Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

  2010-112011-122012-13 2013-14 2014-15 2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 172520 27 28 2321
Alumnes matriculats 173740 50 51 5247
Alumnes titulats 31313 20 13 1210

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
María Esther García Buades
Secretària
Teresa Adame Obrador
Vocal
 •  María Carmen Dolores Ramis Palmer
 •  Miquel Francesc Oliver Trobat
Personal de Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
 • Gemma Jiménez Cifre
 • Maribel Montañez Juan

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Treballs de fi de màster

 • El proceso de selección de personal docente en educación obligatoria en España
 • Effort points. Programa Gamificado para la Universitat de les Illes Balears
 • Propuesta de formación gamificada para empresas hoteleras
 • Propuesta de transformación cultural para la mejora de la innovación empresarial
 • Cómo ayudar a emprendedores a crear equipos felices
 • Liderazgo Eficaz
 • Propuesta formativa para la atención hotelera de triatletas. Proyecto para aumentar la fidelización de los clientes deportivos en una cadena hotelera
 • Anàlisi i propostes de millora de les competències directives y del clima de treball en un equip d’educadors socials
 • Gestión del talento: diseño e implantación en empresa privada del sector del mantenimiento
 • Modelo de Gestión por competencias: aproximación teórica y propuesta de intervención en un contexto real
 • Influencia de las variables sociodemográficas y profesionales sobre la Inteligencia Emocional en el colectivo de enfermería
 • Estudio de antecedentes y repercusiones del trabajo emocional en el sector servicios
 • Formación de formadores y coaching: programa de formación
 • Factores de Riesgo Psicosocial: Evaluación e intervención en el departamento de cocina
 • La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos interpersonals per a l'Equip Directiu
 • Diseño de un programa de intervención para fomentar la innovación organizacional
 • Importancia de las habilidades comunicativas en los profesionales de la salud y su relación con la satisfacción de los pacientes
 • Propuesta de mejora de la comunicación interna de una entidad hotelera
 • Motivación en Mandos Intermedios
 • Assetjament laboral i proposta d'un protocol de prevenció
 • Anàlisi Diagnòstic i Propostes d'Intervenció en una empresa de T.I
 • La gestió del talent docent: cap a una definició conceptual i un estat de la qüestió.
 • L'impacte de les mesures de conciliació entre la vida laboral i familiar en la satisfacció laboral.
 • Protocolo de formación para evitar los sesgos de la entrevista en la selección de personal
 • Característiques del lloc de treball, justícia organitzacional i satisfacció laboral
 • Guió-Manual de bones pràctiques en els processos de reclutament i selecció de personal.
 • El porcés de socialització organitzacional i l'adequació d'un pla d'acollida per a les empreses
 • Entrenament i ús de les noves tecnologies per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
 • La comunicació interna en els centres educatius i el rol del director: programa de formació per a un director escolar
 • Diseño de Proyecto de Evaluación por Competencias, para Equipos de Trabajo del Sector Hostelero.
 • Satisfacciò laboral en un servei de recursos humans
 • Mobbing: Taller informatiu com a prevenció de l'assetjament psicològic en el treball.
 • Procedimientos 2.0. en Recursos Humanos
 • Influència de la cultura organitzacional a l'integració de nous empleats. Anàlisi d'un cas pràctic a una empresa del sector turístic.
 • Intervenció a través de l?Engagement sota un clima d'innovació per a l'augment de la qualitat de servei en hotels de Mallorca
 • Comunicació, habilitats socials i gestió en conflictes en una organització automobilística
 • Cultura i pràctiques de recursos humans: proposta de millora per a un departament de Recursos Humans de l'àrea de vendes
 • Anaálisis adecuado a la persona y puesto según competencias para disminuir el abandono laboral en el sector de la hosteleria mediante mecanismos de motivacion organizacional como la promocion interna
 • Del capital psicològic a l'engagement: una aposta pel happiness en el treball.
 • Satisfacció laboral dels treballadors: una intervenció centrada en les seves necessitats individuals i grupals
 • Projecte de millora del Servei de Consultes Externes a l'hospital universitari Son Espases
 • Pla d'acollida per a nous empleats
 • Lideratge escolar i direcció per competències
 • Gestió i selecció per competències d'una empresa de transport sanitari
 • Relació entre motivació, satisfacció laboral, i burnout en el personal al servei de l'Administració Pública. Proposta d'Intervenció.
 • Formació inicial en competències per a caps departamentals d'uns empresa hotelera
 • El paper de la Intel·ligència emocional en la gestió d'equips: diferències de gènere.
 • El lideratge i la seva relació amb el clima i la cultura organitzacional: aportacions pràctiques.
 • Proposta de gamificació per al procés d'automatrícula de la U.I.B.
 • Estrés i qualitat de vida laboral. Propostes per un entron de treball més satisfactori.
 • L'organització i direcció de centres educatius de primaria subvencionats amb fons públics a Mallorca.
 • Biaxos cognitius que influeixen en el procés de selecció de personal.
 • Proposta d'un Pla de Formació per a facilitar la implantació de la nova oficina judicial.
 • La comunicació com a proposta de millora en equips de treball.
 • Anàlisi de les accions fetes per la millora de la tasca docent a la Universitat de les Illes Balears.
 • Estrés laboral en el sector de transport de viatgers
 • L'estrès laboral a personal docent universitari. Una proposta de prevenció.
 • Factors de risc psicosocial en el treball. Estratègies per afrontar l'estrès y el burnout.
 • Les habilitats comunicatives en els profesionals de la salut: La difícil tasca de donar males notícies.
 • Trobi el treball que vosté desitji. Guia pràctica.
 • La gestió del temps com a recurs per millorar l'autoeficàcia i potenciar l'engagement al lloc de treball.
 • Proposta per a una millor inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Ús dels Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE) en els àmbits de la millora professional i d'ocupabilitat.
 • El Canvi en les Organitzacions
 • Propostes de Millora de les Competències de Lideratge a través de la Intel·ligència Emocional
 • Millora de les Competències Laborals a Partir del Coaching