Escoltar

Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 4 10 6 11 11 12
Nou ingrés SIIU 4 10 6 11 10 12
Matriculats 4 12 10 15 16 15
Titulats 2 8 6 9 12 10

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 100% 100% 100% 82%
Taxa d'abandonament - - - 9%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 96% 89% 91% 94% 98%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 91% 93% 88% 85% 93% 91%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Raúl Toral Garcés
Personal Docent i Investigador
 • Damià Gomila
 • Tomàs Sintes
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Albert Ferrer Moreno

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • A market model for exploitation and cooperation using the Minority Game
 • Constructive role of plasticity rules in reservoir computing
 • Data analysis and modeling of patient flow in emergency services in hospitals
 • Detecting the topological phases of the Kitaev model via complex network analysis
 • Information processing using optoelectronic delayed systems: influence of an additional delay
 • Modelling Residential Segregation for Economical Reasons
 • Multilayer reservoir computing to overcome the memory-nonlinearity trade-off
 • Network description of dynamical systems: The clustering coefficent
 • Noisy voter model with partial aging and anti-aging
 • Phase space reconstruction of semiconductor laser dynamics using reservoir computing
 • Price Dynamics in a Model of Leveraged Based Investment
 • State transfer in Open Quantum Systems
 • Stochastic games on Networks: a study on Prisioner’s Dilemma and Public Good Games
 • Studying national and international migration flows with Twitter data
 • Study of cluster crystals with two different stochastic models and two different repulsive potentials
 • Vegetation Front Dynamics
 • A Consumer-Resource Description of Public-Goods Production in Microbes
 • Active cluster crystals with Vicsek-like alignment interaction
 • Application of a neural mass model to study phase-amplitude coupling
 • Autonomous dynamical systems based on hardware implementations of delay-reservoir computers
 • Cluster Crystals under an external flow
 • Collective motion of Brownian walkers in a Birth-Death gradient
 • Complex Photonic Systems for Post-Processing Communication Signals
 • Front motion in a non-local Fisher-Kolmogorov-Petrovskii-Piscunov (FKPP) equation
 • Memory in Idiotypic Network Dynamics
 • The noisy voter model with contrarian agents: a theoretical and computational study
 • Dynamics of attracting Brownian particles
 • Exact Computation of Percolation Cluster Sizes in Finite Networks
 • Field theory for recurrent mobility
 • Financial contagion in the interbank market
 • Improved detection of collective rhythms in multi-channel electroencephalography signals
 • Modelling Quorum-Sensing mechanisms in bacterial populations
 • Multiple options noisy voter model: application to European elections
 • Searching Chimera States in the Nonlocal Complex Ginzburg Landau Equation
 • Sincronització quàntica en sistemes optomecànics
 • Sobre la forma de l'espai semàntic. Què podem deduir de les propietats estadístiques de llarga escala de textos?
 • Synchronization in a Neural Mass Model
 • Universality of the fundamental diagram in pedestrian dynamics. A study based on social force models.
 • "Dynamics of vascular branching morphogenesis"
 • "Photonic Reservoir Computing: el paper del modulador Mach-Zehnder"
 • Circuit neuronal en la regió de l'hipocamp
 • Cooperació en propagació epidèmica
 • Formació de patrons en plantes clonals
 • Inelastic effects on thermoelectric transport through Coulomb systems
 • Noise Effects in Kerr Frequency Combs
 • Propietats de la xarxa formada per mapejats genotip-fenotip
 • Robustesa d'una xarxa mutualista planta-pol·linitzador envers desajustos fenològics
 • "Models de mobilitat"
 • "Statistical mechanics of multilayer networks"