Escoltar

Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 11 8 12 14 14 12
Nou ingrés SIIU 11 7 11 13 14 12
Matriculats 23 19 17 24 25 22
Titulats 9 10 8 10 8 9

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació - 50% 88% 100% 100% 67%
Taxa d'abandonament - 15% 9% 25% - 7%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 95% 86% 96% 98% 98% 90%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 98% 100% 99% 99% 100% 98%
Taxa de rendiment 88% 80% 94% 88% 90% 79%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Esperança Bosch Fiol
Secretària
Capilla Navarro Guzmán
Personal Docent i Investigador
 • Victoria A. Ferrer Pérez
 • Margalida Capellà Roig
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Catalina Calafat Villalonga

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • Adaptació i aplicació del Curs d’Afrontament de la Depressió de Lewinsohn per a dones víctimes de violència masclista.
 • El municipalismo ante el sistema prostitucional global: una estrategia para la intervención local
 • Ética del cuidado y educación
 • Intervenció socioafectiva amb perspectiva de gènere dirigida a persones amb diversitat funcional.
 • Programa educativo de Prevención de la Violencia de Género en el Sistema de Justicia Juvenil
 • Propuestas de mejora en la atención a hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género
 • Vivir en igualdad de oportunidades mañana, empieza EDUCANDO desde la primera infancia en igualdad de condiciones hoy
 • Atención integral a mujeres víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral
 • El Teatro Foro como herramienta de prevención de la violencia de género
 • L'Educació Sexual en Matèria de Gènere
 • Propuesta de formación en prevención y actuación ante las agresiones sexuales dirigida al personal que trabaja en los espacios de ocio nocturnos
 • Propuesta de intervención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género
 • Proyecto de Intervención en la Policía Local: Formación en Violencia de Género
 • Proyecto de intervención social dirigido a las mujeres refugiadas víctimas de violencia machista
 • Violencia simbólica en el discurso periodístico de las noticias audiovisuales producidas por el Gobierno de las Islas Baleares (enero-diciembre de 2015)
 • "Proyecto de intervención en igualdad y prevención de violencia de género en jóvenes drogodependientes de Proyecto Hombre"
 • Conte contat, mite desmuntat. Programa d'intervenció de la violència a través de la deconstrucció dels mites de l'amor romàntic per a adolescents.
 • Dones en entorns de prostitució: Prevenció de la violència de gènere i intervenció amb possibles víctimes
 • Formación para la intervención con mujeres en situación de emergencia por violencia de género desde el 112 en Baleares
 • Hacia una educación infantil libre de violencias sexistas en las Islas Baleares
 • Propuesta de intervención con mujeres saharauis con diversidad funcional física: Afrontando el reto de la maternidad
 • Propuesta de Intervención con varones que compran sexo como mejora de la realidad de las personas que lo venden
 • Proyecto de inserción sociolaboral "Mujeres de Andratx adelante".
 • Terapia asistida con animales en mujeres que han padecido violencia de género
 • Atreveix-te amb la igualtat
 • Inclusió de la Igualtat en la primera etapa d’Educació Primària: Projecte didàctic.
 • La gestación por sustitución desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la mujer y del menor
 • LA INTEL·LIGÈNCIA TAMBÉ ÉS BELLA: Què veiem primer, la seva bellessa o la seva capacitat?
 • La Prevenció en adolescents sobre les conductes masclistes perpetuades a través del WhatsApp
 • Professionalització de les dones estrangeres dins el règim domèstic
 • Programa d'intervenció contra el sexisme i la violència de gènere per a Escoltes i Guies
 • Projecte d'intervenció en la salut per a dones immigrants a Mallorca
 • Propuesta de Intervención para el empoderamiento de las mujeres gitanas
 • Protocol d'intervenció psicològica d'orientació feminista amb adolescents víctimes de violència de gènere
 • Dones africanes i violència domèstica: Un programa d'intervenció
 • Els itineraris d'inserció en dones víctimes de violència de gènere des dels Serveis Públics d'ocupació: SOIB i SEPE
 • Encaixant realitats: Visibilitzant a les víctimes de tracta
 • Formació de residents de comare per a la prevenció, detecció i intervenció front a la violència de gènere
 • Formació professional i gènere: estratègies per combatre la segregació de gènere en els cicles formatius de grau mitjà
 • Proyecto coeducativo para madres y padres de niñas y/o niños de 3 a 6 años
 • Taller per a la prevenció de la violència de gènere per a dones a Atenció Primària de Salut
 • (Trans)formant-(nos) en gènere. Una proposta per treballar la perspectiva de gènere amb professorat no universtitari
 • Decàleg de bones pràctiques en l'ús de les xarxes socials per a la prevenció de la violència de gènere en adolescents.
 • El dret a la Igualtat de la Participació Política de les Dones en els partits polítics: disseny d'una Pla d'igualtat en el moviment politic équatorià Aliança País.
 • La publicitat en les cadenes de programació infantil. Anàlisi i Proposta de bones pràctiques des d'una Perspectiva de Gènere
 • Per amor a l'Art
 • Comparativa autonòmica de serveis per a victimes de violència de gènere.
 • Cyberbullying, violènia en un clic. Taller de prevenció del Cyberbullying en adolescents amb perspectiva de gènere.
 • Programa d'intervenció i desenvolupament en competències i Orientació Laboral per a Víctimes de Violència de Gènere.
 • Protocol de detecció e intervenció en una ONG a situacions de violència de gènere.
 • Taller d'autoestima per a víctimes de violència de gènere
 • Xarxes socials: una nova forma de violència de gènere.