Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

  2014-15 2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 6 55
Alumnes matriculats 9 107
Alumnes titulats 2 63

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jaume Pons Morro
Personal Docent i Investigador i Secretari
Romualdo Romero March
Personal Docent i Investigador
 • Carles Bona Garcia
 • Bartomeu Coll Vicens
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Belén Martí López

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 20/07/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Verificació Memòria del títol oficial 06/06/2014
Verificació Informe primera modificació 06/06/2014
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 29/04/2014
Verificació Informe final de verificació 26/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 20/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Disseny i validació de dades d'un sistema de sondeig de globus captiu de baix cost
 • Mesoscale oceanic convergence and divergence: Quasi-geostrophic theory, analytical modeling and observations
 • Forecast sensitivity analysis of the November 7th 2014 medicane
 • Chiral Majorana modes in quantum anomalous Hall junctions
 • Estudi de les característiques de l'embat a la conca de Palma amb el suport d'imatges satel·litàries
 • Takens' Theorem: Proof and Applications
 • Caracterització òptica d’un captador solar PV mitjançant tècniques de traçat de rajos
 • Gravitational lensing effects on detection of gravitational waves
 • "Interacció de línies de turbonada amb orografia en simulacions numèriques idealitzades"
 • Reversible Villari effect and magnetic transitions in policrystalline Dy.
 • Fenomen de “Re-entrant Spin Glass transition” estudiat mitjançant la fricció interna magneto-mecànica lineal y no lineal en Bulk Metallic Glasses
 • Caracterització de la cerca a tot el cel de senyals d'ones gravitacionals contínues mitjançant el mètode de Hough usant dades de LIGO
 • Análisis multifractal de correlaciones en series temporales de sistemas económicos
 • Convecció diürna a l'illa de Mallorca sota condicions d'embat: experiments numèrics idealitzats
 • Seguint la Primera Detecció d'Ones Gravitacionals amb Simulacions de Relativitat Numèrica
 • "Estudi numèric idealitzat de la dispersió de contaminants durant el cicle de l'embat a l'illa de Mallorca"
 • "Influència de factors físics i de contorn sobre episodis de neu a les Illes Balears"