenedora
 • Proposta pel tractament d'educació sexual a les aules de secundària
 • Proposta per al fonament de l'antropologia a l'educació secundária
 • Propostes didàctiques se l'obra poètica de Maria-Mercè Marçal
 • Role-play com a eina educativa a les Ciències Socials
 • Rúbrica per a la millora de l'avaluació pràctica de Tècniques Bàsiques d'Infermeria
 • Som el que mengem: anàlisi del grau d'adherència a la dieta mediterrània en les adolescents eivissencs de 3r d'ESO i proposta didàcitca interdisciplinària de millora.
 • Tallers per a l'aproximació a la llengua alemanya a les aules del CFGS d'animació sociocultural i turistica del I:E:S: Mossèn Alcover de Manacor
 • Tècniques d'estudi per a un rendiment eficaç. Manual Pràctic
 • Treballar les institucions autonòmiques de les Illes Balears dins l'aula
 • Una proposta transversal al ESO: història de l'art, figura humana i culte al cos
 • Un museu de la ciència a Menorca
 • Un projecte d'investigació-acció: realçant la motivació dels estudiants
 • Videojocs. Entreteniment o eina didàctica?
 • Violència i conflictes escolars. Mesures preventives i d'intervencio
 • Visita didàctica a la fundació Pilar i Joan Miró de Palma des d'una pesrpectiva inclusiva per alumnes invidents
 • "Educació per a la vida": proposta de formació per persones adultes.
 • 3er d'ESO i 1er de Batxillerat, dues formes distintes de veure el teatre del segle d'or.
 • Abordatge dels conflictes a l'I.E.S: pràctiques restauratives.
 • Abordatge i tècniques a l'aula del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 • AICLE: cap a una idònia implementació
 • Anàlisi i proposta de millora del bloc funcions i gràfics a quart d'ESO-opció B
 • Anàlisis dels models d'ensenyament a Educació Física
 • Anàlisi teòrica i pràctica de la metodologia docent de Harry K. i Rosemary T. Wong, i comparació amb la metodologia clàssica actual i els continguts del màster de formació del professorat
 • Aprendre a emprendre. Ecommerce project
 • Aprendre a emprendre. Innovar a la secundària
 • Aprenentatge cooperatiu: reptes
 • Aprenentatge cooperatiu a secundaària: proposta d'activitats per a Ciències de la Naturalesa.
 • Aprenentatge social i emocional a les classes de Biologia
 • Aprofitament de les eines TIC per a la creació d'un entorn de treball 2.0
 • Apropar la Fundació Pilar i Joan Miró a l'alumnat d'educació secundària i batxillerat. Proposta de millora del programa educatiu vigent.
 • Base de dades turística de Mallorca.
 • Beneficis de la lectura a la classe de ciències per assolir les competències bàsiques
 • Bullying i Cyberbulling: Conceptualització, detecció i prevenció a l'educació secundària des de les tutories.
 • Cálcul mental. L'àbac japonés com a instrument de millora de la competència matemàtica a secundària
 • Centres innovadors: un camí a seguir
 • Ciència ciutadana i el seu ús com a recurs educatiu.
 • Coincideixen els errors més freqüents en els estudiants de llengua anglesa amb les diferències bàsiques entre la llengua materna i la segona llengua?.
 • Constel·lacions literàries per a consolidar hàbits lectord. Una proposta didàctica sobre la memòria de l'Holocaust
 • Convivència i hàbits dins l'aula. Investigació i proposta d'intervenció.
 • De la pràctica a la teoria. Importància de la pràctica en el procés d'aprenentatge de les ciències.
 • Desenvolupament de la web de l'institut mitjançant treball cooperatiu
 • Desenvolupament didàctic d'un projecte tecnològic.
 • Detecció i prevenció de l'abús sexual a l'adolescència. Una proposta didàctica des de l'assignatura de Ciències de la Naturalesa.
 • Didàctica aplicada a les arts: el tatuatge a l'educació secundària.
 • Didàctica de la prosa hispanoamericana
 • Didàctica de les crisis. Una proposta a través del cinema com a mirall de la realitat
 • Didàctica de les pràctiques de laboratori de Biologia i Geologia: Estudi comparatiu en el IES de Menorca
 • Disseny de videojocs educatius: exemple amb una unitat didàctica de tercer d'ESO.
 • Domòtica mitjançant els robots LEGO Mindstorms per a un aprenentatge basat en problemes.
 • Educació als centres de menors d'alta conflictivitat.
 • Educació amb iPad
 • Educació Emocional.
 • Educació Física 2.0 - Nous models d'aprenentatge m-learning.
 • Educació Física i discapacitat: Recursos per a la inclusió
 • Educació hospitalària i domiciliària d'alumnes amb necessitats associades a una malaltia
 • Educació i igualtat social: una proposta d'intervenció tutorial socioeducativa per a millorar la qualitat de vida dels estudiants i la inclusió social als centres educatius.
 • Educació per al Desenvolupament mitjançant un projecte d'agermanament: aplicació a cicles formatius de grau superior
 • Educació per la sostenibilitat: estudi del tractament dels llibres de text de 2n d'ESO de Ciències de la Natura
 • Educació preventiva als laboratoris dels centres de secundària
 • Eines didàctiques que ofereix internet:la webquest com a cas pràctic.
 • Elaboració de l'estudi socioeconòmic i cultural del centre per part de l'alumnat d'economia
 • Elaboració i seguiment de noves pràctiques pel taller d'Elements de Sistemes de Telecomunicació.
 • El Castell de Santueri. Una eina per al treball del patrimoni a les aules.
 • El ciberassetjament escolar. La importància d'una bona prevenció a les aules.
 • El comentari de text, una proposta didàctica.
 • El conflicte d'Ucraïna.Una proposta de treball des de les Ciencies Socials.
 • El conte literari a l'ESO. Proposta diddàctica de la narrativa breu de Guillem Frontera, Antònia Vicens i Maria Antònia Oliver.
 • El cultiu d'olivera i la producció oleícola a la Serra de Tramuntana al segle XIX i principis del XX: Proposta didàctica.
 • El desenvolupament de la competència intercultural mitjançant l'ensenyament de llengües estranjeres.
 • E-Learning com a alternativa als llibres de text
 • El joc teatral a ESO:adaptació d'una rondalla
 • El nostre institut fa 150 anys. Proposta d'activitats culturals per a commemorar l'aniversari de l'IES Joan Ramis i Ramis
 • El paper de les tauletes tàctils en l'aprenentatge de la Física i la Química
 • El paper del tutor d'educació secundària en la prevenció de la violència de gènere en parelles joves
 • El paper que juga el teatre en el món de la docència: beneficis per a la docència
 • El parlament de les Illes Balears a les aules d'ESO.
 • El patrimoni com a recurs didàctic en les Ciències Socials
 • El patrimoni historicoindustrial dels molins per assolir competències.
 • El pensament polític a les aules. Un problema de valors democràtics?
 • El portfoli de llengües, eina de motivació i avaluació formativa. Experiència pràctica a educació no reglada, centro Picasso, Tallinn (Estònia).
 • El Portfoli Europeu de les Llengües a les Illes Balears. Dos estudis de cas.
 • El projecte de futur amb portafoli electrònic, una proposta d'orientació per a l'IES Berenguer d'Anoia.
 • El projecte educatiu de Ca'n Xoroi.
 • El repte de la motivació. Implementació del treball cooperatiu com a estratègia motivacional
 • El repte de les metodologies. Un bon us d'elles.
 • El S. XIX literari a través del cinema i les sèries de TV.
 • Els beneficis de l'educació física adaptada als nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 • Els horts escolars com a recurs didàctic en ESO i en l'atenció a la diversitat.
 • Els tòpics literaris: una proposta didàctica per a ESO.
 • Els treballs pràctics: Problemàtica i possibles solucions.
 • El text narratiu a l'aula d'acollida.
 • El tractament del turisme als llibres de text de secundaria.
 • El treball cooperatiu com a metodologia didàctica a l'aula de llengua estrangera
 • El treball en equip a l'educació secundaria obligatòria.
 • El valor de l'educació física en un centre de tecnificació esportiva: el IES CTEIB.
 • Empresa a l'aula a l'abast de tothom
 • Ensenyament de la llengua a través de la literatura a l'assignatura d'anglès a l'educació secundària
 • Ensenyament del català als adolescents nouvinguts de Son Gotleu
 • Ensenyar història: un diàleg entre ciència, didàctica i tecnologia.
 • Escola de famílies: proposta a secundària
 • Escola i Estandarització. Una aproximació al tractament de la llengua catalana a l'aula
 • Estereotips de gènere: manifestacions a les aules i intervenció didàctica a l'assignatura de Llengua catalana i Literatura
 • Estratègies motivacionals i d'aprenentatge en l'ensenyament de la llengua anglesa en l'adolescència
 • Estratègies per a millorar l'automaticitat en l'ensenyament de l'anglès a secundària.
