Escoltar

Màster Universitari. Física (MFIS): 2012-13

Física i computació
Nom Crèdits Idioma Període
10092 - Eines de Computació en Física 5,0 Anglès Primer semestre
10093 - Simulació i Anàlisi de Dades en Dinàmica de Fluids 5,0 Castellà Segon semestre
10094 - Mètodes Estocàstics de Simulació 5,0 Anglès Primer semestre
10095 - Computació Distribuïda i Tractament Massiu de Dades 5,0 Castellà Segon semestre
Astrofísica i Relativitat
Nom Crèdits Idioma Període
10096 - Introducció a l'Astrofísica i a la Cosmologia 5,0 Castellà Primer semestre
10097 - Astrofísica del Plasma 5,0 Català Primer semestre
10098 - Relativitat General: Ones de Gravitació i Models Cosmològics 5,0 Anglès Primer semestre
Física de Materials
Nom Crèdits Idioma Període
10099 - Materials i les seves Aplicacions Tecnològiques 5,0 Català Primer semestre
10100 - Materials Metàl·lics: Propietats i Transformacions de Fase 5,0 Català Primer semestre
10101 - Tècniques Experimentals de Caracterització de Materials 5,0 Català Primer semestre
Física Estadística i No Lineal
Nom Crèdits Idioma Període
10102 - Introducción a la Física Estadística i no Lineal 5,0 Castellà Primer semestre
10103 - Sistemes Dinàmics no Lineals i Complexitat Espai Temporal 5,0 Anglès Primer semestre
10104 - Fenòmes Cooperatius i Fenòmens Crítics: Aplicacions 5,0 Anglès Primer semestre
10105 - Fenòmens no Lineals en Biologia 5,0 Anglès Primer semestre
Fluids Geofísics
Nom Crèdits Idioma Període
10106 - Meteorologia i Oceanografia Física Descriptives 5,0 Castellà Segon semestre
10107 - Ones, Inestabilitat i Turbulència 5,0 Castellà Segon semestre
10108 - Anàlisi Espacial Diagnòstica i Simulació en Fluids Geofísics 5,0 Castellà Segon semestre
Fotònica i Electrònica
Nom Crèdits Idioma Període
10109 - Instrumentació i Adquisició de Dades 5,0 Castellà Segon semestre
10110 - Microelectrònica 5,0 Català Segon semestre
10111 - Fotònica 5,0 Català Segon semestre
Sistemes Quàntics de molts cossos
Nom Crèdits Idioma Període
10112 - Introducció als Sistemes Quàntics 5,0 Castellà Segon semestre
10113 - Propietats Electròniques de les Nanoestructures 5,0 Castellà Segon semestre
10114 - Sistemes Quàntics Correlacionats 5,0 Castellà Segon semestre
Química i Física de Materials
Nom Crèdits Idioma Període
10099 - Materials i les seves Aplicacions Tecnològiques 5,0 Català Primer semestre
10101 - Tècniques Experimentals de Caracterització de Materials 5,0 Català Primer semestre
10145 - Zeolites i Materials Afins: Síntesi, Propietats i Aplicacions 5,0 Castellà Primer semestre
10147 - Caracterització de Superfícies Sòlides amb Mètodes Espectroscòpics ... 5,0 Castellà Segon semestre
Memòria Final
Nom Crèdits Idioma Període
10115 - Treball de Fi de Màster 20,0 Català Segon semestre