Escoltar

Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Tenint en compte el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007 (modificat pel Reial decret 861/2010):

 • Per accedir al Màster en Física de Sistemes Complexos és necessari tenir un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que faculti per a l'accés a ensenyaments de màster en aquest país.
 • Així mateix, hi poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • Atès que s'utilitza com a llengua l'anglès en tot el procés formatiu, i d'acord amb l'Acord executiu 9617, del dia 2 de novembre de 2010, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau, els estudiants de màster han de complir un dels quatre requisits següents:
  1. Haver superat una assignatura d'anglès específica del pla d'estudis de grau del qual provingui.
  2. Superar una prova d'anglès o una entrevista.
  3. Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  4. Haver superat un mínim de 18 crèdits d'assignatures del grau impartides en anglès.

Aquest màster està especialment indicat per a alumnes graduats en Física, Enginyeria Física o graus afins. Atès el caràcter interdisciplinari del màster, es preveu també la possibilitat que el puguin cursar alumnes graduats en altres disciplines relacionades amb les línies cobertes al màster.

D'acord amb l'Acord normatiu 9386, de 16 de març de 2010, les sol·licituds d'admissió al Màster en Física de Sistemes Complexos seran resoltes pel Consell d'Estudis de la titulació, constituït pel director del màster i format pel professorat implicat i responsable de les assignatures, que realitzarà els tràmits oportuns segons la normativa vigent. El Consell d'Estudis es reunirà abans que hagin transcorregut els quinze dies següents al termini d'acabament de la preinscripció, per valorar les sol·licituds segons els requisits establerts (Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010) i els criteris addicionals assenyalats més avall. Si el nombre d'estudiants interessats excedeix el nombre de places ofertes, el consell d'estudis establirà una llista de suplents, per ordre de mèrits, per cobrir l'eventualitat de renúncia en el dret de matrícula per part d'alguns dels seleccionats en primera instància.

L'entrada d'estudiants en semestres posteriors a l'inicial serà estudiada per l'òrgan responsable del màster en cada cas i es procedirà d'acord amb la normativa reguladora de la Universitat. En qualsevol cas, la decisió sobre l'admissió estarà condicionada a la disponibilitat de places.

Es poden tenir els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ser admesos al màster, a més de la corresponent acreditació del domini de les competències relatives a aquest màster:

 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
 • L'experiència professional.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l'han conduït a sol·licitar plaça al màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70 per cent. El candidat haurà de presentar la documentació necessària i, si escau, degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, l'admissió es realitzarà d'acord amb la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, sobre la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats. Es preveuran les mesures d'acció positiva que assegurin l'accés d'aquests estudiants al màster, sempre que compleixin les condicions que marca la normativa vigent.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster en Física de Sistemes Complexos és que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits on els sistemes complexos exerceixen un paper important, aprenent com s'utilitzen i apliquen els mètodes propis de la física. Aquests coneixements i entrenament, juntament amb la possibilitat de cursar matèries d'introducció i suport a la recerca, pretenen posar l'estudiant en una situació idònia per aplicar les competències adquirides en la recerca, promovent d'aquesta forma la introducció de l'estudiant en tasques investigadores.

Aquest màster té únicament una orientació investigadora, ja que està dirigit principalment a estudiants que desitgin realitzar un doctorat en el camp dels sistemes complexos. De totes maneres, encara que no hi ha pròpiament una orientació professional, part de les tècniques o matèries que s'imparteixen poden ser d'interès en certs àmbits professionals com empreses d'informàtica, electrònica i telecomunicacions, empreses financeres, empreses del sector energètic i mediambiental, o empreses farmacèutiques i de l'àmbit de la salut. Aquest interès pot ser especialment rellevant en empreses amb departaments de R+D+I.

 

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos poden sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

Estructura dels estudis

A l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació podeu trobar les guies docents i els idiomes d'impartició de cada assignatura.

Així mateix, hi ha més informació disponible a la pàgina web següent: http://www.ifisc.uib-csic.es/master/.

Reconeixement de crèdits

Poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d'estudis, amb la condició que els reconeixements només poden aplicar-se a les assignatures o els mòduls definits al pla d'estudis, i no a parts d'aquests. En particular, es reconeixen explícitament un màxim de sis crèdits de les següents assignatures d'altres màsters oficials de la Universitat de les Illes Balears:

 • Màster en Física. Assignatures: Computació Distribuïda i Tractament Massiu de Dades; Simulació i Anàlisi de Dades en Dinàmica de Fluids.
 • Màster en Cognició i Evolució. Assignatures: Formació en Recerca sobre Ciències Cognitives i Socials; Evolució del Llenguatge.
 • Màster en Química Teòrica i Modelització. Assignatures: Dinàmica Química i Molecular, i Simulació i Modelització per ordinador; Teoria Avançada de l'Estructura Electrònica i de la Matèria Condensada; Mètodes de la Química Quàntica i la Mecànica Estadística; Fonaments Matemàtics de la Química Teòrica.
 • Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia. Assignatures: Regulació de l'Expressió Cel·lular; Comunicació Cel·lular; Genètica de la Conservació.
 • Màster en Tecnologies de la Informació. Assignatures: Mètodes Probabilístics; Tractament Matemàtic de la Informació Borrosa; Sistemes de Comunicació Digital i Aplicacions.

Als estudiants també els poden reconèixer crèdits corresponents a assignatures cursades en programes de mobilitat. És possible el reconeixement d'assignatures amb continguts no coincidents amb les assignatures optatives previstes, sempre que el conveni que reguli l'actuació així ho expliciti.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball Final de Màster (TFM).

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d'avaluació i exàmens estan detallats a les guies docents de cada assignatura (secció "Assignatures").

Direcció dels estudis

Dr. Raúl Toral Garcés
Telèfon
(34) 971 17 3235

L'òrgan bàsic de coordinació acadèmica està format per: el director, Dr. Raúl Toral, i per la Comissió Acadèmica de la Titulació, composta pels doctors Damià Gomila, Tomàs Sintes i Pere Colet.