 • Estudi de la integració de les PDI en la Física i Química de segon cicle de Secundària. Propostes d'aplicació a l'aula
 • Existeix un deajustament entre les competències demandades per el mercat laboral i les establertes en el sistema educatiu? Estudi exloratori sobre la qüestió
 • Facebook com a eina de docència. Aplicació pràctica al cicle formatiu de marketing i publicitat.
 • Factors condicionants per a l'elecció d'una carrera de ciències
 • Fem un taller més segur.
 • Festejam? Una proposta didàctica entorn de les festes populars.
 • Foment de l'emprenedorisme en educació: un recurs didàctic per l'ensenyament de les eines financeres alternatives a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Formació i selecció del professorat, clau en la millora del sistema educatiu
 • Gaudí a la Seu i el Palau Episcopal: una proposta didàctica per a l'educació secundària.
 • Guia d'emprenedoria
 • Identificació d'imatges a l'assignatura d'història de l'art: Iconografía cristiana.
 • Implantació d'un nou mòdul al Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d'Allotjaments Turístics: Història, Cultura i Art dins el Turisme a les I.B.
 • Importància de la promoció d'hàbits saludables en els centres educatius.
 • Inclusió de les xarxes socials Facebook, Twitter i Aules Virtuals d'Aprenentatge a les assignatures Física i Química i Taller de Ciències Experimentals
 • Incorporació d'un projecte teatral a la classe d'anglès per a la millora de l'expressió oral.
 • Influència de les sèries de televisió de professionals en la decissió vocacional
 • Informe PISA Balears 2012: Resultats i Reflexions.
 • Iniciativa emprenedora en educació secundària
 • Intervenció educativa amb adolescents en risc social: una proposta didàctica des de l'àrea de Biologia i Geologia.
 • Introducció a la cultura àrab de Mallorca a través de la toponímia: una proposta didàctica a Secundària
 • Introducció al comentari de text
 • Introducció de tendènciesdel "fitness" a l'educació secundària obligatória: El mètode Pilates i les activitats aeròbiques.
 • Itinerari didàctic: El paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.
 • Itineraris formatius: una proposta didàctica per atendre la diversitat basada en les intel·ligències múltiples.
 • L'aplicació de la llengua anglesa a un sistema educatiu multilingüe.
 • L'aprenentatge basat en projectes a les matemàtiques de secundària
 • L'aprenentatge de la cèl·lula des d'un enfocament investigador.
 • L'atenció plena a l'aula: un recurs per alumnes i professors.
 • L'avaluació de la producció oral en CLIL: una proposta.
 • L'educació emocional en la classe de llengua i literatura espanyoles en l'educació secundària obligatòria. Una proposta didàctica.
 • L'Educació Financera a ESO i tècniques didàctiques més apropiades per al seu ensenyament/aprenentatge.
 • L'educació i la neurociència cognitiva. Casos pràctics sobre l'atenció i la lectura.
 • L'Educació Inclusiva: de la Teoria a la Pràctica
 • L'educació musical en el currículum de Història de l'Art: lligams entre el visual i el sonor.
 • L'educador social a l'escola
 • L'Enfocament Comunicatiu a les Aules de Secundària: Propostes Pràctiques per a Fomentar l'Oralitat.
 • L'ensenyament d'Història a partir de fonts primàries. Les cròniques de la conquesta de Mallorca a l'aula.
 • L'ensenyament de física i química mitjançant el treball cooperatiu.
 • L'Ensenyament de l'Anglès a Través del Cinema.
 • L'ensenyament de l'anglès com a llengua internacional. Anàlisi de propostes
 • L'ensenyament de la cultura a les classes d'anglès a l'ESO: una aproximació analítica i crítica.
 • L'ensenyament dels marcadors discursius al primer cicle d'Educació secundària Obligatòria.
 • L'evolució biològica al currículum de secundària
 • L'hort una eina d'aprenentatge a l'Educació Secundària Obligatòria
 • L'ús d'Scaffolding com a estratègia CLIL.
 • L'ús d'un recurs creatiu per al taller de tecnologia
 • L'ús de les llegendes en la didàctica de les Ciències Socials: el llegendari tradicional de Mallorca i la història de les Illes Balears.
 • La Competència digital i la Competència en la recerca d'informació en l'assignatura de llengua catalana de 2n d'ESO: Les TIC com a recurs en una proposta d'unitat didàctica.
 • La conflictivitat social a la Mallorca baixmedieval: una proposta didàctica
 • La cultura popular de tradició oral. Propostes per a l'aplicació didàctica de les parèmies
 • La cultura popular i tradicional dins el currículum de secundària a partir de l'obra folklòrica de Mateu Obrador.
 • La discriminació per orientació sexuel al sistema educatiu: propostes per combatre-la.
 • La figura de la infermera escolar com a element clau dins la comunitat educativa: implantació d'aquesta figura als centres educatius.
 • La importància de la competència cultural a l'assignatura de llengua estrangera
 • La importància de la comunicació oral a l'aula
 • La importància de les competències emocionals del professorat de secundària en la tasca educativa.
 • La importància de les intel·ligències múltiples a secundària.
 • La imprescindible unió entre famílies-centres per acabar amb el fracàs escolar
 • La integració dels videojocs dins l'àmbit educatiu.
 • La introducció del curtmetratge animat a l'educació.
 • La introducció dels videojocs en l'educació formal
 • La lectura i la intervenció del paisatge en l'ensenyament de la geografia a secundària, una aportació innovadora a les ciències socials.
 • La literatura juvenil en entorns digitals: reflexions per al foment de la competència lectora i elaboració d'una guia de recursos.
 • La millora de la convivència als centres d'Educació Secundària a través de les Pràctiques Restauratives
 • La mitologia a les aules. Propostes didàctiques per a les classes de llengua a 3r i 4t d'ESO
 • La mitologia venç Cronos.
 • La motivació del recursos humans a l'aula.
 • La participació familiar en educació secundària. El cas de l'IES Felanitx.
 • La picaresca a través de les sèries de televisió.
 • La Programació Neurolingüística (PNL) com a mètode per a l'ensenyament de la llengua estrangera.
 • La publicitat i els concursos literaris: una proposta didàctica.
 • La realitat augmentada en l'educació
 • La resil·liència i la seva promoció en l'educació formal.
 • La societat líquida i la classe de filosofia, nous reptes educatius.
 • La tecnologia en el pas del pensament lògic concret al lògic abstracte.
 • La transició a l'IES Mossèn Alcover
 • La transició de primària a secundària.
 • La transmissió dels valors a través de la literatura
 • Lectura i apadrinament. La cultura d'Artà com a experiència al nostre centre.
 • Les cançons com a recurs educatiu a les classes de ciències de secundària i batxillerat.
 • Les drogues i el món educatiu. Mites i percepció del risc dels adolescents.
 • Les lectures a segon de batxillerat: anàlisi del canvi i una proposta de cànon literari
 • Les Murades de Palma: Un Itinerari Didàctic.
 • Les pràctiques restauratives com a eina per a la millora de la convivència als centres d'Educació Secundaria de les Illes Balears.
 • Les sortides didàctiques, una estratègia clau per fomentar l'aprenentatge significatiu a les Ciències Socials. Dos exemples aplicats a dos municipis de la comarca del Pla de Mallorca
 • Les TIC com a eina educativa en els cicles formatius: Creació d'una Oficina d'Informació Turística Virtual.
 • Literatura, territori i didàctica: una ruta poètica mitjançant els textos de Blai Bonet
 • Material didàctic, metodologies i avaluacions per a la realització d'un treball de força: Aplicació a 1er de Batxillerat.
 • Mediació escolar: Principis i fonaments.
 • Normativa jurídica i disseny web al cicle de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
 • Olimpíades en el món educatiu.
 • Perceval 2.0
 • Per què la genètica a les nostres aules?
 • Pràctiques de laboratori: la importància de la seva realització i maneres d'afrontar-les
 • Pràctiques guiades als laboratoris de Física i Química
 • Presència del procés d'argumentació en el currículum de ciències de la ESO
 • Programari i maquinari lliure en un entorn d'aprenentatge significatiu a Quart d'ESO.
 • Programes de prevenció del consum de drogues adreçat a alumnes d'Educació Secundària: anàlisi i propostes de millora.
 • Projecte d'una educació sexual per a a lumnes de 3r d'ESO.
 • Projecte educatiu per a la prevenció de l'assetjament escolar amb l'alumnat de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Projecte interdisciplinar. L'aprenentatge de les llengües a través de la literatura medieval.
 • Projecte interdisciplinari per a la millora de l'èxit escolar.
 • Projectes d'educació pel desenvolupament sostenible en el pla d'acció tutorial.
 • Proposta d'implantació d'una assignatura d'Economia a l'educació obligatòria
 • Proposta d'itinerari didàctic a través dels sectors econòmics pel Molinar de Llevant.
 • Proposta de pàgina web com a recurs per organitzar i planificar sortides extraescolars.
 • Proposta didàctica multidisciplinar per a la prevenció de malalties d'esquena a l'alumnat de secundària.
 • Proposta didàctica per a l'aprenentatge de la geografia local del municipi de Sóller
 • Proposta didàctica per al Castell de Capdepera.
