Botar al contingut
Escolta

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2020-21

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el d'un alumne orientat a la recerca, amb una formació prèvia com a graduat en Física, Matemàtiques, o en un doble grau de Física i Matemàtiques.

En qualsevol cas, el Consell d'Estudis del Màster decidirà sobre l'admissió dels estudiants, en funció dels criteris següents:

 • L'expedient acadèmic dels estudis cursats amb anterioritat.
 • L'experiència professional.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els motius que l’han dut a sol·licitar plaça al Màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt del 70%, mentre que la declaració d'objectius tindrà un pes del 30%. En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, es contemplaran les mesures d'acció positiva que n'assegurin l'accés al Màster, sempre que compleixin les condiciones que marca la normativa vigent.

Ja que s'utilitza l'anglès en el procés formatiu, a més de les llengües oficials, per accedir al màster l'estudiant haurà de satisfer al menys un dels dos criteris següents:

 • Demostrar un nivell mínim d'anglès equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR).
 • Haver aprovat al menys una assignatura de grau o el seu equivalent internacional impartida en anglès, amb un mínim de 3 crèdits.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA) es proporcionar una formació avançada, dirigida especialment a aquells estudiants de Grau que aspiren a realitzar posteriorment un Doctorat.

Es tracta per tant d'un Màster orientat fonamentalment a la investigació. Això requereix una estructura que faci possible l'especialització en algunes àrees de recerca d'especial qualitat. La UIB compta amb la menció de Campus de Excel·lència Internacional (http://www.e-mta.eu/), en el que figura la línia de Física, Computació i Aplicacions, (http://www.e-mta.eu/line-of-physics-computation-and-applications-lpca/). Aquesta línia inclou determinats grups de recerca, que al llarg del temps han anat desenvolupant una labor de primer nivell internacional. Es per això que s'ofereixen cinc especialitats, directament vinculades a aquests grups:

 • Astrofísica i Relativitat
 • Fluids Geofísics
 • Física de Materials
 • Sistemes Quàntics
 • Matemàtica Aplicada

Molts dels problemes rellevants per a la societat són polifacètics i abordar-los demana una certa capacitat de visió general i de connexió d'idees. En aquest context no es proposa un conjunt de especialitats estanques, sinó que cada alumne pugui triar un nombre raonable de crèdits complementaris, pertanyents a especialitats distintes a la seva.

Competències específiques

Les competències específiques que es desenvolupen en aquesta titulació són les següents:

 • CE1 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin combinar una formació especialitzada en Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials, Sistemes Quàntics o Matemàtica Aplicada, amb la polivalència que aporta un currículum obert.
 • CE2 - Que els estudiants tinguin l'habilitat d'utilitzar i adaptar models matemàtics per a descriure diferents fenòmens físics.
 • CE3 - Adquirir coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrar, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió plena dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica.
 • CE4 - Capacitat d'adoptar i posar en pràctica un procés substancial de recerca científica.
 • CE5 - Domini de les tècniques de recerca bibliogràfica i documental per a la recerca científica.
 • CE6 - Capacitat de plasmar els resultats de la recerca en una memòria escrita i d'exposar-los de forma clara i succinta en una presentació oral, segons els usos habituals en la comunitat científica internacional.

 

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada té una orientació eminentment investigadora. La seva principal finalitat és oferir una iniciació a la investigació científica de qualitat en els camps afins a les seves assignatures i especialitats i la preparació dels estudiants per a que puguin continuar la seva formació investigadora amb un doctorat. Els grups d'investigació involucrats desenvolupen una intensa activitat investigadora d’alt nivell internacional que assegura la rellevància i continua l'actualització de la formació impartida en el màster.

El títol oficial de Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada permet a l'estudiant sol·licitar l'admissió als programes de Doctorat de Física o de Matemàtiques de la Universitat de les Illes Balears, o els anàlegs d'altres universitats.

L'àmplia oferta formativa amb 5 especialitats i un conjunt d'assignatures complementàries permet obrir més el ventall de possibilitats. Si més no, encara que la titulació no tingui una estricta orientació professional, les tècniques experimentals, de computació i/o anàlisi de dades adquirides en aquests estudis són d’interès en entorns professionals com la informàtica, les telecomunicacions, les finances i els sectors energètics, mediambiental, farmacèutic, etc.

