Escoltar

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

D’acord amb el Reial Decret 1393/2007, que estableix la regulació dels ensenyaments universitaris oficials, poden accedir a aquest Màster totes les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol, o un títol expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país expedidor per accedir als ensenyaments de màster. També podran accedir-hi els titulats en sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologar els seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquests titulats acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per a l’accés a ensenyaments de postgrau

Per a ser admesos al Màster, les persones que hi tinguin accés hauran de reunir els requisits establerts per cada Universitat participant. Entre aquests requisits hi pot haver el d’una formació prèvia específica en algunes disciplines, segons quina sigui la formació prèvia de l’estudiant.

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster en Educació Inclusiva són les següents:

 • Entre les titulacions oficials actuals:
  • Llicenciatura de pedagogia, llicenciatura de psicopedagogia, llicenciatura de psicologia, altres llicenciatures o enginyeries vinculades a la docència en àrees específiques del coneixement que capaciten per a fer classes en educació secundària i batxillerat de llengua i literatura catalana i castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències socials (història i geografia), ciències experimentals (física i química), tecnologia, educació física, educació visual i plàstica, educació musical.
  • Diplomatura de Mestre (de les diferents especialitats actuals: infantil, primària, educació especial, educació musical, educació física, audició i llenguatge, llengua estrangera), diplomatura d’Educació Social, diplomatura de Treball Social.
 • Entre les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior:
  •  Graus de Pedagogia, Psicologia, Educació Primària, Educació Infantil, Educació Social, Treball Social, i altres graus de diferents àrees del coneixement que capacitin per impartir classe en l’educació secundària i el batxillerat, abans o després de realitzar el Màster en Formació del Professorat.

Entre les persones que tinguin alguna de les titulacions anteriors es prioritzarà les que tinguin experiència laboral en el camp de l’educació (tant en l’educació formal com en l’educació no formal), i, entre aquests, es prioritzarà els que hagin cursat prèviament el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) o el Màster en Formació del Professorat, en qualsevol de les seves especialitats.

Objectius acadèmics i professionals

Objectius generals

Els objectius de formació d'aquest apartat responen als cinc “descriptors de Dublín” del segon cicle (que sintetitzen les competències que han de dominar els estudiants perquè sigui possible atorgar-los una titulació que impliqui el compliment del segon cicle d'ensenyament superior).

Els estudiants del Màster, en finalitzar-lo, hauran de:

 1. Demostrar un nivell de coneixement i de comprensió de les idees relacionades amb l’educació entesa des d’un enfocament inclusiu, de manera que siguin capaços d’aplicar-les  tant en un context professional com en un context d’investigació (Mòduls 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).
 2. Ser capaços d’aplicar els seus coneixements i les habilitats per a treballar en equip amb la finalitat de resoldre problemes, en entorns nous i en contextos amplis o multidisciplinars relatius al camp de l’educació inclusiva, tant en l’àmbit formal (escolar) com no formal (social) (Mòduls 2, 3, 4, 5, 6 i 7).
 3. Tenir l’habilitat d’integrar coneixements i d’afrontar la seva complexitat, així com de formular judicis sobre l’educació inclusiva que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques relacionades amb l’aplicació dels seus coneixements, respectant en tot moment i aplicant en la pràctica professional els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, els Drets Humans i els principis d’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis de la cultura de pau i de valors democràtics (Mòdul 6).
 4. Comunicar les seves conclusions i coneixements sobre educació inclusiva, així com el marc conceptual en el qual es basen, tant a experts com a no experts, de forma clara i sense ambigüitats (Mòdul 7).
 5. Haver desenvolupat habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar els estudis (si escau., el doctorat) de forma àmpliament autodirigida o autònoma (Mòduls 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

En algunes assignatures els estudiants podran focalitzar la seva atenció a aspectes propis de la recerca o de la innovació educativa d'orientació professional en relació a l'educació inclusiva, en funció del seu interès. Es tracta de les assignatures del Mòdul 2: Actualització en Investigació, del Mòdul 6: Pràctiques Externes i del Mòdul 7: Treball de Fi de Màster.
Els objectius de formació d'aquest apartat responen als dos primers “descriptors de Dublín” del tercer cicle (que sintetitzen les competències que han de dominar els estudiants perquè sigui possible atorgar-los una titulació que impliqui el compliment del tercer cicle d'ensenyament superior). Quant als altres descriptors del tercer cicle, lògicament, els estudiants hauran de demostrar la seva plena consecució al final del tercer cicle (és a dir, després del doctorat).

Els estudiants del Màster, en finalitzar-lo, a més dels objectius generals anteriors, han de:

 1. Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d’estudi de l’educació inclusiva i el domini de les aptituds i els mètodes d’investigació associats amb aquest camp d’estudi, que mostrin la seva preparació per a iniciar una tesi doctoral (Mòduls 1 i 2).
 2. Ser capaços de dissenyar, implementar i adaptar un procés substantiu d’investigació sobre algun problema o qüestió relacionat amb l’educació inclusiva, de manera que demostri la seva capacitat d’emprendre una tesi doctoral (Mòdul 7).

Estructura dels estudis

Estructura modular

La titulació que s’obté, si se superen els 60 crèdits, és una titulació oficial de màster.

El Màster en Educació Inclusiva està estructurat en 7 mòduls:

 • Mòdul 1: Educació Inclusiva: Principis i Fonaments (9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 2: Actualització en Investigació (15 crèdits ECTS - 6 crèdits obligatoris i 9 crèdits optatius)
 • Mòdul 3: Organització del centre escolar des d'un enfocament inclusiu (9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 4: Planificació i organització de la intervenció educativa amb alumnes fills de famílies immigrants i amb alumnes amb alguna discapacitat, des d'un enfocament inclusiu. (9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 5: L'atenció socioeducativa de persones vulnerables a processos d'exclusió al llarg del cicle vital (9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 6: Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS)
 • Mòdul 7: Treball de finalització de Màster (9 crèdits ECTS)

Els mòduls de l'1 al 5 contenen tres assignatures, de 3 crèdits ECTS cadascuna. Totes elles són obligatòries, excepte en el mòdul 2, on hi ha dues assignatures obligatòries i una optativa, que l'alumnat haurà d'escollir entre tres opcions.

El mòdul 6 de Pràctiques Externes és de 6 crèdits i el mòdul 7 de Treball de Fi de Màster és de 9 crèdits, també són obligatoris per obtenir el títol.

Les llengües utilitzades per impartir les assignatures dels diferents mòduls són les dues oficials a Catalunya, el català i l'espanyol. No obstant això, ocasionalment, en alguna activitat formativa realitzada amb motiu d'algun professor visitant a causa dels contactes que els grups de recerca mantenen amb grups similars d'universitats europees, també poden utilitzar-se al llarg de procés formatiu l'anglès i l'italià.

Els tres primers mòduls s'impartiran durant el primer semestre, i els quatre restants, durant el segon semestre. Les pràctiques –en funció de les característiques del centre i les necessitats de l'alumne o l'alumna del màster- podran iniciar-se ja durant el primer quadrimestre o podran finalitzar –o fins i tot dur-se a terme íntegrament, si és necessari- durant el curs escolar següent al de la realització del màster. Igualment, el Treball de finalització de màster, podrà dur-se a terme, i presentar-se davant d'un tribunal, durant el curs escolar següent al què s'hauran cursat els altres mòduls del màster.

Orientació del Màster

En algunes assignatures els estudiants podran focalitzar la seva atenció a aspectes propis de la recerca o de la innovació educativa d'orientació professional en relació a l'educació inclusiva, en funció del seu interès. Es tracta de les assignatures del Mòdul 2: Actualització en Investigació, del Mòdul 6: Pràctiques Externes i del Mòdul 7: Treball de finalització de Màster.

Organització de l'activitat lectiva

El màster s'impartirà de forma semipresencial, amb suport virtual. A causa del caràcter semipresencial del màster, els crèdits de contacte professorat-alumnat representen el 33,3% dels crèdits de les assignatures, i els crèdits de treball personal el 66,6%.

Competències bàsiques

Còdi Denominació Tipus
CB10  Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  Bàsica
CB6  Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.  Bàsica
CB7  Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. Bàsica
CB8  Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Bàsica
CB9  Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Bàsica

Competencias Generales:

Còdi Denominació Tipus
G1  Dominar els processos bàsics de cerca i recollida d'informació i dur a terme anàlisi d'informacions inductives i deductives rellevants en el camp de la recerca aplicades en contextos educatius inclusius.  General
G2  Liderar persones i processos de canvi entorn de l'atenció a la diversitat i desenvolupament de projectes inclusius, en les institucions educatives on desenvolupi la seva activitat professional.  General
G3  Adquirir una perspectiva internacional dels processos educatius per a la reflexió i anàlisi de les polítiques actuals orientats a la resolució dels reptes que planteja la inclusió. General

Competencias Transversales:

Còdi Denominació Tipus
T1  Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.  Transversal
T2  Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional. Transversal
T3  Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'auto direcció en els processos professionals i de recerca. Transversal
T4  Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC. Transversal
T5  Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social. Transversal
T6  Usar diferents formes de comunicació, tan orals com a escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut. Transversal
T7  Arribar a ser l'actor principal del mateix procés formatiu amb vista a una millora personal i professional i a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses. Transversal

Competencias Específicas:

Còdi Denominació Tipus
E1  Examinar críticament teories, models i interpretacions sobre l'educació inclusiva, així com conèixer l'estat actual dels debats internacionals dels diferents organismes (OCDE, UNESCO) sobre aquesta qüestió.  Específica
E2  Argumentar l'enfocament inclusiu de l'educació a partir de fonaments teòrics pedagògics, psicològics, sociològics i ètics.  Específica
E3  Conèixer, estructurar, organitzar i avaluar els suports educatius necessaris per atendre la diversitat de l'alumnat als centres educatius, des d'un enfocament inclusiu. Específica
E4  Conèixer, estructurar, organitzar i avaluar els diversos recursos per atendre la diversitat des d'un enfocament inclusiu atenent a les singularitats de les diferents etapes educatives. Específica
E5  Conèixer, adaptar, aplicar i avaluar diverses estratègies i recursos per facilitar l'accés i la participació de tot l'alumnat en el currículum comú, des d'un enfocament inclusiu.  Específica
E6  Conèixer estructurar, organitzar i avaluar els diversos suports i recursos per atendre la diversitat derivada de les diferents condicions i necessitats de les persones al llarg del cicle vital. Específica
E7  Conèixer els últims avanços en recerca qualitativa i quantitativa en el camp de les ciències socials, en general, i, més específicament, de les recerques més recents sobre aspectes relacionats amb l'educació inclusiva, tant en l'àmbit formal (escolar) com no formal (social).  Específica
E8  Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'innovació o recerca entorn de l'educació inclusiva i la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat o amb el risc d'exclusió. Específica
E9  Proposar accions de millora de les pràctiques educatives formals i no formals a partir de processos de recerca- acció individuals o col·laboratives desenvolupades. Específica

Criteris d'avaluació i exàmens

En el Màster en Educació Inclusiva, les 3 assignatures de cada un dels mòduls s’avaluaran per separat, en una sola convocatòria. En les assignatures en les quals intervé més d’un professor o professora, el professorat que hi ha intervingut avaluarà de forma conjunta els alumnes i les alumnes.

L’avaluació dels mòduls 1, 3, 4 i 5

Les competències generals i específiques que les assignatures d’aquests mòduls pretenen desenvolupar en l'alumnat del màster s'avaluaran:

 1. El 50 % de la qualificació de cada assignatura dels mòduls 1, 3, 4 i 5 ve determinat pels següents elements: (1) el seguiment i participació en les classes presencials i en les Sessions de Treball Dirigit; (2) la realització de les activitats del Pla de Treball Individual; i (3) La Carpeta d’Aprenentatge, que inclourà les activitats que l’estudiant haurà realitzat en les STD i del Pla de Treball Individual, a més d’un document final amb les reflexions personals sobre els continguts de l’assignatura i el propi procés d’aprenentatge.
 2. Pel que fa al 50 % restant de la qualificació de les assignatures d’aquests mòduls:
  • En els mòduls 1 i 4 ve determinat per un Treball en Equip (màxim 4 alumnes) d’aprofundiment d’algun tema relacionat amb els continguts dels Mòduls 1 i 4, respectivament. Aquest element serà valorat, en el Mòdul 1, pels coordinadors d’aquest mòdul de cada universitat, a qui li hauran de lliurar el treball en la data fixada en el calendari del màster; i, en el Mòdul 4, pel coordinador o per la coordinadora d’aquest mòdul, a qui li hauran de lliurar el treball en la data fixada en el calendari del màster. El treball en equip del mòdul 1 s’haurà de presentar oralment a cada universitat, en la data fixada dins el calendari del màster.
  • En els mòduls 3 i 5 ve determinat per un Treball per Parelles o en Equip (màxim 3 alumnes) d’aprofundiment d’algun tema relacionat amb els continguts d’aquests mòduls, en forma d’article científic, que serà valorat pel coordinador o per la coordinadora dels corresponent mòdul, al qual se li haurà de lliurar per escrit abans del termini fixat en el calendari del màster.

L’avaluació del mòdul 2

Les competències generals i específiques que les assignatures 2.1 i 2.2 d’aquest mòdul pretenen desenvolupar en l’alumnat del màster s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:

 1. El 50 % de la qualificació ve determinat pels següents elements: (1) el seguiment i participació en les classes presencials i en les Sessions de Treball Dirigit; i (2) la realització de les activitats del Pla de Treball Individual.
 2. Pel que fa al 50 % restant de la qualificació ve determinat, en el cas de l’assignatura 2.1 (investigació qualitativa) per un treball individual que consistirà en el disseny d’una investigació de caire qualitatiu, que podrà coincidir amb el treball d’investigació que l’estudiant voldrà realitzar com a Treball Fi del Màster; en el cas de l’assignatura 2.2 (investigació quantitativa) consistirà en la realització individual de diferents càlculs estadístics a través de SPSS o Excel, a partir d'un supòsit pràctic facilitat pel professor o la professora.

L’avaluació del mòdul 6 y 7 (Pràctiques Externes i Treball Fi de Màster)

Pràctiques Externes

Les competències associades a les Pràctiques Externes s’avaluaran a partir dels següents elements:

 1. L’Informe del tutor o de la tutora de la Universitat (50 %).
 2. El Projecte d’innovació o de millora, que haurà de presentar l’estudiant, que inclogui l’anàlisi (des d’un enfocament inclusiu) de les mesures d’atenció a la diversitat del centre o institució on ha realitzat les pràctiques (50 %).

Treball de Fi de Màster

Les competències associades al Treball de Fi de Màster, s’avaluarà a partir dels següents elements:

 1. L’informe dels membres del tribunal sobre la presentació escrita i oral del Treball Final de Màster (60 %).
 2. L’informe del professor o la professora del màster que haurà tutoritzat l’alumne o l’alumna en la realització d'aquest treball (40 %).

Aquests dos informes han de tenir com a mínim una qualificació de 5 sobre 10 perquè es pugui calcular la mitjana ponderada entre ambdues.

Defensa oral del Treball de Fi de Màster

Per a la defensa pública del Treball de Fi de Màster es convocarà als estudiants que hagin presentat prèviament el document escrit en les dates que determini cada universitat, d’acord amb la seva normativa.

Direcció dels estudis

Dra. María Dolores Forteza Forteza
Telèfon
(34) 971 17 3055