Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 20 27 28 23 21 18
Nou ingrés SIIU 20 27 27 22 20 17
Matriculats 40 50 51 52 47 46
Titulats 13 20 13 12 10 9

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació - 61% 78% 52% 48% 44%
Taxa d'abandonament - 16% 5% 4% 18% 9%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 95% 91% 92% 93% 92% 91%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 99% 99% 100% 99% 99%
Taxa de rendiment 87% 86% 80% 81% 83% 74%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
María Esther García Buades
Secretària
María Carmen Dolores Ramis Palmer
Vocal
 •  Teresa Adame Obrador
 •  Miquel Francesc Oliver Trobat
Personal de Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
 • Patrícia Fernández Cifre

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • Autoconocimiento: el recurso personal para mejorar el engagement grupal
 • Les jornades d’empresa com a eina d’intermediació i com a recurs per a la recerca de feina: anàlisi i propostes de millora
 • Programa "ESER": Diseño de un programa de intervención para mejorar los niveles de engagement de los/as empleados/as de una organización retail desde un programa de socialización y evaluación del rendimiento.
 • Progreso Tecnológico y Empleo: ¿De dónde venimos y qué nos depara el futuro?
 • Propuesta de intervención para reducir el estrés laboral y potenciar el engagement
 • Proyecto de Formación en Línea destinado a Cajeros Expendedores de las Estaciones de Servicio gestionadas desde Care of People.
 • Cómo ayudar a emprendedores a crear equipos felices
 • Effort points. Programa Gamificado para la Universitat de les Illes Balears
 • El proceso de selección de personal docente en educación obligatoria en España
 • Liderazgo Eficaz
 • Propuesta de formación gamificada para empresas hoteleras
 • Propuesta de transformación cultural para la mejora de la innovación empresarial
 • Propuesta formativa para la atención hotelera de triatletas. Proyecto para aumentar la fidelización de los clientes deportivos en una cadena hotelera
 • Anàlisi i propostes de millora de les competències directives y del clima de treball en un equip d’educadors socials
 • Diseño de un programa de intervención para fomentar la innovación organizacional
 • Estudio de antecedentes y repercusiones del trabajo emocional en el sector servicios
 • Factores de Riesgo Psicosocial: Evaluación e intervención en el departamento de cocina
 • Formación de formadores y coaching: programa de formación
 • Gestión del talento: diseño e implantación en empresa privada del sector del mantenimiento
 • Importancia de las habilidades comunicativas en los profesionales de la salud y su relación con la satisfacción de los pacientes
 • Influencia de las variables sociodemográficas y profesionales sobre la Inteligencia Emocional en el colectivo de enfermería
 • La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos interpersonals per a l'Equip Directiu
 • Modelo de Gestión por competencias: aproximación teórica y propuesta de intervención en un contexto real
 • Motivación en Mandos Intermedios
 • Propuesta de mejora de la comunicación interna de una entidad hotelera
 • Anàlisi Diagnòstic i Propostes d'Intervenció en una empresa de T.I
 • Assetjament laboral i proposta d'un protocol de prevenció
 • Característiques del lloc de treball, justícia organitzacional i satisfacció laboral
 • Diseño de Proyecto de Evaluación por Competencias, para Equipos de Trabajo del Sector Hostelero.
 • El porcés de socialització organitzacional i l'adequació d'un pla d'acollida per a les empreses
 • Entrenament i ús de les noves tecnologies per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Guió-Manual de bones pràctiques en els processos de reclutament i selecció de personal.
 • L'impacte de les mesures de conciliació entre la vida laboral i familiar en la satisfacció laboral.
 • La comunicació interna en els centres educatius i el rol del director: programa de formació per a un director escolar
 • La gestió del talent docent: cap a una definició conceptual i un estat de la qüestió.
 • Protocolo de formación para evitar los sesgos de la entrevista en la selección de personal
 • Satisfacciò laboral en un servei de recursos humans
 • Anaálisis adecuado a la persona y puesto según competencias para disminuir el abandono laboral en el sector de la hosteleria mediante mecanismos de motivacion organizacional como la promocion interna
 • Comunicació, habilitats socials i gestió en conflictes en una organització automobilística
 • Cultura i pràctiques de recursos humans: proposta de millora per a un departament de Recursos Humans de l'àrea de vendes
 • Del capital psicològic a l'engagement: una aposta pel happiness en el treball.
 • Gestió i selecció per competències d'una empresa de transport sanitari
 • Influència de la cultura organitzacional a l'integració de nous empleats. Anàlisi d'un cas pràctic a una empresa del sector turístic.
 • Intervenció a través de l?Engagement sota un clima d'innovació per a l'augment de la qualitat de servei en hotels de Mallorca
 • Lideratge escolar i direcció per competències
 • Mobbing: Taller informatiu com a prevenció de l'assetjament psicològic en el treball.
 • Pla d'acollida per a nous empleats
 • Procedimientos 2.0. en Recursos Humanos
 • Projecte de millora del Servei de Consultes Externes a l'hospital universitari Son Espases
 • Satisfacció laboral dels treballadors: una intervenció centrada en les seves necessitats individuals i grupals
 • Anàlisi de les accions fetes per la millora de la tasca docent a la Universitat de les Illes Balears.
 • Biaxos cognitius que influeixen en el procés de selecció de personal.
 • El lideratge i la seva relació amb el clima i la cultura organitzacional: aportacions pràctiques.
 • El paper de la Intel·ligència emocional en la gestió d'equips: diferències de gènere.
 • Estrés i qualitat de vida laboral. Propostes per un entron de treball més satisfactori.
 • Estrés laboral en el sector de transport de viatgers
 • Factors de risc psicosocial en el treball. Estratègies per afrontar l'estrès y el burnout.
 • Formació inicial en competències per a caps departamentals d'uns empresa hotelera
 • L'estrès laboral a personal docent universitari. Una proposta de prevenció.
 • L'organització i direcció de centres educatius de primaria subvencionats amb fons públics a Mallorca.
 • La comunicació com a proposta de millora en equips de treball.
 • Les habilitats comunicatives en els profesionals de la salut: La difícil tasca de donar males notícies.
 • Proposta d'un Pla de Formació per a facilitar la implantació de la nova oficina judicial.
 • Proposta de gamificació per al procés d'automatrícula de la U.I.B.
 • Relació entre motivació, satisfacció laboral, i burnout en el personal al servei de l'Administració Pública. Proposta d'Intervenció.
 • Trobi el treball que vosté desitji. Guia pràctica.
 • El Canvi en les Organitzacions
 • La gestió del temps com a recurs per millorar l'autoeficàcia i potenciar l'engagement al lloc de treball.
 • Millora de les Competències Laborals a Partir del Coaching
 • Proposta per a una millor inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Propostes de Millora de les Competències de Lideratge a través de la Intel·ligència Emocional
 • Ús dels Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE) en els àmbits de la millora professional i d'ocupabilitat.