Impresos de màster

Impresos Tesi La sol·licitud de preinscripció s'ha de realitzar de forma telemàtica a l'enllaç https://postgrau.uib.es/

Impresos per a l'admissió i la matrícula d'alumnes

  • Imprès de matricula màster del RD1393/2007 [ca][ca]
  • Ampliació de matrícula màster del RD1393/2007 [ca][ca]

Convalidació

  • Sol·licitud de transferència de crèdits [ca] [ca]
  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits [ca]
  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per adaptació de pla [ca]

Impresos per a l'accés d'alumnes amb titulació estrangera no homologada

Impresos_TitEstrangeres L'alumnat amb titulació estrangera no homologada ha de consultar l'apartat Estudiants amb titulació estrangera per realitzar el procediment correcte i ajuntar la documentació indicada.

Tramitació del Treball de Fi de Màster

Imprès de "Sol·licitud General"

Model de sol·licitud general (Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original)

Convenis i acords marc