Escoltar

Màster Universitari. Neurociències

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 13 15 11 7
Nou ingrés SIIU 12 14 10 6
Matriculats 18 26 27 26
Titulats 3 8 5 2

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16
Taxa de graduació 67% 42%
Taxa d'abandonament 8% 27%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 96% 96% 74%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 97% 100% 94%
Taxa de rendiment 78% 74% 65% 47%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Rubén Rial Planas
Personal Docent i Investigador
 • Mª Cristina Nicolau Llobera
 • Gabriel Olmos Bonafé
 • Pedro Montoya Jiménez
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
a determinar

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Análisis de la eficacia de un tratamiento de microinmunoterapia en la prevención del deterioro cognitivo relacionado con la edad en un modelo de rata
 • Emotional regulation and emotional knowledge in children with cerebral palsy in comparison with healthy children
 • Estudio de la efectividad de la práctica de mindfulness en la reducción de ansiedad en alumnos de educación primaria
 • Estudio del efecto antidepresivo y neurogénico de la desipramina en rata adulta: Curso temporal
 • Parámetros circadianos del ritmo sueño vigilia en adultos con parálisis cerebral y su relación con los hábitos de vida: Estudio piloto
 • Interacciones entre el estrés, los ritmos de actividad-reposo y los zeitgebers en la rata
 • Pain influence on cognitive processing: an implicit emotional Go/NoGo task on an event-related potential study.
 • "Calidad del sueño en ancianos hospitalizados en un centro socio sanitario a partir de los sincronizadores ambientales. Estudio piloto"
 • Diseño de un protocolo de Abordaje Integral entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria para el cuidado de personas con Esclerosis Múltiple
 • Efectos de la separación maternal en ratas: diferencias de género en vulnerabilidad psiquiátrica y cambios bioquímicos
 • Estudio comparativo entre una aplicación de sueño de Smartphone y la Actigrafía.
 • Synaptic Adhesion Molecules, sleep and transcription of Neuroligin-2
 • Afectación de la calidad y la cantidad del sueño por el uso y exposición al teléfono móvil
 • Diferències entre pacients amb fibromiàlgia i lumbàlgia crònica en equilibri i sensibilitat al dolor
 • Efectos del enriquecimiento ambiental desde los 3, 7 y 18 meses en ratas viejas
 • Estudio de la Calidad de Vida en Pacientes con Epilepsia
 • Gender- and anxiety-related differences in the complexity of adolescents’ every day life heart rate.
 • Generació d'un model cel·lular deficitari en la producció d'energia mitocondrial mitjançant mutagènesi dirigida sobre la subunitat c de la F0F1-ATP sintasa
 • Relación entre rendimiento deportivo y la variable psicológica ansiedad: una revisión sistemática
 • Stage fright en els alumnes de cant dels Conservatoris de música de les IIBB
 • "Efectos del enriquecimiento ambiental en la prevención del envejecimiento cerebral. Correlación entre medidas neuroquímicas y comportamentales"
 • "Efectos del estrés a lo largo de la vida sobre la evolución de los procesos cognitivos y la actividad de los sistemas monoaminérgicos en ratas"
 • “Efecte del tractament crònic amb α-tocoferol sobre la sirtuina 1 hipocampal en rates velles”