 • Proposta Educativa per a promocionar l'èxit escolar: l'Aprenentge Basat en Problemes.
 • Proposta pedagògica per a la realització d'un taller de química dirigit a estudiants de cuina.
 • Proposta per a l'ensenyament d'Estètica al batxillerat seguint el model de Filosofia 3/18.
 • Proposta per desenvolupar la creativitat a l'aula
 • Propostes didàctiques en relació amb la temàtica de la mort (a través de Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc.)
 • Protocol d'intervenció de situacions d'assetjament escolar central en situacions de risc.
 • Què sabem d'Alimentació?
 • Química Quotidiana
 • Reinvenció de l'avaluació constructiva: expansió de la nostra zona de confort, aplicació a "Historia de la Filosofia" a 2n de Batxillerat.
 • Reptes d'AICLE en l'ensenyament de contingut no lingüístic
 • Sabem de què xerram si us dic "rondalles"?
 • Sketchup, no només una aplicació de dibuix.
 • Són adecuades les activitats i proves incloses als llibres de text per a l'ensenyament de les ciències de la naturalesa a ESO?
 • Sysed per a la millora de competències.
 • Taller de coneixement d'esports adaptats i específics a alumnes amb discapacitats.
 • TDAH: Tractament a l'ESO.
 • Tècniques de horsemanship adaptat al mòdul de conducció de grups a cavall i primeres cures equines.
 • Tractament de la dislèxia des de l'àrea de Ciències de la Naturalesa
 • Tractament interdisciplinar d'economia a batxillerat.
 • Transculturalitat i AICLE a l'aula de música
 • Turisme, prospota per a les Ciències Socials i foment del pensament crític.
 • Un apropament a l'art contemporani a través de les escultures de Palma
 • Una proposta funcional des de l'Educació Física per a adaptar l'acompliment docent cap als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i als alumnes amb talent en Educació Física.
 • Un món de símbols: aprenem a escriure amb Rodoreda?
 • Un nou enfocament a l'avaluació. Les rúbriques d'avaluació.
 • Un projecte de treball per aprendre dialectologia a secundària.
 • Ús, abús i mal ús de les xarxes socials i missatgeria instantània en l'adolescència. Guia per a pares i educadors
 • Ús de recursos digitals per a la geologia d'ESO
 • Ús de recursos Tic amb alumnes nese per l'àrea de tecnoloia.
 • Ús i anàlisi de la funció didàctica de les demostracions matemàtiques a ESO i Batxillerat.
 • Utilització de les TIC per a la millora de les destreses socials aplicades a Formació professional.
 • A les hhores de tutoria també aprenem!
 • Anàlisi de l'estudi de la Genètica al llarg de l'Educació Secundària.
 • Anàlisi i Teoria de Jocs: de la probabilitat a la negociació i mediació escolar.
 • Aplicació d'alguns recursos a la resolució de problemes
 • Aplicació de l'Accés Remot.
 • Aplicació del còmic a l'àrea de Llengua i Literatura Castellana.
 • Aplicació de les Intel·ligències Múltiples dins l'àmbit de les webqüests com a eina integradora dins l'aula.
 • Aplicació del role-playing pedadògic per a desemvolupar competències en la cura del cuidadors.
 • Aplicació dels jocs matemàtics a l'aula de secundària.
 • Aplicació del taller de teatre a l'assignatura d'Educació Ètico-cívica
 • Aplicacions i aportacions didàctiques de la música a l'àrea de llengua catalana i literatura.
 • Aplicacions Pràctiques del mLearning dins l'Aula.
 • Aprendre a pensar a l'educació secundària obligatoria.
 • Aprenentatge científic a través de l'argumentació
 • Aprenentatge cooperatiu aplicat a l'educació física
 • Apropar la Catedral de Mallorca a l'Educació Secundària Obligatoria.
 • Aproximació a l'anàlisi de l'examen d'Història d'Espanya de les proves d'accés a la Universitat a les Illes Balears (2008-2012)
 • Avaluació integral i integrada en el procés d'ensenyament-aprenentatge: el portafoli.
 • Bases sociolingüístiqies: jugar per eliminar prejudicis.
 • Bullying, una proposta d'intervenció en un centre d'Educació Secundària.
 • Castell del Rei (1343-1349). Un poema èpic com a recurs didàctic en Història
 • Cinema i història: el cinema com a recurs didàctic per a l'estudi d'esdeveniments historics contemporanis.
 • Cinema i Literatura: Fàbriques de Somnis.
 • Clownmunication
 • Coaching Educatiu
 • Com ajuda l'FP a millorar el sector turístic?
 • Comparació de certs aspectes culturals irlandesos i eivissencs aplicats de manera competencial a l'aula.
 • Contribució de la biblioteca escolar en el desenvolupament del currículum de Llengua Castellana i Literatura en ESO (Educació Secundària Obligatòria): proposta didàctica.
 • Creació d'una unitat didàctica anomenada "Tipologies turístiques amb tendència a l'alça en períodes de crisi", dins el currículum del CFGS d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments.
 • Descobrint un nou llenguatge: un projecte audiovisual.
 • Desenvolupament de la compenència lectora i l'educació literaria.
 • Detecció i seguiment de conductes contràries a les normes de convivència mitjançant la gestió d'amonestacions amb el GestIB.
 • Didàctica dels conflictes armats, una proposta: el conflicte del Sàhara Occidental.
 • Disseny d'un simulador físic de màquines i instal·lacions d'un vaillex per a aplicacions didàctiques al CIFP Nauticopesquera de Palma de Mallorca.
 • Diversitat cultural a l'IES Mossèn Alcover de Manacor.
 • EDUCACIÓ I MUNICIPI. La ciutat d'Alaior en el context de les ciutats educadores
 • Educación inclusiva. TIC i atenció a la diversitat: anàlisi dels nostres centres de secundària.
 • Educar l'actitud crítica entron al culte al cos en l'educació física: El projecte "Imatgine".
 • Eina digital per a la dislèxia: allò que alumnes, pares i professors han de conèixer.
 • Elaboració d'un blog personal i una revista escolar digital com a metodologia d'alfabetització a les tic.
 • Elaboració d'un dossier d'activitat amb atenció als diferents nivells d'aprenentatge pel mòdul de Fol
 • Elaboració d'un pla de pràctiques de formació professional
 • El còmic com a recurs didàctic de la història: La guerra civil espanyola.
 • El complex hort com a recurs interdepartamental
 • El connectivisme: una nova teoria aplicada a l'ensenyament d'Anglès
 • El domini de la paraula: Josep Pla i la descripció literària
 • El Feminisme a secundària, una proposta de treball.
 • El fenòmen migratori: realitat i percepció. Proposta didàctica per afavorir el clima de respecte cap els inmigrants.
 • El laboratori escolar: aplicacions didàctiques de les normes de seguretat
 • El laboratori virtual com a eina complementària a l'ensenyament pràctic de les ciències experimentals
 • El model sol-terra-lluna: concepcions de l'alumnat i proposta de noves estratègies.
 • El museu de Sant Carles com a recurs didàctic per a les ciències socials.
 • El Museu Diocesà de Mallorca, una proposta didàctica per a 2n d'ESO.
 • Els mitjans de comunicació aplicats a l'aula de Filosofia
 • Els problemes de l'ús de PowerPoint en la educació.
 • El teatre a l'Aula. Muntatge transversal d'un clàssic al Taller de Teatre
 • El temps cíclic i la literatura de postguerra espanyola.
 • El tractament de l'ecologia en l'educació secundària obligatòria
 • El tractament dels mètodes i principis emprats en agricultura ecològica com a eina per fer créixer els adolescents en competència social i cultural.
 • El treball amb fons primàries en l'ensenyament de la història.
 • El treball cooperatiu: valoració i proposta teòrica.
 • El treball de projectes a l'educació secundària obligatòria
 • ENJARDINANR L'INSTITUT. proposta aplicada a Programes de Qualificació Professional Inicial d'auxiliar de jardins, vivers i parcs.
 • Ensenyar Anglès com a Llengua Estrangera a Mallorca: un enfocament intercultural i comunicatiu.
 • Ensenyar filosofia?
 • Ensenyar literatura a ESO. Proposta didàctica per a la descoberta d'un autor: Alexandre Ballester.
 • Ensenyem o eduquem? Anàlisi de la normativa educativa espanyola des de la Filosofia de l'Educació
 • Estratègies per al desenvolupament d'emocions positives dins l'aula d'anglès
 • Estudi i desenvolupament d'una eina web 2.0 per a l'estudi de vocabulari en matèries d'educacó secundària obligatòria i batxillerat
 • Estudi i millora del cicle de Gestió d'allotjaments turístics.
 • Física i Química a 4t d'ESO, per què?
 • Flipboard unitat didàctica.
 • Formació del professorat per un aprenentatge actiu de l'alumnat
 • Google Drive per a l'educació 2.0
 • Imatge de la ciència dins l'aula. Motivar i despertar l'interès per la química
 • Innovació educativa a través del Blended Learning: Usos de Moodle als Instituts d'Educació Secundària d'Eivissa.
