Escoltar

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 19 22 20 13 9 22
Nou ingrés SIIU 15 19 19 13 8 16
Matriculats 51 48 48 39 32 35
Titulats 17 12 20 13 8 11

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació - 47% 79% 61% 67% 67%
Taxa d'abandonament - 11% 5% 14% - -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 95% 92% 89% 90% 91% 87%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 98% 100% 98% 100% 98% 100%
Taxa de rendiment 79% 75% 81% 78% 70% 76%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Dolors Forteza Forteza
Personal Docent i Investigador
 • Joan Jordi Muntaner Guasp
 • Mª Rosa Rosselló Ramon
Personal d'Administració i Serveis
Maria Balle Cañellas
Alumnat
Antonio Vigo Aguiló

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat

Treballs de fi de màster

 • Anàlisi del model de suport a l'etapa de primària en un centre concertat
 • Anàlisi del nivell d'inclusió i propostes d'innovació al CEIP Teixereta (Ibi).
 • Autoevaluación de los procesos educativos en tres centros de Educación Infantil y Educación Primaria
 • Com tractaven els diaris la discapacitat durant l’any 1990, 1993 i 1995?
 • De l'escola a la Universitat: biografies que visibilitzen les barreres a l'aprenentatge
 • De l'escola al barri: una aproximació teòrica de l'art comunitari com element transformador cap a escoles i societats inclusives
 • El Diseño Universal de Aprendizaje en el análisis de los Grupos Interactivos. Un estudio de caso en el CEIP Pintor Joan Miró
 • El paper de l'Educació Física en la inclusió de l'infant
 • El tractament de la inclusió en algunes metodologies actives del CEIP Es Pont
 • Fent camí cap a la inclusió: un estudi de cas
 • La coeducació com a element inclusiu al pati escolar
 • La importancia de los roles y valores en el aprendizaje cooperativo para conseguir una mayor inclusión.
 • La inclusió al CEIP Coll d'en Rabassa
 • Model centrat en la Família i els Entorns Naturals en Atenció Primerenca: una anàlisi teòrica
 • Acogida de los AIT (Alumnos de Incorporación Tardía) a través de la educación emocional
 • Análisis de la figura del Auxiliar Técnico Educativo (ATE) desde una perspectiva inclusiva
 • El lideratge de l'equip directiu en l'educació inclusiva
 • El treball dels docents envers la diversitat
 • La dislexia. Impacto de las barreras del sistema escolar en el ámbito familiar
 • LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales)
 • La relació de la família amb fills amb malalties rares amb els professionals sanitaris i educatius
 • Percepciones de los docentes sobre la educación inclusiva
 • Cap a un pla de convivència inclusiu. Estudi de cas
 • Els contes com a recurs per a la inclusió
 • Els Grups Interactius a l'Educació Primària
 • L'aprenentatge cooperatiu a l'educació física.
 • La família del CEIP Pintor Joan Miró
 • Nins i nines amb malalties minoritàries en l'àmbit escolar
 • Avaluació en els grups interactius
 • La biblioteca escolar: un espai inclusiu d'aprenentatge socioemocional.
 • Unitat de mares del centre penitenciari de Picassent: escenaris educatius per a la inclusió
 • “La immigració, un element per fer inclusió dins les aules” La metodologia del CEIP “Es Cremat”