Escoltar

Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

S'estableix un numerus clausus inicial de 20 places. La Comissió Acadèmica de la titulació examinarà els currículums dels candidats que hagin realitzat la preinscripció en el màster amb l'objectiu de decidir si és pertinent o no atorgar-los el dret de matriculació, d'acord amb els perfils d'ingrés i els requisits de formació prèvia establerts. Si se supera el nombre de candidats pertinents establert en el numerus clausus, la Comissió Acadèmica de la titulació elaborarà una llista jerarquitzada de mèrits dels candidats d'acord amb els següents criteris:

  1. Expedient acadèmic
  2. Publicacions en revistes especialitzades en la matèria de l'itinerari del màster
  3. Beques obtingudes
  4. Assistència a congressos i seminaris
  5. Altres mèrits acadèmics

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster Universitari de Cognició i Evolució Humana és la formació i titulació orientades cap a una comprensió i capacitat d'anàlisi de la conducta humana sota un triple prisma: (i) d'acord amb els seus principals components de tipus cognitiu, (ii) com a part integrant d'una determinada societat dins de la globalització dels grups humans, i (iii) com a resultat d'un procés evolutiu tant en termes ontogenètics com filogenètics. Aquest objectiu procedeix de la convicció sobre la importància que té, per al coneixement de la naturalesa humana, l'evolució dels processos i mecanismes cognitius que són propis de la nostra espècie. Aquest projecte d'avançar en la comprensió de la naturalesa humana a través de la integració de la perspectiva evolutiva i la cognitiva, per entendre la nostra especificitat com a espècie, constitueix actualment un dels pols més actius d'investigació interdisciplinar, com ho indica la proliferació de centres acadèmics, associacions científiques, revistes i congressos, en aquest àmbit.

D'acord amb aquest plantejament, les competències específiques del màster són les següents:

  • CE1: Obtenir un coneixement avançat de l'evolució, els processos cognitius, i els processos de socialització dels éssers humans
  • CE2: Conèixer les tècniques d'investigació avançades en l'àmbit de les ciències socials i humanes, especialment aquelles que tinguin a veure amb l'estudi de l'evolució, la cognició i la socialització humanes
  • CE3: Conèixer els principals processos neuronals que han intervingut en l'aparició dels trets cognitius humans
  • CE4: Saber integrar la recerca en els àmbits de l'estudi de l'evolució, de l'antropologia i de la psicologia cognitiva.
  • CE5: Saber treballar en equip, en un grup de recerca vinculat a les disciplines del màster.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari de Cognició i Evolució Humana garanteix l'accés al Programa de Doctorat en Cognició i Evolució Humana de la UIB. Permet seguir cap a múltiples programes de doctorat, en funció de la metodologia desenvolupada en el TFM. La qualificació investigadora que ofereix el màster pot resulta d'interès professional en múltiples àrees.

Estructura dels estudis

Les assignatures es poden trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

El màster està pensat per ser cursat en un any. Consisteix en 60 crèdits: 30 de cursos comuns, que s'imparteixen el primer trimestre; 15 d'optatius, i 15 corresponents al treball final.

Primer trimestre (Mòdul troncal)

Evolució Humana
Evolució de la Ment
Teoria de l'Evolució
Cognició i Cervell
Processos de socialització
Formació en recerca

Segon trimestre

Format pels següents mòduls:

Modelització de sistemes complexos. Psicología cognitiva. Neurociència cognitiva de les funcions superiors. Processos de socialització en el món contemporani.

Optatives de formació investigadora avançada:

Investigació avançada en estudis socials i polítics
Investigació avançada en psicologia experimental
Investigació avançada en neurociència cognitiva

Optatives de lliure elecció:

(A consultar, atès que l'oferta pot canviar cada curs)

Treball Final de Màster (Mòdul)

És l'element clau de la formació investigadora. El treball ha de tenir el format d'un article científic, pensat per ser publicat en una revista.

Llistat de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats

Examen final

Per a cada assignatura, ve especificat en les guies docents que podeu consultar a l'apartat "Assignatures".

No hi ha un examen final del màster, però la titulació depèn de la presentació d'un treball d'investigació original al final, que equival a 15 crèdits ECTS.

Exigim que el Treball Fi de Màster tingui la forma d'un article científic, preparat per a la presentació a una revista en particular, que ha de ser especificada i justificada la seva elecció. L'objectiu és que el treball doni lloc a una publicació, com la millor manera d'acreditar la formació investigadora. L'avaluació del TFM inclou, a més de l'informe escrit, valorar el treball realitzat i la presentació pública.

Criteris d'avaluació i exàmens

Especificat en les guies docents que podeu consultar a l'apartat "Assignatures".

 

Direcció dels estudis

Dr. Antoni Gomila Benejam
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2388