 • Innovació i ciència, el repte de qualsevol societat comença a l'ensenyança obligatòria.
 • Introducció de la poesia al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria
 • L'acció tutorial en l'etapa de l'adolescència. La intervenció del tutor en el primer cicle d'Educació Secundària mitjançant un programa formatiu.
 • L'alumnat diabètic al centre educatiu. Actuació davant una aturada cardio-respiratòria
 • L'alumne amb TDAH: projecte de formació al professorat.
 • L'aplicació de la competència matemàtica en la matèria de ciències naturals i biologia i geologia en l'ensenyança secundaria obligatòria.
 • L'atenció a la diversitat a l'Educació Física.
 • L'educació afectiva - sexual com a eix de feina transversal en la integració social.
 • L'educació emocional: Una educació bàsica per a millorar en l'aprenentatge de segones llengües.
 • L'Educació Financera a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • L'educación inclusiva de la teoria a la pràctica.
 • L'estudi del patrimoni historicoartístic a l'ensenyança secundària. Una proposta sobre el gòtic a ciutat i a la part forana mallorquina.
 • L'estudi del sistema nerviós des de la reflexió sobre les emocions al tercer curs de l'ESO.
 • L'orientació arreu d'Europa
 • L'orientació educativa: ideals i realitat
 • La bicicleta: una proposta saludable als centres educatius
 • La competència pragmàtica en l'Educació Secundària: proposta didàctica.
 • La comprensió lectora. Tècniques per a la seva optimització
 • La dislèxia a l'aula d'anglès a l'educació secundària obligatòria.
 • La dona en les Ciències Socials. Una proposta per la seva inclusió a quart d'ESO.
 • La història de la Filosofia a través del cinema
 • La importància de l'argumentació a les ciències socials: una proposta per treballar-la amb alumnes de primer de batxillerat.
 • La importància de la competència en comunicació lingüística en la resolució de confllictes.
 • La importància del simuladors dins l'alula de tecnologia
 • La lectura en anglès dins les aules: Reading Circles.
 • La literatura als centres d'educació secundària. Una mirada pràctica de la lectura.
 • La llengua oral a Secundària. Propostes didàctiques, correcció i avaluació.
 • La metodologia de treball per projectes fent ús de les TIC a l'assignatura Economia de l'Empresa de segon de Batxillerat a l'IES Damià Huguet de Campos
 • La motivació dels alumnes de secundària per aprendre matemàtiques
 • La Normalització de la Dislèxia en l'entorn educatiu.
 • La papiroflèxia com a recurs educatiu.
 • La sortida didàctica com a eina dins les ciències socials per conèixer la història contemporània de Palma.
 • La tasca com a metodologia didàctica en l'Educació Física. Elaboració d'una tasca per alumnes de 3r d'ESO.
 • Les ciències de la naturalesa des d'un punt de vista interdisciplinar
 • Les finques públiques com a eina didàctica a l'educació secundària.
 • Les gloses i la improvisació oral a les aules.
 • Les ONG's. Acció Social als centres d'educació secundària.
 • Les petites investigacions: una estratègia per l'ensenyament-aprenentatge de les ciències de la naturalesa en ESO.
 • Les plataformes educatives actuals en ciències. Disseny i inclusió de la matèria de Biologia i Geologia de primer de Batxillerat en l'espai virtual Moodle del programa Xarxa.
 • Les pràctiques de laboratori en l'ensenyament de les ciències naturals a l'ESO.
 • Les Rondaies Mallorquines en el Primer Cicle de Secundària. Una Aplicació Didàctica Interdisciplinària.
 • Les sèries de televisió com a element didàctic a la Filosofia. Una proposta d'activitat a l'aula.
 • Les sortides didàctiques, un recurs metodològic bàsic per a l'aprenentatge de les Ciències Socials a secundària. Dos exemples pràctics: el centre de ciutat i el Puig de Randa.
 • Les TIC a l'Educació Artística.: Més enllà del projector
 • Les TIC aplicades a la literatura: El blog com a proposta didàctica.
 • Les TIC en l'aprenentatge de la Química: ús dels laboratoris virtuals
 • Les veus de la diversitat. L'estudi de les minories en Ciències Socials
 • Les xarxes socials a l'educació.
 • Llengua, literatura i gastronomia: cuinem (amb) textos.
 • Matemàtica recreativa: matemàgia. Una proposta didàctica per a la classe de matemàtica
 • Matemàtiques en moviment: recursos dinàmics a les TIC
 • Material didàctic per a l'estudi de la comarca del Pla de Mallorca.
 • Material Pedagògic de la Ciutat Romana de Pol·lèntia
 • Metodologia per a l'ensenyament i aprenentatge de dialectologia catalana a ESO.
 • Noves tecnologies al servei de la docència en matemàtiques.
 • Ocupa't al metro
 • On és millor ubicar l'horari d'Educació Física?
 • Organismes transgènics; coneixements, enfocaments i propostes
 • Orientació vocacional-professional a l'educació secundària. Proposta d'un POAP.
 • Per la superació de la crisis de valors juvenils.
 • Personatges narratius: protagonistes i antagonistes dins la literatura i el cinema. Aplicació didàctica.
 • Poesia i dança: creació d'una performance
 • Premsa i democràcia, mecanismes complementaris: un projecte educatiu per a futurs ciutadants.
 • Prevenció de riscos al taller de formació professional.
 • Programació sostenible: Primer curs d'ESO
 • Projecte d'intervenció a l'aula per a l'ensenyament progressiu de la sintaxi de 1r a 4t d'ESO.
 • Projecte d'un model educatiu de secundària obert a les inteligències múltiples.
 • Projecte d'un pla d'activitat física i salut
 • Proposta de nous recursos per a Educació Plàstica i Visual
 • Proposta didàctica: Fra Juniper Serra i el seu entorn.
 • Proposta didàctica d'orientació esportiva
 • Proposta didáctica des d'un enfocament ambientalista a l'ESO.
 • Proposta didàctica per al tractament del concepte petjada ecològica i de l'Índex de Desenvolupament Humà a l'assignatura Economia de Barxillerat.
 • Proposta divulgativa de la connexió entre l'educació plàstica i visual i la ciència
 • Proposta educativa innovadora per al mòdul de Formació i Orientació Laboral en relació a la cerca activa de feina a les Illes Balears
 • Proposta per l'aplicació de les TIC en el marc de l'Educació Física.
 • Reflexió sobre la importància de les investigacions en l'ensenyament de ciències de secundària
 • Teoría de la literatura en el aula: una revisió del currículum de l'assignatura Literatura Universal.
 • Trames curriculars i trames urbanes a l'Educació Secundaria Obligatòria. Ensenyament transversal de l'evolució urbanística de Palma a través de diverses assignatures: Tecnologies, Educació Plàstica i Visual i altres.
 • Treball cooperatiu aplicat a l'àrea de Llengua Castellana.
 • Treball d'investigació sobre els sistemes d'accés als cicles formatius a Europa, a Espanya i a les Illes Balears.
 • Una història holística
 • Una proposta metodològica per a la integració d'un enfocament holístic a l'ensenyament d'una llengua estrangera.
 • Un canvi metodològic a les Escoles de Persones Adultes
 • Ús de dispositus mòbils per a l'`prenentatge de la música a l'Educació Secundària
 • Ús de recursos materials en l'educació matemàtica.
 • Working towards a more inclusive education through Restorative Practices
 • "Infosalut Jove", Projecte d'educació per la salut entre iguals.
 • "Lluitem contra el canvi climàtic: Un món millor és possible". Una proposta de treball interdisciplinari per a primer d'ESO.
 • "Que la major porta és l'afecte": Sobre la poesia i la competència emocional.
 • "Un Catàleg digital del Patrimoni de la comarca de Llevant, una proposta per treballar els Projectes d'Investigació al Batxillerat".
 • Abordatge de l'educació per al desenvolupament des del currículum de secundària.
 • Abordatge dels continguts d'educació èticocívica en el currículum i la tutoria a través de programes externs.
 • Abordatge interdisciplinari de la obesitat infantil a l'educació secundària obligatòria.
 • Activitat física, natura i cultura. Un itinerari didàctic per municipi d'Algaida.
 • Activitats per a l'estudi de la història de Menorca
 • Anàlisi general i del tractament de la qüestió cultural i territorial regional/nacional en els llibres de text de Ciències Socials de les Illes Balears.
 • Anàlisi i proposta d'ús de les eines TIC en l'entorn actual de l'ensenyament secundari.
 • Anàlisi qualitativa en base a competències bàsiques de les activitats que se proposen de llibres de text per a l'educació secundària obligatòria.
 • Aplicació del bloc com a recurs TIC a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Aplicacions del GeoGebra en l'ensenyança obligatòria
 • Aprenentatge basat en la localització
 • Atenció a la diversitat. Altes capacitats a la classe de matemàtiques.
 • Autoestima i desenvolupament personal en l'aprenentatge de l'anglès
 • Avalució de les competències bàsiques mitjançant rúbriques.
 • Cacera del tresor sobre Nova Zelanda
 • Camp d'aprenentatge de Galatzó: una nova proposta educativa.
 • Canvis en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb la introducció de les TIC a Secundària.
 • Com desenvolupar l'intel·ligència emocional mitjançant l'educació física.
 • Com es presenta la pronunciació als estudiants d'àngles com a llengua estrangera.
 • Com hem arribat fins aquí?Projecte multidisciplinari per a 2n d'ESO (empresa automovilística).
 • Competències bàsiques: l'actual repte educatiu
 • Concepcions del professorat en formació envers la naturalesa de la ciència i la tecnologia i la seva influència en la pràctica docent
 • Concreció de projectes d'intervenció nutricional durant l'ensenyança secundària obligatòria.
 • Coneixements i creences que tenen els adolescents sobre malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius i de banca.
 • Contant mites: com tractar la mitologia a ESO?. Una proposta didàctica.
 • ContingutsCTSA en el currículum i llibres de text de ciències de la naturalesa del segon curs d'ESO.
 • Creació d'una revista digital sobre economia a l'aula.
 • Del currículum a les aules d'ensenyament de llengua estrangera
 • Desenvolupament de les capacitats expressives dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Desenvolupament de les competències bàsiques a través del joc dramàtic a les assignatures de Tecnologies e Informàtica
 • Dibuix tècnic a batxillerat. Una anàlisi i una proposta.
 • Didàctica i metodologia del bloc de control i robòtica a les Illes Balears
 • Dieta i Cuina.Tractament Competencial
 • Dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques: La discalcúlia
 • Educació i societats intel·ligents: Proposta didàctica per a ciències socials.
 • Educació Musical. Per a què serveix?
 • Educant en valors mitjançant l'edubloc
 • Eines 2.0 per millorar l'ocupabilitat dels graduats en Formació Professional. Proposta de creació d'un entorn virtual per foment d'ocupació des dels instituts d'educació secundària.
 • Elaboració d'una web d'orientació acadèmica enfocada a facilitar el procés de presa de decisió de l'alumnat balear i les seves families.
 • El context AICLE i els seus efectes en el desenvolupament d'estratègies de negociació.
 • El debat del vel al context escolar.
 • El desenvolupament del pensament crític en els estudiants d'educació secundària: una proposta
 • El Jardí Botànic de Sóller com eina educativa per introduir de l'educació ambiental a l'àmbit formal.
 • El judo a l'educació:una proposta didàctica per a discapacitats visuals.
 • El mòdul de comptabilitat i finances: una proposta de millora educativa a partir de la metodologia de la simulació empresarial.
 • El municipi de Marratxí com a recurs per treballar les Ciències Socials.
 • El naixement de la Música Moderna fins als nostres dies: una alternativa al currículum actual
 • El patrimoni local com a relació entre el coneixement teòric i l'espai viscut: L'exemple d'Alaró.
 • El potencial de kinect com alternativa a la pissarra digital interactiva.
 • Els agrupaments flexibles com a estratègia dins les aules d'anglès con a llengua estrangera.
 • El Secar de la Real: Una proposta d'aprofitament didàctic per a les Ciències Socials de l'Educació Secundaria Obligatòria.
 • El segle XVIII a Mallorca. Una nova aproximació didàctica al patrimoni historicoartístic palmesà a partir de l'esglèsia conventual de Nostra Senyora del Socors i del barri de Sa Gerreria.
 • Els sistemes d'informació geogràfica aplicats a les Ciències Social. Una proposta educativa.
 • Els valors de l'art: Com educar a tra`és de l'art contemporani a la ESO
 • Els videojocs, poderoses eines per generar coneixement en el segle XXI.
 • Els videojocs com a eina educativa
 • Els videojocs i les competències bàsiques: eines d'aprenentatge del futur.
 • El taller d'escriptura: Una metodologia creativa.
 • El taller de música com a eina de desenvolupament i integració per a alumnat amb risc d'exclusió social i escolar a l'IES Marc Ferrer.
 • El tractament de la contaminació acústica en els centres d'educació secundària obligatòria de Palma.
 • El treball en xarxa com a eina per a afrontar ( o combatre o disminuir) el fracàs escolar en els centres d'educació secundària obligatòria.
 • El treball per projectes a Secundària a través d'un tema transversal: educació ambiental
 • El Trivial d'Economia com a recurs educatiu.
 • Ensenyament d'idiomes amb l'AICLE
 • Estem emocionalment preparats?. La importància de la Intel·ligència Emocional en l'educació.
 • Estudiar a l'estranger.
 • Estudi comparatiu i relacional sobre les capacitats generals de l'alumnat dels cursos de primer, segon i tercer d'Educació Secundària Obligatòria del Col·legi Concertat Nostra Senyora de la Consolació, la Teoria de les Intel·ligències Múltiples i les Competències Bàsiques
 • Estudi del tractament de la sexualitat en els llibres de text de Ciències de la Naturalesa.
 • Expressió escrita. Escriure per aprendre a escriure.
 • Festivitats i cultura anglosaxones a les classes d'anglès.
 • Fisica i Química una assignatura interessant. no?
 • Foment a la lectura
 • Formació integrada en contextos naturals i cooperatius: L'hort escolar.
 • Geogebra a l'aula de Matemàtiques
 • Implantació d'una comissió de coordinació docent, Comissió de Ciències amb un pla d'actuació científic que reguli els continguts interdisciplinars.
 • Inclusió educativa: Tanquem els ulls, fem música!
 • Interculturalitat en el món educatiu: "qui és diferent és atractiu".
 • Introducció de les calculadores g´àfiques dins l'aula. Implicacions metodològiques.
 • Itinerari competencial per Maó
 • Itinerari didàctic: El modernisme a Sóller.
 • L'actualitat com element motivador dins l'aula.
 • L'alfabetització científica a Educació Secundària Obligatòria: proposta didàctica per a tercer d'ESO.
 • L'aplicació de PMBOK a la gestió de la docència a secundarià
 • L'aplicació de simuladors virtuals com alternativa metodològica en l'educació de batxillerat i FP.
 • L'argumentació en l'aprenentatge de les ciències
 • L'audició musical: Una eina per treballar amb l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu. Proposta d'activitats per a la inclusió de l'alumnat amb TDA o TDAH.
 • L'Economia Domèstica. Pràctiques útils per a la vida quotidiana.
 • L'educació , una visió global del món
 • L'educació del segle XXI: El canvi és la clau; el "project Based learning", una opció.
 • L'elecció d'estudis científics: interessos i factors influents
 • L'ensenyament de l'oralitat. Una proposta didàctica.
 • L'ensenyament de la literatura anglosaxona a Secundària i Batxillerat.
 • L'ensenyament de la sociolingüística en l'educació secundària a les Illes Balears.
 • L'ensenyament del català com a L2 a l'alumnat d'incorporació tardana. Proposta per a una organització de l'aula.
 • L'ensenyament del lèxic.
 • L'escoltisme com a complement del sistema educatiu formal. Una ajuda al treball competencial.
 • L'itinerari didàctic: Una proposta metodològica per a l'estudi geo-històric del municipi de Sa Pobla.
 • L'optativa de taller de teatre a l'Educació Secundària Obligatòria.
 • L'Univers a les aules.
 • L'ús de la novel·la històrica per aprendre Ciències Socials.
 • L'ús de les TIC per millorar la producció oral a classes d'anglès.
 • La competència digital en l'àrea de llengua castellana a secundària.
 • La diversificació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat
 • La Filosofia 3/18 i la Novel·la Gràfica.
 • La fonètica de l'Anglès com a llengua Internacional als centres d'educació secundària obligatòria.
 • La Formació Professional a distància.
 • La gran ruta.
 • La immigració a les Illes Balears. Impacte en el sistema educatiu. Una proposta per alumnes de Ciències Socials de 3er d'ESO sense competència en cap de les dues llengües oficials de la Comunitat
 • La implementació de les TIC a l'aula de matemàtiques en el marc del projecte Escuela 2.0.
 • La importància de ser inclusiu/iva. (Una advertència seriosa per a professors/es trivials).
 • La Perspectiva Intercultural al Aula de Llengua Anglesa.
 • La qualitat de l'educació. Estudi comparatiu basat en el llibre "La buena y la mala educación" d'Inger Enkvist. La decadència del sistema educatiu Espanyol.
 • La ràdio escolar.
 • La radio escolar com a eina didàctica per al tractament dels continguts del bloc d'escolta, d'audició i referents musicals, del currículum de les Illes Balears.
 • La tecnologia mòbil per a l'ensenyament de l'Educacio Fisica, Una proposta interdisciplinària per a millorar la salut dels alumnes de secundària.
 • La utilització dels suplements educatius dels diaris i de la prensa a l'aula.
 • Lectura, educació literària i desenvolupament de la consciència lingüística. Reflexions al voltant de l'experiència al centre de pràctiques IES Aurora Picornell.
 • Lectura cooperativa, coavaluació i autoavaluació a l'educació científica.
 • Les activitats: La nostra eina. Aplicat a la tecnologia
 • Les escoles KIPP.
 • Les idees prèvies als alumnes de 1r ESO. Proposta d'avaluació inicial.
 • Les llegendes a secundària: Propostes didàctiques.
 • Les matemàtiques dia a dia: que no et facin els comptes.
 • Les motivacions en l'estudi de les matemàtiques.
 • Les pissarres interactives i els materials digitals en el nou paradigma d'ensenyamenti aprenentatge de la llengua anglesa
 • Les sortides de camp com eina didàctica: proposta d'itineraris per estudiar les Ciències Socials a Mallorca.
 • Les sortides didàctiques en el món de les ciències.
 • Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la educació. Revista digital d'Economia "Petits economistes"
 • Les TIC com eina de millora de la comunicació i coordinació del professorat
 • Les TIC i el professorat de secundària: Percepció, competència i usos a l'IES Son Ferrer.
 • Les webquestes, una eina eficaç.
 • Les xarxes socioeducatives i les avantatges que suposen per a les ciències socials a la secundària obligatòria. Un exemple pràctic.
 • Lliga de matemàtiques on line.
 • Mallorca en bicicleta: recursos turístics i la seva promoció a Internet.
 • Menja sa, Viu millor!
 • Metodologia del treball cooperatiu a l'àrea de Llengua anglesa
 • Nou model de centre educatiu des de l'òptica de la gestió de projectes
 • Nous enfocaments per a l'Ensenyament de Gramàtica Anglesa a Alumnes no nadius.
 • Pautes per utilitzar revistes i diaris en una classe d'Anglès com a Llengua Estrangera.
 • Pensar, sentir, viure: Filosofia
 • Pla d'Atenció a alumnes amb absències escolars freqüents a causa de malalties rares.
 • Programa de gestió de l'estrès per a segon de batxillerat.
 • Programes d'acollida i plurilingüisme als centres educatius de les Illes Balears.
 • Projecte educatiu: Organització d'un viatge virtual a Bali per conèixer el seu sistema econòmic i comparar-ho amb Mallorca, dins l'assignatura d'economia de 1r de batxiller, en col·laboració amb l'assignatura d'economia d'anglès.
 • Projecte pilot en prevenció d'addiccions a les noves tecnologies a l'IES Marratxí.
 • Promoció de la salut des dels centres educatius.
 • Proposta d'un pla d'acció tutorial pel tercer nivell d'Eso: Recull de recursos disponibles a la xarxa.
 • Proposta i anàlisi d'un programa intergeneracional per a l'Educació Secundària.
 • Propostes d'adaptacions curriculars no significatives a l'àrea de ciències per a alumnes dislèxics de l'E.S.O.
 • Propostes pedagògiques per afrontar les diferències cognitives entre el cervell femení i masculí.
 • Propostes per a la implementació del paper de la dona a les ciències aprofitant el treball competencial.
 • Rutes cicloeducatives a Menorca. Cas 0 : L'aigua sobre rodes
 • Sistemes de simulació.
 • Sortir de l'aula, una passa més: l'adaptació d'una programació formal de Ciències Socials, Geografia i Història en un context no formal.
 • Tècnica del jigsaw en l'educació secundària. Aplicació a les matemàtiques
 • Tècniques periodístiques per treballar l'expressió oral i l'esperit crític dins l'aula de català
 • Teories Pedagògiques que justifiquen les competències bàsiques i les seves implicacions a les alules.
 • Tractament de les competències bàsiques mitjançant sèries de televisió.
 • Transició de primària a secundària. Un intent de millorar-la
 • Transposició didàctica de la biologia evolutiva en els manuals escolars d'educació secundària (1970-2005).
 • Treballar l'habilitat oral a través dels mitjans de comunicació a classe de llengua catalana.
 • Treballs pràctics basats en investigacions, metodologia per treballar les competències bàsiques.
 • Una aplicació de les fonts documentals a l'assignatura de Ciències Socials a l'Educació Secuandària.
 • Una nova manera d'aprendre l'art: Un projecte didàctic per a segon d'ESO.
 • Una oferta diferent per a la illa de Mallorca.
 • Una proposta de revista escolar ideal.
 • Una proposta didàctica sobre cohesió textual per a alumnes de 2n d'ESO.
 • Un treball per projectes: un taller literari al voltant del gènere èpic.
 • Ús de les PDI. Com crear recursos
 • Ús de les TIC per part del professorat de ciències, física i química en els instituts de Mallorca.
 • Utilització d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge per desenvolupar un model Constructivista de l'Educació.
 • Virtualització en l'educació. Escriptoris virtuals i altres recursos virtualitzats
 • Visita al Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.
 • ^Projecte teatral interdisciplinari d'alemany com a llengua estrangera a l' Educació Secundària
 • Abordatge interdiciplinar de l'educació per a la salut a l'educació secundària obligatòria
 • Activitats interactives de ciències a Mallorca
 • Activitats multidisciplinars a l'Educació Secundària Obligatòria. Metodologia i avaluació.
 • Alguns problemes de la fonamentació de l'ètica
 • Anàlisi del tractament de la literatura als llibres de text
 • Anàlisi de metodologies pràctiques i participants en els estudis de comerç i màrqueting
 • Aplicació de la metodologia de treball per projectes a la impartició d'Economia de primer de batxillerat a través de la simulació d'inversions en títols de renda variable en el Mercat de Valors
 • Aplicació de la teoria sistèmica en l'àmbit educatiu
 • Aprendre a aprendre: de la teoria a la pràctica
 • Aprendre a ensenyar ciències de forma constructivista: proposta de formació del professorat basat en la metacognició
 • Aprendre a través de les Fonts Orals. Propostes didàctiques sobre el seu ús i introducció al bloc digital com element de divulgació
 • Aprenentatge en el medi natural
 • Aprenentatge servei des de la Filosofia
 • Aprenentatge significatiu: traduint amb intel·ligències
 • Aprenentatge significatiu a través de la música
 • Assignatura de Formació i Orientació Laboral: mecanisme d'inserció laboral?.
 • Atenció a l'alumnat nouvingut.
 • Atenció a la diversitat: atdaptació de la metodologia emprada en l'assignatura de tecnologia segons l'estil aprenentatge de l'alumne
 • Atur Juvenil i Actuació del Centres Educatius
 • Avaluació formadora : experiència en coavaluació del treball en equip
 • Avaluació i evolució. Aplicació de noves metodologies als cicles formatius
 • Avaluació i valoració del programa de qualificació professional inicial.
 • Benvinguts a la república independent de l'educació
 • Caçadors de tresors literaris
 • Cap a un consum responsable i sostenible
 • Com avaluar les competències bàsiques.
 • Competència comunicativa. S'està fomentant el "saber parlar" en els centres educatius?
 • Competències clau. Una proposta per els PQPI
 • Compilació d'activitats per al mòdul professional "Polítiques de marquèting" del cicle formatiu de grau superior de "Gestió comercial i màrqueting"
 • Comprensió lectora i ciència: textos científics per a les aules de secundària.
 • Com Tractar la competència digital?
 • Com traslladar als alumnes el què passa al seu voltant a través de les TIC
 • Comunitats d'aprenentatge.
 • Continguts enllaçats a l'especialitat de Tecnologia com a base dels aprenentatges significatius
 • Conveniència de la creació del "Títol superior en arts escèniques" i la seva posterior implantació al municipi de Manacor.
 • Convivència i conflicte a les aules d'ESO
 • De l'aula a la ciutat. Proposta didàctica de sortides d'aula a Palma per a primer i segon cicle a CCSS
 • Del diàleg a l'assamblea a l'educació per la ciutadania
 • Dels museus als instituts.
 • Desenvolupar un projecte per competències bàsiques dins un grup de PDC
 • Didàctica de la comprensió lectora. Revisió i propostes
 • Didàctica de la llengua de les Pitiüses.
 • Didàctica en entorns virtuals.
 • Donar un impuls a la Formació Professional reglada: una solució considerable.
 • Do you sapeak English? Com fer de l'anglès una eina comunicativa dins l'aula
 • Educació en alfabetització de mitjans de comunicació
 • Educació física competent: una aplicació pràctica
 • Educant en i pel canvi : Font de progrés i riquesa
 • Eficiència energètica als centres de Secundària
 • Elaboració d'una escala valorativa sobre les matemàtiques als alumnes de la segona etapa de l'ESO i una escala valorativa sobre l'educació per competències als professors de secundària.
 • El centre educatiu: model de convicència democràtica
 • El cervell no és neutre. Orientacions i estratègies davant diferents formes d'aprenentatge
 • El cine com a font i recurs didàctic per a l'assignatura de Ciències Socials. Geografia i Història en l'educació secundària obligatòria. Una proposta didàctica
 • El foment de la lectura a través de l'ús educatiu de les TIC
 • El fracàs escolar a ciències socials: un atracament per a una diagnosi. L'institut de Porto Cristo
 • El fracàs escolar i la conflictivitat dels residents d'un centre de menors
 • El joc com estratègia didàctica enriquidora per afavorir els processos d'ensenyament-aprenentatge
 • El llegat de l'Arxiduc Lluís Salvador. Dues pripostes didàctiques per visitar el Monestir de Miramar i Son marroig a l'ESO i el Batxillerat
 • El mite d'Andratx a l'obra de Baltasar Pòrcel: proposta de treball a secundària
 • El portafoli a l'Educació Secundària
 • Els centres docents com a contexts afavoridors de resilència
 • Els continguts educatius digitals a l'àrea de Filosofia: proposta d'una Unitat didàctica per Filosofia i Ciutadania de 1er. de Batxillerat
 • Els jocs educatius: una metodologia innovadora a nivell de secundària
 • Els mitjans de comunicació a l'aula de català. Quatre propostes didàctiques per aprendre a llegir, escriure, parlar i escoltar
 • Els museus virtuals com a recurs didàctic per a les Ciències Socials.
 • Els ordinadors portàtils i els llibres digitals: noves possibilitats de treball a l'aula
 • Els qüestionaris com a eina d'ensenyament i aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera
 • Els sistemes de gestió de la quallitat en Centres Educatius.
 • El taller de tecnologia com a escenari per a l'educació en valors
 • El temps i la seva didàctica
 • El tractament de la Guerra de Successió i la pau d'Utrech als estudis d'ESO i Batxillerat: Marc teòric i pràctic per l'elaboració d'unitats didàctiques
 • El treball del patrimoni a l'Educació Secundària Obligatòria
 • El treball per racons adaptat a secundària com a eina d'atenció a la diversitat
 • Ensenyament i aprenentatge de les activitats lingüístiques a l'educació secundària. Com podem superar els perjudicis lingüístics?
 • És fàcil revolucionar a un poble?
 • Estimular la creativitat i el pensament lògic programat amb Scratch
 • Estratègies metodològiques per alumnes nouvinguts a ESO. Tecnologies
 • Estratègies per l'optimització dels recursos educatius locals des d'una perspectiva constructivista en l'àmbit de les ciències socials. El cas del municipi de Llucmajor
 • Estratègies per una atenció personalitzada.
 • Estudi i propostes de millora sobre la utilització del paper a l'IES Isidor Macabich.
 • Estudi sobre l'ús de les tic en l'àmbit docent a menorca. proposta de pla tac per a un centre de secundària
 • Factors influents en l'elecció d'una carrera de ciències
 • Física, química i vida quotidiana: una proposta de pràctiques de laboratori per al quart curs de l'educació secundària obligatòria
 • Física i cinema: una innovació a les aules
 • Física i Química, prejudicis, una relació íntima?
 • Foment de l'educació multilingüe en l'ensenyament espanyol en l'exemple de l'Alemany com a tercera llengua
 • Gestió i implementació d'un pla de convivència
 • Grups d'aprenentatge.
 • Hannah Arendt. Recursos per a pensar.
 • Heterogeneitat de l'alumnat als cicles formatius
 • IES Bendinat i el seu pla lingüíistic de centre amb relació als aspectes sociolingüístics
 • Implicacions de l'aprenentatge per competències a l'aula de Seccions Europees
 • Impuls de la educació ambiental als centres educatius: programa de centres ecoambientals.
 • Internet al servei de les competències
 • Introducció al turisme sostenible mitjançant un projecte interdisciplinari en el cicle formatiu de grau superior d'agències de viatge.
 • Investigació entorn avaluació
 • Jocs i trencaclosques matemàtics com a eina educativa per a treballar el currículum de matemàtiques a ESO
 • L'aprenentatge de la físisca a secundària, útil i important?
 • L'aprenentatge en interacció amb el medi. Programació i disseny d'itineraris didàctics al Centre d'Interpretació de Raixa
 • L'astronomia a Secundària: una perspectiva integradora
 • L'atenció a la diversitat dirigida als alumnes cecs en l'aprenentatge de les ciències experimentals, la química i la física
 • L'atenció al client en els cicles formatius de la família professional d'Hoteleria i Turisme en base al Treball Col·laboratiu i les Tècniques de Treball per Projectes
 • L'Educació d'adults: aproximació d'un model d'ensenyament-aprenentatge en Ciències Socials
 • L'educació física a 1r d'ESO mitjançant el voleibol com a contingut d'ensenyament aprenentatge
 • L'educació i la gestió ambiental als centres d'Educació Secundària
 • L'ensenyament de l'angès com a llengua estrangera a través de les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques
 • L'ensenyança pràctica a les tecnologies. Exemples d'aplicació i beneficis.
 • L'escola d'adults de Ciutadella: Propostes metodològiques
 • L'hipertext crític educatiu
 • L'hort educatiu com a eina d'aprenentatge multidisciplinari
 • L'ús de les biografies com a eina didàctica de les Ciencies Socials
 • L'ús de les fonts a secundària i batxillerat: el documental com a recurs didàctic a Ciències Socials
 • La competència social i ciutadana : un gran repte pel professorat
 • La comprensió lectora a l'aula. Propostes didàctiques per posar en pràctica les microhabilitats superiors
 • La dislèxia en l'Educació Secundària
 • La formació acadèmica de pares en matemàtiques
 • La Història de l'Art a Secundària un àmbit a replantjar
 • La igualtat entre homes i dones
 • La importància de l'ús de les imatges com a eina didàctica en les Ciències Socials
 • La importancia de la infermera escolar en l'àmbit docent
 • La importància de la lectura.
 • La influència del docent en els hàbits lingüístics de l'alumnat de secundària
 • La literatura en l'ensenyament de llengües estrangeres: una aproximació a "La Metamorfosi" de Franz Kafka
 • La llengua oral a l'escola: proposta didàctica
 • La metodologia CLIL en la ensenyança de la Física i Química per a un aprenentatge més eficaç de ñ'anglès en els centres de les Illes Balears
 • La mobilitat i la formació permanent com a factrors de millora de la qualitat d'ensenyament
 • La motivació i l'aprenentatge: què en saben els professors?.
 • La novena competència: transversalitat de les habilitats de pensament
 • La poesia a l'Educació Secundària: un enfocament metodològic
 • La programació com a recurs pedagògic per a la millora de l'educació matemàtica . L'eina: L'Scratch
 • La psicomotricitat en l'Educació Física als primers nivells de l'ensenyament secundari obligatori
 • La utilització dels documentals a les classes de ciències socials
 • La Viquipèdia com a eina educativa
 • Les activitats de motivació a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Les competències bàsiques. Propostes per treballar-les als centres educatius i a l'assignatura de Tecnologies
 • Les Fonts Ufanes: un esclat màgic de la natura. Quadern de camp de la visita al monument natural per a primer cicle d'ESO
 • Les possibilitats didàctiques de les Rondalles Mallorquines aplicades a l'assignatura optativa "Conservació i recuperació del patrimoni cultural"
 • Les religions monoteistes a ESO. Un llibre de text
 • Les rondalles. Proposta didàctica. Primer cicle d'ESO
 • Les Seccions Europees i la seva aplicació a la tecnologia
 • Les TIC als IES: anàlisi de la situació actual i proposta de recursos
 • Les TIC en l'Educació Física
 • Les visistes escolars de Ciències Socials a Mallorca
 • Límits a l'aprenentatge: informació formal, informal i no formal.
 • Lògica a la xarxa
 • Madera de letras. Aplicació del blog d'aula a l'àrea de llengua i literatura castellana
 • Matemàtiques amb fusta, cartolina, daus i il·lusió.
 • Mescla d'apropament a la vida quotidiana i contextualització històrica de la Física i la Química: una dissolució capaç de motivar a l'alumnat de secundària
 • Metodologia dels ensenyaments dels estudis jurídics a la Formació Professional
 • Motivació i assoliment educatiu en funció de les expectatives del futur professional
 • Música a la clase de filosofia
 • Nivell educatiu: Balears a la coa d'Europa , Finlàndia al cap davant. Diferències , raons i possible pla d'actuació.
 • Observant per transformar: educant en temes transversals a l'assignatura d'anglès a batxiller mitjançant productes culturals audiovisuals
 • Parla i escolta al món. Les habilitats per la producció i la recepció de la llengua anglesa com a llengua internacional
 • Partit Tecnològic
 • PAULLUSMETELLUS. La creació d'un bloc de recursos sobre Història Antiga per a professors de ESOi batxillerat
 • Plurilingüisme vs semilingüisme en el contexte educatiu multilingüe i multicultural. Una revisió crítica i proposta pedagògica.
 • Poesía en pentagrama: La alianza de dos artes o una simbiosis conveniente para la promoción del género lírico en las etapas de Eso y Bachillearto
 • Pràctiques de química en xarxa
 • Projecte de desenvolupament d'habilitats socials
 • Projecte de suport al procés d'aprenentatge d'alumnes amb dificultats mitjançant TIC
 • Projectes de treball a secundària, és possible?
