Escoltar

Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a Abril de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Nou ingrés 3 11
Nou ingrés SIIU 3 11
Matriculats 3 13
Titulats 1 11

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 97%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100%
Taxa de rendiment 86% 92%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Pilar Roca Salom
Personal Docent i Investigador
 • Ana Mª Proenza Arenas
 • Priam de Villalonga Smith
 • Jorge Sastre Serra
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Joana Vilanova Llompart

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 18/01/2017
Verificació Memòria del títol oficial 25/07/2016
Verificació Informe final de verificació 02/06/2016

Treballs de fi de màster

 • Analysis of changes in immune cells lipid fingerprint after their in-vitro activation
 • Efecto de los estrógenos en la resistencia hepática a la insulina y la función mitocondrial en ratas ZDF.
 • Effects of active compounds present in beer on oxidative stress in colon cancer cells.
 • Modulation of macrophage polarization by titanium implant surfaces
 • Caracterización del efecto molecular de fenotiazinas antipsicóticas en células de glioma: Estudio del potencial cooperativo con temozolomida.
 • Desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo de cristalización de ácido úrico en orina humana (RCAU). Estudio de los efectos del consumo de distintos productos derivados del cacao en el riesgo de cristalización del ácido úrico en orina de voluntarios sanos.
 • Effects of genistein on the gene expression related to inflammation in breast cancer cell lines
 • Effects of genistein on the mitochondrial function and the antioxidant response in human colon cancer cells
 • Effects of hop-derived prenylflavonoids on mitochondrial function of SW620 colon cancer cells
 • Estudio de la proteína surfactante D como posible biomarcador en pacientes SAHS pediátricos
 • Mitochondrial functionality is regulated by alkylphosphocholines in human colon cancer cells
 • Nuevas aplicaciones biológicas de las cicloescuaramidas: estudio de sus efectos sobre líneas celulares
 • Study of antioxidant response and mitochondrial function on I, II, III and IV stages in biopsies of colon cancer
 • Study of the inflammatory state in tumor tissue of colorectal cancer patients depending on the stage
 • Validation of a transfection protocol to study the functionality of small RNAs in the U-2932 cell line of diffuse large cell B lymphoma
 • Role of receptor tyrosine kinases and Rho GTPase mediated signaling in the regulation of the invasive phenotype in malignant gliomas