Escoltar

Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

La finalitat del màster és aportar una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que capaciti professionalment per intervenir en programes i serveis d'atenció a nins menors de sis anys.

Els canvis socials (multiculturalitat, noves estructures familiars...) i els avanços científics actuals (neurociències, teoria de l’aferrament (attachment), perspectiva sistèmica...) exigeixen mirar des de nous enfocaments el desenvolupament i la intervenció en els primers anys de vida.

La intervenció en la primera infància és clau per al desenvolupament futur i es fa necessari incorporar serveis de promoció i suport, i afavorir programes de prevenció i detecció de situacions de risc.

La teoria i la recerca sobre la primera infància tenen molt a aportar en el desenvolupament de polítiques i pràctiques comunitàries, així com en la supervisió i avaluació d'iniciatives i la formació de les persones responsables de l'atenció a la primera infància.

Les principals línies de recerca relacionades amb el màster són:

  • En l'àmbit social: els programes i serveis de suport a les famílies en la primera infància.
  • En l'àmbit educatiu: anàlisi de la relació escola-família, la innovació educativa i avaluació de bones pràctiques en l'etapa d'educació infantil.
  • En l'àmbit de la salut: els programes de prevenció, salut i benestar en la primera infància.

Què hi aprendràs?

Cursant aquest màster sabràs aplicar els coneixements i adquiriràs la capacitat de resolució de problemes en entorns nous i en contextos multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi. A més, seràs capaç d'integrar coneixements i enfrontar-te a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels teus coneixements i judicis. Sabràs també comunicar els coneixements i argumentar a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Treballaràs també la capacitat de dissenyar, implementar i adaptar un procés de recerca sobre algunes de les temàtiques relacionades amb la primera infància.

Què podràs fer en haver acabat?

El Màster en Primera Infància es dirigeix a la formació de professionals interessats en l'atenció de la primera infància, ja sigui des de l'àmbit educatiu (mestres d'educació infantil, pedagogs, psicopedagogs), des de l'àmbit social (educadors i treballadors socials) o des de l'àmbit de la salut (psicòlegs, infermers pediàtrics, etc.).

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dr. Sebastià Verger Gelabert
25 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36