Estructura dels estudis

A l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació podeu trobar les guies docents i els idiomes d'impartició de cada assignatura. No obstant això, quan hi hagi estudiants internacionals matriculats, les assignatures s'impartiran en anglès.

En funció de l'itinerari formatiu escollit per l'alumne, es contemplen les següents especialitats: Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials, Sistemes Quàntics, Matemàtica Aplicada.

Es contempla també la possibilitat d'un itinerari generalista, no especialitzat, que l'alumne podria configurar escollint lliurement entre totes les assignatures proposades. En qualsevol cas, tant si l'itinerari és generalista com especialitzat, l'alumne haurà de completar el total de 60 crèdits, amb la distribució següent:

 • 36 crèdits a escollir lliurement entre les assignatures proposades. En el cas d'itineraris especialitzats, un mínim de 18 crèdits han de correspondre a assignatures pertanyents al mòdul de l'especialitat escollida.
 • Dins aquest bloc de 36 crèdits, es podran computar fins a un màxim de 12 crèdits procedents d'altres Màsters Universitaris orientats a la recerca, organitzats o participats per la UIB.
 • 24 crèdits del Treball Fi de Màster.

Entre les assignatures proposades, s'inclouen també complements no vinculats directament a cap especialitat, en matèries de Computació, Anàlisi de Dades, Sistemes Complexos i Electrònica, així com la possibilitat d'assistir a Seminaris de Recerca o participar a Congressos Científics.

Especialitats

Especialitat: Astrofísica i Relativitat

 • Relativitat i Geometria
 • Ones de Gravitació
 • Forats Negres
 • Elements de Relativitat Numèrica
 • Introducció a la Física Solar
 • MHD solar: fonaments
 • MHD solar: aplicacions
 • Simulacions numèriques en MHD

Especialitat: Fluids Geofísics

 • Fonaments de Meteorologia i Oceanografia Física
 • Turbulència i capa límit atmosfèrica
 • Circulacions de Mesoescala
 • Predictabilitat
 • Dinàmica de fluids geofísics
 • Ones i inestabilitats en fluids geofísics
 • Anàlisis espacial i assimilació de dades
 • Simulació Numèrica de fluids geofísics

Especialitat: Física de Materials

 • Transformacions de fase en estat sòlid
 • Física de Materials
 • Materials funcionals
 • Biomaterials
 • Magnetisme i Materials magnètics
 • Caracterització estructural i microestructural de materials
 • Caracterització de propietats físiques dels materials

Especialitat: Sistemes Quàntics

 • Teoria Quàntica de Camps
 • Correlacions quàntiques
 • Sistemes quàntics entrellaçats
 • Nanoestructures electròniques
 • Lasers
 • Espintrònica

Especialitat: Matemàtica Aplicada

 • Introducció als sistemes dinàmics
 • Solucions periòdiques de equacions diferencials ordinàries
 • Models matemàtics a les neurociències
 • Processament d’imatges i aplicacions
 • Models matemàtics dins la restauració d’imatges
 • Introducció a les imatges subpixelianes
 • Mètodes de volums finits per a problemes hiperbòlics

Complements:

 • Computació distribuïda
 • Simulació per elements finits
 • Mètodes estocàstics de simulació
 • Fenòmens cooperatius i fenòmens crítics: aplicacions
 • Seminaris de recerca
 • Estades de recerca
 • Tècniques de tractament massiu de dades
 • Instrumentació i adquisició de dades
 • Processat del senyal i comunicacions
 • Transductors MEMS
 • Microscòpia electrònica de transmissió
 • Presentació i visualització científica

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme un procés d'avaluació contínua, segons es detalla a la guia docent de cada assignatura (apartat  "Assignatures").

Direcció dels estudis

La coordinació acadèmica la realitza el Consell de Estudis del Máster, presidit pel Director del Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada.

Dr. Jaime Pons Morro
Departament
Física, UIB.
Telèfon
(34) 971 17 3217
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB