Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 12 8 8 10
Nou ingrés SIIU 12 8 8 10
Matriculats 12 17 16 17
Titulats 2 7 4 9

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16
Taxa de graduació 50% 75%
Taxa d'abandonament 8% 12%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 96% 95% 96%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 99% 100% 98% 100%
Taxa de rendiment 82% 89% 53% 88%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Berta Paz Lourido
Personal Docent i Investigador
 • Antònia Pades Jiménez
 • Olga Velasco Roldán
Personal d'Administració i Serveis
Magdalena Mas Torres
Alumnat
Gaizca Parra García

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 07/07/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2016
Verificació Memòria del títol oficial 30/07/2013
Verificació Informe final de verificació 28/05/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Efectos de una intervención basada en Educación en Neurociencia del Dolor como coadyuvante al Ejercicio Terapéutico en la kinesiofobia de pacientes con dolor cervical crónico: una aproximación mixta.
 • El paper que juguen les fonts d’informació en la construcció de la sexualitat en els i les adolescents, segons el gènere i la generació.
 • Experiencia de lactancia materna de padres y madres de prematuros durante la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos y medios neonatales.
 • Personas sin hogar y acceso a la salud
 • Proyecto de un instrumento orientado a la medición de competencias Enfermeras en la gestión del dolor.
 • (Re)inventar la justicia en salud: un espacio de diálogo entre las identidades profesionales y la colaboración interprofesional
 • Actividad y participación de los ancianos en Mallorca: Análisis del contexto y sus consecuencias en la funcionalidad
 • Estudio del riesgo de trastornos alimentarios en la comunidad universitaria de las Islas Baleares
 • Evaluación de una intervención nutricional para la disminución de la desnutrición en pacientes adultos hospitalizados
 • La cultura de la contención física en el paciente geriátrico: perspectiva de los profesionales de centros sociosanitarios en Mallorca.
 • Modulación de la kinesiofobia sobre la actividad cerebral, la percepción de esquema corporal y el dolor en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica
 • Prevalencia y factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en los adolescentes de la ciudad de El Alto (Bolivia)
 • Prevención de caídas en ancianos mayores de 70 años de la zona básica de salut de Camp Redó
 • Uso de Teléfonos Móviles Inteligentes en el manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): Una Revisión Sistemática con Metaanálisis
 • Calidad de vida y activos en salud: una intervención salutogénica basada en el enfoque de capacidades para un Desarrollo Humano Sostenible.
 • Discursos sobre la seguridad del paciente de los profesionales de la salud de atención especializada de Mallorca: ¿posibilidades para una atención centrada en el paciente?
 • Efectos de la terapia cognitivo conductual y el ejercicio terapéutico con y sin terapia manual en el tratamiento de dolor lumbar inespecífico crónico
 • Prevalencia y determinantes de las lesiones en el corredor de Trail Running; a partir de la prueba Transvulcania
 • Beneficis, barreres i facilitadores percebuts per a la realització d'exercici físic en dones majors de 65 anys
 • Evaluación de la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos de la OMS en los profesionales sanitarios de Unidades de Cuidados Intensivos
 • Factors de risc de dificultat a la canalitzacio venosa perifèrica a l'atenciò hospitalària. Estudi de cas-control.
 • Factors que condicionen l´aplicació de les taxonomies NANDA, NIC, NOC (NNN) a la pràctica clínica: estudi mixt
 • Oci i autodeterminació en persones grans que viuen en residències
 • Prevenció del dolor cervical inespecífic en treballadors d'oficina mitjançant educació terapèutica en neurocència
 • Promoción de la práctica colaborativa interprofesional en una unidad de cuidados críticos postquirúrgicos a través de una investigación-acción participativa
 • Estudio comparativo sobre la efectividad de las herramientas educacionales en pacientes con dolor lumbar crónico no especificado que realizan ejercicio terapéutico a través de la adaptación del Método Pilates
 • Proyecto para la mejora de las complicaciones asociadas a los catétes venosos periféricos y centrales