Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 15 places

Dades i indicadors

  2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 167
Alumnes matriculats 1623
Alumnes titulats -5

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jaime Vadell Adrover
Personal Docent i Investigador
 • Pau Carles Martí Pérez
 • Joan Rosselló Veny
 • Antoni Femenia Marroig
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumne
Llorenç Mir Morell

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Memòria del títol oficial 23/03/2015
Verificació Informe final de verificació 12/01/2015

Treballs de fi de màster

 • Ajust del coeficient de Hargreaves a distintes escales temporals i estudi del seu efecte en la dosificació de necessitats de reg a les Illes Balears
 • Estudio y valoración del crecimiento de 5 especies para su uso en cubiertas vegetales (green roofs) en condiciones mediterráneas
 • Proyecto de Implantación de una bodega en Muro
 • Análisis del sector de la cerveza y estudio de viabilidad económica para una empresa de fabricación de malta en Mallorca
 • Evaluación de modelos térmicos de radiación solar y su efecto sobre las estimaciones de evapotranspiración de referencia y de necesidades de riego en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana
 • Gestió Integral de la Mel de Mallorca
 • Evaluación del impacto del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (PDR) sobre el sector agrario de las Islas Baleares
 • Estudi d'inundabilitat del tram del torrent d'Hortella pel creuament amb la carretera Sant Joan - Vilafranca
 • Proyecto de Zonas Verdes, Jardinería, Riego y plantaciones del sector S.U.N.P 76.01 Son Bordoy del TM de Palma de Mallorca
 • Estudi de valoració de l'estat víric d'una vinya de Son Ferriol