Màster Universitari. Física (MFIS): 2012-13


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 120
Places de nou ingrés 50
Modalitat

Presencial

BOE publicació
BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable
Documents d'interès
Enllaços

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil més apropiat per cursar el màster en Física és el de llicenciat en Ciències en alguna de les llicenciatures actuals, graduat en alguna branca de Ciències amb 240 ECTS, enginyer o arquitecte. No obstant això, de conformitat amb l‘article 16 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007, de 29 d‘octubre, també hi poden accedir els enginyers i arquitectes tècnics, els diplomats actuals i els graduats amb 180 ECTS. En aquest cas, els perfils més adequats són els procedents de branques tècniques.

Els candidats que estiguin en possessió d'una llicenciatura o títol de grau en branques no científiques poden presentar la seva preinscripció i la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT) avaluarà i proposarà en cada cas la trajectòria curricular més apropiada d'acord amb els coneixements i competències presentats pel candidat. La Comissió Acadèmica podrà sol·licitar, si ho considera oportú, una entrevista amb el candidat, amb la prèvia elevació del seu informe al consell de departament.

Els candidats han de presentar una preinscripció, telemàticament o personalment, al responsable dels serveis administratius de postgrau de la Facultat de Ciències. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats a cada preinscripció i s'elevarà la proposta d'acceptació, si escau, al consell de departament. Aquesta proposta anirà acompanyada de la trajectòria curricular per a aquells estudiants que no estiguin en possessió d'una titulació amb el perfil més adequat per iniciar el Màster en Física.

El Consell del Departament de Física elegirà anualment els tutors del màster i assignarà a cadascun un màxim de 10 alumnes.

Els professors que estan en possessió del títol de doctor amb una antiguitat mínima de dos anys i que vulguin dirigir el treball de fi de màster hauran de comunicar el títol del tema a la CAT abans de l'inici de l'any acadèmic del màster. La CAT farà pública la llista de temes oferts i durant el primer semestre l'estudiant haurà de comunicar l'elecció al seu tutor. En el cas d'estudiants que hagin de cursar dos anys de màster per estar en possessió d'un títol de grau amb 180 crèdits, el tema del treball s'elegirà a l'inici del segon any acadèmic.

Si el nombre de temes oferts és inferior al d'estudiants matriculats del treball de fi de màster, la CAT establirà, havent-se posat d‘acord prèviament amb els professors del màster l'antiguitat dels quals com a doctors superi els dos anys, els temes necessaris per correspondre a la demanda establerta.

Reconeixement de crèdits

Alumnes que hagin iniciat els estudis de tercer cicle

  • Els alumnes que hagin superat un nombre de crèdits de docència i/o investigació del programa de doctorat de Física poden obtenir el reconeixement dels crèdits cursats. El criteri utilitzat en el reconeixement dels esmentats crèdits és 1,875 × nombre de crèdits cursats = nombre de crèdits ECTS.
  • Els alumnes que hagin superat un nombre de crèdits de docència i/o investigació d'altres programes de doctorat poden sol·licitar la convalidació dels crèdits cursats, que serà resolta per la CAT. El criteri utilitzat per al reconeixement dels crèdits validats serà el mateix que a l'apartat anterior.

Alumnes que no hagin iniciat els estudis de tercer cicle

Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un títol de grau amb 180 crèdits, han de matricular-se de 120 crèdits.

Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un títol de grau amb més de 180 crèdits i menys de 240: el nombre de crèdits als quals ha de matricular-se l'estudiant dependrà del reconeixement dels mèrits aportats en la seva formació prèvia.

Els alumnes llicenciats en Ciències amb 300 crèdits o en possessió d'un títol d'enginyer, arquitecte o de grau en Ciències amb 240 crèdits han de matricular-se de 60 crèdits.

Els alumnes llicenciats amb 300 crèdits en alguna branca no científica han de presentar la preinscripció, que serà considerada per la Comissió Acadèmica de la Titulació, tal com es descriu al segon paràgraf d'aquesta secció.

 

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu acadèmic prioritari és que els estudiants puguin iniciar el doctorat amb una base interdisciplinària sòlida en un departament amb tradició acadèmica i en investigació acreditada, tal com es dedueix del nombre de tesis doctorals realitzades: vint-i-cinc des de l'any 2002. Les assignatures de la titulació de Màster en Física, per a la qual s'ha sol·licitat la menció de qualitat de l'ANECA, són una adaptació dels cursos de l'actual programa de doctorat del Departament de Física, que disposa de la menció de qualitat esmentada.

Tots els grups d'investigació que imparteixen els diferents mòduls del màster tenen projectes d'investigació vigents del Pla nacional i/o de la UE obtinguts en convocatòries competitives. Aquest fet garanteix un contacte real de l'estudiant amb el món de la investigació. La mateixa estructura de la titulació posa en evidència aquesta rellevància de la investigació en exigir a tots els estudiants un treball de fi de màster 20 crèdits ECTS basat en un tema original d'investigació. L'elaboració d'aquest treball permetrà que els estudiants entrin en contacte amb els temes actuals d'investigació en física, per la qual cosa consideram que és un requisit indispensable per a la posterior realització d'una tesi doctoral amb garanties d'èxit.

Des del punt de vista professional, els grans canvis i avenços experimentats en totes les àrees de la física fan que, cada vegada més, les empreses necessitin la incorporació de titulats amb un grau de coneixement superior al típicament associat als graduats i amb les habilitats necessàries per afrontar i resoldre problemes. Aquesta necessitat es fa més patent a les empreses amb departaments de R+D+I.

Els coneixements interdisciplinaris i les habilitats adquirides a la titulació de Màster Universitari de Física troben la seva aplicació principalment en els àmbits següents:

  • Empreses d'informàtica, electrònica i telecomunicacions
  • Empreses financeres
  • Empreses del sector energètic i mediambiental
  • Empreses farmacèutiques i de l'àmbit de la salut

Accés a altres estudis i sortides professionals

L'estudiant, quan estigui en possessió del títol oficial de Màster Universitari de Física , pot sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor per la Universitat de les Illes Balears, dins del programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 262 del 29 d'octubre de 2010 - resolució 16533 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Examen final

Presentació i defensa pública del treball de fi de màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallada a la guia docent de cada assignatura. (Apartat  " Assignatures ")

 

Professor coordinador ECTS

L'òrgan bàsic de coordinació acadèmica esta format pel Coordinador, Dr. Jaume Pons Morro i per la Comissió Acadèmica de la Titulació, composta pels doctors Jaume Jesús Carot Giner, Sebastià Monserrat Tomás i Jaume Pons Morro.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

  • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

 

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Jaume Pons Morro
PDI  Jaume Carot Giner
PDI  Sebastià Monserrat Tomàs
PDI  Antoni Puente Ferrà
PAS  Margalida Prohens López
Alumne  Daniel Salas Mula
Alumne  Mª Magdalena Gelabert Munar

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB