Escoltar

Informació de "Reglament Acadèmic i règim de permanència" i "Nombre mínim de crèdits matriculats a l'inici dels estudis"

Reglament Acadèmic i règim de permanència

El Reglament Acadèmic (que podeu trobar a l'apartat "Normativa") regula aspectes fonamentals de l'ordenació acadèmica i, en el seu capítol quart, figura recollit el règim general de permanència a la UIB. Aquesta normativa ha sofert alguns canvis en els darrers anys que s'han traslladat als distints documents publicats i, que per tant, es tradueixen en diferents reglaments acadèmics que apliquen segons el curs en que s'ha matriculat l'alumne.

Nombre mínim de crèdits matriculats a l'inici dels estudis

Els alumnes que iniciïn ensenyaments de màster universitari, o que es matriculin del període formatiu d'un programa de doctorat regulat pel Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre, s'han de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. Aquest nombre inclou també els crèdits adaptats, convalidats o reconeguts, en el cas que n'hi hagi.

Aquest nombre de crèdits mínim es redueix a 15 crèdits (segons el Reglam) en els casos d'alumnes a qui s'hagi reconegut la condició d'estudiants a temps parcial.

Procediment: Règim de permanència

  • La UIB defineix un règim general de permanència , segons que l'estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial:
    • L'alumnat de màster a temps complet ha d'aprovar, com a mínim, el 40 % dels crèdits arrodonit per excés de què s'han matriculat cada any.
    • L'alumnat de màster a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster han de superar, com a mínim, el 10 % dels crèdits arrodonit per excés dels crèdits de que s'hagin matriculat.
  • En cas de no superar el nombre mínim de crèdits es podrà sol·licitar en els serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, un any més de permanència.
  • Els estudiants de la UIB disposen d'un màxim de 4 matrícules ordinàries per superar cada assignatura. En cas de no superació, podrà sol·licitar una matrícula extraordinària a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

Podeu consultar l’Acord ratificatiu 12906 del dia 14 de novembre de 2018, FOU 471 del dia 16 de novembre de 2018.