Escoltar

Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

És un màster interuniversitari en el qual participen les universitats de Vic, de Lleida i de les Illes Balears. L'educació inclusiva és un corrent internacional que en les últimes dècades lluita per reduir els processos d'exclusió als quals determinats col·lectius de persones es veuen sotmesos. El foment de l'educació per a tothom eliminant les barreres que impedeixen la plena participació educativa i social d'aquests col·lectius, és la finalitat del moviment inclusiu. En aquest marc, el Màster en Educació Inclusiva respon a la necessitat d'actualització constant dels professionals de l'educació des d'aquest enfocament, amb l'objectiu de contribuir a la millora i el desenvolupament d'institucions escolars i socials inclusives.

El màster va dirigit a professionals que desenvolupen el seu treball en l'àmbit educatiu i social (pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs, professorat de totes les etapes educatives, educadors socials, treballadors socials, etc.), que volen formar-se i aprofundir en matèria d'educació inclusiva, per a la promoció de la igualtat d'oportunitats de totes les persones. Així mateix es dirigeix ??als titulats recents universitaris vinculats a les professions esmentades.

Què hi aprendràs?

El Màster en Educació Inclusiva proporciona una formació específica a titulats i professionals i els capacita per dissenyar, aplicar i avaluar propostes i plantejaments educatius inclusius, i per investigar i fer una tesi doctoral sobre aquestes mateixes propostes i aquests plantejaments inclusius. S'adquireixen competències que proporcionen una base o una oportunitat per a l'originalitat en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees relacionades amb l'educació des d'un enfocament inclusiu, tant en un context professional com en un context d'investigació.

Què podràs fer en haver acabat?

El màster no habilita per a una professió regulada. L'interès professional del títol és que forma concretament per a l'atenció a les persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social i educativa, els professionals i graduats en una altra professió (regulada, com ara mestre d'educació infantil, mestre d'educació primària, professor d'educació secundària..., o no regulada, com ara educador social, treballador social, terapeuta ocupacional...). En aquest sentit, el valor del màster rau en la formació avançada i especialitzada que proporciona en l'àmbit de l'educació inclusiva.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències Socials i Jurídiques
20 places
60 crèdits

Semipresencial amb suport virtual

Campus: Mallorca
Màster conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36