Botar al contingut
Escolta

Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2019-20

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 10 5 12 11
Nou ingrés SIIU 10 5 12 11
Matriculats 10 7 15 16
Titulats 3 4 8 7

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

  • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
  • No es consideren les anul·lacions de matrícula
  • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 71 % 100 % 73 % 67 %
Taxa d'abandonament 40 % 20 % 17 % 0 %

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 97 % 90 % 100 % 95 %

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 92 % 100 % 96 % 93 %
Taxa de rendiment 66 % 82 % 81 % 78 %

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Dr. José Luis Groizard Cardosa
Secretari
Dr. Angel Bujosa Bestard
Personal Docent i Investigador
  • Dra. Catalina Natividad Juaneda Sampol
  • Dr. Francisco Jorge Oliver Rullán
Personal d'Administració i Serveis
Sra. Mª Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Sr. Magí Trobat Fullana

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) 15/07/2020
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 10/07/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Verificació Memòria primera modificació 13/10/2017
Verificació Informe primera modificació 10/10/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Informe final de verificació 09/07/2014
Verificació Memòria del títol oficial 25/01/2014
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB