Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme i Medi Ambient (METU): 2013-14


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Doble titulació

FAQ: Què és una doble titulació?

Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 30
Modalitat

Presencial

BOE publicació
BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 29,09€
 • 2a matrícula : 47,26€
 • 3a matrícula : 47,26€
 • 4a matrícula : 47,26€
Documents d'interès

Document de "Doble titulació" :

Convalidacions MTEM - METU

Enllaços

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Podran sol·licitar la preinscripció al Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient els alumnes procedents de:

 • Les llicenciatures d’Economia i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Altres llicenciatures que puguin demostrar coneixements sòlids de matemàtiques i estadística. Preferentment se seleccionarà aquells alumnes amb coneixements d’economia i econometria. Aquests llicenciats hauran de presentar un escrit a la Comissió d’Estudis del màster on s’argumenti la possessió d’aquests coneixements, junt amb la documentació necessària. Els candidats acceptats en aquesta modalitat podran sol·licitar la convalidació de crèdits ja cursats en altres estudis o programes de doctorat. La Comissió d’Estudis decidirà en cada cas la conveniència o no de realitzar crèdits complementaris de preparació per al màster.
 • Els diplomats en Ciències Empresarials i els diplomats en Turisme que puguin demostrar coneixements sòlids de matemàtiques i estadística. Preferentment se seleccionarà aquells alumnes amb coneixements d’economia i econometria. Aquests llicenciats hauran de presentar un escrit a la Comissió d’Estudis del màster on s’argumenti la possessió d’aquests coneixements, junt amb la documentació necessària. La Comissió d’Estudis decidirà en cada cas la conveniència o no de realitzar crèdits complementaris de preparació per al màster.
 • Títols d’universitats estrangeres d’acord amb el que estableix el Reial decret 56/2005. Preferentment se seleccionarà aquells alumnes amb coneixements d’economia i econometria. Aquests llicenciats hauran de presentar un escrit a la Comissió d’Estudis del màster on s’argumenti la possessió d’aquests coneixements, junt amb la documentació necessària. La Comissió d’Estudis decidirà en cada cas la conveniència o no de realitzar crèdits complementaris de preparació per al màster.

Criteris d’admissió:

 • Titulació de procedència: preferentment llicenciats en Economia, Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques. Les sol·licituds procedents d’altres titulacions seran prioritzades segons el seu grau de relació amb les esmentades anteriorment, com també amb els continguts de la titulació.
 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Nota mitjana obtinguda de les assignatures relacionades am microeconomia, macroeconomia, estadística, econometria i matemàtiques.
 • Expedient acadèmic i experiència professional en relació amb les matèries de Turisme i Medi Ambient de la titulació.
 • Nivell d’idiomes: anglès (nivell alt) i espanyol (nivell bàsic).

Objectius acadèmics i professionals

El Màster Universitari d'Economia del Turisme i Medi Ambient ofereix la possibilitat d’adquirir un coneixement profund dels aspectes econòmics del turisme i dels seus impactes socioambientals.Aquest plantejament innovador en l’àmbit internacional de la formació de postgrau en economia i en turisme cobreix una important llacuna en l’estudi del turisme com a activitat econòmica.

L’objectiu principal del màster és, doncs, aprofundir en les subdisciplines d’economia del turisme i economia del medi ambient, parant especial atenció a les interrelacions existents entre ambdues, apostant per la qualitat i el rigor en el desenvolupament dels continguts. S’ofereix, amb l’oportunitat de treballar en un context internacional, inherent a l’activitat turística, que es és,demostra tant en l’enfocament dels continguts com en la composició del conjunt de professors i alumnes. Les matèries es donen majoritàriam en anglès.

Es pretén formar professionals en les àrees de la consultoria, la planificació i la gestió d’entitats públiques, mixtes, organismes internacionals i corporacions i en la docència i la investigació.

Orientació

La titulació té una orientació acadèmica i investigadora.

Competències generals adquirides:

 • Parlar en públic utilitzant tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Expressar-se en anglès.
 • Ordenar l’estructura d’un procés de treball.
 • Familiaritzar-se amb la lectura i escriptura de textos científics.
 • Desenvolupar la capacitat de síntesi i d’integració de coneixements.
 • Buscar i classificar documentació i bases de dades.
 • Formar, expressar i defensar opinions i conceptes amb claredat, acceptant les crítiques.
 • Convertir un problema empíric en un objecte d’investigació i elaborar conclusions.
 • Aplicar els coneixements a contextos nous.
 • Treballar en grup.
 • Dissenyar propostes de treball.
 • Treballar amb constància i perseverança.
 • Resistir la frustració.
 • Desenvolupar el respecte pel medi ambient.
 • Treballar en un context internacional i multicultural.
 • Definir prioritats per aconseguir objectius.
 • Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • Prendre decisions, resoldre problemes i desenvolupar noves idees.
 • Interpretar i avaluar am esperit crític els resultats obtinguts.

 

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els alumnes que obtinguin una mitjana de notable en el títol oficial de Màster Universitari d'Economia del Turisme i Medi Ambient podran sol·licitar la seva admissió als estudis de doctorat del programa de Postgrau de Ciències Econòmiques i J urídiques de la UIB. La Comissió d’Estudis de Doctorat del Departament d’Economia Aplicada es pronunciarà sobre l’acceptació dels candidats a doctorat.

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 251 del 16 d'octubre de 2010 - disposició 15843 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Examen final

No hi ha examen global per obtenir el títol.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d’avaluació i els instruments d’avaluació són els propis de cada assignatura. (Apartat " Assignatures ")
Quan escaigui es publicarà el calendari dels períodes d’exàmens per a les matèries que prevegin aquesta forma d’avaluació.

Professor coordinador ECTS

La Comissió d’Estudis del màster està formada pels doctors:

 • Dr. Jafar Jafari
 • Dra. Catalina N. Juaneda Sampol
 • Dr. Eugeni Aguiló Pérez
 • Dra. M. Teresa Palmer Tous
 • Dr. Antoni Riera Font
 • Dra. Maria Tugores Ques
   

La direcció del màster va a càrrec del Dr. Jaume Rosselló Nadal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

 

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Antoni Alcover
PDI  Teresa Palmer Tous
PDI  Maria Sard
PAS  Amaya Repes
Alumne   a determinar

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB