Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 15 16 9 14 8 0
Nou ingrés SIIU 14 16 9 14 8 0
Matriculats 32 36 29 26 23 8
Titulats 10 13 12 7 10 2

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 45% 46% 69% 38% 62%
Taxa d'abandonament 23% 7% 6% - 7%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 91% 91% 88% 95% 85% 79%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 99% 99% 99% 98% 99% 100%
Taxa de rendiment 84% 82% 75% 76% 71% 26%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Treballs de fi de màster

 • La gestió dels conflictes entre infants: el rol del docent des d'una perspectiva sistèmica
 • La participació de les famílies al CEIP Joan Miró: un tast per a descobrir el model que la representa.
 • El Maltractament Infantil en l'àmbit educatiu: protocols d'actuació d'Espanya
 • El procés de canvi a l'escoleta Els Molins. Un projecte en blanc.
 • ¿Los profesionales como pieza clave en la implementación? Un análisis de los profesionales de los programas y servicios de apoyo parental en la Primera Infancia.
 • Els espais a un programa per infants i famílies vulnerables. Dialogant amb els professionals
 • Els instruments d’avaluació del vincle afectiu als programes d’espais familiars. L’avaluació del vincle afectiu al PAFPI de l’Associació XIAIF.
 • Factores que potencian un cambio innovador en educación
 • Iguals però diferents. Estudi de l'educació intercultural i recursos per a treballar a l'educació infantil
 • Influencia del vínvulo afectivo en el neurodesarrollo y desarrollo emocional de neonatos prematuros o con bajo peso al nacer
 • L'Afrontament dels pares i mares de fills amb discapacitat
 • La construcción y desarrollo de la identidad profesional docente en Educación Infantil: características y peculiaridades en el caso de los hombres
 • La equinoterapia como terapia complementaria en niños con autismo y parálisis cerebral
 • Observació dels professionals en els programes de suport a famílies: el cas del programa PAFPI
 • Demandes pedagògiques al context hospitalari. El cas d’Aroa.
 • Documentar els processos d'innovació a les escoles
 • Escuelas alternativas en Mallorca: una aproximación a sus principios y características
 • Fomentar la Resiliència a l'Escola
 • Princeses al descobert: una anàlisi de l'evolució dels valors educatius i els estereotips de gènere en la filmografia Disney
 • Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere. Les víctimes invisibles.
 • Viure l’escola des de la infància: la qualitat de vida dels infants tutelats per protecció de menors
 • "Abans de temps: l'experiencia personal d'un grup de mares amb part preterme"
 • Aproximació als serveis d'educació no formal per a la primera infància i família i família. Guia de recursos de Palma de Mallorca
 • Com viuen les famílies cangur l'experiència de l'acollida
 • El aprendizaje cooperativo en la voz de sus protagonistas: alumnado y familias
 • El període d'adaptació en el primer cicle d'educació infantil
 • Influència dels estils parentals en la conducta prosocial dels fills i filles
 • Innovació educativa com a factor de canvi
 • La multiculturalitat en educació infantil-Anàlisi de les relacions entre els alumnes de quatre anys del ceip es pont i com es treballen: cap a una educació intercultural inclusiva
 • La representació social del TDA-H: Coneixements i necessitats dels mestres respete al transtorn
 • Las experiencias de la paternidad en las VCIN desde un análisis crítico de género
 • Qualitat de Vida dels infants hospitalizats amb cáncer: perspectiva dels professionals
 • Resiliència en els fills de pares amb patologies psíquiques
 • Alumnes amb síndrome d'Asperger i la seva inclusió educativa.
 • Aproximació a la neonatologia: de la teoria a la pràctica
 • Conseqüències del Maltractament Infantil.
 • El Desenvolupament i l'Estimulació Psicomotriu en l'etapa 0-3.
 • Estudi de menors en acolliment familiar temporal que participen a un programa d'acompanyament i recolçament a famílies en Primera Infància.
 • Inicis del Treball per Ambients a través del testimoni de professionals i experts
 • L'avaluació de contextos educatius en el treball per ambients
 • La concepció del temps des de la pedagogia Waldorf.
 • La pràctica psicomotriu: diferenciació entre educació i teràpia.
 • La promoció de l'empatía a la primera infància.
 • Projecte d'Estimulació del Llenguatge Oral a Educació Infantil: La doctora Bla Bla Bla.
 • Valoració de la satisfacció de usuaris i profesionals d'un programa de recolçament a families en Primera Infancia.
 • Valoració i Implicació de les Famílies en Relació a la Innovació Educativa. El Treball per Ambients.
 • El procés de creació del vincle afectiu des del període de gestació.
 • Els equips interdisciplinaris en la primera infància. IBSMIA i EAP
 • El vincle afectiu adult i la seva influència en la primera infància
 • Implementació dels Projectes Heurístics al primer cicle d'Educació Infantil.
 • Importància que li atorguen les educadores a desenvolupar l'activitat psicomotriu a les escoles infantils de 0-3 anys
 • La resiliència a la infantesa i els seus contextos.
 • Les sensacions corporals dels nadons: atribucions i significats dels pares.
 • Obrint els ulls a la diversitat familiar.
 • Participació família-escola. Realitat dels centres educatius infantils a Mallorca
 • Treball en Xarxa a l'Atenció Primerenca de les Illes Balears