 • Projectes lingüístics a la zona d'Artà
 • Proposta curricular per a l'ensenyement i l'aprenentatge de la literatura a secundària
 • Proposta d'estratègies metodològiques innovadores per a la millor de les habilitats socials relacionadesamb l'atenció als usuaris, del perfil professional del cicle de grau mitjà "Cures d'Auxiliar d'Infermeria"
 • Proposta d'una xarxa social educativa de les Illes Balears
 • Proposta de l'ampliació de l'enfocament AICLE als centres de secundària de les Illes balears
 • Proposta didàctica de matemàtiques a trevés de la química
 • Proposta educativa destinada al foment de la lectura en anglès per alumnes amb necessitats educatives especials
 • Proposta metodològica i eina d'avaluació per la seva integració en els centres docents
 • Proposta pedagògica per a l'arxiu i patrimoni històrics de l'IES Joan Ramis i Ramis
 • Proposta per un laboratori de Ciències Socials en un Institut d'Educació Secundària
 • Propostes curriculars i didàctiques per al tractament de l'expressió escrita a l?ESO
 • Protocolarització de diagnòstic i intervenció del síndrome d'Asperger pel professorat
 • Realitzar una sortida a un centre d'educació ambiental millora l'actitud de l'alumnat cap al medi ambient?
 • Síndrome d'Asperger: una proposta per a les classes de filosofia
 • Sócrates a l'aula
 • Taller de guió: una eina per al desenvolupament de la creativitat i les habilitats comunicatives
 • Tasca competencial , interdisciplinar per 4t ESO: Illa del Rei
 • Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement a l'ensenyament secundari
 • Tecnologies realitzant projectes amb altres assignarutres per assolir les competències bàsiques
 • TIC i competències clau al CFGS en Navegació, pesca i transport marítim
 • Tic-Tac: avancem cap a l'escola digital
 • Tots els significats de la lectura
 • Treball interdepartamental. Amics creatius.
 • Treball per projectes. Una proposta enfocada a un grup de diversificació curricular
 • Treballs pràctics per al desenvolupament de l'ensenyança a l'aula
 • Tresor al museu
 • Una aproximació a l'aprenentatge digital: Xarxipèlag 2.0
 • Una forma de combatre la crisi científica escolar. Aprendre ciència fent ciència
 • Una nova concepció de les biblioteques escolars: proposta de millora i dinamització
 • Una proposta de nous temes per al currículum de matemàtiques
 • Una proposta didàctica: l'ús dels gèneres periodístics per a fomentar l'ensenyament-aprenentatge de la sociolingüística
 • Una responsabilidad compartida: el fracaso escolar
 • Un conte sobre la mà d'obra infantil com eina didàctica en geografia
 • Webquest i la seva didàctica
 • Yes we can! Impuls a l'oralitat dins les aules
 • ¿Hi ha reinserció després de l'atenció a la diversitat?: escolarització compartida.
 • "Do you econo me?" Propostes d'innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l'alumnat a Mallorca en l'especialitat d'economia.
 • Adaptacions currriculars per a alumnat amb síndrome d'Asperger en Secundària.
 • Anàlisi crític dels instruments d'avaluació a l'àrea de tecnologia de l'educació secundària obligatòria
 • Anàlisi de la implementació de les NTICS al sistema educatiu.
 • Aplicació de la història de les ciències naturals per a millorar l'ensenyament de ciències a l'educació secundària.
 • Aplicació de la programació d'un servei de mediació escolar
 • Aprenentatge cooperatiu a l'aula.
 • Arquitectura escolar.
 • Atenció a la Diversitat: Els nouvinguts i el Sistema Educatiu a les Balears
 • Atenció a la diversitat dins l'aula de Biologia i Geologia: L'alumne superdotat
 • Avaluació d'un IES: projectes, òrgans, relacions i qualitat educativa.
 • Cinema i conte: una visió interdisciplinar de la literatura a l'educació secundària.
 • Com afegir les noves tecnologies a la ensenyament: programar a través de webquest.
 • Com es tracta l'atenció a la diversitat a l'IES de Llucmajor.
 • Com pal·liar el fracàs escolar i l'absentisme escolar
 • Comunicació i coordinació entre el professorat: el cas de l'IES Joan Maria Thomàs.
 • Conductes inadequades a l'aula i propostes per solucionar-les.
 • Contingut agrupat, aprenentatge ordenat
 • Convivència i conflictes als centres educatius.
 • Didàctica de les sortides de camp.
 • Disseny de diverses eines d'avaluació en unitats didàctiques.
 • Distints models d'ensenyaments entre els professors novells i els professors experimentats.
 • Diversitat i currículum a les aules de secundària
 • Educació i multiculturalitat
 • El cinema com a recurs didàctic a les Ciències Socials: un exemple d'aplicació a 4rt d'ESO.
 • El joc a l'aula: proposta de material didàctic per a treballar competències bàsiques.
 • El judo com a pràctica educativa escolar i vehicle per a L'Educació en valors des d'una metodologia cooperativa i comprensiva.
 • El massís de Randa: aplicació com a recurs didàctic per les Ciències Socials.
 • Els mètodes interactius a Ciències Socials: una proposta per 1r d'ESO.
 • Els mitjans de comunicació i les competències bàsiques. Una proposta específica per treballar premsa i televisió.
 • Els problemes ambientals en els llibres de text.
 • Els videojocs: Repercusions dins l'aula
 • El treball cooperatiu en el context de les classes de Ciències Socials a Secundària.
 • El trilingüisme en el primer cicle d'ESO.
 • Emprendre en secundària.
 • Ergonomia escolar.
 • Expectatives de la transferibilitat de la ciència escolar a la vida quotidiana i a la vida en societat.
 • Formació a centres de treball.
 • Funció de l'equip directiu de l'IES Arxiduc Lluis Salvador (Palma)
 • Guia educativa per als professors de secundària d'alumnes amb Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
 • Incorporació de les noves tècniques gràfiques i de representació a la programació de plàstica en segon curs de batxillerat artístic
 • Jocs d'expressió col·lectiva per aprendre a treballar en equip.
 • L'activitat física i l'esport com a mitjà d'integració social i transmissió de valors a joves socialment desfavorits.
 • L'aplicacció de les competències bàsiques a les ciències socials; anàlisi crític i possibles millores.
 • L'aprenentatge cooperatiu a la impartició d'una assignatura en una llengua estrangera.
 • L'aprenentatge de la gramàtica i la producció textual: algunes propostes d'integració.
 • L'aprenentatge per tasques a l'àrea de llengua i literatura castellana
 • L'aprenentatge significatiu a l'aula: el món actual a quart d'ESO.
 • L'educació canvia, els espais també: cas de l'IES Joan Maria Thomàs.
 • L'Educació en valors a través del cinema. Una metodologia concreta.
 • L'educació no formal en l'ensenyament de les ciències.
 • L'escriptura del jo com a proposta didàctica.
 • La formació professional com aposta de futur: el repte de la professionalització del professorat.
 • La història de les Illes Balears a l'entorn web. Creació d'un bloc amb recursos per al professorat d'ESO
 • La importància de casos reals en cicles formatius
 • La integració escolar per a la Síndrome de DoWN.
 • La planificació a l'aula: un procés per a la formació, la innovació i la investigació.
 • La responsabilitat social. Aplicacions metodològiques a Cicles Formatius.
 • La subjectivitat en el procés de correcció d'exàmens.
 • Les dramatitzacions per a l'educació emocional i les habilitats socials, jocs de rol dins el disseny curricular de les tecnologies d'ESO.
 • Les seccions europees i la seva aplicació a la tecnologia.
 • Les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació física.
 • Les TIC aplicades al batxillerat a distància. Model d'Unitat Didàctica per a ciències socials.
 • Les TIC i les Ciències Socials. Proposta per a la creació d'un espai web comú.
 • Materials didàctics per l'alumnat nouvingut de llengua no romànica. Una proposta d'adaptació per a ciències socials.
 • Més enllà de la integració.
 • Metodologies pel tractament de la diversitat a l'aula. Propostes per abordar el treball a l'aula amb alumnes de necessitats educatives especials.
 • Prevenció de riscos en les aules taller de Tecnologia als IES.
 • Problemes auditius a l'àmbit de l'educació i la respectiva adaptación.
 • Processos del sistema dièdric i en Autocad des de l'aprenentatge significatiu.
 • Projecte per treballar l'expressió escrita
 • Proposta de diseny material per a l'evaluació de competències del Mòdul de Tècniques Bàsiques d'Infermeria.
 • Pros i contres de l'educació de l'assignatura de tecnologia en anglès.
 • Ràdio esplai.
 • Seccions europees, estretègies de comunicació a l'aula.
 • Suport vital bàsic dins les aules i els centres escolars.
 • Tipologia de preguntes als llibres de text de Ciències de la Naturalesa d'ESO i contextualització
 • Tractament de la diversitat a l'aula en les ciències naturals: cas dels alumnes amb NESE
 • Tractament de la lectura d'imatges a Ciències Socials: una proposta per primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • Treball cooperatiu.
 • Una aposta per a la formació permanent del professorat.
 • Una webquesta sobre La Roqueta (1902) com a eina didàctica.
 • Un IES competent
 • Un mòdul de Gestió Administrativa del Comerç Internacional en llengua estrangera (anglès) del Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional.
 • Un nou enfoquement didàctic sobre l'ensenyament de la literatura a Secundària.