Escoltar

Màster Universitari. Física (MFIS): 2012-13

Informació d'accés

El perfil més apropiat per cursar el màster en Física és el de llicenciat en Ciències en alguna de les llicenciatures actuals, graduat en alguna branca de Ciències amb 240 ECTS, enginyer o arquitecte. No obstant això, de conformitat amb l‘article 16 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007, de 29 d‘octubre, també hi poden accedir els enginyers i arquitectes tècnics, els diplomats actuals i els graduats amb 180 ECTS. En aquest cas, els perfils més adequats són els procedents de branques tècniques.

Els candidats que estiguin en possessió d'una llicenciatura o títol de grau en branques no científiques poden presentar la seva preinscripció i la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT) avaluarà i proposarà en cada cas la trajectòria curricular més apropiada d'acord amb els coneixements i competències presentats pel candidat. La Comissió Acadèmica podrà sol·licitar, si ho considera oportú, una entrevista amb el candidat, amb la prèvia elevació del seu informe al consell de departament.

Els candidats han de presentar una preinscripció, telemàticament o personalment, al responsable dels serveis administratius de postgrau de la Facultat de Ciències. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats a cada preinscripció i s'elevarà la proposta d'acceptació, si escau, al consell de departament. Aquesta proposta anirà acompanyada de la trajectòria curricular per a aquells estudiants que no estiguin en possessió d'una titulació amb el perfil més adequat per iniciar el Màster en Física.

El Consell del Departament de Física elegirà anualment els tutors del màster i assignarà a cadascun un màxim de 10 alumnes.

Els professors que estan en possessió del títol de doctor amb una antiguitat mínima de dos anys i que vulguin dirigir el treball de fi de màster hauran de comunicar el títol del tema a la CAT abans de l'inici de l'any acadèmic del màster. La CAT farà pública la llista de temes oferts i durant el primer semestre l'estudiant haurà de comunicar l'elecció al seu tutor. En el cas d'estudiants que hagin de cursar dos anys de màster per estar en possessió d'un títol de grau amb 180 crèdits, el tema del treball s'elegirà a l'inici del segon any acadèmic.

Si el nombre de temes oferts és inferior al d'estudiants matriculats del treball de fi de màster, la CAT establirà, havent-se posat d‘acord prèviament amb els professors del màster l'antiguitat dels quals com a doctors superi els dos anys, els temes necessaris per correspondre a la demanda establerta.

Reconeixement de crèdits

Alumnes que hagin iniciat els estudis de tercer cicle

  • Els alumnes que hagin superat un nombre de crèdits de docència i/o investigació del programa de doctorat de Física poden obtenir el reconeixement dels crèdits cursats. El criteri utilitzat en el reconeixement dels esmentats crèdits és 1,875 × nombre de crèdits cursats = nombre de crèdits ECTS.
  • Els alumnes que hagin superat un nombre de crèdits de docència i/o investigació d'altres programes de doctorat poden sol·licitar la convalidació dels crèdits cursats, que serà resolta per la CAT. El criteri utilitzat per al reconeixement dels crèdits validats serà el mateix que a l'apartat anterior.

Alumnes que no hagin iniciat els estudis de tercer cicle

Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un títol de grau amb 180 crèdits, han de matricular-se de 120 crèdits.

Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o un títol de grau amb més de 180 crèdits i menys de 240: el nombre de crèdits als quals ha de matricular-se l'estudiant dependrà del reconeixement dels mèrits aportats en la seva formació prèvia.

Els alumnes llicenciats en Ciències amb 300 crèdits o en possessió d'un títol d'enginyer, arquitecte o de grau en Ciències amb 240 crèdits han de matricular-se de 60 crèdits.

Els alumnes llicenciats amb 300 crèdits en alguna branca no científica han de presentar la preinscripció, que serà considerada per la Comissió Acadèmica de la Titulació, tal com es descriu al segon paràgraf d'aquesta secció.