Escoltar

Màster Universitari. Neurociències

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

En els últims 30 anys les ciències del sistema nerviós han conegut un vertiginós avanç. Una clau d’aquest avanç ha estat l’abordatge multidisciplinari en la seva investigació, donant lloc a un cos de coneixements que desborden els camps científics clàssics i que avui es coneix com Neurociència. Els programes de neurociències tenen un paper fonamental en l’àmbit de la salut. Un millor coneixement del cervell facilita els avenços en el tractament de malalties de gran impacte socioeconòmic, les malalties neurodegeneratives, molt lligades a l’envelliment i a processos com la cognició, la memòria, les emocions, etc., i cada vegada més freqüents: depressió, demència, esquizofrènia, malaltia de parkinson o accidents cerebrovasculars. Abordar aquestes malalties des de les diferents branques de les neurociències permetrà idear noves formes de tractament més eficaços amb estratègies terapèutiques cada vegada més efectives.

El Màster Universitari en Neurociències aquí presentat ofereix una visió multidisciplinària dels coneixements en neurociències, avalat per la procedència de diferents àrees de coneixement del professorat responsable de la docència, des de la biologia cel·lular i molecular, la farmacologia, la fisiologia, la psicobiologia i la psicologia bàsica, el que el fa únic entre els màsters implantats en altres universitats espanyoles o de la resta d’Europa.

Què hi aprendràs?

Cursant el màster adquiriràs coneixements que permetran comprendre i integrar el funcionament, l’organització i plasticitat del sistema nerviós, des de camps d’estudi diferents: biologia cel·lular i molecular, farmacologia, fisiologia i psicologia bàsica i cognitiva, així com tenir una informació actualitzada dels últims avanços en neurociències.

Al mateix temps, sabràs aplicar els coneixements adquirits i obtindràs las capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos multidisciplinaris relacionats amb les neurociències, així com formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels teus coneixements. Aprendràs també a comunicar les teves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Si a més, el teu àmbit professional són les ciències de la salut, aconseguiràs habilitats i eines necessàries per comprendre i aplicar els coneixements morfofuncionales actuals sobre el sistema nerviós a la comprensió de la patologia, clínica i tractament de les malalties del sistema nerviós i l’aplicació de diferents tècniques que permetin apropar-se al seu diagnòstic.

Què podràs fer en haver acabat?

En tenir un perfil clarament investigador, el màster presentat te la continuació en el Doctorat de Neurociències de la Universitat de les Illes Balears que pertany al programa de Ciències de la Salut.

Però a més, la integració i actualització de coneixements que aporta en el camp de neurociències pot representar, per als futurs professionals de la salut que curseu el mateix, l’adquisició d’habilitats i eines necessàries per comprendre i aplicar els coneixements morfofuncionals actuals sobre el sistema nerviós a la comprensióde la patologia, clínica i tractament de les malalties neurodegenerativas i l’aplicació de diferents tècniques que permetin apropar-se al seu diagnòstic. A causa de l’augment de l’esperança de vida la proporció de persones majors de 60 anys està augmentant més ràpidament que qualsevol altre grup d’edat en gairebé tots els països. És en la vellesa quan apareixen amb major freqüència les malalties neurodegeneratives, per la qual cosa aquests trastorns constitueixen un problema de salut que requerirà d’una atenció qualificada i especialitzada.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències de la Salut
20 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 30,01¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.861,20¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36