Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Podran iniciar els seus estudis universitaris en aquest títol aquelles persones que:

  • Estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Siguin titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, prèvia comprovació per la Universitat que aquelles acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

D'acord amb la normativa i els terminis establerts per la universitat, l'alumnat haurà de fer la preinscripció al màster com a formalitat prèvia la seva matriculació. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre màxim d'alumnes fixat, la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT) elaborarà una relació per ordre de prelació a partir de la valoració dels dos criteris següents:

  • La nota mitjana obtinguda en l'expedient acadèmic que es prengui com a referència per a l'ingrés del/de la alumne/a en la titulació (60%), preferentment estudis de Psicologia i/o Educació.
  • El currículum professional, en el qual es valoraran preferentment les activitats de caràcter científic-professional prèvies relacionades amb els temes de la titulació (recursos humans, gestió d'equips de treball, formació de formadors) (40%).

En qualsevol cas, si la CAT ho estima convenient podrà dur a terme una entrevista personal amb l'aspirant a ser admès al Màster.

L'acceptació de la sol·licitud per la CAT permetrà la seva posterior matriculació en el màster, a través de la unitat administrativa corresponent de cada universitat.

Objectius acadèmics i professionals

El Màster proposat té una orientació professional, sent un dels seus principals objectius formar els/les titulats/des per fer la seva funció en Departaments de Gestió de Recursos humans, formació de formadors i direcció de centres educatius. En aquest sentit, els ensenyaments del Màster que es proposa tenen com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada orientada a l'especialització professional.

L'objectiu formatiu general del Màster és oferir els coneixements i les competències necessàries que permetin a l'estudiant exercir com un professional en recursos humans, especialment en l'àmbit de la formació i direcció d'equips, tant en organitzacions públiques com privades. A més del coneixement amb profunditat dels aspectes generals de la Gestió de Recursos Humans el curs permet la consecució de dos objectius d'especialització addicional a través de dos itineraris:

  • La persona experta en Direcció i gestió d'equips de treball és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes i projectes d'actuació referits al lideratge i millora de la gestió i eficàcia dels equips de treball en diferents àrees i escenaris professionals.
  • La persona experta en Direcció de centres educatius és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes d'actuació orientats a facilitar les tasques de Direcció de centres educatius amb un especial èmfasi en la formació per als equips docents. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts/es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El màster proposat té una orientació professional, a més de facilitar l'accés al doctorat. Entre els seus principals àmbits es troba l'exercici laboral en Departaments de Gestió de Recursos Humans, formació de formadors i direcció de centres educatius; tant en institucions de caràcter públic com privat.

Estructura dels estudis

La titulació consta de 60 ECTS que s'impartiran en un any acadèmic. Es permet triar entre dos itineraris: "Direcció i Gestió d'Equips de Treball" i "Direcció de Centres educatius".

El pla d'estudis es pot trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Com a criteri general, l'avaluació és contínua i considera tant activitats presencials com no presencials. Anualment es publiquen els criteris d'avaluació de cada assignatura en les guies docents corresponents, que podeu consultar a l'apartat "Assignatures".


 

Direcció dels estudis

Directores del màster:

Dra. M. Esther García Buades
Departament
Telèfon
971 17 2751
Dra. M. Teresa Adame Obrador
Telèfon
971 17 2328