Escoltar

Màster Universitari. Ecologia Marina (MECO): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 50
Modalitat

Presencial

BOE publicació
BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 32,47€
 • 2a matrícula : 52,75€
 • 3a matrícula : 52,75€
 • 4a matrícula : 52,75€

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Los alumnos podrán ser aceptados en el Máster Universitario en Ecología Marina si cumplen uno de los siguientes criterios de admisión:

 • Licenciados españoles con títulos oficiales anteriores al sistema ECTS
  Estar en posesión de un título oficial anterior al sistema ECTS (Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Geología, Geografía, Física, Química, Turismo) en el cual se contemplen conocimientos en Ecología, Zoología Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, Química.
 • Titulados españoles con estudios basados en sistema ECTS
  Estar en posesión de un título de grado. Estos estudios tienen que ser ricos en contenidos de Ecología Marina y de otras áreas de conocimientos básicos en Zoología, Ecología, Botánica, Microbiología, Física y Química.
 • Titulados extranjeros.
  Los estudios tienen que ser ricos en contenidos de Ecología Marina y de otras áreas de conocimientos básicos en Zoología, Ecología, Botánica, Microbiología, Física y Química.
  Si el título está homologado a un título español, su acceso es idéntico al de los titulados españoles.
  En caso de no tener el título homologado, previamente a la solicitud de admisión al Máster, deben solicitar al Centro de Estudios de Posgrado, la comprobación de equivalencia de sus estudios. Consultar la sección de Estudiantes con titulaciones extranjeras .

En cualquiera de los casos la Comisión Académica tiene que valorar las faltas en contenidos fundamentales en Ecología Animal y Vegetal, Zoología, Botánica, Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, Física y Química.

Objectius acadèmics i professionals

L‘ objectiu general del postgrau és formar especialistes i futurs professionals en Ecologia Marina amb formació especialitzada per a l‘estudi del medi marí, dels seus processos i la seva problemàtica per dotar la societat de mecanismes i saber fer (know how) que assegurin una capacitat de resposta immediata enfront de la degradació ambiental, la disminució dels recursos marins i la fragmentació d‘hàbitats i ecosistemes. Aquests professionals han d‘adquirir coneixements sobre el món marí en els seus aspectes biològics, físics, químics, geològics, de gestió i explotació del medi marí, tant en la seva dimensió espacial com dinàmica, desenvolupar actituds positives envers el desenvolupament sostenible i aprendre tècniques de treball que, juntament amb la formació tècnica, legal i econòmica necessària, permetin als alumnes dur a terme correctament activitats professionals en relació amb la mar.

Els objectius específics tant de caire científic com professional són, entre d‘altres:

 • Adquirir formació bàsica dels paràmetres i les característiques ambientals de la mar Mediterrània
 • Distingir i reconèixer els components majoritaris del plàncton, nècton i bentos marí
 • Disposar de criteris de valoració d‘indicadors ambientals per poder plantejar estratègies de gestió i conservació d‘espècies i hàbitats en regressió
 • Conèixer els aspectes teòrics i pràctics dels mètodes i tècniques de treball científic in situ al medi aquàtic
 • Potenciar metodologies no invasores o destructores del recurs (censos visuals, radioseguiment, telemetria, ROV...)
 • Identificar els hàbitats i ecosistemes més representatius dels fons submarins de les Balears
 • Reconèixer la biodiversitat marina, especialment les espècies fràgils o vulnerables i en regressió
 • Valorar els aspectes funcionals dels ecosistemes marins i la connexió entre compartiments (plàncton-nècton-bentos)
 • Disposar d‘elements per a la gestió costanera: esculls artificials, abocaments, usos del litoral
 • Conèixer les eines i els elements per a la gestió pesquera: reserves marines, aqüicultura, vedes, tipologies de pesca
 • Avaluar l‘impacte antròpic en el medi marí: ports esportius, regeneració de platges, contaminació, sobrepesca
 • Conèixer les eines estadístiques per al tractament de dades en el medi marí
 • Dissenyar i gestionar projectes científics en ecologia marina
 • Avaluar els efectes dels contaminants a la biota marina: bioacumulació i bioindicadors
 • Efectes de les reserves marines: efecte reserva, exportació de biomassa, desembassament (spillover)
 • Conèixer els ecosistemes singulars a escala global (esculls coral·lins, mars polars, etc.)
 • Dissenyar i gestionar projectes científics en ecologia marina
 • Conèixer les eines estadístiques per al tractament de dades en el medi marí
 • Estudiar els intercanvis entre els oceans i l‘atmosfera i reconèixer el paper dels ecosistemes marins en el canvi global
 • Estudiar la dinàmica dels nutrients a l‘oceà i la seva importància en la producció primària, conèixer les connexions entre hidrodinàmica i cicles dels nutrients
 • Estudiar la dinàmica dels oceans a partir de la interacció amb l‘atmosfera i de les variables fisicoquímiques que determinen la circulació termohalina i la formació de masses d‘aigua
 • Conèixer els diferents models de xarxes tròfiques, i discutir la importància de la matèria orgànica i dels quimiolitòtrofs com a factors de producció a partir de les investigacions més recents
 • Estudiar les interaccions entre les comunitats marines i reconèixer les modificacions introduïdes per l‘acció de l‘home
 • Estudiar les relacions entre els ecosistemes terrestres i els marins mitjançant les zones de transició situades sobre els continents
 • Estudiar els petits mars tancats i les característiques fisicoquímiques i biològiques derivades de la seva morfologia i hidrodinàmica
 • Adquirir habilitat en el maneig de la bibliografia general i en l‘específica per als diferents camps que integren l‘ecologia marina
 • Conèixer el paper dels microorganismes en els ecosistemes aquàtics marins, i descriure la seva interacció i influència sobre l'home i les seves activitats
 • Adquirir metodologies d'estudi en Microbiologia ambiental

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctor per la Universitat de les Illes Balears d‘Ecologia Marina

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 262 del 29 d'octubre de 2010 - disposició 16533 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

El pla d‘estudis del Màster Universitari en Ecologia Marina queda estructurat amb un mòdul de Biologia Marina de 15 crèdits ECTS, obligatori i considerat com a CFC; 5 mòduls optatius de 15 crèdits ECTS cada mòdul, a triar segons els itineraris curriculars que s‘exposen més endavant, i el pràcticum obligatori, de 15 crèdits ECTS, que inclou el treball de fi de curs i l‘estada en un laboratori.

Els itineraris curriculars proposats al Màster d‘Ecologia Marina són els següents:

 • Itinerari I: Ecologia d‘organismes i sistemes
 • Itinerari II: Ecologia litoral: processos costaners
 • Itinerari III: Ecologia planctònica i microbiana

Esquema

Examen final

L‘aplicació de l‘examen final varia segons les assignatures.

El treball de fi d‘estudis és obligatori per a l‘obtenció de la titulació de Màster Universitari en Ecologia Marina. El treball ha de ser autònom i personal de l‘estudiant, encara que es podrà també desenvolupar en grup. Estarà tutelat per un professor o un equip docent. Aquesta tutela inclourà la supervisió individualitzada, a més d‘altres activitats com ara seminaris i sessions de treball de tècniques específiques. El projecte, que podrà ser un treball bibliogràfic o experimental, proporcionarà evidència que l‘estudiant ha obtingut els coneixements, capacitats i competències establerts a les directrius pròpies de la titulació.

El pràcticum estarà tutelat per un professor o equip docent. Aquesta tutela inclourà la supervisió individualitzada i, si escau, altres activitats, com ara seminaris, jornades, etc. El pràcticum implica la realització d‘una estada en un laboratori de la mateixa institució o d‘altres organismes i laboratoris col·laboradors amb el postgrau. Aquestes activitats, el sistema de tutorització i el professorat que tutoritzarà el pràcticum hauran de ser especificats en els descriptors del projecte. Les activitats formatives i les tutories obligatòries seran comptabilitzades com a hores de temps presencial en el còmput dels crèdits ECTS.

La totalitat del pràcticum i el treball d‘estudis no superarà els 15 crèdits ECTS.

Criteris d'avaluació i exàmens

Nom assignatura

Criteris i mètodes d‘avaluació

Biologia Marina

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, seminaris i realització de treballs: 50% de la nota final

Ecologia Aquàtica

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Gestió i Conservació de Recursos Marins

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Estructura i Anàlisis de Comunitats Marines

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Ecologia del Fitoplàncton

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Biomassa i Producció Planctòniques

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Impactes Ambientals sobre el Medi Marí

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Ecologia Litoral. Sistemes Litorals

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Ecologia Litoral. Fronteres i Interfases

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Ecologia Litoral. Aspectes Aplicats

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Microbiologia Marina

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Microbiologia Ambiental

Examen: 50% de la nota final. Participació en classes teòriques i pràctiques, i realització de treballs: 50% de la nota final

Pràctiques al Laboratori

No hi haurà examen. Es valoraran els resultats del treball de laboratori i la capacitat de l'alumne per aplicar els coneixements i tècniques, i cercar respostes tècniques a problemes, així com de presentar i defensar el treball de fi de curs públicament

Professor coordinador ECTS

Dr. Gabriel Moyà Niell

Departament   Departament de Biologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2098 - 3175
E-mail   biel.moya arroba uib.es

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Podeu dirigir els vostres comentaris, suggeriments de millora o consultes a la direcció de correu electrònic:

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Gabriel Moyà Niell
PDI  Miguel Angel Miranda Chueca
PDI  Luís Gallego Castejón
PAS  Margalida Prohens
Alumne   a determinar

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB