Escoltar

Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2019-20 | 90 crèdits | 20 places

En què consisteix?

El Màster universitari en Psicologia General Sanitària, juntament amb la titulació de grau pertinent, habilita per exercir la professió de psicòleg general sanitari.

Al BOE de dia 5 d’octubre de 2011 es va publicar la Llei 33/2011 General de Salut Pública i concretament en la disposició addicional setena (Regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari), es va crear la professió sanitària generalista de psicòleg, denominada Psicòleg General Sanitari. El text atribueix legalment al Psicòleg General Sanitari la condició de Professional Sanitari i estableix les competències professionals en l’àrea de la salut que se li reserven específicament, en concret, segons s’esmenta a la Llei: “la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris“.

Al BOE de dia 14 de juny de 2013 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar l’Ordre ECD/1070/2013 de 12 de juny, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l’exercici de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari. En aquesta ordre es regula la denominació del Màster, les seves competències, les seves condicions d’accés, la planificació dels ensenyaments (mòduls i matèries) i les pràctiques externes.

Aquest màster, doncs, s’ajusta a l’ordre ECD/1070/2013 i habilitarà als estudiants que el superin per exercir la professió de psicòleg general sanitari.

Què hi aprendràs?

El Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) pretén oferir una formació bàsica, però suficient i rigorosa, perquè els titulats puguin dur a terme avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora l’estat general de la seva salut.

Per a això s’adquiriran una sèrie de competències bàsiques centrades en la capacitat per integrar coneixements de l’àrea de la Psicologia Clínica i de la Salut, saber aplicar-los en diferents entorns, saber comunicar i especialment saber desenvolupar la capacitat d’actualitzar en un procés d’aprenentatge continu. A continuació adquiriran una sèrie de competències generals centrades en desenvolupar la capacitat d’organització, planificació, presa de decisions, treball en equip i de comunicació amb altres experts de l’àrea de la salut. Finalment es desenvoluparan les 21 competències específiques previstes en l’Ordre Ministerial ECD/1070/2013 que són les que defineixen la professió de psicòleg general sanitari.

Què podràs fer en haver acabat?

Psicòleg General Sanitari.
Professió definida per l’Ordre ECD/1070/2013 de 12 de juny del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (BOE de 14 de juny), per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General sanitària que habiliti per a l’exercici de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències de la Salut
20 places
90 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 25,03¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.313,30¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36