Escoltar

Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR): 2013-14

Informació d'accés

Els requisits d’admissió al Màster són:

  • Acreditació del domini de les competències relatives a l’especialització que es desitgi cursar mitjançant la realització d’una prova dissenyada a l’efecte per les universitats, de la qual quedaran exempts els qui estiguin en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb l’especialització elegida.

  • Acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües. Aquesta acreditació es pot aconseguir mitjançant la certificació corresponent o la superació d’una prova convocada per la UIB.

  • Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana. Aquesta acreditació es pot aconseguir amb qualsevol dels certificats de llengua catalana de nivell C1 acceptats pel Govern de les Illes Balears.